2018. február 24., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-24

2018. február 24. - Szombat, Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha
megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé
szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul
adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok:
maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,9-17
Elmélkedés:
Szent Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben beszámol arról,
hogy az Úr mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi
kiáradása előtt Jeruzsálemben gyűlést tart a tizenegy apostol. Céljuk
az, hogy az áruló Júdás helyébe válasszanak valakit, s így újra teljes
legyen a Tizenkettő csoportja (vö. ApCsel 1,15-26). Olyan személyt
akarnak választani, aki velük együtt fog majd tanúskodni Jézus
feltámadásáról és átveszi az apostoli szolgálatnak és hivatásnak a
helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott. Közös imádságuk után így
választották meg Mátyást, akit a mai napon ünneplünk. Mátyás is Jézus
tanítványi köréhez tartozott, vele járt tanító útja során, látta
csodáit és személyesen hallotta tanításait. Mindez feltétele a
Krisztusról szóló tanúságtételnek. Néhány nap múlva a Szentlélek
eltölti a tizenkét apostolt, erőt adva nekik a tanúságtételhez.
Az ünnep evangéliumában Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait
olvassuk: "Maradjatok meg az én szeretetemben!" Júdás, aki a többiekkel
együtt mindvégig együtt volt az Úrral, nem maradt meg az ő
szeretetében. Szívét lefoglalta a kapzsiság, engedett a kísértésnek,
hűtlenül elfordult Mesterétől. Az apostoli hivatásra csak az méltó, aki
hűségesen kitart Jézus mellett. Jézus engem is arra hív, hogy tanúságot
tegyek róla.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket
ragadnék a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A
könyörtelen ítélkezés elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te
feltétel nélkül megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel
nélküli megbocsátást szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim
felé. Segíts, hogy szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak
mindenkinek megbocsátani!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180224.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 23., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-02-23

2018. február 23. - Péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a
mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Ne ölj!"
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:
"Te esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami
panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj,
előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd
áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton
vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a
börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az
utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26
Elmélkedés:
A mai evangéliumban az egyes ószövetségi törvények felidézése után
Jézus sorra megfogalmazza elvárásait tanítványaival, követőivel
szemben, mintegy új parancsot adva. A krisztusi új törvény nem törli el
az ószövetségi törvényt, hiszen annak a maga idejében megvolt az
értelme és célja, de tökéletessé akarja azt tenni abban az értelemben,
hogy visszataláljon eredeti céljához. A törvényhez kapcsolódó farizeusi
törvénymagyarázatok az évszázadok folyamán kissé eltérítették azt az
isteni szándéktól. Amikor Jézus a törvények hiteles értelmezőjeként,
magyarázójaként lép fel, akkor mindig az a szándék vezérli, hogy
rávilágítson a helytelen értelmezésekre és megmutassa, mit is kell
tennie az embernek, hogy vallásossága Istennek tetsző legyen.
Azért kell az isteni törvényeket ismernünk, helyesen értelmeznünk és
megvalósítanunk, mert ez vezet minket az örök életre, az üdvösségre.
Nem nekünk kell kitalálnunk azt, hogy mit kell tennünk üdvösségünk
érdekében, hanem követnünk kell Isten útmutatásait, amelyek az ő
parancsaiban mutatkoznak meg. Ne elviselhetetlen teherként és ne
megvalósíthatatlan feladatként tekintsünk a parancsokra, hiszen azok
lelkünk javát szolgálják. A törvények Isten akarata szerinti megtartása
azt jelzi, hogy komolyan vágyakozunk és törekszünk az üdvösségre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az
élet teljessége.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180223.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 22., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-22

2018. február 22. - Csütörtök, Szent Péter apostol székfoglalása

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,
megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."
Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter
válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt
mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom
neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19
Elmélkedés:
Amikor az apostolok Jézus mennybemenetelét követően szétszéledtek
Jeruzsálemből, Péter Antióchiába került. Ennek a városnak lett a
püspöke mindaddig, míg Rómába nem indult. A mai ünnep az ő antióchiai
püspöki tevékenységének állít emléket. Székfoglalásának napja a
katolikus hagyomány szerint a Jézus Krisztus által alapított Egyház
egységét jelképezi. Az Úr Jézus egyetlen Egyházat alapított és ennek
vezetését a tizenkét apostol egyikére, Péterre bízta. Krisztus
szándékának megfelelően Péter és utódai, a római pápák minden korban a
Jó Pásztor példája szerint vezetik az Egyház közösségét, megerősítve
hitükben a Krisztushoz tartozókat. A pápa egyik feladata a hit, a
szentségek és a közösség egységének védelme és előmozdítása.
Szembe kell néznünk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy Egyházunk
történelme folyamán a szakadások okozták mindig a legnagyobb sebet
Krisztus Testén. Bár a különféle keresztény közösségek részéről erős
törekvés mutatkozik a hitbeli egység megteremtésére, ennek
megvalósulása időbe telik. A szeretet egysége viszont könnyen
megvalósítható a keresztények részéről, bármelyik egyházi közösséghez
tartozzanak is. Fel kell ismernünk azt, hogy az egységet Krisztus
mindig is óhajtotta, s ennek alapja egyedül ő lehet. Krisztushoz
tartozásunk segítsen minket a szeretet mindennapi megélésében minden
keresztény testvérünk felé.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180222.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 21., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-21

2018. február 21. - Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt
hozzájuk: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem
kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a
niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az
ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is,
és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött,
hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a
nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás
szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint
Jónás."
Lk 11,29-32
Elmélkedés:
Az ószövetségi idők egyik jól ismert személyét, Jónás próféta alakját
idézi fel Jézus hallgatósága számára a mai evangéliumban. Jónás azt a
küldetést kapta Istentől, hogy hirdessen bűnbánatot a Ninive városában
élőknek. Nagy vonakodás és kitérő után Jónás elkezdi hirdetni a bűnös
városban, hogy térjenek meg, különben Isten büntetése utoléri őket. A
város lakói hallgattak szavára és bűnbánatot tartottak. Jónás azonban
nem örült annak, hogy szavai ilyen pozitív fogadtatásra találtak, hanem
megütközött azon, haragra gerjedt amiatt, hogy Isten ennyire irgalmas
és megbocsátó, azaz nem fordult büntetéssel a niniveiek felé.
Jónás esete azt tanítja, hogy a bűnbánó ember jogosan érez örömet,
felszabadultságot, amikor megtapasztalja az isteni irgalmasságot.
Ugyanakkor annak is örüljünk, hogy Isten másoknak is megbocsát! Ha
ugyanis tudunk őszintén örvendezni annak, hogy Isten megbocsátásának
köszönhetően megszabadulunk bűneink súlyától, ugyanezt az isteni
megbocsátást ne sajnáljuk másoktól. A megbocsátás az irgalomban gazdag
Isten mindenkinek szóló ingyenes ajándéka. A kiengesztelődésben Isten a
kezdeményező, ő hív minket bűneink megbánására. A bűntől való
szabadulás és az Istennel való kegyelmi közösség útját Krisztus mutatja
meg nekünk, általa jutunk el az irgalmas Atyához.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180221.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 20., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-02-20

2018. február 20. - Kedd

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Amikor imádkoztok,
ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek
őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
bűneiteket."
Mt 6,7-15
Elmélkedés:
Tanítványai kérésére Jézus a mennyei Atyához szóló imádságot mond,
tanít övéinek, erről olvasunk a mai evangéliumi részletben. A Miatyánk
imádság után pedig annak egyik kérését fejti ki részletesebben,
mégpedig azt, amelyik a megbocsátásról szól. Mindenki olyan mértékben
részesül Istentől a megbocsátásban, amilyen mértékben ő bocsát meg
ellene vétő felebarátjának.
Az Egyház küldetése minden korban az, hogy folytassa az Úr Jézus
munkáját. Ennek részeként az igehirdetés főként a nagyböjti időszakban
nem hallgathat a megtérés fontosságáról, hanem arra irányul, hogy az
emberi szívekben felélessze a bűnbánatot és emlékeztesse a bűnbánókat
Isten végtelen irgalmára, amely nagy ajándék számunkra. A bűn
személyiségének legmélyén sebzi meg az embert, aki ettől a
sebzettségtől egyedül Isten gyógyításának köszönhetően tud
megszabadulni. Jószándékkal és kellő tapintattal hívjuk fel az emberek
figyelmét arra, hogy nem a bűnök tagadása, hanem azok őszinte
beismerése vezet ahhoz, hogy Isten elé tegyük azokat. Emlékeztetnünk
kell arra is, hogy a keresztény ember bűnbánata csak akkor valódi, ha
Isten iránti szeretetből és nem csupán félelemből, a bűnökért járó
büntetéstől való félelemből fakad. A bűnbánónak komolyan kell
törekednie arra, hogy levesse magáról a régi embert és újjászülessen
Krisztusban.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged
szolgáljunk mindenkiben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180220.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 19., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-02-19

2018. február 19. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor
az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és
helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik
előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor
elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a
kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz:
"Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek
készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas
voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok;
ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek;
börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna?
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: "Bizony, mondom
nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek!" Ezután a balján állókhoz szól: "Távozzatok tőlem, ti,
átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.
Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem
adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és
nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem
látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: "Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy
szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem
siettünk a segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: "Bizony,
mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem
tettétek!" Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az
örök életre.
Mt 25,31-46
Elmélkedés:
Jézus példabeszéde, amit a mai evangéliumban olvasunk a végső idők
ítéletét állítja elénk, amely során majd arról kell számot adnunk
Istennek, hogy földi életünk során gyakoroltuk-e az irgalmasság
cselekedeteit, azaz a szeretet jótetteivel fordultunk-e rászoruló
embertársaink felé. Az irgalmasság testi és lelki jócselekedeteinek
gyakorlására akkor leszünk képesek, ha a másik emberben valóban
Krisztust látjuk és a nélkülözők arcán észrevesszük a szenvedő Krisztus
arcvonásait. A rászorulók iránti odafigyelés és segítségnyújtás kiváló
eszköz ahhoz, hogy a nagyböjt folyamán találkozzunk az Úrral.
Az irgalmasság gyakorlását érdemes összekötnünk a szentgyónással, amit
semmiképpen se felejtsünk el a nagyböjti időben. Előfordul, hogy a
gyóntató pap ilyenkor elégtételként valamilyen jócselekedet végzését
kéri tőlünk. Tegyük ezt meg örömmel! Ne keressünk kifogásokat és ne
hivatkozzunk saját szegénységünkre! Legyünk valóban nagylelkűek! És ha
a gyóntató lelkiatya esetleg valamilyen más jellegű elégtételt javasol,
akkor is vállalhatunk önként még valamilyen jócselekedetet. Önként
vállalt lemondásainkkal és önmegtagadásainkkal egyesülünk a szenvedő
Krisztussal, akinek önfeláldozása révén szereztük meg a bűneink
bocsánatát. Legyünk buzgók és találékonyak a jócselekedetek
gyakorlásában, s azokért ne várjunk az emberektől semmiféle elismerést!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya
szeretetét, hiszünk benned és bizalommal mondjuk neked ma is: "Jézusom,
bízom benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Az e-vangélium terjesztése
A nagyböjt elején szeretettel kérlek benneteket, az e-vangélium
olvasóit, ajánljátok barátaitoknak és ismerőseiteknek az e-vangéliumra
való feliratkozást. Szeretném, ha a húsvéti előkészület ideje sokak
számára jelentené azt, hogy rátalálnak Isten üzenetére. Segítsétek ezt
nagy buzgósággal! Feliratkozni ezen az oldalon lehet:
www.evangelium365.hu
Kérem, ajánljátok azt is, hogy az Evangélium365 applikáció ingyenesen
letölthető okostelefonra az AppStore vagy a GooglePlay áruházakból.
Akinek az ismerősei közül többen is szeretnének feliratkozni, kérem,
küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a feliratkozni szándékozók nevét
és e-mail címét, és felírom őket. Kérem, hogy csak olyan személyek
címét küldjétek, akik valóban kérik azt, hogy minden nap megkapják
e-mailben az e-vangéliumot.
Az idei évben is felajánlok egy kis ajándékot azoknak, akik lelkesen
terjesztik az evangéliumot. 2018. február 15-től 28-ig minden nap
megkérdezek egy új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az
e-vangéliumot és az ajánlónak elküldöm ajándékba az Örök evangélium
című három kötetes könyvemet (összesen 14 db könyvet). Köszönöm, hogy
terjesztitek az e-vangéliumot!
Nagyböjti kampány
Az idei nagyböjtre azt tervezzük, hogy egyetemeken és felsőoktatási
intézményekben terjesztjük az Evangélium365 lehetőségét. Szeretnénk a
fiatalokat megszólítani Krisztus üzenetével. Szeretnénk számukra
felvillantani azt, amivel a szívük mélyén foglalkoznak és buzdítani
őket, hogy olvassák minden nap Jézus tanítását, amely választ ad
kérdéseikre. Központi helyeken, közösségi tereken és kollégiumokban
tervezzük plakátok kihelyezését, valamint szentírási üzeneteket
tartalmazó kilincsakasztókat és post-iteket készítünk, amelyeket
magukkal vihetnek és megoszthatnak barátaikkal. A nagyböjti
evangelizációs kampány támogatható a lentebb található módokon.
Grafikust keresünk
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresünk. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, bővebb információkat itt talál:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1006
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 19.
Kérjük, támogassa Ön is a nagyböjti e-vangelizációs kampányt! Adományát
az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük nagylelkű támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180219.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 18., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-02-18

2018. február 18. - Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint
volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt,
és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába
ment, és hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az
Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Mk 1,12-15
Elmélkedés:
A megtérés útja
Nagyböjt első vasárnapján Jézus megkísértését tárja elénk az
evangélium. A Márk evangélista szerinti változat meglehetősen
szűkszavú, amelyből annyit tudunk meg, hogy negyven napos pusztai
tartózkodása idején a sátán megkísértette Jézust. A Máté szerinti
változat már részletesebben írja le az eseményt, érdemes azt röviden
felidéznünk. Ő három kísértést említ, a gonosz három próbálkozását.
Először a sátán azt kéri Jézustól, hogy a köveket változtassa kenyérré,
mert a pusztában nincs más étele. A második kísértésnél azt kéri, hogy
a jeruzsálemi templom párkányáról vesse le magát Jézus és mutassa meg,
hogy Isten angyalai vigyáznak rá. A harmadik próbálkozásnál a világ
gazdagságát ajánlja fel Jézusnak, ha őt és nem az egyetlen Istent
imádja. Lukács evangélista szintén ezt a három kísértést sorolja fel.
Krisztus mindannyiszor visszautasítja a kísértéseket, legyőzi azokat, s
ezzel reményt ad számunkra, hogy a gonosz csábításait mi is vissza
tudjuk utasítani. Miért fontos ez? A keresztény hit nem diadalmenet,
hanem küzdelem a gonosszal szemben. A sátán nem fárad bele, hogy
megkísértse, azaz az isteni törvények útjáról eltérítse, az egyetlen
Isten imádásától eltávolítsa az embert. Fel kell ismernünk ezeket a
kísértéseket és el kell utasítanunk azokat!
A pusztai jelenet után megkezdődik Jézus nyilvános fellépése. A gonosz
tehát nem tudta eltéríteni őt küldetésétől, elkezdi megvalósítani azt,
amit az Atya kér tőle. Keresztelő János működése véget ért, most
kezdődik Jézusé. Az evangélista két mondatba sűríti bele azt, amit az
Úr hirdetni fog három éven keresztül tanító útja során az embereknek:
"Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek
az evangéliumban." Jézus egész működése során találkozni fogunk az
Isten országának meghirdetésével és megvalósulásával. Az ország annak
köszönhetően terjed, hogy az emberek bűnbánatot tartanak, elfogadják az
Isten irgalmasságáról szóló örömhírt.
"Betelt az idő" - mondja Jézus. Eljött az üdvösség ideje. Ami Isten
üdvözítő tervében szerepelt, amit a próféták által az idők folyamán
többször megerősített és amit Keresztelő János hirdetett, az most
megvalósul. Isten most valósítja meg azt, amit régtől tervezett, az
emberek megváltását. Mivel az üdvösség csak Istentől jöhet, ezért annak
idejét is csak ő határozhatja meg. A nagyböjti időszak mindannyiunk
számára Istentől kapott kegyelmi idő.
"Térjetek meg!" - hirdeti Jézus, s ez a felszólítás minden kor
emberének, nekünk is szól. A nagyböjt ugyanis a bűnbánat ideje. A böjti
idő a megváltás titkának, Krisztus szenvedésének és feltámadásának
ünnepére készít fel. A megtérés elmélyít minket a jó megismerésében. A
megtérés elmélyíti bennünk azt a tudatot, hogy bűnösök vagyunk, de ez
nem jelenti vesztünket, hiszen az irgalmas Isten megbocsát nekünk.
Lehetetlen, hogy az ember egyedül, csak a maga erejével megszabaduljon
a bűntől. A bűntől Isten szabadít meg minket. A megtérés útjára, a
bűnbánat útjára nem egy büntetni akaró, hanem egy megbocsátó Isten
vezet. Ha rálépünk a bűnbánat útjára és alázattal tesszük meg azon az
Isten felé vezető lépéseket, akkor észrevesszük, hogy a bűn sötétségén
túl felragyog a kegyelem világossága, melyet Krisztus, a Megváltó ad
nekünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te szabadnak teremtettél bennünket, hogy mindig a magasba
vonzzon minket a vágy és állandóan felfelé, az ég, a mennyország felé
törekedjünk. A gonosz lélek, a sátán, foglyul ejt bennünket, bezár
bűneink ketrecébe. A bűnök annyira megnyomorítják életünket és
olyannyira földhözragadttá tesznek minket, hogy már szinte el is
felejtjük, hogy hol van a mi igazi otthonunk. Ekkor küldöd el nekünk a
megváltó Jézust, aki kihoz bennünket bűneink ketrecéből, felemel
minket, újra megmutatja számunkra a magasságot, a fényt, Isten
gyermekeinek szabad életterét. Belőle merítünk erőt, hogy visszatérjünk
eredeti életünkbe, amit te készítesz nekünk, és újra az ég, a
mennyország legyen a mi otthonunk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180218.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum