2018. július 7., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-07-07

2018. július 7. - Szombat

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
"Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a
napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki
sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja
a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi
tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is
tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17
Elmélkedés:
A böjt a zsidó vallási élet egyik alappillére az imádkozás és az
alamizsnálkodás mellett. A mai evangélium szerint Keresztelő János
tanítványai azt kérdezik Jézustól, hogy tanítványai miért nem tartanak
böjtöt? A válaszból azt olvassuk ki, hogy a böjtöt nem veti el az Úr,
de a böjt megtartásának farizeusi módját elutasítja. A böjt a bűnbánat
és a fájdalom jele, ezért megvan a maga ideje. Az az idő amíg Jézus
együtt van tanítványaival, nem lehet a böjt ideje. Követőinek az a
feladata, hogy mind jobban megismerjék Mesterüket, elsajátítsák
életmódját, megismerjék tanítását az Isten országáról, elmélyítsék belé
vetett hitüket. Ha majd az Úr eltávozik körükből, távozik a világból és
visszatér Atyjához a mennybe, akkor majd eljön számukra is a böjtölés
ideje.
A Megváltó jövetelével az öröm új korszaka köszönt be. Erre az új
időszakra utalnak a felhozott példák is a borról és a szövetről. A két
hasonlat kapcsolódik az előző részek üzenetéhez is. Jézus eljött és
ezzel új korszakot nyitott az üdvösségtörténetben. Isten a bűnösökhöz
küldte őt, hogy bűnbánatra indítsa és a megtérés útjára vezesse őket.
Személyében az irgalmas Atya lehajol a bűnös emberiséghez és
megajándékozza a bűnbánókat a lelki újjászületéssel. A krisztusi
tanítvány nem ragaszkodhat múltjának bűneihez, hanem Isten kegyelmével
halad az életszentség útján.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad
örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd
őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s
a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az
örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül
dicsérjék irgalmadat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180707.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 6., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-07-06

2018. július 6. - Péntek

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert
a vámnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte
őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos
és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival
együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért
eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt,
és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a
betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez:
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."
Mt 9,9-13
Elmélkedés:
Két jelenetet kapcsol össze a mai evangélium, Máté meghívását és egy
étkezést az ő házában, amelyen Jézus is részt vett. A meghívás
elbeszélése rendkívül rövid. Jézus meglátja a vámos Mátét, meghívja őt
követésére, és ő azonnal nyomába indul, tanítványa lesz.
Máté egy zsidó ember volt, aki a rómaiaktól kibérelte a vámszedés
jogát. Mint minden vámos, ő is igyekezett az előírtnál több vámot
beszedni, érthetően a maga hasznát akarta így növelni. Egyrészt az
elnyomó római hatalommal való együttműködés, másrészt a csalás miatt
számítottak nyilvános bűnösnek, akiket lehetőleg mindenki került. A
farizeusi gondolkodás szerint a vámosok tisztátalanok és bűnösök
voltak, akiknek a házába nem szabadott betérni. Mindezek ismerete
érthetővé teszi számunkra a farizeusok megütközését, akik szóvá teszik
a tanítványok előtt, hogy Mesterük egy bűnös ember házába tér be, ott
vendégeskedik.
Vélekedésükre nem a megkérdezett tanítványok, hanem maga Jézus
válaszol: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek." A
mondás értelme világos. Az orvos betegeket gyógyít, olyanokat, akik
felismerik saját betegségüket és hozzá fordulnak. Jézus szintén
gyógyító, de itt nem a testi gyógyításai a lényegesek, hanem az, hogy a
lelket is képes meggyógyítani, azaz a bűnösöknek megbocsátani. Csak az
fordul hozzá segítségért, aki beismeri saját bűnösségét és hisz abban,
hogy Jézus isteni hatalmának köszönhetően bűnbocsátó hatalommal
rendelkezik.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen
szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened benned és általad
királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának
kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem
őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd
a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy
csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s
a megigazultak a dicsőséget!
Damiani Szent Péter


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180706.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 5., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-07-05

2018. július 5. - Csütörtök

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő
városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon.
Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot
nyernek bűneid!" Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez
káromkodik." Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette:
"Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom:
Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!?
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök
megbocsátására!" A bénához fordulva folytatta: "Kelj föl, fogd ágyadat,
és menj haza!" Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem
fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat
adott az embereknek.
Mt 9,1-8
Elmélkedés:
Jézus galileai működésének ismertetése során Máté evangélista tíz
csodát ír le. Az első három gyógyító csoda azt igazolta, hogy Jézusnak
hatalma van a betegségek felett. A tengeri vihar lecsendesítése a
negyedik csoda, amely azt mutatja, hogy hatalma van a természet erői
felett. Az ötödik csoda, amit tegnap olvastunk az ördögűzés esete azt
bizonyította, hogy hatalma van a gonosz lelkek felett. A sorozat
hatodik csodája a béna meggyógyítása, amit a mai napon olvasunk, azt
mutatja, hogy Jézusnak hatalma van a bűnök felett. Ebben az esetben nem
maga a csodás gyógyulás áll a történet középpontjában, hanem a mögöttes
tartalom, a csoda azt bizonyítja, hogy Jézus valóban képes eltörölni az
ember bűnét, akinek ugyanis hatalma van a test gyógyítására, annak
hatalma van a lelket is meggyógyítani. A testi gyógyulás a hitnek
köszönhető, amely megnyilvánult a béna barátainak cselekedetében: még a
tetőt is képesek voltak kibontani annak érdekében, hogy a béna Jézus
elé kerüljön.
A történet másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. A jelenlévő
írástudók nehezményezik, hogy Jézus a béna bűneinek megbocsátásáról
beszél. Hogyan állíthatja Jézus, hogy megbocsátja az ember bűneit,
amikor egyedül Istennek van hatalma ehhez? Véleményük szerint Istenné
teszi magát, azaz kijelentését káromkodásnak minősítik. Ők ugyan nem
hisznek abban, hogy Jézus Isten, mi viszont már hisszük, hogy ő valóban
Isten, aki bűnbocsátó hatalommal rendelkezik.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180705.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 4., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-07-04

2018. július 4. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két
ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak
elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A
megszállottak kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért
jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?" Tőlük távol nagy
sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl
minket, küldj a sertéskondába." Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok
ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a
meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak,
bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a
megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és
amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34
Elmélkedés:
Az a jelenet, amit a mai evangéliumban olvasunk, minden bizonnyal az
egyik legkülönlegesebb csoda, pontosabban ördögűzés Jézus részéről. A
helyszínként megjelölt Gadara városa a Genezáreti-tótól mintegy 10 km
távolságra fekszik, ezért nem tudni biztosan, miként történhetett az
állatok tóba rohanása. Az viszont biztos, hogy pogányok által lakott
területről van szó, amelyet megerősít, hogy sertések szerepelnek a
történetben, hiszen a zsidók nem tartottak sertéseket, mert tisztátalan
állatnak tartották.
Az elbeszélés több kérdést is felvet. Honnan tudják az ördögök, hogy
Jézus az Isten Fia? Miért akarnak az ördögök a tisztátalan sertésekbe
menni? Miért bünteti Jézus a pogányokat azzal, hogy teljesíti az
ördögök kívánságát és veszni hagyja az állatokat? Aligha tudunk
kielégítő választ adni ezekre a kérdésekre, ha szó szerint akarjuk
venni, értelmezni az elbeszélést. Inkább a történet jelképes
mondanivalójára figyeljünk! Jézus személyében eljött a Megváltó, akit
még a gonosz lelkek is felismernek, s akitől rettegve félnek, mert
hatalmát nagyobbnak tartják a maguk erejénél. Jézus küldetése nem
csupán a zsidókhoz, az ószövetségi választott néphez szól, hanem minden
nemzethez, a pogányokhoz is. Jézus isteni hatalmával megtöri a gonosz
hatalmát és megszabadítja az embert. Jézus jövetelével elérkezett az
üdvösség ideje minden ember számára.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus! Te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen, ne
veszítsem el reményemet, ne tagadjam meg hitemet, amikor Isten a
szenvedésekkel vagy bármi más "rosszal" próbára tesz! Azt kéred, hogy
szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten
rejtezik! Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet
engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor
mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is.
Uram! Segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180704.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 3., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-07-03

2018. július 3. - Kedd, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy
melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később
a tanítványok elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak
nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek
helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta:
"Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és
érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így
válaszolt: "Én Uram, én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már
hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis
hisznek!"
Jn 20,24-29
Elmélkedés:
Tamás apostol történetét, kételkedését az Úr feltámadásával
kapcsolatban, szokatlan kérését, miszerint meg akarja érinteni Jézus
sebhelyeit, vágyának beteljesedését és csodálatos hitvallását jól
ismerjük, hiszen minden esztendőben a húsvét utáni vasárnapon ezt
olvassuk az evangéliumban. Ma, az ő ünnepén szintén ezt az evangéliumi
jelenetet idézzük fel.
Tamás apostol esete azt mutatja, hogy a hitnek vannak próbatételei.
Hitünk nem megingathatatlan, hanem folytonos erősítésre szorul. És
Isten, akitől ajándékként kapjuk, képes azt megerősíteni. Egyáltalán
nem kell csodálkoznunk azon, hogy Tamás kételkedve hallgatja
apostoltársainak beszámolóját arról, hogy Mesterük, Jézus, akit
keresztre feszítettek és néhány nappal korábban meghalt, feltámadt a
halálból és megjelent nekik. Ki az közülünk, aki nem kételkedve
hallgatta volna ezeket az emberi szavakat? Ki az közülünk, aki ne
tartotta volna kitalált történetnek? Ki az közülünk, aki ne akart volna
teljes bizonyosságot szerezni, mint Tamás apostol is? Tamás, aki ugyan
nem adott hitelt az emberi szavaknak, a kért jelet, az Úr sebhelyeit
látva, rögtön eljutott a hitre és hitét meg is vallotta. Keressük mi is
a találkozás lehetőségét a feltámadt Krisztussal és kérjük tőle hitünk
megerősítését!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy
meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az
úton találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk,
segítségre szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem
sebeinket bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen
cselekedjünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180703.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 2., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-07-02

2018. július 2. - Hétfő, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a
magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így
kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve
felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak
beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56
Elmélkedés:
Szűz Mária az angyali üdvözletkor tudta meg, hogy Isten őt választotta
ki, hogy a Megváltó anyja legyen. Ő elfogadta ezt a kiválasztottságot,
igent mondott Isten akaratára, s ennek köszönhetően megfogant méhében a
gyermek. Ugyanekkor az angyal mintegy szavainak igazolására arról is
említést tett, hogy Mária rokona, Erzsébet szintén gyermeket vár. A hír
hallatára a názáreti leány elindult Erzsébethez. Nem az vezette, hogy
bizonyítékot szerezzen az angyal által hozott üzenet igazságáról, hanem
hogy a szülés előtti hónapokban segítségére legyen Erzsébetnek, aki
ekkor már idős volt.
Kettejük találkozását ünnepeljük a mai napon, amelynek evangéliuma a
két gyermeket váró asszony örömét hirdeti. Érdemes odafigyelnünk Mária
alázatára. Egyrészt az Úr alázatos szolgálóleányaként fogadja el Isten
vele kapcsolatos tervét. Jézus megtestesülésének pillanatától fogva
Mária egész élete a megváltás szolgálatában áll. Másrészt rokonát, a
megváltó előhírnökének, Keresztelő Jánosnak az édesanyját szolgálja.
Nem hivatkozik arra, hogy neki is sok gondja, tennivalója van, hanem
szeretettel áll Erzsébet szolgálatára. Csatlakozzunk mi is a két
örvendező asszonyhoz! Fejezzük ki mi is hálánkat a megváltás isteni
ajándékáért! Állítsuk mi is alázattal életünket Isten szolgálatába!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen
ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely
Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket őhozzá. Taníts
meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető
emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180702.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. július 1., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-07-01

2018. július 1. - Évközi 13. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a
tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű
férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé
borult, és nagyon kérte: "Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a
kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Erre ő elment vele. Nagy tömeg
kísérte, és tolongott körülötte.
Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok
orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk
költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért
átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így
gondolkodott magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." És
azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult
bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult
a tömegben, és megkérdezte: "Ki érintette meg a ruhámat?" Tanítványai
ezt válaszolták: "Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki
érintett meg?" De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az
asszony félve, remegve előlépett - mert hisz tudta, hogy mi történt
vele -, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő
így szólt hozzá: "Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és
bajodtól megszabadulva légy egészséges!"
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és
közölték: "Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?" A hír
hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak
higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem
engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához,
nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt
hozzájuk: "Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg,
csak alszik." Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga
mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a
helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt
mondta neki: "Talita kúm", ami annyit jelent: "Kislány, mondom neked,
kelj föl!" A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves
volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan
meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik,
hogy adjanak enni a kislánynak.
Mk 5,21-43
Elmélkedés:
Válaszd Jézust!
A mai vasárnap evangéliuma két csodát kapcsol össze. A történet azzal
kezdődik, hogy a zsinagóga elöljárója, egy Jairus nevű ember Jézus
segítségét kéri haldokló kislánya miatt. Jézus elindul, de útközben egy
vérfolyásban szenvedő, őt megérintő asszony meggyógyul betegségéből.
Mire az elöljáró házába érnek, a kislány már meghalt, de Jézus
feltámasztja, visszahívja őt az életbe. A két elbeszélést több elem is
összekapcsolja. Mindkettőnél nő szerepel, egy fiatal lány és egy
idősebb asszony. Jelentősége van Jézus érintésének is. Jairus ugyanis
azt kéri, hogy Jézus tegye kezét kislányára, érintse meg őt, s ez majd
gyógyulást fog hozni. Az asszony pedig maga érinti meg az Urat és
szintén gyógyulásában reménykedik. Közös elem továbbá, hogy az egyik
történetben egy tizenkét esztendős lányról van szó, a másikban pedig
ugyanennyi ideje szenved betegségében az asszony. Mindkét esetben
valamilyen leküzdhetetlen akadály szerepel, azaz olyan élethelyzetek
ezek, ahol az ember már tehetetlen. Jairus a halálán lévő kislányához
hívja Jézust, tehát olyan állapotban van gyermeke, amikor ember már
aligha segíthet rajta, majd pedig ez a határhelyzet tovább fokozódik,
még jobban nyilvánvalóvá válik, amikor meghozzák a kislány haláláról a
hírt a szolgák. Az asszony esetében szintén emberileg kilátástalan
helyzetről van szó, hiszen Márk evangélista hangsúlyozza, hogy a
kellemetlen orvosi kezelések egyáltalán nem hoztak eredményt a beteg
asszony számára, hiába költötte rájuk egész vagyonát.
Mindezek mellett a legfontosabb közös elem, hogy Jézus a hitre adott
válaszként gyógyít. Jairus így fejezi ki hitét: "Halálán van a lányom.
Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Ha nem hinne
Jézus gyógyító erejében, aligha kérne ilyet. Aztán pedig, amikor
kislánya halálhírét hozzák, ő nem tartja feleslegesnek, hogy az Úr
házába fáradjon, azaz továbbra is hisz abban, hogy Jézus képes
segíteni. Ezért bátorítja őt Jézus: "Ne félj, csak higgy!" Az asszony
abban a hitben, abban a reményben érinti meg Jézus ruháját, hogy ez az
érintés gyógyulást fog hozni számára. Ha nem hitt volna erősen ebben,
aligha tett volna ilyet.
Érdemes észrevennünk a történetekben a szereplőkre, Jairusra és az
asszonyra ható kétféle erőt. Jairus egyrészt a szolgák elkeseredett
szavát hallja, ami alapján nincs oka reményre, semmi értelme nincs
annak, hogy Jézus eljöjjön házába. Másrészt pedig Jézus bátorítását
hallja, aki szerint a hit csodákra képes. Az asszony esetében is
észrevehető ez a kettős hatás, de itt nem kimondott szavak, hanem az ő
gondolatai formájában jelentkeznek. Egyrészt azt gondolja, hogy
egyetlen orvos sem tudott rajta segíteni korábban, tehát nincs esélye
arra, hogy meggyógyuljon, másrészt pedig nem adja fel a reményt, bízik
abban, hogy Jézus képes vele csodát tenni, s ehhez elég lesz az is, ha
meg tudja őt érinteni. Mindketten engedik azt, hogy a jó hatás győzzön
bennük és éppen ennek köszönhetően teljesül vágyuk. A zsinagógai
elöljárót nem tudják lebeszélni a szolgák arról, hogy Jézust házába
hívja gyermekéhez, és az asszonyt sem bizonytalanítják el a korábbi
sikertelenségek és kellemetlen élmények, bátran, bizalommal, hittel
megteszi, amit elhatározott, amit jónak tart, megérinti Jézus ruháját.
Életünk bizonyos helyzeteiben a hit és a kételkedés, a bizalom és a
tehetetlenség, a bátorság és a félelem között őrlődünk. Érdemes mindig
Jézust választanunk!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus. Értetlenül és tehetetlenül állunk, amikor
találkozunk a szenvedéssel vagy a halállal. Segíts minket, hogy
bajainkban, nehéz élethelyzeteinkben is mindig érezzük, hogy te nem
hagysz magunkra minket és képes vagy segíteni rajtunk. Segíts, hogy ne
veszítsük el isteni erődbe és szeretetedbe vetett hitünket! Segíts,
hogy a legkilátástalanabb helyzetben is gondoljunk a te gondviselő
szeretetedre! Bizalommal és hittel fordulunk hozzád: Mutasd meg, Urunk,
hogy velük vagy!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180701.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum