2016. január 23., szombat

[Evangelium] 2016-01-23

2016. január 23. – Szombat

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért
(Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze,
úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották,
elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a
szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Mk 3,20-21

Elmélkedés:

A Jézust kereső nép viselkedése érthető. Bárhol feltűnik az Úr, azonnal
hatalmas tömeg gyűlik össze körülötte. Ennek okát a korábbi napokban
megismertük: egyrészt sokan kíváncsiak újszerű tanítására, másrészt sokan
várják tőle a betegek gyógyítását. Márk evangélista leírása szerint Jézus
olyannyira fáradhatatlanul végzi tevékenységét, hogy még enni sincs ideje.
A rokonok viselkedése egészen más. Amint megtudják, hogy Jézus
Kafarnaumban van, odasietnek. Ők azért keresik, hogy akár erőszakkal is
hazavigyék. Az a hír járja ugyanis, hogy Jézus „eszét vesztette." Nem az ő
véleményük ez, talán nem is gondolják, hogy igaz lehet ez a vád, de rossz
fényt vet rájuk, hogy egyik családtagjuk a szóbeszéd szerint megbolondult.
A szándékuk az, hogy véget vessenek Jézus tevékenységének és megszűnjön a
nagy feltűnés. A rokonok után nem sokkal megjelennek az írástudók és
farizeusok, akik azzal vádolják meg Jézust, hogy az ördöggel, a gonosz
hatalmakkal szövetkezve képes csodákat tenni.
Jézus fellépése, tanítása és cselekedetei állásfoglalásra késztetik az
embereket. Körvonalazódik azok köre, akik jószándékkal keresik őt, és
azoké is, akik szembefordulnak vele. Mindeközben Jézust nem zavarja
semmiféle emberi vélekedés, ő csak arra figyel, hogy teljesítse
küldetését, engedelmeskedve az Atyának.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyaistennek hatalma, erősíts meg engemet! Fiúnak bölcsessége, taníts
engemet! Szentléleknek szerelme, világosíts engemet! Adjad énnekem magadat
ismernem ahogy tudod és akarod! Mindenkor fölöttem légy, hogy engemet
megáldj. Énnálam légy, hogy engemet őrizz. Alattam légy, hogy engemet
elvígy. Utánam légy, hogy engem oltalmazz. Ki tökéletes Szent Háromságban
élsz és országolsz, örökül örökké.
Ismeretlen középkori magyar szerző

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160123.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 22., péntek

[Evangelium] 2016-01-22

2016. január 22. – Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab
testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak" hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot,
Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később
elárulta őt.
Mk 3,13-19

Elmélkedés:

A tizenkét apostol kiválasztásáról, illetve nevük felsorolásáról olvasunk
a mai evangéliumban. Márk evangélista három szándékot említ, amelyek
Jézust vezették a kiválasztáskor. Nagyobb tanítványi köréből azért
választja ki ezt a tizenkettő személyt, hogy vele legyenek, hirdessék az
igét és hatalmat adjon nekik a gyógyításra és az ördögűzésre. Az apostol
tehát olyan személy, aki közösségben él Krisztussal, megbízást kap az
örömhír hirdetésére és arra, hogy a világban tapasztalható rossz
visszaszorításán dolgozzon Jézus nevében. Jézus nem kevesebbre hívja őket,
mint hogy haljanak meg önmaguknak és éljenek őneki! Azt kéri tőlük, hogy
hagyják el mesterségüket, adják fel korábbi foglalkozásukat és mostantól
éljenek másoknak, szenteljék életüket arra az új feladatra, amivel
Mesterük megbízza őket.
Napjainkban is ugyanez a feladata annak, aki apostoli lelkülettel akar
tanúságot tenni Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ez a megállapítás nem
csupán az egyes emberekre vonatkozik, hanem az Egyház egész közösségére
is. Amit apostolainak mondott mennybemenetele előtt Jézus, az az Egyház
közösségének szól: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az
üdvözül" (Mk 16,15-16). Mindannyian, akik az Egyházhoz tartozunk,
kötelesek vagyunk a krisztusi hitet terjeszteni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, árassz el teljességeddel! Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem! Jézus, te velem vagy, így
mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd,
hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizz meg a gonosz
hatalmától! Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! Hívj
engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké
dicsőíthetlek téged!
Loyolai Szent Ignác

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160122.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a sok lelkes bátorítást, ami az
elmúlt héten érkezett tőletek. Köszönöm imáitokat és adományaitokat.
Örülök, hogy egyre többen felismeritek: ti is részt tudtok vállalni az
evangélium terjesztésében. Ezért külön is köszönettel tartozok azoknak,
akik oly módon vesznek részt az e-vangelizációban, hogy sokaknak ajánlják
a feliratkozást. Ennek eredménye is szépen látszik. A jó Isten jutalmazzon
meg benneteket mindezért!

Ti is tapasztaljátok a kommunikációs eszközök és lehetőségek rendkívül
gyors fejlődését. Kis csapatunkkal azért hirdetjük újszerű módokon,
interneten és okostelefon alkalmazások segítségével az evangéliumot, hogy
Jézus tanítása is jelen legyen az információk tengerében, és elérjük
mindazokat, akik ezeket az új lehetőségeket nap mint nap használják. Nem
nézhetjük tétlenül, hogy Egyházunk lemarad a kommunikációs versenyben,
hanem nagy lelkesedéssel és felelősségtudattal tesszük azt, amivel Jézus
bízott meg minket, azaz megyünk és hirdetjük az evangéliumot mindenkinek.

Idén új lendületet szeretnénk adni e-vangelizációs munkánknak. Gőzerővel
dolgozunk az evangelium365.hu honlap megújításán, amely várhatóan egy
hónap múlva, a nagyböjt kezdetére elkészül. Célunk, hogy a képi világot
kedvelők számára tetszetősebb legyen a weboldal, ahogy ezt sokan
jeleztétek. A honlap megújításával egy időben szeretnénk országszerte egy
plakátkampány keretében népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 22.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 21., csütörtök

[Evangelium] 2016-01-21

2016. január 21. – Csütörtök

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a
Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és
Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon
környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy
milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak,
hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat
meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott
körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint
meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten
Fia!" Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda
ő.
Mk 3,7-12

Elmélkedés:

Mai elmélkedésünkben azokból a szavakból induljunk ki, amelyek leírják a
néptömeg kapcsolatát Jézussal. Nagy tömeg „követte" őt, nagy sokaság
„csatlakozott" hozzá, mind ott „tolongtak" körülötte. Láthatjuk, hogy aki
otthon marad vagy kényelmes helyzetéhez ragaszkodik, az nem fog hallani
semmit az Úr tanításából és nem lesz részese a csodáknak. A vallásos élet
és főként a vallásosságban való megújulás megkívánja az elindulást és az
állandó úton levést. Sok hívő ember valójában éppen akkor érez csalódást,
amikor megáll a lelki életnek egy szintjén és nem érzi, hogy tovább
kellene lépnie. Az ilyen esetekben érthető az illető csalódottsága, lelki
szárazsága, vallási hiányérzete, de ezek ellen egyedül ő tehet.
Miként az úton lévő embert az jellemzi, hogy nem kételkedik haladási
irányában, ugyanúgy a lelkiekben előrehaladó ember is biztosan tudja, hová
akar megérkezni. Élete irányát az határozza meg, hogy mindent Isten
akaratának megfelelően tegyen. Az evangélium, Jézus örömhíre megvilágítja
ezt az utat, az Isten-keresés és az Istenre találás útját. Akkor vagyunk
igazán bölcsek, ha nap mint nap elindulunk ezen az úton, ha egyének és
közösségek Jézus Krisztust, az Isten Fiát követik, aki az üdvözítő Atyához
vezet minket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vedd el, Uram, egész szabadságomat! Vedd el emlékezetemet, vedd el
értelmemet, vedd el egész akaratomat! Amim van és amit birtokolok, te
ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom,
hogy te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg
kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Loyolai Szent Ignác

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160121.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 20., szerda

[Evangelium] 2016-01-20

2016. január 20. – Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél
kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e
szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna
kezű embert: „Állj ide középre!" Aztán megkérdezte a körülállókat:
„Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni
hagyni?" Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva
haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a
kezedet!" A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok
kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként
okozhatnák Jézus vesztét.
Mk 3,1-6

Elmélkedés:

Egy béna kezű ember meggyógyításának esetét olvassuk a mai nap
evangéliumában. A farizeusok haragját nem a gyógyítás ténye váltotta ki,
hanem az, hogy mindezt Jézus szombaton, a nyugalom napján tette.
Gyógyítását ugyanis munkának minősítették. Azt, hogy a farizeusok mennyire
elvakultan gondolkoztak a törvények megtartásáról, az ő hallgatásuk
mutatja. Elmondhatták volna, hogy miként vélekednek Jézus szándékáról és a
szombati törvényekről, de ők inkább hallgatnak. Ahhoz nincs bátorságuk,
hogy megtiltsák Jézusnak a jócselekedetet, de ahhoz már igen, hogy utólag
a vesztét akarják.
Jézus példájából tanulva a keresztény ember nem rúgja fel a törvényeket,
sem a vallási, sem a polgári szabályokat, hanem azok megtartására
törekszik. Ugyanakkor nem engedi, hogy ezek a törvények korlátok közé
szorítsák vagy adott esetben megakadályozzák őt valamely jócselekedet
megvalósításában. Az evangélium nem egy törvénykönyv, amely a
Krisztus-követőknek szól, hanem örömhír, amely felszólít a szeretet
mindennapi gyakorlására. Az evangélium meghívás, Krisztus tökéletes
szeretetének követésére. Az evangélium felhívás arra, hogy megszüntessük a
megvallott hit és a megvalósítandó szeretet közti távolságot. Az
evangélium megmutatja azt az irányt, amely a szeretet Istenéhez vezeti az
embert.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust! Vezess minket őhozzá! Taníts meg minket
megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élővíz forrásai lehessünk egy szomjazó világban!
XVI. Benedek pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160120.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a sok lelkes bátorítást, ami az
elmúlt héten érkezett tőletek. Köszönöm imáitokat és adományaitokat.
Örülök, hogy egyre többen felismeritek: ti is részt tudtok vállalni az
evangélium terjesztésében. Ezért külön is köszönettel tartozok azoknak,
akik oly módon vesznek részt az e-vangelizációban, hogy sokaknak ajánlják
a feliratkozást. Ennek eredménye is szépen látszik. A jó Isten jutalmazzon
meg benneteket mindezért!

Ti is tapasztaljátok a kommunikációs eszközök és lehetőségek rendkívül
gyors fejlődését. Kis csapatunkkal azért hirdetjük újszerű módokon,
interneten és okostelefon alkalmazások segítségével az evangéliumot, hogy
Jézus tanítása is jelen legyen az információk tengerében, és elérjük
mindazokat, akik ezeket az új lehetőségeket nap mint nap használják. Nem
nézhetjük tétlenül, hogy Egyházunk lemarad a kommunikációs versenyben,
hanem nagy lelkesedéssel és felelősségtudattal tesszük azt, amivel Jézus
bízott meg minket, azaz megyünk és hirdetjük az evangéliumot mindenkinek.

Idén új lendületet szeretnénk adni e-vangelizációs munkánknak. Gőzerővel
dolgozunk az evangelium365.hu honlap megújításán, amely várhatóan egy
hónap múlva, a nagyböjt kezdetére elkészül. Célunk, hogy a képi világot
kedvelők számára tetszetősebb legyen a weboldal, ahogy ezt sokan
jeleztétek. A honlap megújításával egy időben szeretnénk országszerte egy
plakátkampány keretében népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 20.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 19., kedd

[Evangelium] 2016-01-19

2016. január 19. – Kedd

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben
tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd,
olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!" Jézus ezt felelte nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött
és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a
megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a
kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük." Majd ezt mondta nekik:
„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia
ura a szombatnak is."
Mk 2,23-28

Elmélkedés:

Jézus korában szigorú törvények védték a szombati pihenőnapot,
tulajdonképpen semmiféle munkát nem szabadott végezni. Sok esetben nem
lehetett éles határt húzni a vallási és a társadalmi, közösségi életre
vonatkozó szabályok között. A közösségi élet alapelvei ugyanis abból
erednek, hogy a zsidó társadalom vallásos, azaz hisz abban, hogy Isten ott
él közöttük. Isten jelen van a nép mindennapjaiban, cselekedetei
megmutatkoznak a történelmi eseményekben, jelen van a szertartásokban és a
törvényekben is. A vallás megélésének és az Istenhez való hűségnek a jele
a törvények pontos megtartásában is megmutatkozik. Ebből a szempontból
érthető a mai evangéliumban szereplő farizeusok álláspontja: azzal, hogy
letépik a kalászokat és megeszik a búzaszemeket, Jézus tanítványai munkát
végeznek, megsértik a szombati nyugalmat, és Mesterük magatartása is
kifogásolható, mert nem figyelmezteti őket.
Jézus nem megveti a mózesi törvényeket és nem arra bíztat, hogy
tanítványai, követői vegyék azt semmibe. Ő csak nagyon világosan rámutat
arra, hogy mi a törvények eredeti értelme és lényege. Emellett azzal a
joggal lép fel, hogy meghirdesse a szeretet törvényének elsőbbségét. Az ő
új törvényében minden emberi értéket, a hűséget, az őszinteséget, az
alázatot, a szolgálatot, az engedelmességet a szeretet hatja át.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk, engedd, hogy folytonosan beragyogja és megújítsa
szívünket a mennyből közénk jövő Megváltónk, a világ világossága! Aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten örökkön örökké.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160119.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a sok lelkes bátorítást, ami az
elmúlt héten érkezett tőletek. Köszönöm imáitokat és adományaitokat.
Örülök, hogy egyre többen felismeritek: ti is részt tudtok vállalni az
evangélium terjesztésében. Ezért külön is köszönettel tartozok azoknak,
akik oly módon vesznek részt az e-vangelizációban, hogy sokaknak ajánlják
a feliratkozást. Ennek eredménye is szépen látszik. A jó Isten jutalmazzon
meg benneteket mindezért!

Ti is tapasztaljátok a kommunikációs eszközök és lehetőségek rendkívül
gyors fejlődését. Kis csapatunkkal azért hirdetjük újszerű módokon,
interneten és okostelefon alkalmazások segítségével az evangéliumot, hogy
Jézus tanítása is jelen legyen az információk tengerében, és elérjük
mindazokat, akik ezeket az új lehetőségeket nap mint nap használják. Nem
nézhetjük tétlenül, hogy Egyházunk lemarad a kommunikációs versenyben,
hanem nagy lelkesedéssel és felelősségtudattal tesszük azt, amivel Jézus
bízott meg minket, azaz megyünk és hirdetjük az evangéliumot mindenkinek.

Idén új lendületet szeretnénk adni e-vangelizációs munkánknak. Gőzerővel
dolgozunk az evangelium365.hu honlap megújításán, amely várhatóan egy
hónap múlva, a nagyböjt kezdetére elkészül. Célunk, hogy a képi világot
kedvelők számára tetszetősebb legyen a weboldal, ahogy ezt sokan
jeleztétek. A honlap megújításával egy időben szeretnénk országszerte egy
plakátkampány keretében népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 19.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 18., hétfő

[Evangelium] 2016-01-18

2016. január 18. – Hétfő, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

Az Egyház minden korban az üdvösség örömhírét hirdeti az embereknek és
arra törekszik, hogy megmutassa mindenkinek az üdvösségre vezető utat. Ez
a pozitív szemlélet segít minket abban, hogy ne rettegéssel vagy
félelemmel gondoljunk Istenre, aki ítélkezni fog majd felettünk, hanem
annak reménye éljen bennünk, hogy a végső ítéletkor az irgalmas Istennel
találkozhatunk. Azzal az Istennel, aki egyrészt törvényei által megmutatja
nekünk az örök életre vezető utat, másrészt Fia, Jézus Krisztus által
vezet minket ezen az úton önmaga felé. Ha a földi életben megkapjuk tőle
ezt a kegyelmi segítséget, miért tagadná meg tőlünk szeretetét az utolsó
pillanatban? Ha Isten végtelen szeretetére és végtelen irgalmára
gondolunk, azt is feltételezhetnénk, hogy ő minden embert üdvözíteni fog,
azaz nem engedi meg, hogy bárki is a kárhozatra jusson.
Ez a hamis remény azonban könnyelműségre késztet minket és tompítja
bennünk a személyes felelősségtudatot. Ugyanakkor ez a téves szemlélet
ellenkezik az evangélium üzenetével is. Erre példa Szent Margit mai
ünnepének evangéliuma, amely jelképes módon mutatja be az üdvösségre
eljutókat és az onnan kizártakat. Az öt okos szűz az előbbieket jelképezi,
az öt balga pedig az utóbbiakat. Ez a jézusi példabeszéd neveljen minket
bölcsességre, hogy üdvösségünkért mindent megtegyünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, Szűz Mária szülötte, neveden szólítunk, ezt mondjuk:
fogadd el gyermeki imánkat, szeretnénk mindent rád bízni és örülni annak,
amit beteljesítesz minden egyes emberben.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160118.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a sok lelkes bátorítást, ami az
elmúlt héten érkezett tőletek. Köszönöm imáitokat és adományaitokat.
Örülök, hogy egyre többen felismeritek: ti is részt tudtok vállalni az
evangélium terjesztésében. Ezért külön is köszönettel tartozok azoknak,
akik oly módon vesznek részt az e-vangelizációban, hogy sokaknak ajánlják
a feliratkozást. Ennek eredménye is szépen látszik. A jó Isten jutalmazzon
meg benneteket mindezért!

Ti is tapasztaljátok a kommunikációs eszközök és lehetőségek rendkívül
gyors fejlődését. Kis csapatunkkal azért hirdetjük újszerű módokon,
interneten és okostelefon alkalmazások segítségével az evangéliumot, hogy
Jézus tanítása is jelen legyen az információk tengerében, és elérjük
mindazokat, akik ezeket az új lehetőségeket nap mint nap használják. Nem
nézhetjük tétlenül, hogy Egyházunk lemarad a kommunikációs versenyben,
hanem nagy lelkesedéssel és felelősségtudattal tesszük azt, amivel Jézus
bízott meg minket, azaz megyünk és hirdetjük az evangéliumot mindenkinek.

Idén új lendületet szeretnénk adni e-vangelizációs munkánknak. Gőzerővel
dolgozunk az evangelium365.hu honlap megújításán, amely várhatóan egy
hónap múlva, a nagyböjt kezdetére elkészül. Célunk, hogy a képi világot
kedvelők számára tetszetősebb legyen a weboldal, ahogy ezt sokan
jeleztétek. A honlap megújításával egy időben szeretnénk országszerte egy
plakátkampány keretében népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 18.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 17., vasárnap

[Evangelium] 2016-01-17

2016. január 17. – Évközi 2. vasárnap

Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus
anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival
együtt.
Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk."
Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én
órám." Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak
mond!" Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára,
mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a
korsókat vízzel!" Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta
nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak." Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A
szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a
vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak
amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig
tartogattad a jó bort."
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta
dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Jn 2,1-11

Elmélkedés:

Csoda Kánában
Álomesküvő. Azért vannak az álmok, hogy valóra váltsuk őket. Álmodja meg
esküvőjét, mondja el nekünk elképzeléseit, és mi megvalósítjuk azokat. Ne
szabjon határt álmainak, mert ilyen nap csak egyszer van az életében!
Bízza profikra esküvője megszervezését! Segítünk, hogy az öné valóban
álomesküvő legyen! – Ilyen és hasonló kijelentésekkel hirdetik
szolgáltatásaikat manapság az esküvőszervező cégek, s akinek a lehetőségei
megengedik, az rájuk bízza álmai megvalósítását. Akinek viszont vékonyabb
a pénztárcája az maga igyekszik mindennek utánajárni.
Ha annak idején lettek volna esküvőszervező cégek és a Kánában házasságot
kötő ifjú pár egy ilyenre bízta volna a lakodalom szervezését, aligha
fordulhatott volna elő olyan helyzet, hogy a mulatság közben elfogy a bor.
Márpedig ez egy rendkívül kellemetlen helyzet, mert ha nincs bor, akkor az
ünneplésnek vége. Jézus korában a zsidó szokások szerint ha a menyasszony
leány volt és első esküvőjét tartotta, akkor a lakodalom hét napig
tartott, megözvegyült asszonyok esetén pedig három napig. A hét során a
vendégek folyamatosan jöttek és mentek, étellel való ellátásukról
folyamatosan gondoskodni kellett. Előfordulhatott, hogy pár nap múlva a
bor vagy az étel hiánya megszakította az egy hétig tartó ünneplést. Úgy
tűnik, hogy a kánai lakodalomban is ez történt. Az új házaspár feltehetően
észre sem vette, hogy fogytán van a bor, mert nem az ő feladatuk volt a
vendégek kiszolgálása. Minden bizonnyal a lakodalomban részt vevők kezdtek
el egymás között erről beszélni, így jutott tudomására Máriának, aki
rögtön szólt is Jézusnak. Mi lehetett Jézus anyjának a szándéka? Nem
állíthatjuk, hogy valamilyen csodát, különleges közbelépést várt volna,
hiszen még csak Jézus nyilvános működése kezdeténél járunk, korábban
egyetlen csodát sem tett. János evangélista külön is hangsúlyozza, hogy ez
volt Jézus első csodája. Szűz Mária egyszerűen csak közli a tényt
Jézussal, de valamiféle remény élhetett benne, hogy fia segíteni fog.
Jézus nem sokat késlekedik, megtölteti a hatalmas kőkorsókat vízzel. Az
elbeszélésben nem szerepel, hogy miként történt a csoda, hogyan
változtatta át a vizet Jézus borrá, csupán a végeredményt közli az
evangélista. A szolgák már bort merítenek a korsókból, amely a násznagy
véleménye szerint kiváló minőségű. A veszély elmúlt, az ünnepség nyugodtan
folytatódhat.
Az elbeszélés sorai között olvasva felfedezhetjük János evangélista
szándékát. Egyrészt tanítást ad arról, hogy Jézus szívesen részt vesz az
emberek ünnepségein, Isten jelen van hétköznapjainkban és velünk van
ünnepeinken. A mi Urunk nem vonul el a világtól, hanem osztozik az
emberek, jelen esetben az ifjú házasok és családjuk örömében. Másrészt
kiemelésre kerül Mária közbenjáró szerepe, aki a szükséghelyzet tényét
ismerteti Jézussal. Ő bátorítja a szolgákat arra, hogy tegyék meg azt,
amit majd Jézus kérni fog tőlük. Harmadszor azt kell megemlítenünk, hogy e
csodával, a víz borrá változtatásával Jézus megmutatta isteni erejét,
„kinyilatkoztatta dicsőségét." Isten Fia tehát már itt van az emberek
között és megkezdi csodatételeit. Negyedszerre pedig a csodára adott
reakciót kell megemlítenünk: „tanítványai hittek Jézusban," bár ez még
csak az első csodája volt. Jézus egyetlen csodája sem öncélú, hanem
képesek felébreszteni az emberek hitét. Ha hittel fordulok hozzá, számomra
is megmutatja isteni dicsőségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te a kánai házaspár ünnepén kinyilvánítottad isteni
erődet az emberek előtt. Csodával segítettél a nehéz helyzetben lévőkön.
Közelségedet, csendes jelenlétedet csodák igazolják, de azok nélkül is
érezhetjük azt, ha hit él a szívünkben. Édesanyád, Szűz Mária
közbenjárásával fordulunk hozzád: mutasd meg nekünk isteni dicsőségedet,
hogy kövessünk téged, tanítványaid legyünk, higgyünk benned és
követéseddel eljussunk az irgalmas Atyához! A legnagyobb csoda számunkra
az, hogy Isten irgalmas és mindig megbocsát

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160117.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum