2016. július 2., szombat

[Evangelium] 2016-07-02

2016. július 2. – Szombat, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

Egyházunk a mai napon Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatását ünnepli.
Lukács evangélista az előzményekben két angyali híradásról számolt be.
Először Zakariás értesül arról, hogy neki és feleségének, Erzsébetnek
gyermeke fog születni, majd pedig a Názáretben élő Máriának jelenik meg
Isten küldötte, Gábor angyal és közli vele, hogy születendő gyermeke lesz
a Megváltó. Majd Mária elindul, hogy meglátogassa rokonát, Erzsébetet és
segítségére legyen a szülés körüli időszakban.
Az evangélium azonban nem családi események elbeszélése, hanem az
üdvtörténet leírása. Ebből a szempontból érthetjük meg igazán az esemény
jelentőségét. Lám, Isten akarata mindkét személy esetében megvalósul.
Erzsébetnek idős kora miatt emberileg már aligha volt esélye arra, hogy
gyermeke szülessen, de Isten kegyelméből mégis gyermeket várt. Mária
tiszta életet élt, férfival nem volt kapcsolata, mégis megtörtént vele a
csoda, az isteni közreműködésnek köszönhetően várt gyermeket. Isten
számára nincs lehetetlen. Az ő üdvözítő terve megvalósul az emberi
történelem folyamán. Boldogok mindazok, akik felismerik és elfogadják
Isten szándékát és részt vehetnek az üdvösség művének megvalósulásában.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem
legyen: tiszta és finom, mint a forrás! Segíts, hogy egyszerű szívem
legyen, melyet sohase borít el a keserűség! Segíts, hogy erős szívem
legyen: tudjak áldozatot hozni, és gyengéd szívem legyen, mely együtt tud
érezni másokkal! Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és
adj nemes szívet, mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget! Segíts,
hogy szelíd és alázatos szívű legyek: tudjak szeretni önzetlenül, és
boldog legyek, ha adhatok! Adj kitartó, bátor szívet: hogy soha ne
ismerjek lanyhulást.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160702.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 1., péntek

[Evangelium] 2016-07-01

2016. július 1. – Péntek

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!" Az felállt és követte őt.
Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és
nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

A béna ember meggyógyítása alkalmával, amiről tegnap olvastunk, Jézus
megmutatta azt, hogy hatalma van a bűnök megbocsátására. A mai
evangéliumban újabb jelét adja annak, hogy küldetése a bűnösökhöz is szól,
megtérésre szólítja az embereket, hirdetni akarja Isten irgalmát. A
jelenet Máté meghívásával indul, de nem hordozza magán azokat a
jellegzetességeket, amelyeket megfigyelhetünk más tanítványok
meghívásakor. Itt inkább annak bemutatása a fontos, hogy Jézus még olyan
embereket is meghív, akiket a nép bűnösnek tart és foglalkozásuk miatt
megvet. A zsidók általában gyűlölték a vámosokat pénzbehajtó munkájuk
miatt. A bűnösnek azonban nagy utat kell megtenni, azaz nem folytathatja
tovább korábbi mesterségét.
Az isteni irgalmasság tehát megszólítja a bűnös embert, egészen közel megy
a bűnöshöz. Ez tükröződik abban, hogy Jézus betér Máté házába, asztalhoz
ül vele és barátaival, akik szintén vámosok és bűnösök voltak. Isten
meghívása megváltoztatja a bűnös ember életét, aki elindul egy új úton,
Jézus tanítványa, követője lesz.
Az isteni hívás felismeréséhez és elfogadásához az ember részéről szükség
van arra az alázatra, amely elismeri Isten előtt a bűnösséget és Istentől
várja a lelki megtisztulást, a bűntől való szabadulást.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az esztendőben minden
bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai szívedhez.
Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160701.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 30., csütörtök

[Evangelium] 2016-06-30

2016. június 30. – Csütörtök

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába,
Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára
Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!"
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik." Jézus
belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat
szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy
ha azt mondom: Kelj föl, és járj!? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának
hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!" A bénához fordulva
folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Az ember fölkelt és
hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték
Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8

Elmélkedés:

Jézus további tevékenységének helyszíne a Genezáreti-tó mellett található
Kafarnaum városa. A helyet Máté evangélista Jézus városának nevezi, amit
úgy kell értenünk, hogy e helyen feltehetően hosszabb ideig tartózkodott,
illetve időnként visszatért ide. Kafarnaumban feltehetően Péter apostol
háza volt az otthona.
Az evangéliumi jelenet egy béna ember meggyógyítását írja le. Három
szempontot érdemes megemlítenünk az eset kapcsán. Az első a hit
fontossága. Jézus azért tesz csodát a beteggel, mert látja azok hitét,
akik eléje viszik őt. Bizonyos értelemben tehát a csoda a hit
megjutalmazása. A másik szempont, hogy megjelennek Jézus ellenfelei is,
akik ellenvéleményüket hangoztatják. A hittel érkezők és kérők mellett
tehát jelen vannak azok is, akikben hitetlenség lakozik. A harmadik
mozzanat az, hogy a testi gyógyuláshoz Jézus hozzá kapcsolja a lelki
gyógyulást is, azaz a bűnök megbocsátását. Ezért mondja a betegnek:
„Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!" A gyógyulás után kijelenti, hogy
neki, azaz „az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!"
Kéréseimmel azzal a tudattal érdemes Jézushoz fordulnom, hogy ő képes
testemet és lelkemet egyaránt meggyógyítani.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram, Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon! Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160630.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 29., szerda

[Evangelium] 2016-06-29

2016. június 29. – Szerda, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

Péter és Pál példája
A mai napon Egyházunk Szent Péter és Szent Pál apostolokat ünnepli.
Mindketten személyesen kaptak meghívást Krisztustól, megjárták a maguk hol
mélységbe süllyedő, hol magasságokba emelkedő lelki útját, s méltók lettek
a mennyei korona elnyerésére. Ünnepükön érdemes felidéznünk mindkettőjük
első találkozását Jézussal, mégpedig azért, mert az első találkozás
élménye gyökeresen megváltoztatja, új irányba állítja életüket.
Péter egyszerű halász volt, aki a Genezáreti-tó partján lévő Kafarnaum
városában élt. Eredetileg Simon volt a neve, Jézus adta neki új nevét,
amikor új feladattal, az Egyház, a krisztusi közösség vezetésével
megbízta. Meghívása napján társaival együtt a hálóikat javították. Jézus
odament hozzájuk és követésére hívta Pétert és halásztársait. Jézus nem
követet küldött Péterhez, aki átadta a meghívást, nem is messziről
kiáltott neki, hanem odament hozzá, közel ment hozzá és így szólította meg
őt. Az Úr emberhalászatról is beszél neki, de ennek jelentését kezdetben
nem érti. Mindenesetre ennek a találkozásnak olyannak kellett lennie,
aminek hatására Péter képes volt felhagyni mesterségével és elindulni az
ismeretlen felé. Jézus személyében meglátta azt, akit érdemes követni, s
nem késlekedett, hanem azonnal indult. Döntésében minden bizonnyal a
bizalom játszik a legnagyobb szerepet, rábízza magát, jövőjét arra, aki
meghívta őt követésére.
Szent Pál apostol meghívása jól ismert számunkra. Krisztus követőiben a
zsidó vallás ellenségeit látja, ezért üldözni kezdi őket. Váratlan
villámcsapásként éri őt a Damaszkusz felé vezető országúton Krisztus
hangja, kérdése: „Miért üldözöl engem?" (ApCsel 16,24). Később is szívesen
emlékezik vissza erre az eseményre, erre a csodálatos élményre, amely az
Úr oldalára, a Krisztusban hívők mellé állította. Ettől kezdve azt
tekintette hivatásának, hogy hirdesse Jézus evangéliumát, s ezt haláláig
nagy meggyőződéssel teszi.
Péter esetében a meghívást egy személyes kudarc előzi meg. Olyan napon
történik, amikor munkájának semmi eredménye sem volt. Egész éjszaka
dolgozott, halászott, de egyetlen halat sem tudott fogni. Ekkor arra kéri
őt Jézus, hogy mégis induljon és vesse ki újra halászhálóját. Péter ezt
válaszolja: „Mester! Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A
te szavadra azonban kivetem a hálót" (Lk 5,5).
Meghívása pillanatában Pál sincs lelki magaslaton. Vallási elvakultság,
düh, harag, gyilkos szándék vezeti. Milyen ember az, aki képes másokat
üldözni azért, mert más vallás követői? Mekkora indulat és vakbuzgóság
vezeti őt! Élete, vallásossága vakvágányra futott, bár ő ezt ekkor még nem
érzékeli, nem ismeri fel, hogy helytelenül cselekszik. A Krisztussal való
találkozás döbbenti őt rá arra, hogy félresiklott az élete. Ugyanakkor ez
a találkozás új irányt szab életének.
A két apostol példája azt mutatja, hogy Jézus számára nincs elveszett
ember. Ő a kudarcot megélő és elhibázott életű emberben is lát fantáziát,
meglátja azt, hogy nagy dolgokra képesek az ő kegyelmi segítségével.
Természetesen együtt kellett működniük az isteni kegyelemmel, hogy szentté
válhassanak és életüket egészen Isten szolgálatába állítsák.
Jézus mindannyiunkat meghív egy nagyszerű feladatra: legyünk az ő követői
és tanúi!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te mindannyiunkat meghívsz arra, hogy apostolaid,
küldötteid legyünk a világban. Azt kéred tőlünk, hogy hirdessük
evangéliumodat és tanúságot tegyünk rólad. Apostoli küldetésünket nem
egyedül, hanem közösségben kell teljesítenünk, valódi szeretetközösségben
Krisztussal, az Egyházzal és egymással. Csak így válhatunk a szeretet
tanúivá, a közösség szolgálóivá. A testvéri szeretet tesz bennünket valódi
közösséggé, a szeretet Egyházává, amely jel lehet a világban élők felé,
akik talán még személyesen nem ismerik, de szívük mélyén vágyakoznak az
isteni szeretet érintésére.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160629.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 28., kedd

[Evangelium] 2016-06-28

2016. június 28. - Kedd

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt.
Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok
elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá,
és fölkeltették: "Uram, ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt
hozzájuk: "Mit féltek, kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a
szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek
csodálkozva kérdezték: "Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is
engedelmeskedik neki?"
Mt 8,23-27
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet helyszíne a Galileai-tó (Galileai-tenger),
amelynek közelében hangzott el egykor Jézus hegyi beszéde. Az Úrnak az
a szándéka, hogy átkeljen tanítványaival a túlsó partra, de átkelésüket
a hirtelen támadt vihar megnehezíti. A tanítványok halálfélelme
érthető. Jézus ekkor lecsendesíti a viharos tengert, cselekedete
megnyugtatja tanítványait is.
A jelenet egyrészt egy valóságos esemény leírása, másrészt olyan
példázat, amely a közösség jövőbeli sorsát mutatja be. A mi számunkra a
második szempont hordoz tanulságokat. A krisztusi közösség a történelem
folyamán nem mentes a különféle veszélyektől, támadásoktól. Ezt látván,
illetve ezeket megtapasztalván a közösség egyes tagjaiban esetleg
megrendülhet a hit. E nehéz helyzetekben ajkunkról elhangzik a kérés:
"Uram, ments meg minket!" Így kérték Mesterüket egykor a tanítványok és
így fohászkodunk mi is az Úr segítségéért. Talán azt is gondoljuk, hogy
Isten nem figyel gondjainkra, nem látja a minket érő fenyegetéseket és
veszélyeket, mert "alszik," késlekedik. Lehet, de akkor is velünk van,
egy bárkában utazik velünk. Bármikor hozzá siethetünk és kérhetjük:
"Uram, ments meg minket!" Kérjük bátran és bizalommal tőle, hogy
hárítsa el a veszélyeket és nyugtassa meg szívünket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe.
Mindenkinek fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre
lehessen. A Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem
szívünk mélységeibe vésed. Lelkünket betöltő békességed által képessé
teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk
bíztál.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160628.mp3
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 27., hétfő

[Evangelium] 2016-06-27

2016. június 27. - Hétfő, Szent László király

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson
nyugszik az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40
Elmélkedés:
Az ószövetségi időkben több, mint 600 parancs szabályozta a zsidó
emberek vallási és társadalmi életét. A törvények ezen sokasága és
bonyolultsága teret engedett annak, hogy a különféle tanító iskolák
vezetői és képviselői egymással vitatkozzanak a parancsok
értelmezéséről, felosztásáról vagy sorrendjéről. A fontossági sorrend
felállításának hátterében az az igény húzódott meg, hogy a gyakorlatban
könnyebben lehessen mérlegelni, melyik törvényt kell előnyben
részesíteni, ha esetleg ellentmondással találkozik valaki. Szinte
mindennapos téma lehetett tehát az, hogy ki lehet-e mondani bármelyik
törvényről is, hogy az a legfontosabb.
Egy ilyen vitába akarja bevonni Jézust egy farizeus, miként erről a mai
evangélium szól. Máté evangélista "alattomos szándékot" lát a kérdezés
mögött, a farizeus próbára akarja tenni Jézust, vajon mennyire ismeri
jól a mózesi törvényeket. Aki ugyanis tanítja az embereket, annak jól
kell ismerni a törvényeket és parancsokat. A kérdésre Jézus semmi újat
nem mond, csupán idézi a Második Törvénykönyvből az Isten iránti
szeretet parancsát (vö. MTörv 6,4-5) és mellé állítja a felebaráti
szeretetről szóló parancsot a Leviták könyvéből (vö. Lev 19,18).
A szeretetnél nincs fontosabb az ember számára. Szeressük Istent és
embertársainkat!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160627.mp3

________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Egy éjszakai technika hiba miatt a mai evangéliumot sajnos csak késve
tudjuk küldeni. Bocsánat a késésért!
István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 26., vasárnap

[Evangelium] 2016-06-26

2016. június 26. – Évközi 13. vasárnap

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?" De ő
hozzájuk fordult, és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület
van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa,
hanem hogy megmentse." Ezután másik faluba mentek.
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová
mégy." Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke,
de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!" Az így válaszolt: „Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." „Hagyd a holtakra,
hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,51-62

Elmélkedés:

Rálépni a krisztusi útra
Fiatalok együtt tervezik a hétvégi kirándulásukat. Egyikük részletes
turistatérképet szerzett, ezt terítik ki az asztalra, s mindannyian fölé
hajolnak. Megkeresik a kijelölt ösvényeket, utakat, nézegetik, hogy hol
kell erdőn áthaladniuk, dombokra, kisebb hegyekre felkapaszkodniuk.
Tudják, hogy honnan szeretnének elindulni és hová akarnak megérkezni, de
az is fontos számukra, hogy az út során az érdemes látnivalókat is
megtekintsék, s ne kerüljék el például a magaslati kilátókat. S amikor a
térkép hosszas szemlélése után már ismertté vált számukra a vidék, akkor
bejelölik, hogy pontosan merre fognak haladni. A kirándulás azonban
meghiúsul, egy későbbi időpontra halasztódik a hétvégi erős esőzés miatt.
Egy utat képzeletben, gondolatban végigjárni még nem igazi kirándulás, még
nem az úton haladás. Az útra rá kell lépni, s azon nem egyhelyben kell
toporogni, hanem haladni kell, ha el akarunk érni célunkhoz.
A mai evangéliumban olyan személyekről olvashatunk, akik eljutottak az
tervezgetésig, megvolt bennük a szándék, hogy elinduljanak egy úton, de
végül mégsem tették ezt meg. Elsőként valaki önként, jószándékkal lép
Jézushoz és ezt mondja neki: „Követlek, bárhová mégy." Lám, mennyire erős
benne az elhatározás és a lelkesedés. Ritkán mondunk valakinek olyat, hogy
bárhová is megy, mi követni fogjuk őt. Úgy tűnik, hogy ez a személy Jézust
már valamennyire ismeri és érdemesnek tartja őt a követésre. Tanítvány
akar lenni, aki megértette, hogy a követés feltételek nélküli odaadást
jelent. Jézus szavai azonban eltántorítják őt. Megretten attól, hogy
esténként talán nem lesz hol aludnia, mert bizonyára kényelmesebb,
kiszámíthatóbb, biztonságosabb életre vágyott.
A második személyt maga Jézus szólítja fel követésére: „Kövess engem!"
Benne is megvan a szándék, hogy kövesse az Urat, de nem azonnal. Bizonyos
teendői pillanatnyilag fontosabbnak tűnnek számára, ezért nem tud azonnal
indulni, még nem készült fel az indulásra. A harmadik személy az elsőhöz
hasonlóan szintén önként jelentkező, de még egy kis időt kér Jézustól,
hogy búcsút vehessen családjától, tehát ő sem kész még az azonnali
indulásra.
Bár Lukács evangélista nem írja le, hogy miként döntött ez a három
személy, mégis jogosan feltételezzük, hogy végül egyik sem lépett rá
Krisztus követésének útjára, hiszen ellenkező esetben a történet azzal
zárulna, hogy ettől kezdve lelkesen követik Jézust. Az apostolok meghívása
történeteiben ugyanis éppen az szerepel, hogy ők azonnal készek elhagyni
családjukat és mesterségüket, és késlekedés nélkül, rögtön Jézus
tanítványai lesznek. Ebben az esetben nincs erről szó, a három szereplő
csupán tervezte jövőjét, de nem léptek rá a jónak tartott útra.
Esetük figyelmeztetés számunkra: nem elég a tervezgetés, hanem rá kell
lépni a krisztusi útra! Nem elég gondolkozni azon, hogy mennyire jó dolog
Krisztus követése, hanem el kell indulni ezen az úton! Nem elég felismerni
Krisztusban az üdvösség közvetítőjét, hanem nyomába kell szegődnünk,
követnünk kell őt! Örök célunkat, az üdvösséget akkor érhetjük el, ha
elindulunk és követjük Jézust, aki az Atyához vezet bennünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Nincs szükséged csodálkozókra és bámészkodókra,
hanem követésre hívsz minket. Nincs szükséged buzdítókra és lelkes
éljenzőkre sem, hanem arra hívsz minket, hogy nyomodban járjunk,
tanítványaid legyünk. Segíts, hogy mindig észrevegyem, amikor mellém
lépsz! Segíts, hogy a világ zaja közben is meghalljam, amikor
megszólítasz! Növeld bennem a készséget, hogy azonnal induljak és
kövesselek! Hiszem, hogy indulni, a te követésedre vállalkozni csak
szabadon és Istentől vezetve érdemes.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160626.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum