2017. október 21., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-10-21

2017. október 21. - Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én
is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól,
bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer
bocsánatot. Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak
titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit
mondjatok! A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit
kell mondanotok.
Lk 12,8-12
Elmélkedés:
A farizeusokról mondott kemény szavak azt eredményezték, hogy még
jobban szembefordultak Jézussal. Nem néznek magukba, nem tartanak
önvizsgálatot, hanem azt a számukra könnyebb utat választják, hogy
elutasítják a figyelmeztetéseket és szembefordulnak azzal, aki kimondja
hibáikat. Ezt a részt azzal folytatja Szent Lukács evangélista, hogy az
Úr figyelmezteti tanítványait, hogy ők is hasonló szembenállással,
visszautasítással fognak találkozni, amikor Mesterük tanítását
hirdetik. A figyelmeztetés mellett tanácsokat ad, hogy miként
viselkedjenek mindezek bekövetkeztekor.
Fontos, hogy tanúságtételük ezen idején nincsenek magukra hagyva a
krisztusi tanítványok, hiszen a Szentlélek velük lesz. "A Szentlélek
majd megtanít benneteket, hogy mit mondjatok" - olvassuk Jézus
bátorítását. Ez egyrészt arra vonatkozik, hogy Isten Lelke szól
azokból, akik az üldözések ellenére is hűségesen tesznek tanúságot
Urukról. Másrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek mindenkor ügyel arra,
hogy az Egyház tévedéstől mentesen megőrizze és minden embernek
hirdesse Krisztus tanítását. A Lélek indít bennünket állandóan, hogy
hirdessük az örök élet igéit. Akik e tanítás szerint élnek és erre az
igazságra tanítanak másokat, életükkel és szavaikkal is megvallják
Krisztust. Legyen mindig velünk a Szentlélek, aki az Igazság Lelke!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Hittel vallom, hogy valóságos ember és valóságos
Isten vagy. Életünk során sokszor megtapasztaljuk, mennyire sebezhetőek
és kiszolgáltatottak vagyunk, főként akkor, ha nem érezzük
jelenlétedet. Közeledésed eloszlatja félelmeinket. Isteni hatalmadat és
erődet felismerve bátorság tölt el, hogy életünk legnehezebb
helyzeteiben is velünk vagy. Lelkünket megmentő, hitünket növelő,
bátorságot adó és kereső szívünket lecsendesítő Jézus, jöjj, ments meg
minket!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171021.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 20., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-10-20

2017. október 20. - Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: "Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt
mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre
nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól,
akinek - azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra
vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet,
mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt,
számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal
többet értek ti, mint a verebek."
Lk 12,1-7
Elmélkedés:
A mai evangélium első része a farizeusokról szóló beszéd lezárása,
amelyben Jézus pontosan megnevezi a farizeusok legfőbb bűnét, amely
miatt tanítványainak és az embereknek nem kell követniük példájukat. Ez
a bűn a képmutatás. Életvitelük és magatartásuk ugyanis nem egyezik meg
azzal, amit hirdetnek és tanítanak az embereknek. A farizeusok saját
képmutatásuk miatt veszítették el hitelességüket. Jó tanácsokat ugyanis
csak akkor érdemes másoknak adni, ha saját példánkkal igazolni tudjuk,
hogy mi is úgy élünk. Keresztény emberként ügyelnünk kell erre,
különben a Jézusról szóló tanúságtételünk elveszíti meggyőző erejét.
A folytatásban Jézus rátér arra, hogy tanítványai is ugyanolyan
szembenállással fognak találkozni, mint ő. Ez az ellenkezés a
tanítványok személyén keresztül elsősorban Jézusnak szól, de mégis sok
kellemetlenséget és szenvedést okoz azoknak, akik Jézusról akarnak
tanúságot tenni életükkel. Jézus barátainak mondja azokat, akik nem
félnek a testi szenvedésektől vagy a vértanúságtól, hanem üdvösségük
elnyerése érdekében kitartanak mellette. Egyedül a gonosz léleknek van
hatalma arra, hogy kárhozatra juttassa azokat, akik neki adják
lelküket. Krisztusnak, aki halálával és feltámadásával örökre legyőzte
a gonoszt, ezzel szemben hatalma van arra, hogy üdvözítsen minket.
Ajánljuk fel neki lelkünket és életünket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171020.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 19., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-10-19

2017. október 19. - Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: "Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok
megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok
cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt
készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és
apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat
üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről,
amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás
véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis,
mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj
nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem
mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok." Amikor
ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus egészen kemény szavakkal beszél arról, hogy
nemzedéke felelősséggel tartozik a megölt prófétákért. A felelősséget
azonban nem csak a gyilkosságokért kell vállalniuk, hanem azért is,
mert nem hallgattak Isten küldötteinek szavára, s nem tértek meg.
Felelősséggel tartoznak tehát mind gonosz cselekedeteikért, mind a
lelki megtérés elmulasztásáért. Jézus kijelentései a múlt
cselekedeteire vonatkoznak. De miért mondja azt, hogy kortársait vonják
felelősségre elődeik bűnei miatt? Talán azért, mert Jézus már most
előre látja, hogy saját nemzedéke ugyanabba a hibába fog esni, mint a
korábban élők. Jézus korának emberei éppúgy megölik Isten Fiát, a
mennyei Atya küldöttét, mint elődeik Isten küldötteit, a prófétákat. S
Jézus nemzedéke éppúgy elmulasztja a megtérést, mint a korábbiak.
Az evangéliumnak ez a szövegrészlete tehát Jézus küldetéstudatára is
rávilágít. Előre látja, hogy sorsa ugyanaz lesz, mint a korábbi idők
prófétáinak sorsa. Mégsem tagadja meg küldetését, hanem vállalja a
szenvedést és a halált, engedelmeskedik az Atyának.
Én vagyok a felelős azért, hogy hallgatok-e Jézus figyelmeztető szavára
vagy sem, a megtérés útjára lépek vagy nem. Nem felháborodni kell azon,
amikor Isten figyelmeztet bűneimre, hanem érdemes bűnbánatot tartva
kérni bocsánatát.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, add, hogy elvethessem a szívekbe a te igéid csíráit.
Mindannyiunkat örök életre hívsz. Rajtam múlik, hogy hány szívben fogan
meg szavad életem példája által. Küldj munkásként földjeidre. Add meg a
kellő bátorságot, mert ha csak egy is a legkisebbek közül meghallja
szavad, ha csak egy szívben jó talajra talál a mag általam, az az örök
élet forrása lehet! Tégy engem is jó talajjá, hogy állandó kapcsolatban
lehessek veled, hogy gyökeret verjen bennem szent jelenléted.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171019.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 18., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-10-18

2017. október 18. - Szerda, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az
úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt
mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti
békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban,
és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga
bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen
látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a
betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9
Elmélkedés:
Jézus nemcsak tizenkét apostolát küldte missziós útra, hanem más
tanítványait is. E tanítványi körhöz tartozott Szent Lukács, a harmadik
evangélium és az Apostolok Cselekedetei szentírási könyvek szerzője. Az
orvosnak tanult Lukács is azt a küldetést kapja, hogy hirdesse az Isten
országának evangéliumát, s ő nem csupán szóban tesz ennek eleget, hanem
lejegyzi, leírja az igehirdetésben elhangzottakat és összefoglalja az
apostolok működésének első éveit. Evangéliuma alapján Jézus alakja úgy
bontakozik ki előttünk, mint aki az irgalmasságot hirdeti. Az Apostolok
Cselekedeteiben pedig a Jézus által alapított Egyház áll előttünk, ahol
apostolai hirdetik az irgalmasság örömhírét, és leírja, hogy hogyan
fogadják azt az emberek.
Az ünnep evangéliuma a tanítványok missziós útra küldését írja le. Üres
kézzel, de szívükben Jézus tanításával indulnak útnak a tanítványok,
hogy Mesterük kérésére hirdessék Isten országának örömhírét. Az
igehirdetés sikeréhez nincs is szükségük másra, hiszen az igazság
tanítása olyan belső erővel rendelkezik, amely meggyőzi az embereket.
Lukács evangéliumának több jellegzetessége közül most azt az egyet
emeljük ki, hogy csodálatos imákat tartalmaz. Az imádság útján való
előrehaladásunkban kiváló eszköz lehet e harmadik evangélium olvasása.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy
mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe!
Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim
biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy
kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem
kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss
legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig
afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Evangélium365 okostelefonra
Szeptember vége óta elérhető az Evangélium365 okostelefon alkalmazás új
verziója iOS és android készülékeken. Ingyenesen letölthető az App
Store vagy a Google Play áruházakból. Kérlek benneteket, terjesszétek
ismerőseitek között az evangélium olvasásának ezt a modern lehetőségét.
Plakátok és imakártyák
Az őszi evangelizáció alkalmával készült evangelizációs plakátokból és
imakártyákból lehet igényelni. Azok jelentkezését várom, akik szívesen
részt vesznek az evangélium terjesztésében oly módon, hogy az A/3
méretű plakátot saját környezetükben ki tudják helyezni megfelelő
helyekre, illetve az imakártyákat ki tudják osztani. Aki szeretne
igényelni, kérem, jelezze ezt e-mailben az evangelium365@gmail.com
címre. A részleteket a jelentkezés után egyeztetem minden igénylővel.
Gyémántos kereszt
Képes evangelizációs kiadványaink művészeti szakértője, Müller Imre
festőművész nemrégiben festett egy nagyméretű, 175 cm magas, 145 cm
széles keresztet 250 éves vörösfenyő alapanyagra (30 kg súlyú). A
festmény a XIII. századi keresztábrázolások hagyományát követi, illetve
annyiban modern, hogy 9 különböző színű és csiszolású festett gyémánt
díszíti. A kereszt megvásárolható azok számára, akiket érdekel a
kortárs művészet és támogatják is azt. A kereszt áráról és további
részletekről érdeklődni nálam lehet az evangelium365@gmail.com címen.
Az érdeklődőknek képet is küldök róla.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. október 18.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171018.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 17., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-10-17

2017. október 17. - Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék
nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta,
hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr
ekkor így szólt hozzá: "Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár
és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal.
Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok
inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt
tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41
Elmélkedés:
Az evangéliumokban számos helyen találkozunk a farizeusok és írástudók
Jézussal szembeni fellépésével, amikor tanításában és cselekedeteiben
próbálnak hibát találni. Ők voltak a vallási élet vezetői, s egyedül
önmagukat tartották a törvények helyes magyarázóinak, értelmezőinek.
Ellenszenvük elsősorban annak volt köszönhető, hogy Jézus több
alkalommal, nagy nyilvánosság előtt bírálta és hamisnak nevezte
vallásosságukat, amely inkább csak a külsőségekre terjedt ki. Azt
állította róluk, hogy ugyan jól ismerik a törvényeket és látszólag
annak megtartására törekszenek, szívük azonban messze áll attól az
irgalmas szeretettől, amely minden törvény hátterében meghúzódik.
A mai evangéliumban szereplő farizeus nem ellenséges szándékkal lép
fel. Jóindulatáról tanúskodik az a tény, hogy vendégségbe hívja az
Urat. Jézus - szintén jóindulatúan - elfogadja a meghívást és betér a
farizeus házába. Nézetkülönbség akkor keletkezik köztük, amikor a
farizeus elvárja, hogy az ő házában a vendég pontosan tartsa meg a
vallási tisztaságra vonatkozó előírásokat. Jézus viszont most is, mint
sok más esetben egyértelművé teszi, hogy nem ezeknek a törvényeknek a
megtartása a fontos, hanem az irgalmasság gyakorlása és a szegények
segítése, mert ezek a jócselekedetek teszik igazzá az embert Isten
előtt.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, Isten Fia, Akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy "evezzenek a mélyre", bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki
erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra
és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Evangélium365 okostelefonra
Szeptember vége óta elérhető az Evangélium365 okostelefon alkalmazás új
verziója iOS és android készülékeken. Ingyenesen letölthető az App
Store vagy a Google Play áruházakból. Kérlek benneteket, terjesszétek
ismerőseitek között az evangélium olvasásának ezt a modern lehetőségét.
Plakátok és imakártyák
Az őszi evangelizáció alkalmával készült evangelizációs plakátokból és
imakártyákból lehet igényelni. Azok jelentkezését várom, akik szívesen
részt vesznek az evangélium terjesztésében oly módon, hogy az A/3
méretű plakátot saját környezetükben ki tudják helyezni megfelelő
helyekre, illetve az imakártyákat ki tudják osztani. Aki szeretne
igényelni, kérem, jelezze ezt e-mailben az evangelium365@gmail.com
címre. A részleteket a jelentkezés után egyeztetem minden igénylővel.
Gyémántos kereszt
Képes evangelizációs kiadványaink művészeti szakértője, Müller Imre
festőművész nemrégiben festett egy nagyméretű, 175 cm magas, 145 cm
széles keresztet 250 éves vörösfenyő alapanyagra (30 kg súlyú). A
festmény a XIII. századi keresztábrázolások hagyományát követi, illetve
annyiban modern, hogy 9 különböző színű és csiszolású festett gyémánt
díszíti. A kereszt megvásárolható azok számára, akiket érdekel a
kortárs művészet és támogatják is azt. A kereszt áráról és további
részletekről érdeklődni nálam lehet az evangelium365@gmail.com címen.
Az érdeklődőknek képet is küldök róla.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. október 17.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171017.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 16., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-10-16

2017. október 16. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt
hozzájuk: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem
kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a
niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az
ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is,
és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött,
hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a
nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás
szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint
Jónás."
Lk 11,29-32
Elmélkedés:
Isten szeretetéről tanúskodik az a tény, hogy időnként figyelmezteti a
helyes útról letérő embert. Néha egy-egy személyt küld, aki világosan
megmondja, hogy milyen következményei lesznek annak, ha valaki
ragaszkodik bűnös életéhez vagy egyértelműen figyelmeztet, hogy mit
kell tenni a jövőben. Máskor a világos emberi szó helyett valamilyen
jel szolgál figyelmeztetésként, amelyet már nehezebb észrevenni,
felismerni, illetve értelmezni. De ezek az isteni jelek is azt a célt
szolgálják, hogy megváltoztassuk életünket. Aki viszont semmibe veszi
Istent és törvényeit, annak semmiféle jel sem számít, s mindenféle
figyelmeztetést semmibe vesz.
Az evangéliumokban néhány esetben előfordul, hogy a nép jelet követel
Jézustól, mégpedig olyan jelet, amely igazolja, bizonyítja számukra,
hogy ő az Isten által küldött Messiás. A mai üzenetben is erről
olvasunk. Jézus két jelként szolgáló személy alakját idézi fel az
ószövetségi időkből. Jónás próféta Isten figyelmeztető üzenetét
hirdette az embereknek. Prófétai szavára az emberek odafigyeltek,
komolyan vették és bűnbánatot tartottak. Dél királynője pedig azért
volt jel, mert az isteni bölcsességre vágyakozott és képes volt hosszú
utat is megtenni, hogy hallgathassa a bölcsességéről híres Salamon
király szavait.
Jézus személye még a két ószövetségi alaknál is nagyobb jel, aki azért
jött el a világba, hogy hirdesse a megtérést. Meghallom-e Isten
bűnbánatra szólító szavát?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket
tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod
lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy
bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy
soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy
bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való
részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171016.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 15., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-10-15

2017. október 15. - Évközi 28. vasárnap

Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a
nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak,
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: "Mondjátok meg a meghívottaknak: íme, a lakomát elkészítettem.
Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a
menyegzőre!" De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik
a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a
szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy
haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat,
városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: "A menyegző
kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az
útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!"
A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak
találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt
vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket,
meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve.
Megszólította: "Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős
ruhád?" De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a
szolgáknak: "Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső
sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!" Sokan vannak a
meghívottak, de kevesen a választottak!
Mt 22,1-14
Elmélkedés:
Isten ámulatba ejt
A német költő és író, Michael Krüger egyik írásában leírja élményét,
amikor az esti szentmise idején betért a Zürichi-tó partján lévő falu
templomába. Beült a szűk padba, teljesen ismeretlen emberek közé, majd
néhány pillanat múlva maga is mondani kezdte az imát. Úgy érezte, hogy
Isten előtt nincs igazán joga szóhoz jutni, de ez sem zavarta és a hely
idegensége sem, könnyen tudta mondani az imát. Ima közben megérintette,
eltöltötte a jóság. Elől a plébános fekete madárként mondta a magáét,
próbált valami mondanivalót keresgélni, valami hasznosat mondani az
evangéliumról a jelenlévőknek, de úgy tűnt az író számára, mintha nem
találna semmit, neki nem sokat jelentettek a kimondott szavak. Nem
mondott sem útbaigazítást, sem vigasztalást, szavaiból nem sugárzott
sok lelkesedés, de legalább fenyegetés sem. A szentmise végeztével a
templomból kilépve váratlan ragyogás, a tündöklő tó látványa, a lemenő
nap csodás fényei fogadták.
Az író élményén érdemes elgondolkodnunk. Látszólag nem érinti meg őt
sem a szent hely, sem a szent cselekmény, a mise, mégis valami
átalakulás megy végbe benne, amely minden bizonnyal éppen a helynek, a
misének, az imádkozásnak köszönhető, s amikor kilép a templomból,
világosság ragyog fel előtte, másként látja környezetét. Nem
ragaszkodik ahhoz, hogy a szent helyen, a templomban megszólítsa őt
Isten, üzenjen neki valamit, nem érez különösebb vágyat, hogy magával
ragadja őt az imádkozás, egyszerűen csak engedi, hogy az ima légköre
hatással legyen lelkére, engedi, hogy Isten egy kicsit később lepje meg
őt, mutasson neki valami szépet, adjon neki maradandó élményt.
Az evangéliumban arról olvasunk, hogy egy király lakodalmi ünnepséget
szervez fiának. A meghívottak meglehetősen illetlenül és udvariatlanul
viselkednek, többen visszautasítják a meghívást. Mások elmennek, de nem
készülnek fel kellőképpen, az ünnephez méltatlanul öltözködnek.
Helyesen érezzük, hogy a meghívottak nincsenek tisztában azzal, hogy
mit jelent ez a meghívás. A példázat azt szemlélteti, hogy Isten meghív
minket az üdvösségre, az örök életre. Helyet készít számunkra a
mennyben, azt szeretné, hogy vele legyünk országában, ahol az ünnepség
örökké fog tartani. A tanulságot ott kell kezdenünk, hogy érdemes
elfogadni a meghívást. Ez talán alapvetőnek, természetesnek tűnik,
mégis sokan visszautasítják Isten szeretetteljes hívását. Érdemes úgy
tekintenünk földi életünkre, hogy már itt is Isten vendégei vagyunk.
Ott ülünk az ő lakodalmas házában, részesei vagyunk az ünnepségnek.
Lehet, hogy nincs kedvünk a tánchoz és a mulatsághoz, de ne érezzük
azt, hogy elfecsérelt ez az idő. Lehet, hogy nem ragad minket magával
az örömteli hangulat és magunkban egyéb teendőinken gondolkodunk, mégis
érdemes engednünk, hogy hatással legyen ránk ez az ünneplés. Nem
érdemes máshová vágyakoznunk, nem érdemes nyugtalankodnunk, hanem
várjunk türelmesen. Várjuk meg, amíg Isten hozzánk lép, meglep minket,
felnyitja szemünket.
Ha csak annyit várok az élettől, amit elképzelek, eltervezek és
megvalósítok, akkor az önzés korlátai közé zárom magamat. Engedjem,
hogy Isten megérintsen, ámulatba ejtsen és felragyogtassa előttem az
élet szépségét és felébressze bennem a vágyat az örök élet iránt!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Isten Fiának hitében élek, aki szeret engem és a kereszten feláldozta
magát mindenki üdvösségéért. Uram, erősítsd istenségedbe vetett
hitemet! Te meghívsz, hogy éljek veled és a te szeretetedben. Meghívsz,
hogy éljek a reményben, amely az örök élet felé vezető utat jelöli ki.
Meghívsz a lelki újjászületésre és a bűnbánat útjára. Meghívsz az Isten
országába, hogy veled éljek földi életem során, és a feltámadás után
Istennel éljek az örök életben. Örömmel fogadom el hívásodat, add nekem
legalább az utolsó helyet házadban!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171015.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum