2008. augusztus 23., szombat

[Evangelium] 2008-08-23

2008. augusztus 23. - Szombat

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: Mózes
tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért
teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és
köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket. Ti ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De Atyának se hívjatok senkit a
földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És Tanítónak se hívassátok
magatokat, hisz egy a ti Tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek,
az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.
Mt 23,1-12

Elmélkedés:

Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk Atyának, azaz Atyaistennek,
hiszen egyetlen embert sem illet meg ez a cím. E jézusi kijelentés alapján
sokan méltatlankodnak amiatt, hogy a lelkipásztorokat, a papokat vagy a
szerzeteseket atyának nevezik. Ez utóbbi esetben egészen mást jelent az
atya szó, hiszen itt arra utal, hogy a papok olyan szeretettel törődnek a
rájuk bízott hívekkel, mint saját gyermekeikkel a földi édesapák, akiket
szintén atyáknak nevezünk. Gyermekkoromban azt tanították nekem, hogy
azért szólíthatjuk atyának papjainkat, mert ők a mennyei Atya képviselői
számunkra, de azt is jól az eszembe vésték, hogy csak a mennyei Atya nevét
írjam nagybetűvel, de a tisztelendő atyákét mindig csak kicsivel. Vegyük
észre és értékeljük, amikor papjaink az Atya szeretetét sugározzák felénk!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ne vígy minket a kísértésbe,
Zárj bennünket jóságos Szívedbe,
Adjál nékünk édes békességet,
Barátunknak minden nemzetséget.
Add, hogy minden népek világában
Gyarapodjunk javakban és számban.
Magyarságban legyünk bátrak, hűek,
Bajban sohse legyünk kishitűek.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 22., péntek

[Evangelium] 2008-08-22

2008. augusztus 22. - Péntek

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik
az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40

Elmélkedés:

Jézus tudását, törvényismeretét akarják próbára tenni az írástudók a
legfőbb parancsról kérdezvén őt. Ő természetesen nem az emberi
kiegészítéseket tartja a legfontosabbnak, hanem az eredeti isteni törvény
két alappillérét, az Isten és az ember felé megnyilvánuló szeretetet
említi legfőbb parancsnak. Jézus tehát nem egyet mond, hanem kettőt, s
ezzel az emberszeretet kötelességét közvetlenül az istenszeretet mellé
állítja. Igen, bizonyos értelemben kötelességünknek kell tekintenünk, hogy
viszonozzuk Isten felénk áradó ingyenes szeretetét, s ugyanígy
kötelességünk az is, hogy szeressük embertársainkat, még akkor is, ha ők
nem szeretnek minket. Ezt Jézus később még kiegészíti az ellenségszeretet
parancsával is, hiszen Isten is kivétel nélkül mindenkit szeret.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Bocsásd meg a bűneinket,
Kínzó súlyuk régen gyötör minket,
Szent Orcádat fordítsd felénk végre,
Engeszteljen népünk szenvedése.
Tisza táján nagy hontalanságban,
Fényes Erdélyben és Vajdaságban.
Simogasd meg fájdalmas orcánkat,
Őrizd, védjed magyar hazánkat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 21., csütörtök

[Evangelium] 2008-08-21

2008. augusztus 21. - Csütörtök

Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép
véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak,
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: "Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem.
Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a
menyegzőre!" De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a
földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak
estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant.
Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig
felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: "A menyegző kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre,
és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!" A szolgák kimentek az
utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat
egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük
egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította:
"Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?" De az csak
hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: "Kezét-lábát
kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és
fogcsikorgatás!" Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!
Mt 22,1-14

Elmélkedés:

Jézus mai példázata azt tanítja, hogy Isten mindenkit meghív a mennyei
boldogságra, de ezt nem kényszeríti rá senkire. Egyesek nem fogadják el a
meghívást, mások ugyan elfogadnák, de nem bizonyulnak méltónak rá.
Nem az ember érdemén múlik a meghívás, hanem Isten jóságán. Az ember iránt
való szeretettől vezetve mindannyiunknak meg szeretné adni az örök
boldogságot. De szabad akaratunk miatt akár vissza is utasíthatjuk ezt a
szeretetteljes hívást vagy ha menyegzős ruhánkat beszennyező bűneinkhez
jobban ragaszkodunk, mint a megismert isteni szeretethez, akkor könnyen
elveszíthetjük az üdvösséget. A szentgyónás lehetőséget ad nekünk, hogy
új, tiszta ruhába öltöztessük lelkünket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Add meg a mindennapi kenyerünket,
Lágy eső öntözze földjeinket,
Éltető Nap arany napsugara
Áldást hozzon a magyar hazára.
Szőlőtől roskadjon minden hegyhát,
Virág nyíljék, merre csak szem lát.
Legyen bőség halakban, vadakban,
Gyermekáldás a magyar falvakban.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára még egy kép árverésével megpróbálkozunk. Festő:
Balaskóné Szkladányi Annamária. Címe: A hegyi beszéd. Méret: 70x100 cm.
Kikiáltási ár: 40 000.- Ft. Jelenleg 65.000.- Ft-nál tart a licit. A kép
megtekinthető itt: [1]Hegyi beszéd
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot tettek,
napközben is küldök értesítést az állásról. Vasárnap befejezzük az
árverést.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hegyibeszed.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 20., szerda

[Evangelium] 2008-08-20

2008. augusztus 20. - Szerda, Szent István király

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép
elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek
hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
Mt 7,24-29

Elmélkedés:

Király és apostol
A magyarok első királyára és a magyar nép apostolára, Szent Istvánra
emlékezünk a mai ünnepen, aki méltán nyerte el több mint 1000 esztendővel
ezelőtt a római pápától az apostoli király címet. E cím elárulja nekünk,
hogy Szent István olyan uralkodó volt, aki az ország vezetése, a földi
haza közigazgatásának megszervezése, területének és határainak védelme és
a külfölddel való kapcsolatteremtés mellett nagy gondot fordított arra is,
hogy az égi haza felé vezesse ennek a népnek tagjait. Első szent
királyunknak meggyőződése volt, hogy nem elegendő csupán földi hazát
teremteni, hanem az égi hazára is szüksége van a magyarságnak. A mai
ünnepen arról elmélkedjünk, hogy mit jelent a királyság és az apostolság
Szent István esetében.

Szent István királyi jellem volt. Királyságát azonban nem uralkodói
elnyomásra használta fel, hanem népének szolgálatára. Egész életét arra
szentelte, hogy minden erejével, Istentől kapott tehetségével és
képességeivel Krisztust és a magyar nemzetet szolgálja. Királyi erénye
abból tűnik, ki, hogy mind alattvalóinak, mind pedig saját magának is
tudott parancsolni. Uralkodói sikerei nem tették őt elbizakodottá és
gőgössé, és a kudarcok sem törték meg lelki erejét. Uralkodóként és
családapaként egyaránt példakép keresztény életvitelében. Korának más
uralkodóival ellentétben ő már nem volt híve annak, hogy háborúk révén
gyarapítsa országának területét és vagyonát, hanem a béke embere volt, aki
a szomszédos népekkel békére törekedett.

Miután megnéztük, hogy miért volt Szent István valóban király, a magyarok
legnagyobb királya, most tekintsünk másik nagy erényére, az apostoli
buzgóságra. Szent István király a keresztény hit elterjedése érdekében
bencés szerzeteseket hívott Bajorországból és Itáliából, s kolostorokat
létesített számunkra, amely missziós központokká váltak. Annak érdekében,
hogy az emberek a vasárnapi pihenőnapot megszentelhessék és szentmisén
vehessenek részt, elrendelte, hogy minden tíz falu építsen templomot, ahol
a hívek összegyülekezhetnek az istentiszteletre.

Az 1000. esztendő őszén Asztrik, pécsváradi apát vezetésével előkelő
küldöttség érkezett Rómába, hogy a magyarok vezetője számára királyi címet
és koronát kérjen a római pápától. Miután II. Szilveszter pápa a küldöttek
elmondásából megismerte a fiatal uralkodó, István fejedelem jellemét,
népének a kereszténységre való elvezetésének szándékát, és ennek érdekében
végzett eddigi tevékenységeit, a pápa nagy lelkesedésében e szavakkal
fordult a küldöttekhez: "Én csak apostoli vagyok, ő azonban valóságos
apostol." II. Szilveszter pápa Péter apostol utódaként még önmagánál is
buzgóbbnak ismerte meg Istvánt, aki saját országában Krisztus egykori
apostolainak lelkesedésével fáradozott a hit terjesztésén Az ezredforduló
táján nem volt ritka, hogy az európai országok uralkodói igen sokat
törődtek a keresztény hit terjesztésével, nem kis anyagi áldozatot is
vállalva. Az azonban ritka, hogy ilyen rövid idő, tulajdonképpen egyetlen
emberöltő leforgása alatt egy egész nép kereszténnyé vált volna. S nem
csupán felszínes vagy külsődleges volt a magyarság megkeresztelkedése,
hanem mély lelki hatással is járt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy
1000 esztendőn keresztül fontosnak tartottuk megőrizni azt a lelki
kincset, amelyet Szent Istvántól kaptunk örökségként. Sőt, éppen a
kereszténység kincse adott népünknek lelki erőt az elmúlt évszázadok
nehézségei során.

Szent István királyunk mai ünnepe arra figyelmeztet minket hogy nem elég
hangzatos szavakkal beszélnünk a hazaszeretetről, s nem állhatunk meg azon
a szinten, hogy elkeseredetten szemléljük a vallási buzgóság hanyatlásának
jeleit, hanem arra kell törekednünk, hogy Isten törvényei irányítsák
nemzetünk és családjaink életét. Szent István példája szerint úgy
fáradozzunk földi hazánk építésén, hogy közben a mennyei haza felé is
törekedjünk!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Legyen meg a Te akaratod,
Harangok hirdessék diadalod,
Jóság lakjék magyar szíveinkben,
Örömed teljék gyermekeinkben.
Add, közülünk egy is el ne vesszen,
Minden útjuk Tehozzád vezessen.
Magyar honban, idegen világban,
Tartsd meg őket örök magyarságban.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára még egy kép árverésével megpróbálkozunk. Festő:
Balaskóné Szkladányi Annamária. Címe: A hegyi beszéd. Méret: 70x100 cm.
Kikiáltási ár: 40 000.- Ft. Jelenleg 65.000.- Ft-nál tart a licit. A kép
megtekinthető itt: [1]Hegyi beszéd
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot tettek,
napközben is küldök értesítést az állásról. Vasárnap befejezzük az
árverést.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hegyibeszed.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 19., kedd

[Evangelium] 2008-08-19

2008. augusztus 19. - Kedd

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: "Bizony,
mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom
nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia
Isten országába." Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt
kérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk tekintett, és így szólt:
"Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges." Ekkor Péter
megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz
a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony, mondom nektek: ti, akik
követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges
trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek
Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát,
testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit
kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és
az utolsókból elsők."
Mt 19,23-30

Elmélkedés:

A gazdag ifjú távozása azt jelzi, hogy a földi javakról való lemondás és
Jézusért a szegénység választása, bizony nem könnyű az ember számára. A
vagyon tehát könnyen akadálya lehet egyrészt annak, hogy valaki Jézus
tanítványa legyen, másrészt az üdvözülésnek is. A földi javak szeretete
ehhez a világhoz köti az ember szívét, s csak az ezekről való lemondás
nyitja meg szívünket arra, hogy szabadon a mennyek országát válasszuk. Ez
utóbbit tették az apostolok és a tanítványok, akik mindenről lemondtak
annak érdekében, hogy egyedül Jézust kövessék. E lemondásuk legfőbb
jutalma az örök élet. A gazdagság minket is az örök élettől foszthat meg,
a szegényebb életmód pedig ehhez segít minket közelebb.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjjön el a Te országod,
Legyen velünk atyai jóságod,
Minden magyar szerte e világban,
Térdre hulljon hálaadó imában.
Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,
Kopogtató testvért ki ne zárjuk.
Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,
Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára még egy kép árverésével megpróbálkozunk. Festő:
Balaskóné Szkladányi Annamária. Címe: A hegyi beszéd. Méret: 70x100 cm.
Kikiáltási ár: 40 000.- Ft. Jelenleg 55.000.- Ft-nál tart a licit. A kép
megtekinthető itt: [1]Hegyi beszéd
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot tettek,
napközben is küldök értesítést az állásról.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hegyibeszed.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 18., hétfő

[Evangelium] 2008-08-18

2008. augusztus 18. - Hétfő

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: "Mester,
mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?"
Jézus így válaszolt neki: "Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül
Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!"
Az ifjú tovább kérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne
paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat
tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat!"
Az ifjú erre kijelentette: "Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?"
Jézus így felelt: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és
árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután
jöjj, és kövess engem!" Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert
nagy vagyona volt.
Mt 19,16-22

Elmélkedés:

Hiába a gazdag ifjú jó szándéka, hiába a törvények ismerete, mindez nem
elegendő számára, hogy valóban a helyes utat válassza. Pedig meg volt rá a
lehetősége. Indulhatott volna, de a szíve nem volt kész az útra, vagyona
visszatartotta, s nem volt kész megszabadulni attól, lemondani arról, ami
őt megakadályozta az Úr teljes követésében.
Hiába adott számunkra a hit ismerete, hiába él bennünk helyes szándék a jó
megtételére, mindez nem elegendő számunkra. Jézus azt szeretné, ha teljes
szívünkkel hozzá ragaszkodni. Ehhez azonban feltétlenül le kell mondanunk
mindarról, ami fogva tartja szívünket, s ehhez a világhoz köti. Krisztus
követésének ez az egyik feltétele. Az ő követésére csak szabad szívvel
lehet indulni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Tarts meg minket szeretetben,
Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,
Akkor se, ha méltatlanul szólunk.
Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,
Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.
Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,
Rég fizetett érte, magyar népünk.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára még egy kép árverésével megpróbálkozunk. Festő:
Balaskóné Szkladányi Annamária. Címe: A hegyi beszéd. Méret: 70x100 cm.
Kikiáltási ár: 40 000.- Ft. Jelenleg 50.000.- Ft-nál tart a licit. A kép
megtekinthető itt: [1]Hegyi beszéd
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot tettek,
napközben is küldök értesítést az állásról.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hegyibeszed.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 17., vasárnap

[Evangelium] 2008-08-17

2008. augusztus 17. - Évközi 20. vasárnap

Abban az időben: Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult
vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte:
"Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
szellem!" Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai,
és arra kérték: "Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!" Jézus kijelentette:
"Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól." Ám az
asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: "Uram, segíts rajtam!" Ő
így válaszolt: "Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a
kutyáknak!" Mire az asszony: "Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
lehull gazdájuk asztaláról!" Erre Jézus így szólt hozzá: "Asszony! Nagy a
te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!" És a lánya meggyógyult még abban
az órában.
Mt 15,21-28

Elmélkedés:

Aki meghallgat
Jó néhány évvel ezelőtt egy templomfelújításhoz kellett beszereznem az
építési engedélyt. A tervek és a dokumentáció az utolsó pillanatban, de
még időben elkészült, már csak egy friss tulajdoni lapot kellett
beszereznem a földhivataltól. Mivel egy pályázat benyújtási ideje
sürgetett, szerettem volna még a hétvége előtt megszerezni a szükséges
dokumentumot, de péntek lévén erre nem sok esélyem volt. Mindenesetre
tettem egy próbát, felhívtam telefonon a hivatalt, hogy tudnának-e még
délután fogadni. Nagyon udvariasan közölték velem, hogy semmi esélyem
sincs arra, hogy még ezen a délutánon elintézzék az ügyemet, próbálkozzak
majd inkább a következő héten. Kissé elkeseredve, lemondóan tettem le a
telefont. Nem haragudtam meg az ügyintézőkre, hiszen bizonyára sok
munkájuk volt, ők is készültek mér a hétvégi pihenésre, de azért
sajnáltam, hogy nem jutottam előbbre. Néhány perc múlva azonban az a
hirtelen gondolatom támadt, hogy személyesen megyek be a hivatalba, hátha
úgy jobb belátásra tudom bírni őket. Mikor aztán ebédidő után megérkeztem,
azzal fogadtak, hogy ne is mondjam, mit szeretnék, mert ők ma már semmivel
sem szeretnének foglalkozni. De ha már ott voltam, nem tágítottam, hanem
kedvesen és mosolyogva kértem, hogy talán mégis jó volna valakit találni,
aki nekem segítene. Erre azt a választ kaptam, hogy jobb volna inkább
hétfőn jönnöm, de én még tovább erősködtem, mígnem végre kerítettek
valakit, aki pár perc alatt elkészítette a tulajdoni lapot. Ez az eset is
azt bizonyította számomra, hogy ha nem adjuk fel könnyen a dolgokat, akkor
lehet eredményt elérni.

Azért jutott eszembe ez az eset, mert a mai vasárnap evangéliumában egy
ehhez hasonló dolog történt. Egy asszony segítséget szeretett volna kérni
Jézustól, de első pillanatban elutasítással találkozott, Jézus szóra sem
méltatta őt, nem hallgatta meg kérését. Az asszony azonban nem adta fel,
tovább kiáltozott olyannyira, hogy a tanítványok már kellemetlenül kezdték
érezni magukat a hangoskodó miatt. Jézus ekkor egyértelmű elutasító
választ ad ennek a kánaáni asszonynak azt mondván, hogy csak a választott
nép számára szól küldetése és nem a kánaániakhoz. Azzal próbál kibújni a
kérés teljesítése alól, hogy nem illő dolog a gyerekek kenyerét a
kutyáknak adni. Ez a kijelentés egyenesen sértés az asszonynak, hiszen a
kánaáni népet kutyákhoz hasonlítja. De a segítségre váró asszony nem
sértődik meg, s nem távozik sértődötten. Sőt, egyenesen visszavág: "Igen,
Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!".
Igazat ad tehát Jézusnak, de nem adja fel a reményt, hogy kérése
meghallgatásra talál. Még Jézust is meglephette az asszony leleményessége.
Jézus máskor remek, világos példabeszédekben tanította az embereket, s
most, íme, neki mondanak egy kiváló hasonlatot. Jézus sok más esetben
remekül megfelel az írástudók ravasz kérdéseire, s most, íme, ő kap egy
ügyes választ ettől az asszonytól. Egy olyan választ, ami elől már nem
lehet kibújni, s végül teljesíti a kérést.

Az evangéliumi történet tanulságát levonva tegyünk most három rövid
megjegyzést:
1. Először: Isten nem süket. Szívesen meghallgatja és tejesíti mindazon
kéréseinket, amelyek valóban a javunkat szolgálják. Terjesszük tehát elé
bátran imádságaink során mindazt, amire szükségünk van!
2. Másodszor: Mindig azzal a hittel és bizalommal forduljunk Istenhez,
hogy ő valóban a javukat akarja. Ha hiányzik belőlünk a hit, nem fogunk
meghallgatásra találni.
3. Harmadszor: Legyünk állhatosak, kitartóak az imádságban és a kérésben.
Isten nem úgy működik, mint az automata, amelybe be kell dobni a pénzt és
pár másodperc múlva kiesik belőle az üdítőital vagy pillanatok alatt
elkészül a friss kávé. Ha valamit szeretnénk, és az nem teljesül azonnal,
ismételjük meg kérésünket. Ha Isten is úgy látja, hogy szükségünk van
arra, amit kérünk, biztosan megadja egyszer.

Befejezésül csupán egy dolgot szeretnék mindehhez hozzátenni: ne legyünk
soha Isten hálátlan gyermekei! Ha meghallgatja imáinkat és teljesíti
kéréseinket, mondjunk köszönetet és hálát érte! Legfőképpen üdvösségünkért
imádkozzunk, mert ez a legnagyobb jó, amit Isten nekünk adhat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ha bárhol is kiomlik Krisztus Vére, a bűnök bocsánatára omlik, én, ki
annyit vétkeztem, épp én kell, hogy gyakran Őt vegyem! Oly szükségem van
gyakorta erre az orvosságra. E Kenyérről mondatott: Mind, ki Tőled távolra
megy, az elvész! Ha távol tartod Tőle magadat, te is majd el fogsz veszni.
Az elveszőket önhanyagságuk veszti el!
Szent Ambrus
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum