2010. május 29., szombat

[Evangelium] 2010-05-29

2010. május 29. - Szombat

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: "Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta
neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?"
Jézus így válaszolt: "Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és
akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem.
János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok
nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: "Ha azt mondjuk: "A
mennyből volt", azt fogja felelni: "Hát akkor miért nem hittetek neki?"
Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől, mert
mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt
válaszolták: "Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: "Akkor én sem mondom
meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33

Elmélkedés:

Honnan való Jézus hatalma? - kérdezik a farizeusok, de ő nem mondja meg
nekik. Bár tanítványainak többször beszélt arról, hogy Istentől jött, és
azt a küldetést tejesíti, amit az Atya rábízott, a farizeusoknak most
mégsem árulja el, honnan kapta hatalmát, hiszen ők sokszor kifejezetten
ellenséges szándékkal kérdezik őt, s ezért nem méltók arra, hogy
megismerjék Isten Országának titkait. Jézusnak hatalma van a bűnök
megbocsátására. Hatalma van a betegségek meggyógyítására és a gonosz
lelkek kiűzésére. Képes arra, hogy odaadja áldozatul életét minden ember
megváltásáért. Képes valóságosan jelen lenni az Oltáriszentségben. Hatalma
van ahhoz, hogy elküldje a Szentlelket. Jézusnak nem gazdasági, politikai
vagy katonai hatalma van, hanem isteni hatalommal rendelkezik a lelkek
felett. Elfogadom-e Krisztus lelki hatalmát életemen? Szeretném-e egyre
jobban megismerni őt, s rajta keresztül az Atyát? Törekszem-e Isten
országát megismerni a Szentlélek vezetésével?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A
fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én
is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen
én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a
világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső,
utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 28., péntek

[Evangelium] 2010-05-28

2010. május 28. - Péntek

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a
templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már
esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap
eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő
fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor
odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés
ideje. Ekkor így szólt: "Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé!"
Tanítványai is hallották ezt.
Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte
kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a
galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit
is keresztülvigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: "Hát nem azt
tanítja az Írás: "Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi
majd?" Ti pedig rablók barlangjává tettétek." Amikor a főpapok és az
írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét.
Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor
beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.
Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy
tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá:
"Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!" Jézus ezt
válaszolta nekik: "Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha valaki
azt mondja a hegynek: "Emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe", és nem
kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban
úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek,
hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök,
bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei Atyátok is
megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket."
Mk 11,11-26

Elmélkedés:

Jézus életének utolsó eseményeihez, a megváltás napjaihoz közeledve
történt a fügefa megátkozása és a kereskedők kiűzése a templomból. Mindez
szükséges Jézus magatartásának megértéséhez. Jézus jogosan gondolja, hogy
nem volna helyénvaló tovább tűrni a templomban a helytelen cselekedeteket,
amelyek szégyent hoznak e szent helyre. A mennyei Atya akarata fog
érvényesülni és megvalósulni, amikor a Fiú feláldozza életét. A megváltás
új korszakot nyit, új időt kezd az emberiség életében. Elérkezett az
isteni számonkérés ideje, amelyet nem az ember határoz meg. Vajon készen
állunk-e állandóan arra, hogy Istennek elszámoljunk lelki életünk
gyümölcsiről?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket
megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 27., csütörtök

[Evangelium] Fontos információk a napi evangéliumról

Kedves Barátaim!
Az alábbiakban néhány hasznos információt szeretnék küldeni az e-vangélium listával kapcsolatban.

1. Az e-vangélium e-mailben lista Horváth István Sándor atya (Szombathelyi Egyházmegye) ötletére és kezdeményezésével indult 2004. július 9-én. Az e-vangélium magyar nyelven érhető el.
A mindennapi e-vangélium megtekinthető a http://evangelium.katolikus.hu/ oldalon, valamint számos katolikus szervezet honlapján. Honlapszerkesztők beépíthetik saját oldalukba tartalmát, amely naponta automatikusan frissül. Ez ügyben Fehér János informatikushoz lehet fordulni technikai segítségért az fjk1969 [kukac] gmail.com  címen.

2. A lista célja, hogy a feliratkozottaknak eljuttassam az aznapi evangéliumot, egy hozzá kapcsolódó elmélkedést és egy imát, amelyhez időnként aktuális egyházi információk is kapcsolódhatnak. A lista tagjai egymásnak nem tudnak levelet küldeni.

3. Feliratkozni a http://evangelium.katolikus.hu/ oldalon lehet. Akinek gondja van a feliratkozással, küldje el nevét és e-mail címét nekem (Horváth István Sándor,   email:  his [kukac] katolikus.hu ), jelezvén hogy fel szeretne iratkozni.

4. Az első e-mailt a feliratkozást követő napon küldjük. Az e-mailes e-vangéliumot a továbbiakban naponta reggel 6 óra tájban küldjük.

5. A megszokott időben való küldés elmaradása - sajnos - technikai okok miatt előfordulhat. Ez nem egy személyt érint, hanem mindenkit. Nem szükséges az elmaradást jelezni a lista felé, mert azt enélkül is észrevesszük, s igyekszünk mielőbb küldeni az e-vangéliumot. A napi evangélium naponta éjféltől mindig olvasható az alábbi honlapon: http://evangelium.katolikus.hu/ (Ha itt sem található, akkor csak a türelem marad.)

6. Imakérések feltehetők, illetve megtalálhatók a következő oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
Programok feltehetők, illetve megtalálhatók a következő oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/programajanlo

7. Papok számára lehetőség van arra, hogy az e-vangéliumot egy nappal korábban kapják meg, hogy a prédikációra való felkészüléskor használhassák. Ehhez juttassák el nevüket, egyházmegyéjük nevét és e-mail címüket nekem (Horváth István Sándor, e-mail: his [kukac] katolikus.hu ), annak megjelölésével, hogy papok és egy nappal korábban szeretnék megkapni a lelki csomagot.

8. A listának jelenleg közel 22 000 tagja van. Mivel reklámra nincs lehetőségünk, ezért a lista úgy terjed, hogy a tagok barátaiknak és ismerőseiknek ajánlják. Az Evangélium hirdetésének nagyszerű lehetősége ez mindenki számára. Kérem, hogy lehetőleg éljen is mindenki ezzel és terjessze az evangélium mindennapi olvasásának e házhoz érkező lehetőségét ismerőseinek. Feliratkozás a fentebb jelzett oldalon.

Olvassátok, éljétek és hirdessétek az Evangéliumot!

Köszönettel:
István atya (Horváth István Sándor)

2010. május 27.


[Evangelium] 2010-05-27

2010. május 27. - Csütörtök

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor
tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti
Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "Jézus, Dávid fia, könyörülj
rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban
kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
"Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
Felelte: "Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: "Menj, a hited
megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
úton.
Mk 10,46-52

Elmélkedés:

A vak Bartimeusnak akadályokat kell legyőznie ahhoz, hogy
meggyógyulhasson. Emberek akarják elcsendesíteni, pedig az ő számára a
hangoskodás az egyetlen lehetőség, hogy felhívja magára Jézus figyelmét. S
nagy zajban Jézus meghallja őt, odafigyel rá, s magához szólítja. Akik
korábban csitították, most lelkes segítői, bátorítói lettek. A vak eléri
célját, Jézushoz járulhat, aki meggyógyítja őt, visszaadja szemevilágát. A
gyógyulás következménye az lesz, hogy követni kezdi azt, aki vele csodát
tett. Isten adományai indítsanak minket Jézus követésére!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal,
hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket. Irgalmad nélkül
elvesznénk és elveszítenénk legnagyobb ajándékodat, az örök életet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 26., szerda

[Evangelium] 2010-05-26

2010. május 26. - Szerda

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus
elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.
Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni,
hogy mi vár reá. "Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a
főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak,
és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra
feltámad."
Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták
neki: "Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!" Ő
megkérdezte: "Mit kívántok, mit tegyek nektek?" Ezt felelték: "Add meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben."
Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből,
amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: "Meg tudjuk tenni!"
Jézus így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s
a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De
hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely
azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető
embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha
valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért."
Mk 10,32-45

Elmélkedés:

Szenvedésének és halálának megjövendölése egyáltalán nem rendíti meg az
apostolokat. Versengés támad inkább közöttük, amely lehetőséget ad
Jézusnak arra, hogy a szolgálatra nevelje őket. Jézus egész földi élete
szolgálat, az emberek szolgálata volt. Azért jött el emberi világba, hogy
életének feláldozásával a mi megváltásunkat és üdvösségünket szolgálja.
Szolgálatának és alázatának egyik jele az volt, amikor az utolsó vacsorán
megmosta tanítványai lábát. Ezt követően parancsba adta, hogy tanítványai
utánozzák őt a szolgálatban. Ha elsők szeretnénk lenni, legyünk
mindenkinek a szolgája! Az alázatosan végzett szolgálat érdemszerző
cselekedet számunkra.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel
induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a
hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 25., kedd

[Evangelium] 2010-05-25

2010. május 25. - Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és
ezt mondta Jézusnak: "Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."
Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az
evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit
vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért,
anyát, apát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő
világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az
utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31

Elmélkedés:

A gazdag ifjú, akiről a tegnapi evangéliumban olvastunk, nem volt képes
lemondani vagyonáról és az azzal járó előnyökről. A könnyebb, a
kényelmesebb utat, életmódot választotta, de döntésének lesznek majd
következményei. A mai evangélium e példa ellenkezőjéről számol be. Az
apostolok mindenről lemondanak, hogy Jézus tanítványai lehessenek. Péter
apostol a többiek nevében is szól: Mindent elhagytunk és követtünk téged.
Jézus nem marad adósa azoknak, akik érte mindenről lemondanak. Örök életet
ígér nekik, amelynél nagyobb jutalom, ajándék nem létezik. Ha Krisztus
követéséért kész vagyok a lemondásra, a legnagyobb jót, az üdvösséget
kapom Istentől.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd
legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát
minden elé helyezni, hadd használjak fel minden lehetséges eszközt a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
Boldog Charles de Foucauld
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 24., hétfő

[Evangelium] 2010-05-24

2010. május 24. - Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: "Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: "Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva."
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: "Valami hiányzik még
belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut
be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus
azonban megismételte: "Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten
országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni
az Isten országába." Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették
egymást: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta:
"Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges."
Mk 10,17-27

Elmélkedés:

A gazdag ifjú elszomorodott és leverten távozott, amikor Jézus azt kérte
tőle, hogy adja el mindenét. Hiába ismerte kiválóan és tartotta meg a
törvényeket, amelyek az örök élet felé segítették volna, a gazdagság
elvette szabadságát, bilincsbe verte és bezárta a földi életbe, elvéve
tőle az örök üdvösség felé törekvés vágyát.
Mennyi földi dolog - köztük a gazdagság is - köti le az embereket és
fékezi erőiket, amellyel a mennyország felé haladnak! A mai evangéliumból,
a gazdag ifjú történetéből megértjük, hogy az üdvözüléshez nem elegendő
Isten törvényeinek ismerete vagy az istenhit szóbeli megvallása, hanem
szükséges az evilági dolgoktól való teljes szabadság is. Aki az odafönt
valókat keresi, és aki az ég felé törekszik, annak nem szabad ragaszkodnia
ehhez a világhoz.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Adj nekem, Uram
buzgalmat - téged keresni,
bölcsességet - téged követni
lelket - téged ismerni,
tekintetet - téged látni,
életet - mely néked tetszik,
kitartást a végsőkig,
és boldog véget!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. május 23., vasárnap

[Evangelium] 2010-05-23

2010. május 23. - Pünkösd

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: "Békesség
nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23

Elmélkedés:

Bennünk élő Lélek
Az egyik vasárnapi szentmisére elég korán érkezett meg a felolvasásra
beosztott leány, történeteink jól ismert szereplője, Eszter, aki holnap
éppen névnapját ünnepli. Miután megnézte és elgyakorolta az olvasnivalót,
volt idő arra, hogy megkérdezzem: Mi történt a héten az iskolában?
Őszintén bevallotta, hogy sajnos a hittannal kapcsolatban nagyon
kellemetlen élménye volt: elfelejtette a Szentlelket. Megdöbbentem a
tízéves kislány szóhasználatán. Mit jelent az, hogy "elfelejtette a
Szentlelket"? Érdeklődésemre röviden elmesélte, hogy az órán a hitoktató a
szentháromsággal kapcsolatban kérdezte, ő mondta, hogy az első isteni
személy a mennyei Atya, a második a Fiúisten, Jézus Krisztus, de a
harmadikhoz érve hirtelen megakadt, rövidzárlatot kapott, és csak kis
gondolkodás után tudta kimondani, hogy a harmadik isteni személy a
Szentlélek. Eszter kitűnő tanuló volt, s hittanból is legjobbak közé
tartozott, ezért nagyon kellemetlen volt számára, hogy egy kicsit is
gondolkoznia kellett a Szentlélek nevén, s nem tudta rögtön.

Ha mi nem is felejtjük el a Szentlélek nevét, bizony sokszor elfelejtünk
figyelni sugallataira, elfelejtünk jó tanácsot kérni tőle, megfeledkezünk
ajándékairól. A Pünkösd mostani ünnepe jó lehetőséget ad számunkra, hogy
jobban odafigyeljünk az olykor méltatlanul elfelejtett Szentlélekre! A
pünkösdvasárnapi szentmise szövegeiben felidéztük az első pünkösd
eseményét. Foglaljuk most össze röviden az eseményeket! A húsvét utáni
ötvenedik napon járunk, tíz nappal Krisztus mennybemenetele után. Az
apostolok együtt vannak, imádkozva várják a vigasztaló Lelket, akinek
eljövetelét Jézus pár nappal korábban ígérte meg számukra. Az Apostolok
cselekedetei szentírási könyv beszámolója szerint az ígéret beteljesedését
különleges jelek kísérik: heves szélvész zaja támad, lángnyelvek
ereszkednek az apostolokra, akik különféle nyelveken kezdenek el beszélni.
Nem tudjuk pontosan, hogy ez utóbbi, azaz a nyelvel adománya mit
jelentett. Egyes szentírástudósok úgy vélik, hogy az apostolok a saját
nyelvükön beszéltek, de azt az összegyűltek mindegyike megértette. Mások
úgy gondolják, hogy idegen nyelveken való beszédre voltak képesek a Lélek
segítségével. Abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy az apostolok
ekkor értik meg Krisztustól kapott küldetésüket, s állnak ki először a nép
elé a Krisztusról szóló tanítást hirdetvén. A Szentlélek jövetele tehát
változást jelent életükben, ettől kezdve missziós, igehirdető
küldetésüknek élnek.

A Szentlélek ajándékaiban mi is részesedünk. Ne feledkezzünk meg arról,
hogy mi is megkapjuk a bölcsességet, ami segít minket mindannak
felismerésében és megtételében, ami üdvösségünkhöz szükséges. A Lélek
ajándékaként tekinthetünk az értelemre, amely hitünk titkainak
megértésében nyújt számunkra segítséget. Életünk döntéshelyzeteiben ne
feledkezzünk meg arról, hogy bátran kérhetjük a jó tanács lelkét, ami a
helyes döntés meghozatalában elengedhetetlen. A lelki erősség abban segít
minket, hogy legyőzzük félelmeinket és aggodalmainkat, felülkerekedjünk
kishitűségeinken, s újult erővel gyakoroljuk az erényeket. A Szentlélek
következő adományára, a tudományra azért van szükségünk, hogy Isten
megismerésének útján folyamatosan előrehaladjunk. A jámborság azt a
gyermeki lelkületet jelenti bennünk, amellyel magukba fogadhatjuk és
magunkban hordozhatjuk Isten Országát. S végül, az Úr félelmének lelke
arra indít minket, hogy szüntelenül figyeljünk Isten jelenlétére,
közelségére.

A Szentlélek pünkösdi eljövetele segítsen minket abban, hogy újra
felfedezzük magunkban és életünkben az elfelejtett Szentlélek elfelejtett
ajándékait! Mert Isten Lelke bennünk él, s általa Isten él bennünk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Szentlélek Isten, jöjj, mutasd meg magad nekünk! Élj bennünk, működj
bennünk! Sokszor nem figyelünk jelenlétedre, s mindazokra az adományokra,
amelyeket tőled kapunk nap mint nap. Te egykor elindítottad az apostolokat
az igehirdetés és a tanúságtétel útján, most minket indíts ezen az úton,
hogy hirdessük jelenlétedet és Jézus örömhírét! Maradj bennünk, egység
Lelke! Maradj bennünk türelem Lelke! Maradj bennünk szeretet Szentlelke!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

[Evangelium] 2010-05-23

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum