2017. január 28., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-01-28

2017. január 28. – Szombat

Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a
túlsó partra." Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal
vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy
szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már
megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és
megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Erre fölkelt,
ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj
meg!" A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult:
„Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" Nagy félelem fogta el
ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a
tenger is engedelmeskedik neki?"
Mk 4,35-41

Elmélkedés:

A csodás gyógyítások és Jézus tanításának rövid, lényegre törő ismertetése
után Márk evangélista egy természeti csodát ír le, Jézus lecsendesíti a
tengeri vihart. Az esemény szintén azt bizonyítja, hogy az Úr isteni
hatalommal rendelkezik, képes parancsolni a természet erőinek, s azok
engedelmeskednek neki.
A történetben érdemes odafigyelnünk a szereplők kérdéseire. Párbeszédnek
csak a legnagyobb jóindulattal nevezhetjük az elhangzottakat, mert
tulajdonképpen egyetlen elhangzó kérdésre sincs szóbeli felelet. Az
elbeszélés első kérdését az apostolok teszik fel, akiket halálfélelem tölt
el a tengeri viharban és úgy érzik, hogy mindjárt elsüllyed a bárka. Ezt
kérdezik Jézustól: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" De Jézus
egyetlen szóval sem válaszol nekik, hanem felkel és egy határozott
felszólítással, paranccsal elnémítja a vihart. Szóbeli választ ugyan nem
ad, de cselekedete annak minősül. Ezt követően ő fordul kérdéssel
tanítványaihoz, amelyből kiérezzük a számonkérést: „Miért féltek? Még
mindig nincs bennetek hit?" Az Úr kérdésére a tanítványok semmit sem
tudnak felelni.
Majd a történet lezárásaként már nem Mesterükhöz, hanem egymáshoz
fordulnak a tanítványok: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is
engedelmeskedik neki?" E kérdésre sincs szóbeli válasz, de ez a kérdés már
tulajdonképpen az evangélium olvasójához szól. Nekem kell választ adnom,
nekem kell megvallanom, hogy mit gondolok Jézus személyéről.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Hiszem, hogy te az Isten Fia vagy. Hiszem, hogy te vagy az
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit. Hiszem, hogy te vagy minden
ember Megváltója. Tégy engem hűséges tanítványoddá, hogy hozzád hasonlóan
éljek! Tégy engem követőddé, hogy vezetéseddel az Atyához jussak! Tégy
engem világossággá, hogy a benned való hit terjesztője legyek! Tégy engem
buzgóvá, hogy az igazságot keresőket hozzád vezessem!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170128.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. január 27., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-01-27

2017. január 27. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár
alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba
szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először
szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés
engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás."
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor
elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt,
úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül
volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34

Elmélkedés:

Miután az előzményekben Jézus számos cselekedetét és csodáját lejegyezte,
Márk evangélista áttér az Úr tanítására. Írásában hiába is keresnénk olyan
hosszúságú beszédeket, mint például Máté evangéliumában a hegyi beszéd.
Márk nagyon röviden és tömören jegyzi le Jézus beszédét, s ennek oka nem
az ő szűkszavúsága vagy tájékozatlansága, hanem egyszerűen az, hogy időben
az ő műve előbb keletkezett, mint a többi evangélium. Máté és Lukács már
évekkel később írja meg evangéliumát, amikor a jézusi tanítás már
gazdagabban élt a szóbeli hagyományban.
A magvetőről szóló példabeszéd Isten országát, annak megvalósulását és
növekedését szemlélteti. A szentírástudósok alapvetően két irányba
indulnak el a történet értelmezése kapcsán. Az egyik lehetséges magyarázat
szerint a példázatban szereplő magvető Jézus, aki Isten országának
örömhírét, tanítását, mint jó magot veti az emberek szívébe. A másik
elképzelés szerint a magvető inkább Krisztus követőit, tanítványait
jelképezi a történetben, azaz a keresztény embereknek minden korban azon
kell fáradozniuk, hogy az Úr művét folytassák. Isten igéjét, az örök
életre vezető igazságot nekünk kell elvetnünk a mai világ emberének
szívébe, hogy Isten országa fennmaradjon és növekedjen. A növekedést ugyan
maga Isten biztosítja kegyelme által, de a mi közreműködésünket és
szolgálatunkat kéri, hogy országa, uralma jelen legyen a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, őrizz meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a
munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel
végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól gazdálkodjam az idővel, ne
fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy időtöltéssel. Adj nekem
oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher legyen,
hanem öröm.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy továbbra is lelkes olvasói vagytok az e-vangéliumnak, és
imáitokkal, valamint jószándékú adományaitokkal támogatjátok
e-vangelizációs szolgálatunkat. Ezúton is kifejezem hálámat a 9 személyből
álló e-vangélium csapatnak fáradhatatlan munkájukért, akiknek köszönhetően
napról napra olvashatjátok, meghallgathatjátok az e-vangéliumot.

A tavalyi év eredménye, hogy megújítottuk a honlapot, a
www.evangelium365.hu weboldalt, és több jótékonysági akciót is tartottunk.
Az e-mailben küldött evangélium üzenetek száma a kezdetektől számítva
2016-ban átlépte a 100 milliós mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás
történt a honlapokon, és az okostelefon alkalmazást használók száma is
dinamikusan növekszik. Istennek legyen dicsőségére!

Idén, 2017-ben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások megújítását tervezem, illetve
lesznek újabb jótékonysági kezdeményezések, amelyek a gyermekek
evangelizációját tartják szem előtt.

Az elmúlt években is csak a ti támogatásotokra számíthattunk, ezért
szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Naponta ekkora adomány egy évre csak 1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább
e csekély összeggel az e-vangelizációt! A Jóisten jutalmazza meg
jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. január 27.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170127.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. január 26., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-01-26

2017. január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az
aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se
tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy
házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!" Ha békesség fia
lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok
ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a
munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek,
és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg
ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Szent Pál apostol tegnapi ünnepe után a mai napon az ő két buzgó
munkatársára, Szent Timóteusra és Szent Tituszra emlékezünk. Pál apostol
Timóteust a második missziós útja alkalmával vette maga mellé Lisztra
városában. Az Apostolok Cselekedeteiben Pál választásának okát Lukács
evangélista abban látja, hogy a helyi, lisztrai és az Ikóniumban élő
keresztények „jó véleménnyel voltak róla" (ApCsel 16,2). A lisztrai és
ikóniumi keresztény közösség tagjainak ez a véleménye mindenképpen igaznak
bizonyult, hiszen Timóteus személyében Pál egy olyan, valóban elkötelezett
útitársat kapott, akire később fontos küldetést, illetve az efezusi egyház
vezetését, mint püspökre bízhatta. A filippieknek címzett levelében a
népek apostola így dicséri munkatársát: „Senkim sincs ugyanis, aki
lélekben annyira hozzám hasonló volna és olyan őszintén szívén viselné
ügyeteket" (Fil 2,20), mint Timóteus, akit hozzájuk küld.
Szent Titusz szintén többször feltűnik Pál apostol mellett útjai során,
elkíséri például Jeruzsálembe, az úgynevezett apostoli zsinatra. Később
Pál kétszer is elküldi őt Korintusba, először a megbékélés érdekében, majd
a jeruzsálemi hívek számára történő gyűjtés miatt. Feladatait Titusz
hűséggel, nagy hozzáértéssel és buzgósággal teljesíti.
Pál apostol, Timóteus és Titusz példája egyaránt arra tanít minket, hogy
apostoli buzgósággal, másokkal egyetértésben fáradozzunk Krisztus ügyéért.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy továbbra is lelkes olvasói vagytok az e-vangéliumnak, és
imáitokkal, valamint jószándékú adományaitokkal támogatjátok
e-vangelizációs szolgálatunkat. Ezúton is kifejezem hálámat a 9 személyből
álló e-vangélium csapatnak fáradhatatlan munkájukért, akiknek köszönhetően
napról napra olvashatjátok, meghallgathatjátok az e-vangéliumot.

A tavalyi év eredménye, hogy megújítottuk a honlapot, a
www.evangelium365.hu weboldalt, és több jótékonysági akciót is tartottunk.
Az e-mailben küldött evangélium üzenetek száma a kezdetektől számítva
2016-ban átlépte a 100 milliós mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás
történt a honlapokon, és az okostelefon alkalmazást használók száma is
dinamikusan növekszik. Istennek legyen dicsőségére!

Idén, 2017-ben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások megújítását tervezem, illetve
lesznek újabb jótékonysági kezdeményezések, amelyek a gyermekek
evangelizációját tartják szem előtt.

Az elmúlt években is csak a ti támogatásotokra számíthattunk, ezért
szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Naponta ekkora adomány egy évre csak 1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább
e csekély összeggel az e-vangelizációt! A Jóisten jutalmazza meg
jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. január 26.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170126.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. január 25., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-01-25

2017. január 25. – Szerda, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18

Elmélkedés:

Pál apostol életének nagy fordulatára, a megtérésére emlékezünk a mai
ünnepen. Azzal a szándékkal indult útnak Jeruzsálemből Damaszkusz
városába, hogy ott elfogja az új vallás képviselőit, a keresztényeket. Az
úton azonban Krisztus jelent meg neki egy látomásban, s e találkozásnak
köszönhetően egészen új irányt vett Pál élete. Ettől kezdve ő is annak a
vallásnak a követője és lelkes hirdetője lett, amelyet korábban elítélt és
károsnak tartott.
Még a látványos damaszkuszi jelenetnél is izgalmasabb a Pál lelkében
végbemenő változás. A zsidó vallásosság szerint az ember a törvénynek
köszönhetően juthat el az üdvösségre. Isten éppen azzal a szándékkal adta
a választott nép számára Mózes idejében a törvényt, hogy ezzel jelölje ki
az üdvösség útját. A zsidó gondolkodás szerint egyedül a törvény,
pontosabban annak megtartása üdvözítheti az embert. Pál is ezt a nézetet
vallotta, hiszen zsidó származású volt, sőt, a vallásosság tekintetében a
legszigorúbb irányzathoz, a farizeusokhoz tartozott. Az első keresztények
közül talán sokakban nem is tudatosult, hogy amikor Jézust messiásnak és
üdvözítőnek vallják, akkor szembekerülnek a zsidó vallásosság egyik
alaptételével. Pál viszont megtérése pillanatától kezdve látta ezt az
ellentmondást. Jól tudja, hogy vagy a törvény üdvözíti az embert vagy a
messiásnak tartott Jézus Krisztus. Ennek felismerése választás elé
állította Pált, s amikor ő a krisztusi hit mellett döntött, akkor ez
egyúttal azt is jelentette, hogy elutasítja az ószövetségi törvényt, amit
eddig üdvözítőnek tartott. Mindezek ismeretében könnyen megérthetjük Pál
apostol lelkesedését. Korábban azért törekedett nagy buzgósággal a törvény
lehető legpontosabb teljesítésére, mert úgy vélte, hogy ez adja az
üdvösséget. Ha viszont nem a törvény, hanem Jézus Krisztus az üdvözítő,
akkor az Urat kell követnie, mégpedig a legnagyobb buzgósággal! Korábban a
törvény tanulmányozására tette fel életét, hogy azt minél tökéletesebben
tudja megtartani. Ha viszont Jézus Krisztus az üdvözítő, akkor neki kell
adni egész életét.
Uram, Jézus! Hiszem, hogy te vagy az egyedüli üdvözítő. Vezess engem az
üdvösségre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szent Pál apostol! Segíts, hogy életünket olyan becsülettel, tisztaságban
és ártatlanságban éljük meg, hogy Isten trónja előtt ujjonghass, amikor
imáidban ránk gondolsz. Mélyítsd el szeretetünket, növeld ismereteinket és
élesítsd tisztánlátásunkat! Imáid támogassák Isten bennünk megkezdett
művét, hogy napról napra növekedhessünk a kegyelemben, és hívő társainkkal
egyetemben Isten szeretetének üzenetét terjeszthessük a földön.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170125.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. január 24., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-01-24

2017. január 24. – Kedd

Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a
házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt. Akik körülötte ültek,
odaszóltak Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged."
Jézus azonban így válaszolt: „Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?" Aztán
végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: „Ezek
az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem,
nővérem és anyám!"
Mk 3,31-35

Elmélkedés:

Az ördöggel való szövetkezés képtelen rágalma után Márk evangélista
visszatér a Jézust felkereső családtagokhoz, akik hallhatták azt a
szóbeszédet, miszerint Jézus „eszét vesztette." Most már kiderül, hogy
anyjáról és más rokonokról van szó. Egyáltalán nem biztos, hogy hitelt
adtak ennek a szóbeszédnek, de úgy gondolták, hogy már maga a híresztelés
is rossz fényt vet a családra, s ezért jobb volna mielőbb véget vetni
ennek. Érdekes mozzanat, hogy amikor megérkeznek, nem mennek be a házba,
ahol Jézus éppen tartózkodik és tanít. Nem arról van itt szó, hogy a
nagyszámú tömeg megakadályozza őket ebben, hanem inkább távolságtartásukat
fejezik ki ilyen módon. Nem mennek be a házba, hanem üzennek Jézusnak és
megpróbálják kihívni őt.
A történetben szereplő személyek helyzete, tartózkodási helye ezúttal
jelzi a szereplők Jézushoz való viszonyát. A házon kívül tartózkodókat
inkább kívülállóknak, keresőknek, bizonytalanoknak neveznénk, míg azok,
akik bent vannak a házban és hallgatják az Úr tanítását, egységben vannak
vele. Az épület látható viszonyítási pontja helyett azonban válaszában
Jézus egy új viszonyítási pontot jelöl meg: „Aki teljesíti Isten akaratát,
az az én testvérem, nővérem és anyám!"
A mennyei Atya akaratának elutasítása vagy elfogadása határozza meg azt,
hogy kívülálló maradok-e vagy egységben élek Krisztussal.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm neked mindazt, amivel minden nap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek téged mindenekfölött!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170124.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. január 23., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-01-23

2017. január 23. – Hétfő

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt
híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg", és: „A gonosz lelkek
fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket." Ám ő magához hívta őket,
és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt?
Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha
egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a
sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat
fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem
ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így
viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek
fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is
káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot,
azt örökös bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt
terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek."
Mk 3,22-30

Elmélkedés:

Ahogyan már a szombati evangélium kapcsán előre jeleztük, a mai
evangéliumban azoknak az írástudóknak a fellépéséről olvashatunk, akik
Jeruzsálemből érkeznek és akik megfogalmazzák azt a vádat, miszerint Jézus
az ördögök fejedelmével szövetségben képes azokra a rendkívüli tettekre,
amelyeket a betegeken véghezvisz. Egészen pontosan azt állítják, hogy az
ördögök fejedelme szállta meg Jézust és az ő segítségével képes arra, hogy
a megszállottakból kiűzze az ördögöket. Ez a vád pontosan az ellentéte
mindannak, amit Jézus az előzményekben tett. Valójában az Úr Isten
erejével, a mennyei Atyától kapott hatalmának birtokában képes a csodákra
és az a szándéka, hogy a gonosz befolyásától megszabadítsa az embereket.
Az írástudóknak adott válaszában Jézus rámutat a megfogalmazott rágalom
belső ellentmondására és visszautasítja a hamis vádat. Bár elképzelhető,
hogy egy nagyobb hatalommal rendelkező ördög képes parancsolni egy kisebb
hatalommal rendelkezőnek, Jézus esetében nem erről van szó. Ő Isten
segítségével képes a csodákra, mert Isten ereje és hatalma nagyobb minden
ördögi, gonosz hatalomnál.
Isten hozzám hajló irgalma újra és újra lehetőséget ad, hogy képes legyek
szembeszállni a rosszal, legyőzni a gonosz kísértéseit, és egyedül
Istennek ajánljam fel életemet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre,
hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk során
mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban és a
veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád forduljunk! Add,
hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, csak higgyünk az örök
életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet veszélyben, ha veled
élünk és veled halunk meg.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170123.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. január 22., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-01-22

2017. január 22. – Évközi 3. vasárnap

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették,
visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban
telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje,
a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert
elközelgett a mennyek országa!"
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat és
követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is:
Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a
hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a
csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a
mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden
betegséget és minden gyötrelmet.
Mt 4,12-23

Elmélkedés:

Elkötelezetten
Avilai Szent Teréz írásaiból kitűnik, hogy oly közvetlen hangnemben
beszélgetett Istennel imádságaiban, ahogyan az a jóbarátok között szokás.
Lejegyezte, hogy amikor rengeteg gondja volt az általa alapított
szerzetesházakkal és sokat kellett utaznia az ügyek intézése miatt,
kibicsaklott a bokája. Alig tudott járni és ez bizony nehezítette
teendőinek végzésében. Imádságában megkérdezte Jézust: Hát ez most miért
történt, Uram? Az Úr Jézus válaszát hallotta szívében: Én így szoktam
bánni a barátaimmal. Erre Szent Teréz visszaszólt: Hát akkor ezért van
olyan kevés barátod!
A Szent Teréz kiváló humorát igazoló esetet azért hozom példaként, mert a
mai vasárnap evangéliuma kapcsán érdemes elgondolkodnunk azon, milyen
kapcsolat fűzte Jézust az általa meghívottakhoz és milyen kapcsolatban
vagyunk mi vele. Az evangéliumi történet Jézus nyilvános működésének
kezdetéhez köthető. A Galileai-tenger partján járva halászokat pillant meg
és meghívja őket. Elsőként Simon Pétert és testvérét, Andrást, majd pedig
Jakabot és Jánost, akik szintén testvérek voltak. Az Úr Jézus nem
barátokat akar szerezni magának, hanem tanítványokat. Úgy gondolja, hogy
az általa választott halászok alkalmasak arra, hogy követői legyenek,
elkísérjék őt tanító útjain. Ugyanakkor időben távolabbra is gondol,
hiszen a most választottak, akik az évek során nap mint nap vele vannak,
fültanúi az általa mondottaknak és szemtanúi cselekedeteinek, hogy az Úr
földi életből való távozása, mennybemenetele után az ő tanúi legyenek.
Jézus nem egy baráti társaságot, nem egy rajongói klubot akar létrehozni,
hanem tanítványokat, követőket gyűjt maga köré, akik készek arra, hogy
elsajátítsák mesterük életmódját. És nem is szolgákat akar, akik útjai
során majd minden kívánságát teljesítik, hiszen éppen ő akar mindenki
szolgája lenni. Túlzás volna barátinak nevezni Jézus és az apostolok
kapcsolatát, főként olyan értelemben, amit a mai szóhasználatban
barátságnak nevezünk. Ha közvetlen is a kapcsolat köztük, mindig tudható,
hogy ki a mester és kik a tanítványok. Az evangéliumok lapjain a barátság
szóval is találkozunk, mint olyan kifejezéssel, amely Jézus és tanítványai
kapcsolatát jelöli meg. Amikor a szeretet parancsáról beszél, Jézus utal
arra, hogy a kereszthalált önként, szeretetből vállalja: „Ez az én
parancsom: szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért" (Lk
15,12-13). Majd pedig hozzáteszi: „Ti barátaim vagytok, ha megteszitek,
amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent
tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam" (Lk 15,14-15).
Jézus barátságosan közelít hozzánk, minden emberhez, de ezt sose vegyük
haverkodásnak. Arra hív minket, hogy legyünk a követői, éljünk úgy,
ahogyan ő élt és aszerint, amit ő tanított. És arra hív, hogy az egykori
apostolokhoz hasonlóan mi is legyünk az ő küldöttei és tegyünk róla
tanúságot a világban. Tegyük ezt úgy, hogy akik baráti szeretettel
közelednek hozzá, azok elkötelezett követőivé váljanak!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid
legyenek. Tanúskodjanak arról, amit földi életed során tanítottál és
cselekedtél az emberek javára. Ők megismerték a te életedet, látták
találkozásaidat az emberekkel, megtapasztalták a csodákat, amelyeket az
Atya segítségével cselekedtél. Te arra hívsz minket, hogy megismerjünk
téged és tanításodat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott
küldetésünk mindenkihez szól, örömhíredből senki nem lehet kizárva,
irgalmad minden ember felé kiárad. Taníts minket, hogy engedelmes szolgáid
legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten
országa szüntelenül növekedjen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170122.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum