2009. szeptember 26., szombat

[Evangelium] 2009-09-26

2009. szeptember 26. - Szombat

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal
tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: "Véssétek szívetekbe,
amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére
adják." De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve
maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Lk 9,43b-45

Elmélkedés:

A gyógyítások láttán csodálattal tekintenek a tanítványok Jézusra, amely
az elismerésnek és az elfogadásnak a jele. A tanítványok mellett a nép is
ugyanilyen csodálattal hallgatja szavait, s részese a számos gyógyításnak.
Mindenki lelkes, szívesen követik Jézust, örömmel vannak mellette, mert
lenyűgözi őket isteni hatalma, amellyel tanít és gyógyít. Jézus azonban
tisztában van vele, hogy a lelkesedés nem fog örökké tartani. Amikor majd
a nép vezetői ellene fordulnak és az életére törnek, sokak el fognak tőle
fordulni. Mert szenvedésének és halálának látása már nem csodálatot
ébreszt bennünk. Itt már kevés is volna a csodálat. Részvét és együttérzés
szükséges már ide, és mindenekelőtt bűnbánat. Vajon eljutok-e a
csodálattól az őszinte bűnbánatig?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Istenem, teremtőm és megváltóm! Akkora vonzódással, tisztelettel,
dicsérettel és tisztességgel, akkora hálával, odaadással és szeretettel,
akkora hittel, reménnyel, tisztasággal szeretnélek ma magamhoz venni
téged, amekkorával méhébe fogadott és óhajtott szentséges anyád, a
dicsőséges Szűz Mária, amikor alázatosan és áhítattal felelt az angyalnak,
aki a megtestesülés örömhírét jelentette neki: íme, az Úrnak szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Kempis Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 25., péntek

[Evangelium] 2009-09-25

2009. szeptember 25. - Péntek

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele,
megkérdezte tőlük: "Kinek tartanak engem az emberek?" Ők így válaszoltak:
"Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a
régi próféták közül támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: "Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: "Az
Isten Fölkentjének." Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el
senkinek. Majd hozzáfűzte: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének,
főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Lk 9,18-22

Elmélkedés:

Jézus kérdésére Péter apostol az "Isten Fölkentjének" nevezi mesterüket,
amely mintegy a többi apostol véleményeként, hiteként is értelmezhető.
Valószínű azonban, hogy e tanúságtétel, hitvallás idején még ők maguk
sincsenek tisztában azzal, hogy mit foglal magába e kijelentés.
Semmiképpen sem dicsőségesen és hatalommal érkező uralkodót jelent. Azt,
hogy Jézus az Atya által küldött megváltó és az Isten által fölkent
üdvözítő, csak a kereszt szemszögéből érthetjük meg. Talán éppen ezért
beszél Jézus a rá váró szenvedésről és halálról a hitvallás kapcsán. Az
apostolok ebből megérthetik, hogy a szenvedésben és a kereszthalálban
válik nyilvánvalóvá, hogy Jézus a Fölkent. A hallgatási parancsot is itt
értjük meg. Addig ne essen szó a Fölkentségről, amíg annak mélysége és
jelentése meg nem mutatkozik a kereszten.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima Máriához
Tebenned örvend, malaszttal teljes, minden teremtmény: az angyali rendek s
az összes emberi nem. Te megszentelt hajlék, lelki édenkert s a szüzek
dicsérete, kitől megtestesült az Isten, s gyermek lett, bár öröktől fogva
Isten volt; mert a te méhedet égi trónná alkotta, s bensődet a mennynél
ékesebbé tette. Tebenned örvend, malaszttal teljes, minden teremtmény.
Dicsőség néked!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 24., csütörtök

[Evangelium] 2009-09-24

2009. szeptember 24. - Csütörtök, Szent Gellért püspök és vértanú

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Jézus azt kérte meghívott apostolaitól, hogy családjukat és otthonukat
elhagyva egész életüket neki, illetve az evangélium hirdetésének
szenteljék, amivel ő bízta meg őket. Ez az elhagyás és Krisztushoz
csatlakozás elengedhetetlen feltétele annak, hogy az Isten Országa
növekedjen a világban, többek között az igehirdetés révén. Az apostolok
utódai, a püspökök szintén elfogadják a meghívást és életüket Isten
népének szolgálatára ajánlják fel. Eddig akár megtisztelőnek is
tekinthetjük a meghívást, de az később komolyabbra is fordulhat, hiszen
Isten egyesektől azt is kérheti, hogy hűségüket a vértanúságig
bizonyítsák. Ezt kérte a ma ünnepelt Gellért püspöktől is, aki hazáját
elhagyva a magyarok földjére jött, hogy népünk körében hirdesse a
krisztusi örömhírt, s vértanúságával is segítse az elhintett mag
növekedését.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretett Jézusom! Árassz el áldásoddal. Nyílj meg számomra, és engedj be
édességed tárházába. Szívem-lelkem utánad eped. Kérlek, csak te légy a
gazdám! Tied vagyok, te pedig enyém vagy. Add, hogy lelkem új lendülettel
növekedjék élő szeretetedben; kegyelmedből legyek virágod, mint a völgyek
lilioma a folyóvizek partjain.
Nagy Szent Gertrúd
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 23., szerda

[Evangelium] 2009-09-23

2009. szeptember 23. - Szerda

Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott neki az
ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy
hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik:
"Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se
pénzt! Két ruhátok se legyen! Ha valahol betértek egy házba, maradjatok
ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a
várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!" Azok útra
keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és
meggyógyították a betegeket.
Lk 9,1-6

Elmélkedés:

Valójában nincs semmi furcsa abban, hogy a gyermekként világra született
Jézus, aki egyedül az Isteni üzenetet birtokolva, ugyanígy, tehát eszköz
nélkül küldi apostolait missziós útra. Miként ő bízott abban, hogy az
általa hirdetett üzenet önmagában is oly erővel rendelkezik, hogy az
emberi szívekben meghozza gyümölcsét, ugyanígy tanítványoknak is
Mesterükben kell bízniuk, aki megbízza őket a tanítás továbbadására. S ők
bátran indulnak, hogy Jézus nevében tanítsanak.
Idén, a papság évében különösen is legyünk hálásak azért, hogy Isten
manapság is küld olyan személyeket, akik nekünk közvetítik szavát, az
örömhírt, amely Isten felé vezet minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti;
kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 22., kedd

[Evangelium] 2009-09-22

2009. szeptember 22. - Kedd

Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a
tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: "Anyád és
rokonaid kint állnak, és látni akarnak." Ő azonban így válaszolt: "Az én
anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is
váltják!"
Lk 8,19-21

Elmélkedés:

A tanítás hallgatásának és tettekre váltásának témáját befejezvén, Jézus
kijelenti, hogy a legközvetlenebb kapcsolat fűzi őt azokhoz, akik szavai
szerint élnek. Nem az édesanyjához vagy rokonaihoz való kapcsolatot
értékeli le Jézus, hanem az őt elkötelezetten követőkhöz való kapcsolatát
értékeli fel. Ha felismerem és megtapasztalom az ő szeretetét, akkor
mindenképpen késztetést érzek arra, hogy közel kerüljek hozzá, úgy
alakítsam életem, ahogyan ő élt. Ha belátom, hogy valóban az Atya felé
akkor Jézus vezetni, akkor rábízom magam és engedem, hogy életem szándéka
szerint alakuljon.
Jézus kijelentése ugyanakkor arra is figyelmeztet minket, azt is magában
foglalja, hogy egymásnak is családtagjai vagyunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Emberek és népek Édesanyja, te ismered minden szenvedésünket és
reményeinket, anyai szívvel érzed a fény és a sötétség harcát, amely
megrázza a világot: fogadd kiáltásunkat és öleld át a népeket, leginkább
az erre várakozókat. Fogadd a te anyai védelmed alá az egész
embercsaládot!
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Van 10 db színes, nagyalakú, az Őrségről és Burgenlandról szóló
képeskönyvem, amit felajánlok ajándékba azoknak, akik barátaiknak
sikeresen ajánlják az e-vangéliumot. A feliratkozni szándékozók nevét és
e-mail címét küldjétek el a his@katolikus.hu címemre és felírom őket.
Kérem, hogy csak olyan személy számára kérjétek az e-vangéliumot, akit
megkérdeztetek és valóban kapni szeretné. A 10 könyv azoké lesz, akik a
legtöbb új személyt ajánlják szeptember 30-ig.
Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az e-vangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 21., hétfő

[Evangelium] 2009-09-21

2009. szeptember 21. - Hétfő, Szent Máté apostol és evangélista

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte
őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: "Irgalmasságot várok és
nem áldozatot." Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Máté evangélistát a cél vezette művének megírásakor,
hogy Jézust, mint a Megváltót mutassa be olvasóinak. Az írás másik
lényeges eleme az Isten országa, vagy ahogyan ő mondja: a mennyek országa.
E két fontos elem természetesen nem választható el egymástól, hiszen a
megváltást elhozó Jézus hirdeti meg Isten Országát a földön, s ezen Ország
megvalósulása jelzi, hogy eljött a megváltás ideje. Az evangélista a
csodás gyógyítások és a számos beszéd leírásával vezeti az olvasókat,
minket annak felismeréséhez és elfogadásához, hogy Jézust a mennyei Atya
küldte el világunkba, hogy elhozza számunkra a megváltást.
A követésére hívó Jézus szavának nekünk is ugyanolyan egyszerűen érdemes
engedelmeskednünk, ahogyan ezt Máté egykor tette.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak,
az életért és az ismeretért,
amelyet nekünk, szolgáidnak
Krisztus által kinyilatkoztattál;
dicsőség legyen neked mindörökké!

Mint ahogy ez a kenyér
szétszórva volt a földeken,
és összegyűjtve eggyé lett,
úgy legyen Egyházad a világ egyik végétől a másikig
összegyűjtve országodban;
mert tiéd a dicsőség és a hatalom
Jézus Krisztus által mindörökké.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Van 10 db színes, nagyalakú, az Őrségről és Burgenlandról szóló
képeskönyvem, amit felajánlok ajándékba azoknak, akik barátaiknak
sikeresen ajánlják az e-vangéliumot. A feliratkozni szándékozók nevét és
e-mail címét küldjétek el a his@katolikus.hu címemre és felírom őket.
Kérem, hogy csak olyan személy számára kérjétek az e-vangéliumot, akit
megkérdeztetek és valóban kapni szeretné. A 10 könyv azoké lesz, akik a
legtöbb új személyt ajánlják szeptember 30-ig.
Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az e-vangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 20., vasárnap

[Evangelium] 2009-09-20

2009. szeptember 20. - Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt
mondta nekik: "Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután
megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették ezeket a szavakat, de
féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: "Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak, mert
az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült,
odahívta a tizenkettőt, és így szólt: "Ha valaki első akar lenni, legyen
mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája." Aztán odahívott egy
kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik:
"Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig
engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem."
Mk 9,29-36

Elmélkedés:

Gyorsított felvétel
Még kispap koromban láttam egy nagyon érdekes filmet, amely gyorsított
felvételen mutatta be emberi világunkat, egyrészt a természet világát,
másrészt épített környezetünket. Érdekes volt felgyorsítva nézni a
nagyvárosok amúgy is gyors forgalmát, a szaladó autókat, amelyek egy-egy
pillanatra megálltak a lámpánál, majd cikáztak tovább. Az emberek pedig
nyüzsgő hangyabolyként mozogtak mindenfelé. Volt olyan jelenete a filmnek,
amikor házat építettek, s a több hónapig épülő emeletes ház egyetlen perc
alatt elkészült. És persze csodálatos természeti képek is voltak, amint
például a téli táj egy perc alatt tavaszi zöldbe fordult át, vagy
naplemente néhány másodpercbe sűrítve. Az emlékezetemben nagyon megmaradt
egy jelenet, amely miatt tulajdonképpen most felidézem a filmet: a virágok
növekedésének bemutatása. A földből hirtelen kis zöld hajtások kezdtek el
kibújni, s mintha veszekednének, egymást kissé oldalra lökve mindegyik
igyekezett felfelé, a fény felé, hogy a többieket megelőzve ő nőjön a
legmagasabbra.

Abban az időben már tudtam, hogy az emberek között és az állatvilágban is
vannak kisebb-nagyobb viaskodások, de nagyon meglepett, hogy még a
növények között is előfordul ilyesmi. Szabad szemmel ugyan ezt nem lehet
észrevenni még akkor sem, ha valaki órákig nézi a felnövő növényeket, de a
gyorsított felvétel, amely több hét történését sűrítette néhány percbe,
elárulta a növények versengését. Úgy tűnik tehát, hogy minden élőlény
génjeiben őrzi a törekvést, a versengést, de talán a leginkább az emberre
jellemző e magatartás.

A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus legközvetlenebb
tanítványaiban, az apostolokban is megvolt a versengés szelleme. Azt
követően, hogy Mesterük a reá váró szenvedésekről, halálról és
feltámadásról tanítja őket, ők nem a hallottakon gondolkoznak, hanem arról
vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. Első pillanatban azt is
gondolhatnánk, hogy egy gyerekes veszekedésről van szó csupán, de akkor
Jézus nem tette volna szóvá utólag az esetet. Ő viszont komoly
figyelmeztetést ad nekik, ami elárulja, hogy a gyerekes magatartásnak tűnő
versengés mögött komoly veszély húzódik. E veszély pontosan megnevezhető,
s szükséges is megneveznünk, mert minket is gyakran elér. Sőt, inkább
kísértésnek nevezhetjük, hogy a másik emberhez mérjük önmagunkat és ne
Isten mércéjét vegyük figyelembe önmagunk értékelésekor. Biztos, hogy
egészen téves út és a keresztény szellemiséggel összeegyeztethetetlen, ha
valaki a másik emberhez viszonyítja magát, és állandóan arra törekszik,
hogy nagyobb legyen másoknál, miközben teljesen megfeledkezik arról, hogy
Isten szemében növekedjen. Az apostolok is beleestek ebbe a hibába, s
részünkről csak az volna nagyobb hiba, ha azt állítanánk, hogy velünk
ilyen nem fordulhat elő.

Jézus az alázatos, gyermeki lelkületet állítja elénk példaként,
megmutatván számunkra az utat, a lehetőséget, amely az üdvösségre vezet.
"Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek
országába" (Mt 18,3). Nem kisebb tétről van tehát szó, mint arról, hogy
elnyerjük-e az örök életet.

Befejező gondolatként térjünk még vissza a gyorsított filmfelvételhez,
amivel kezdtük elmélkedésünket. Raymond A. Moody professzor évtizedek óta
foglalkozik olyan emberekkel, akik átélték a klinikai halál állapotát, de
a modern orvostudomány által alkalmazott technikák segítségével
visszahozták őket az életbe. Ezek az emberek csodálatos élményeket élnek
át a halál közelében. Az egyik ilyen közös élmény, hogy egyetlen pillanat
alatt eléjük tárul emberi életük minden részlete. Mintha csak gyorsított
felvételen néznék vissza egész életüket. Úgy tűnik, hogy ezen az élményen
egyszer, mint minden ember, mi is mindannyian át fogunk esni, akár
visszahoznak minket még egy időre az életbe, akár nem. Lepereg előttünk
egész életünk és ott látni fogjuk majd minden tolakodásunkat és
törtetésünket, ahogyan a kis virágok egymással versenyezve próbálnak a
másik fölé nőni. Ha ilyen jeleneteket fogunk majd látni életünk utolsó
filmjében, aligha számíthatunk az örök boldogságra. Akkor majd nem
emberek, hanem Isten fog ítéletet mondani rólunk, s az fog számítani, hogy
a szeretet mindennapi gyakorlását tekintettük-e életünk értelmének és
céljának. Ne felejtsük, hogy annak az utolsó filmnek nem csak főszereplői
leszünk, hanem mi vagyunk a film rendezői is, azaz életünk minden
cselekedetével mi döntjük el, hogy mi kerüljön a filmbe. Éljünk úgy, hogy
a halál után élhessünk! Éljünk Isten közelében!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható Istenünk, hozzád könyörgünk mindazokért, akiket bántás ért
emberi méltóságukban, s akiknek jogait lábbal tiporták.
Hozzád fohászkodunk a nagyon sokszor megalázott és mellőzött nőkért, és
beismerjük a hallgatólagos egyetértés különböző formáit, melyek által a
keresztények is vétkessé váltak.
Istenünk, könyörgünk hozzád, hogy a Krisztus Testének egységét megbontó és
a testvéri szeretetet sértő bűnök beismerése egyengesse az utat az összes
keresztények kiengesztelődése és egysége felé. Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum