2007. június 23., szombat

[Evangelium] 2007-06-23

2007. június 23. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Senki sem szolgálhat
két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy
ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az
Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek,
hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet
azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel
is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek.
Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy
ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe
kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább,
kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti
mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok
hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik
magáról! Elég a mának a maga baja."
Mt 6,24-34

Elmélkedés:

Ne aggódjatok a holnapi étel, a ruházkodás vagy a megélhetés miatt -
mondja Jézus a hegyi beszédben. Világos, hogy ez nem a legszegényebbeknek
vagy a megélhetésért küzdőknek szól, hanem azoknak, akik viszonylagos
jólétben élhettek. Nagyfokú érzéketlenség volna ugyanis ilyet tanácsolni
olyan embereknek, akiknek nincs biztosítva a jövője és teljes
bizonytalanságban tengődnek napról napra.
A beszéd címzettjei, akik nem küzdenek megélhetési és anyagi problémákkal,
biztonságban élnek, amely azonban elsősorban nem maguknak, hanem Isten
bőkezűségének köszönhető. Miközben a Gondviselésről megfeledkezve a jövő
biztonságára törekszünk, vegyük észre azokat, akikre ránehezedik a mai nap
gondja!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

A népek a maguk ásta verembe zuhantak;
a hurokban, amit ők rejtettek el, lábuk fennakadt.
Megmutatta magát az Úr, ítéletet tartott,
a gonoszt megfogta saját keze műve.
A gonoszok az alvilágba hullanak,
és minden nemzet, amely elfelejti Istent.
Mert ő nem feledkezik meg a szegényekről végleg,
a nyomorultak reménye nem vész el örökre.
Kelj fel, Uram, nehogy elbízza magát az ember,
szólítsd ítéletre a népeket magad elé.
Bocsáss, Uram, rájuk rettegést,
tudják meg a nemzetek, hogy ők csak emberek!
9. zsoltár /3.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Kérem, hogy az imakéréseket július 1. után küldjétek. Köszönöm.

Amerikai srácokkal kiscsoportos angol-magyar tábor keresztény, 13-15 éves
fiataloknak. Biciklizés, strandolás és napi négy óra intenzív nyelvtanulás
2007. július 21-27. között Dömsödön. Érdeklődés: Gaál Panna panka@szig.hu
vagy a 20/470-3907 telefonszámon.

István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 22., péntek

[Evangelium] 2007-06-22

2007. június 22. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test
világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha
szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság
benned sötétség, maga a sötétség mekkora?"
Mt 6,19-23

Elmélkedés:

Gyűjtsetek kincseket a mennyben! - kéri Jézus a mai evangéliumban. Milyen
kincsekről van szó? Mikor és hogyan lehet ilyen kincseket gyűjteni? Nem a
halálunk után, hanem már a földi életünk során kell gyűjtenünk ezeket a
szívünkhöz kötődő kincseket: a szülők tiszteletét, az élet védelmét, a
lelki tisztaságot, az irgalmasság gyakorlását, a rászorulók megsegítését,
a béke és az igazságosság terjesztését, az öröm és a szeretet sugárzását.
Ezek mind-mind olyan cselekedetek, amelyeket életünkben kell gyakorolnunk,
hogy bejussunk a mennybe.
Hétköznapi cselekedeteink határozzák meg, hogy milyen irányba haladunk. Ha
az örök üdvösségbe, a mennybe szeretnék jutni, abba az irányba is kell
haladnom.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Az Úr azonban örökké uralkodik,
trónusa áll ítéletre készen.
A világot ő ítéli meg igazságban,
a népeknek ő oszt méltányosan igazságot.
Az elnyomottnak az Úr a menedéke,
a nyomorúság és szükség napjaiban
egyetlen mentsége.
Aki nevedet ismeri, benned bízik:
Uram, soha nem hagyod el a téged keresőket.
Énekeljetek az Úrnak, aki a Sionon lakik,
hirdessétek nagy tetteit a népek között.
Ő kéri számon a vert, és jól emlékezik,
a szegények jajszavát nem felejti.
Könyörülj rajtam, Uram;
lásd, mennyire szorongatnak ellenségeim,
de te a halai kapujából is fölemelsz!
Sion városának kapujában
hadd hirdessem dicséretedet,
és hadd örvendjek, mert megszabadítottál.
9. zsoltár /2.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 21., csütörtök

[Evangelium] 2007-06-21

2007. június 21. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

A helyes alamizsna és a böjt gyakorlásáról szóló részek között található
Máté evangéliumának mai részlete, amelyben az imáról tanít Jézus. E
résznél még inkább nyilvánvaló számunkra, hogy itt is egy Isten felé
megnyilvánuló vallási cselekedetről van szó. Az ima Istennel való
személyes közösségünk alapja és hitünk táplálója.
A munka aktivitásába menekülő ember az imában is inkább az aktivitást
szereti: állandóan a magáét mondja, és szüntelenül kéréseivel ostromolja
Istent. Tanuljuk meg az odafigyelő, a várakozó, az elfogadó és a türelmes
imát! Engedjük, hogy Isten megszólaljon. Haszontalan dolgokra elfecsérelt
időnkből szenteljünk többet az imára, a személyes beszélgetésre Istennel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezem benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!
Mert ellenségeim meghátrálnak,
elbuknak, és semmivé lesznek színed előtt.
Magadévá tetted igazságos ügyemet,
trónodra ültél, mint igaz bíró.
Megfenyítetted a népeket,
és a gonoszt megsemmisítetted,
még a nevüket is eltörölted mindörökre.
Az ellenség megsemmisült,
városait lerontottad,
örökre pusztasággá lettek,
még emlékük is elenyészett velük együtt.
9. zsoltár /1.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 20., szerda

[Evangelium] 2007-06-20

2007. június 20. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6. 16-18

Elmélkedés:

Az alamizsnaadás és a böjtölés elterjedt gyakorlatával kapcsolatban ad
Jézus tanácsot a mai evangéliumban. E cselekedetek végzésének nem az
erények feltűnő mutogatása, nem a magunk dicsőségének terjesztése és nem
is az emberek tetszésének elnyerése a célja. Bár az alamizsnálkodás a
rászorulók, az emberek felé megnyilvánuló tett, mégis ennek is és a
böjtnek is az a célja, hogy Isten tetszését nyerjük el vele. Istenre
irányuló, Isten iránti szeretetünket kifejező cselekedetek ezek.
A közvélemény-kutatások gyakran vizsgálják egyes híres emberek
népszerűségét. De ezek mindig csak az emberek véleményét tükrözik, amely
gyorsan változhat. De vajon hogyan értékeli Isten a cselekedeteinket?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Könyörgöm, édes Uram; minden szükséget szenvedő keresztényért:
hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben,
nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s
ne veszítsék el kegyelmedet soha!
Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak
meg a testüktől: mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk
az ítéletkor!
Magdeburgi Szent Mechtild

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 19., kedd

[Evangelium] 2007-06-19

2007. június 19. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt
mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a
bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg
ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Jézus ismét korának ismert törvényét idézi: "Szeresd felebarátodat és
gyűlöld ellenségedet!" A parancs ószövetségi eredetű (Lev 19,18) első
része, könnyen elfogadható. A második rész a kor általános szemléletét
tükrözi.
A gyűlölet helyett Jézus új elvet fogalmaz meg: Szeressétek
ellenségeiteket. Ez az új parancs, a szeretet törvénye tehát még az
ellenségre is vonatkozik. Az ellenség részéről kezdeményezett és
megnyilvánuló rossz legyőzésére nyilvánvalóan nem elegendő a tehetetlen
beletörődés és az ellenségeskedés tétlen eltűrése. Egyedül a szeretet
bölcs és következetes gyakorlása képes legyőzni a rosszindulatot. A
tapasztalatok szerint e jézusi tanács jól működik. Érdemes kipróbálni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Add, hogy soha ne távolodjunk el az erénytől, s akkor boldogabbak leszünk
minden embernél, s magunkkal vonhatjuk mindazokat, akik el akarják nyerni
az üdvösséget. Mert átütő erejű és hatékony a jótettek példája, és egy
tiszta élet láthatóbb és ragyogóbb magának a fénynek a ragyogásánál.
Világítsa meg tehát példánk hatalma az embereket, és legyen alkalmas arra,
hogy elvezesse őket egészen az örök életig.
Aranyszájú Szent János

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 18., hétfő

2007. június 18. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

Jézus az ókori jogrendszerek ismert szabályát idézi: "Szemet szemért,
fogat fogért." E törvény, amely mai szemmel nézve kegyetlennek és durvának
tűnik számunkra, egykor azt a célt szolgálta, hogy a bosszú ne haladja meg
az okozott kár mértékét, s emiatt a maga korában igen haladó lehetett. Ezt
a törvényt az egyenlőség elve alapozza meg, amely ennyire kisarkított és
végletes formában valóban kegyetlenség, s emiatt Jézus korában a zsidó
rabbik inkább a pénzbüntetést javasolták kárpótlásként a bosszú helyett.
Jézus viszont új törvényt ad, melyet új alapra helyez. A szereteten
alapuló megbocsátás nem áll bosszút, hanem nagylelkűen felülemelkedik a
rosszon, hogy a jó győzedelmeskedjen.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Jézusom! Te alkottál, ne engedj elpusztulni. Te váltottál meg, ne ítélj
el. Te teremtettél jóságodban, ne engedd, hogy műved tönkremenjen
gonoszságomban. Legkegyelmesebb Uram, kérlek, ne engedd, hogy gonoszságom
tönkretegye, amit mindenható jóságod teremtett! Végtelen jóság, ismerd el
újra magadénak azt, ami a tied, s mosd le róla azt, ami idegen rajta!
Jézus! Irgalmazz nekem, amíg idő van az irgalomra, és ne vess kárhozatra
az ítélet idején!

Blogarchívum