2016. január 9., szombat

[Evangelium] 2016-01-09

2016. január 9. – Szombat

Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította
tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra,
Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment
egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt
a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire
küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik
őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket.
Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek
kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt
odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek."
Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen
magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a
kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.
Mk 6,45-52

Elmélkedés:

Az olyan esetekben, amikor Jézus csodával gyógyít meg egy beteget,
nyilvánvaló a szándéka: megmutatja, hogy Isten az ember javát akarja,
Isten megszabadítja az embert testi nyomorúságától vagy az őt fogva tartó
gonosztól. De mi a helyzet a természeti csodákkal? Mi a szándéka az olyan
rendkívüli cselekedetekkel, amelyek esetében nem Istennek az embert segítő
szándéka az elsődleges? Ilyen például a vízen járás csodája, amiről a mai
evangéliumban olvasunk. Nyilvánvalóan itt sem erőfitogtatásról vagy
magamutogatásról van szó, mert ezek a csodák sem öncélúak.
Abból érdemes kiindulnunk, hogy Jézus tisztában van azzal, hogy nem
mindegy, kik vannak jelen bizonyos rendkívüli cselekedeteinél, tehát
tekintettel van arra, kik részesülnek a csodából, illetve azt is szem
előtt tartja, hogy vajon az érintettek megértik-e majd cselekedetének
jelentését és jelentőségét. A kenyerek és a halak megszaporításakor sok
ezer ember van jelen. Ha ugyanennyi ember látta volna az éjszakai vízen
járást, minden bizonnyal tömegpánik tört volna ki. A bárkában evező
tanítványok is megrémülnek és félelmükben kiabálni kezdenek, mert
kísértetnek vélik a víz tetején hozzájuk közeledő személyt, s csak
Mesterük szavára nyugszanak meg. E csodával Jézus az ő istenségét mutatta
meg nekik, de úgy tűnik, hogy ennek felismerésére még ők sincsenek
felkészülve, nemhogy egy nagyobb számú tömeg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád
könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd
meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald
meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160109.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 8., péntek

[Evangelium] 2016-01-08

2016. január 8. – Péntek

Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az
embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok
mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek
hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is
eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba
mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!" Jézus azonban így válaszolt:
„Ti adjatok nekik enni!" Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni
kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?" Erre Jézus megkérdezte: „Hány
kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!" Körülnéztek, és
jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk." Ekkor meghagyta nekik, hogy
csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek
százas és ötvenes csoportokban. Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két
halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket,
és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta
valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét
kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi
evett a kenyérből.
Mk 6,34-44

Elmélkedés:

A kenyerek és a halak megszaporításának csodáját olvassuk a mai napon Márk
evangélista írásából. A történet szerint nagy számú nép gyűlik össze Jézus
körül, a férfiak is legalább ötezren voltak. A csodát Jézus tanítása előzi
meg. Az evangélista ezt azért hangsúlyozza, mert az emberek Jézus
fellépésének kezdeti szakaszában még főként azzal a szándékkal jönnek
hozzá, hogy hallgassák tanítását. Hamar elterjedhetett annak híre, hogy
újszerűen magyarázza az írásokat és tanítását nem csak egyes kiváltságosok
hallhatják, hanem a szegények, az egyszerű emberek is.
A nép tehát nem csodát akar látni. Nem azért mennek Jézushoz tömegesen,
hogy csodát várjanak tőle, amely alapján megerősítést kapnak hitükben. Ők
csupán tanítására kíváncsiak, s ez a vágyuk teljesül is. Miért tesz mégis
ebben a helyzetben Jézus csodát? Miért szaporítja meg a kenyereket és a
halakat? Nem elég magyarázat erre, hogy azért cselekszik így, mert az
emberek éhesek. Volna ugyanis más megoldás. A nép hazamegy és mindenki
gondoskodik magának élelemről. Éppen ezt javasolják Jézusnak tanítványai
is. Senki sem várja Jézustól, hogy mindenki számára ennivalót adjon, sem a
nép, sem tanítványai, ő mégis ezt teszi, mégpedig azért, hogy jelet
mutasson. Neki az a küldetése, hogy az emberek testi és lelki éhségét
csillapítsa.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit
hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai
legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden
néppel!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160108.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 7., csütörtök

[Evangelium] 2016-01-07

2016. január 7. – Csütörtök

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették,
visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban
telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre."
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert
elközelgett a mennyek országa!" Bejárta egész Galileát. Tanított a
zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a
nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész
Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas
betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat,
holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg
követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon
túlról.
Mt 4,12-17.23-25

Elmélkedés:

Miután Keresztelő János befejezte működését a nép körében, Jézus lép a
színre, elkezdi munkáját. Máté evangélista a tanításban és a betegek
gyógyításában foglalja össze mindazt, amit az elkövetkezendő mintegy három
esztendőben Jézus tenni fog. Az Úr így kezdi tanítását: „Térjetek meg,
mert elközelgett a mennyek országa!" E szavak nagyon hasonlítanak ahhoz,
amit Keresztelő János is hirdetett. Máté evangélista ezzel egyrészt a
folyamatosságot hangsúlyozza, azaz amit János előkészített, meghirdetett,
azt folytatja Jézus. Másrészt ilyen módon megerősítést nyer, hogy Jézus is
próféta, ő is az Isten küldötte, ő is azt teszi, amivel Isten megbízta.
A gyógyítások megemlítése azonban jelzi a Keresztelő és Jézus közti
különbséget, és ráirányítja a figyelmet arra, hogy Jézus személye
jelentősebb, mint Jánosé. Keresztelő János ugyanis nem gyógyított,
szolgálatával kapcsolatban ilyet nem jegyeztek le az evangélisták. Ezzel
szemben Jézusnak van hatalma a betegségek felett, különleges erejével
képes megszüntetni a testi betegségeket, illetve hatalma van a gonosz
lelkek felett is. Emberfeletti tettei és hatásos tanítása mögött isteni
ereje húzódik meg. Gyógyításai, csodái és tanítása lassanként elvezeti az
embereket arra, hogy felismerjék Jézusban az Isten Fiát és higgyenek
benne.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160107.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 6., szerda

[Evangelium] 2016-01-06

2016. január 6. – Szerda, Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben,
íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a
zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy
hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele
egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és
megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így
válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem,
Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert
belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek." Erre
Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta
tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe:
„Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha
megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!"
Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag,
amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház
fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre
borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban
utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza országukba.
Mt 2,1-12

Elmélkedés:

A csillag fényét követve
Évekkel ezelőtt, még fiatal pap koromban történt a következő eset. Korán,
már az advent elején elkezdtük gyakorolni a gyerekekkel a karácsonyi
betlehemes játékot. A szereposztásnál szinte minden simán ment, valamennyi
gyerek testhezálló szerephez jutott. Egyedül a Lőcsei Marcival
kapcsolatban voltak kételyeim, mert mindenképpen az egyik király szeretett
volna lenni a három közül, én viszont az írástudó szerepét akartam
rábízni. Ő is próbált érvelni az elgondolása mellett, meg én is.
Erősködött, hogy nála szebben senki nem tud hódolni a Megváltó előtt,
ezért hadd vigye ő a Gáspár aranyát. Erre én is győzködtem, hogy
írástudóként szépen hirdethetné a prófétai jövendöléseket, és ez bizony
jelentős feladat. Nem nagyon értette, hogy kik is voltak azok az írástudók
Jézus idejében, ezért inkább ragaszkodott a királyhoz. A végén még abba is
belement volna, hogy ő legyen a szerecsenkirály, bár az nem annyira
tetszett neki, mint a Gáspár vagy a Menyhért. Bevetettem nála, hogy szép
díszes köntöse lesz írástudóként, büszke lesz rá anyukája, de ezt az érvet
hamar lesöpörte, mondván, hogy a királyoknak sokkal szebb palástja van és
az jobban tetszene anyukájának is. Győzködtem még, hogy az írástudók abban
az időben mennyire okosak voltak, de ez sem hatott rá, mert a végén
előhúzta a mindent eldöntő érvet, hogy ő tulajdonképpen bukásra áll
magyarból, mert rossz a helyesírása, ezért semmiképpen sem lehet írástudó.
Sejtettem, hogy egy szó sem igaz ebből, de ráhagytam, mert aki ekkora
poént tud mondani, hogy király lehessen, az tényleg megérdemli. Így lett ő
abban az évben Gáspár király.
Ma, Urunk megjelenése ünnepén azért idézem fel e régi esetet, mert ezzel
szeretném bemutatni, mennyire közel állnak a gyerekek szívéhez, a gyerekek
gondolatvilágához a háromkirályok, akik valójában nem is voltak uralkodók,
hanem – miként az evangéliumban szerepel – bölcsek voltak, akik
napkeletről jöttek. Ugyanakkor nem csak a gyermekek fantáziáját, hanem a
felnőttek képzeletvilágát is megmozgatja a napkeleti bölcsek története,
mindazokét, akik hittel olvassák a Szentírást. Éppen emiatt nem kell
csodálkoznunk azon, hogy az evangéliumok meglehetősen szűkszavú
elbeszélését az évszázadok során az igehirdetők kissé kiszínezték, amely
aztán számos irodalmi műben és művészeti alkotáson is megjelent. Ennek
köszönhetően kapták nevüket, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akik egyike
idősebb, a másik középkorú, a harmadik pedig egészen fiatal.
Tulajdonképpen azt sem tudjuk hányan érkeztek a csillag fényét követve,
csupán a háromféle ajándékból következtetünk arra, hogy feltehetően hárman
voltak.
A napkeleti bölcseket egy csillag, egy különleges égi jel vezette a
Megváltóhoz. Bölcsességük ott kezdődött, hogy felismerték ezt a jelet és
kutatni kezdték annak értelmét. Úgy gondolták, hogy ez egy újszülött
királynak a jele. S amikor ezt megértették, akkor elindultak, követték a
jelet. Nem féltek az út viszontagságaitól és szándékuktól nem téríthette
el őket senki. Az őket vezető csillag talán egy időre eltűnt szemük elől,
ezért is tudakozódhattak Jeruzsálemben az uralkodónál. Amikor pedig újra
elindulnak, most már a prófétai jövendölésben szereplő Betlehem felé,
akkor újra felragyogott előttük a csillag. Máté evangélista külön kiemeli,
hogy „a csillagot meglátva nagyon megörültek." Mert az isteni jelet
követni, s annak segítségével meglelni a Megváltót, boldogsággal és
örömmel tölti el az embert. A napkeleti bölcsek mindazokat jelképezik,
akik a történelem folyamán elindulnak, hogy keressék az Istent. Induljunk
mi is örömmel a szívünkben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Ma lélekben útra kelünk, és a napkeleti
bölcsekkel együtt elindulunk Betlehembe, ahová minket is a csillag fénye
vezet. Nem aggódunk az út fáradalmai miatt, hanem bátran haladunk, mert a
te szereteted és irgalmad vonz bennünket. Egyetlen utat keresünk, azt,
amely hozzád vezet. Egyetlen úton akarunk haladni, azon, amelyet te
mutatsz nekünk. Keresni a hozzád vezető utat, határozottan haladni az
üdvösség útján, soha nem letérni az örök élet felé vezető útról, ez az
igazi bölcsesség! Segíts, hogy másokat is hozzád, az irgalomban gazdag
Istenhez vezessünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160106.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 5., kedd

[Evangelium] 2016-01-05

2016. január 5. – Kedd

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel.
„Kövess engem!" – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és
Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti
Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel
közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne
kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?" Jézus így
felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt."
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael
Királya." Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a
fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és
Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,43-51

Elmélkedés:

Jézus követőinek, tanítványi körének növekedését mutatja be a mai
evangélium. A két tanítvány Jézushoz való csatlakozása után, most a Mester
hívja meg követésére Fülöpöt, aki másnap újabb személyt vezet el hozzá,
akit Nátánáelnek hívnak. Az evangélium kapcsán a „Kövess engem!"
felszólításon érdemes elgondolkoznunk. Nem egyszerűen csak arról van itt
szó, hogy a tanítványok Jézus nyomába szegődnek és ettől kezdve vele
járnak tanító útjain, hanem arról, hogy egész életüket Jézushoz igazítják,
vállalva Mesterük sorsát is.
A jelenet leírásakor János evangélistát több szempont is vezette. Egyrészt
azt akarja bemutatni, hogy az emberi tanúságtételek és az Úr személyes
varázsa egyaránt motiváció lehet arra, hogy újabb személyek csatlakozzanak
Jézushoz. Csak az képes másokat megnyerni Jézus számára, másokat hozzá
vezetni, aki már megtalálta őt, s akit már megragadott Jézus személyisége.
Aki Krisztus követője, s ebben örömét találja, az hitelesen tudja
képviselni a Mester ügyét, s példája másokat is az Úr követésére fog
serkenteni. Az evangélista másik szándéka, hogy a meghívás
kezdeményezőjeként Jézust jelölje meg. Fülöpöt Jézus személyesen szólítja
meg, Nátánáel pedig csak azt követően juthat el hozzá Fülöp vezetése
által, hogy előzetesen az Úr „látta őt a fügefa alatt."
Jézus engem is követésére hív.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160105.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 4., hétfő

[Evangelium] 2016-01-04

2016. január 4. – Hétfő

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt
meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten
Báránya!" Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni
kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik,
megkérdezte: „Mit kívántok?" Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit
jelent, hogy Mester – hol laksz?" „Jöjjetek, nézzétek meg!" – mondta
nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála
maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt
Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a
Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", és elvitte Jézushoz. Jézus
rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak,
azaz Péternek fognak hívni."
Jn 1,35-42

Elmélkedés:

A mai evangéliumban szereplő két tanítvány, akik Keresztelő János
tanúságtételének hatására követni kezdik Jézust, csupán egy egyszerű
kérdést tesznek fel, amelyre látszólag csak egy közönséges választ kapnak.
Kérdésük így hangzik Jézushoz: „Mester, hol laksz?" Mi mást lehetne erre
válaszolni, mint amit Jézus is felajánlott számukra, hogy tudniillik
jöjjenek és nézzék meg!
Ha a kérdés és a válasz mélyebb rétegeibe nézünk, megértjük, hogy a két
tanítvány nem csak egy épületre kíváncsi és nem egy lakóházat akarnak
látni, hanem Jézus életébe kérnek bebocsátást. Jézus pedig pontosan
megérti szándékukat, megérti, hogy ezek az emberek az ő életében akarnak
részesedni. Bár azon a napon csupán a lakhelyéül szolgáló házat mutatja
meg nekik, de a következő években bevezeti őket abba a titokba, hogy ő
milyen egységben van a mennyei Atyával, azaz hogy ő az Atyában lakik és az
Atya él őbenne.
Ennek fényében már egészen másként hangzik az evangélista megjegyzése
azzal kapcsolatban, hogy a tanítványok „nála maradtak." Ők is beléptek az
Atya és a Fiú életébe, szeretetközösségébe, ahová minden ember meghívást
kap. A Jézusban való élet a mi számunkra is azt jelenti, hogy belépünk a
Szentháromság titkába. Isten lényegét, a szeretet titkát csak akkor
ismerjük meg, ha közösségben vagyunk Istennel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160104.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves evangélium olvasók!
Az új esztendő kezdetén ezúton köszönöm meg a karácsonyi és újévi
jókívánságokat, amelyek az e-vangélium olvasóktól érkeztek. A jó Isten
áldását kérem számotokra és családotokra az előttünk álló esztendőben.

Néhány válasz a leggyakoribb kérdésekre:

Hol lehet feliratkozni?
Feliratkozni a www.evangelium365.hu oldalon lehet. Köszönöm, ha
barátaitoknak és ismerőseiteknek ajánljátok a feliratkozás lehetőségét. A
feliratkozás mindenki számára ingyenes. A feliratkozás utáni napon érkezik
az első e-vangélium.

Mit kell tenni, ha egy napon nem érkezik meg az e-vangélium e-mail?
Sajnos néha előfordul, hogy áramszünet vagy szerverhiba miatt az
evangéliumot nem tudjuk a megszokott időben kiküldeni. Az ilyen hibáról
azonnal értesülünk és igyekszünk mielőbb javítani, majd elküldeni az
e-vangéliumot, ezért NEM szükséges e-mailben vagy más formában jelezni
felénk a hibát.
Az is előfordul, hogy egyes e-mail szolgáltatók időnként módosítanak saját
rendszerükön, ezért más helyre kerül az e-vangélium, azaz mi ugyan rendben
elküldjük, de Ön nem találja a megszokott helyen. Ilyen esetekben érdemes
körülnézni a Promóciók között vagy a Spam mappában, és ha ott található,
akkor át kell helyezni a megfelelő helyre.
Ha valaki több napon keresztül nem kapja és nem találja sehol, akkor
jelezze felénk a problémát és utánanézünk.

Hol találom az okostelefonokra készült evangelium365 alkalmazást?
Kifejezetten okostelefonokra készítettük az alkalmazást, amely
evangelium365 néven megtalálható az AppStore-ban vagy a Google Play-en.
Ingyenesen letölthető.

Elérhető-e az evangélium nyomtatott formában pl. azok számára, akiknek
nincs internetje?
Igen. Minden év elmélkedései megjelennek könyvben, mégpedig előre. A
legújabbak a Szívem első gondolata 2016 című könyvben olvashatóak. Az
alábbi űrlapon elérhető a könyv.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Milyen újdonság várható 2016-ban?
A tervek szerint márciusra elkészül az új honlap, amely okoskészülékeken
és hagyományos számítógépeken is könnyedén használható lesz.
Tervezek egy népszerűsítési kampányt is, hogy még több személyhez eljusson
az örömhír.
Terveim között szerepel még fiataloknak szóló kiadványok készítése,
amelyek az adventi, illetve a nagyböjti felkészülést, és az ünnepek méltó
megtartását segítik.
A 2015. évi megkérdezés eredményét is hamarosan megosztom veletek.
Reményeim szerint 2016 nyarán befejezzük a Szent Márton evangelizációs ház
építését. A munkálatok itt követhetőek: http://szentmartonhaz.hu

Hogyan tudom támogatni az evangelizációt?
Köszönöm mindazok nagylelkű támogatását, akik jóvoltából ingyen olvasható
vagy hallgatható az e-vangélium. Szolgálatunk anyagi hátterét 100 %-ban a
jószándékú felhasználók biztosítják adományaikkal.
Bővebb információ: www.evangelium365.hu/tamogatas
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 4.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 3., vasárnap

[Evangelium] 2016-01-03

2016. január 3. – Karácsony utáni 2. vasárnap

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

Az igazi világosság
Karácsony napján, az ünnepi szentmise evangéliumában már találkoztunk
Szent János írásának bevezetőjével, az úgynevezett Ige-himnusszal, amelyet
ma, a karácsony utáni második vasárnapon olvasunk a liturgikus év
rendjének megfelelően. Ma e szövegrész egyetlen kijelentéséről
elmélkedjünk, amely így szól: Jézus Krisztus, „az Ige az igazi világosság
volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert."
A fény mindig igazodási, tájékozódási pont. Gondoljunk csak a
világítótornyokra, amelyek fénye figyelmezteti a hajósokat a veszélyes
zátonyokra és sziklaszirtekre. A tornyok fénye segít, hogy megtalálják a
biztonságos utat céljuk felé. Jézus az igazi világosság, aki megmutatja
nekünk, embereknek, hogy milyen úton érdemes elindulnunk és haladnunk.
Tanításának fénye megvilágítja az Isten felé vezető utat. Jézus szavainak
igazsága beragyogja életünket, örömmel tölti el szívünket, mert Istenben
meglátjuk azt, aki felé tart az életünk.
A teljes sötétségben nem tudunk tájékozódni, botorkálunk, tapogatózunk,
elbizonytalanodunk, eltölt minket a félelem. A sötétség a hitetlenséget és
a bűnös állapotot is jelképezi. Jézus, az Isten Fia azért jött el a
világba, hogy a bűn sötétségét eloszlassa, a hitetlenség homályát
megszüntesse, és minden embert elvezessen a hit világosságára. Ebből a
szempontból értjük meg, hogy miért olyan különlegesek Jézusnak azok a
csodái, amikor vak embereket gyógyít meg, adja vissza látásukat. E csodák
azt jelképezik, hogy a mi Urunk felnyitja az emberek szemét, elvezeti őket
a hit világosságára.
A világtörténelem hallatlan eseménye, hogy Isten emberré lesz és eljön a
földre. Jézus nem színész módjára játssza el az ember-szerepet és nem
jelmezként veszi magára az emberi testet, hanem valóságos emberként
születik meg, él és hal meg. Ezt a küldetést kapja az Atyától:
születésétől a haláláig éljen emberként! Jézus, a valóságos ember meghív
minket, hogy éljünk vele, éljünk az ő szeretetében, éljünk az ő
világosságában.
Az egész adventi időszak és a karácsonyi ünnepkör a fényről, a
világosságról és annak növekedéséről szól. Advent elejétől kezdve mindig
eggyel több gyertyát gyújtottunk meg az adventi koszorún és ennek
köszönhetően egyre nagyobb lett a fény. Nem csak a templomban és nem csak
az otthonunkban, hanem a szívünkben is növekedett a fény, ahogyan egyre
közelebb kerültünk Jézus születéséhez. Karácsony éjszakáján mennyei
fényben jöttek el az angyalok, hogy meghirdessék a Megváltó születését, s
ez a mennyei fény megmutatta a pásztoroknak és nekünk az ő jelenkori
utódaiknak a betlehemi istálló jászlában fekvő gyermekhez az utat. A
napkeleti bölcseket vezető csillag fénye tovább növelte a világosságot a
világban és a lelkünkben.
Jézus a hegyi beszédben a benne hívőkről ezt állította: „Ti vagytok a
világ világossága. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van"
(Mt 5,14.16). Csak akkor válhatunk világossággá, ha Krisztusban, az ő
fényében, az ő világosságában élünk. Ha hiszek Jézusban és közösségben
élek vele, akkor életemet eltölti az ő világossága, és ezt fogom sugározni
a világ felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban újjáteremtetted
az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk veled, éljünk a te
szeretetedben, akkor meghívást kapunk az újjászületésre. Te az embert a
saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Neked köszönhetjük
létünket, a te teremtményeid és a te képmásod vagyunk. Atyánk! A te Fiad,
Jézus, aki valóságos ember és valóságos Isten, a te tökéletes képmásod,
hasonmásod, akit azért állítasz elénk, hogy benne felismerjük, milyenné
kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd meg nekünk, miként válhatunk a
mennyei Atya kedves gyermekeivé!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160103.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum