2015. május 30., szombat

[Evangelium] 2015-05-30

2015. május 30. – Szombat

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta
neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?"
Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és
akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem.
János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok
nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk: „A
mennyből volt", azt fogja felelni: „Hát akkor miért nem hittetek neki?"
Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől, mert
mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt
válaszolták: „Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom
meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33

Elmélkedés:

Jézus jelképes cselekedete, tudniillik, hogy kiűzte a kereskedőket a
jeruzsálemi templomból, felkeltette a vallási vezetők érdeklődését. A
helyszínen való azonnali megjelenésükben, Jézushoz intézett kérdéseikben
ne lássunk feltétlenül rosszindulatot. Nem a kereskedőket védik, hiszen
szívük mélyén ők is érezhették, hogy alkalmasabb helyet is találhattak
volna a templom előcsarnoka helyett munkájukhoz. Az írástudók és a vallási
elöljárók feladata volt a templomban az istentisztelet irányítása s
rendjének biztosítása. Jézus cselekedetében inkább a nekik szóló kritikát
érezték. Tulajdonképpen az ő feladatuk lett volna a kereskedőket távol
tartani a templomtól, de e kötelességüket elmulasztották. Inkább megtűrték
őket, mert ebből a templomnak és nekik is hasznuk volt.
Ki hatalmazta fel Jézust, hogy rendet tegyen a templomban? Ki bízta meg őt
ezzel? Emberi felhatalmazásra neki nem volt szüksége. Ő otthon van a
templomban. Ez a hely az Isten háza, a mennyei Atya háza, akit Jézus saját
Atyjának tekint. Ő a mennyei Atya Fia, akinek bármikor joga van belépnie
az Isten házába, joga van ott tanítania, s ha szükséges, akkor joga van
rendet tenni. Ezzel a hatalommal, Istentől kapott hatalommal cselekszik.
Érvényes ez a templom megtisztítására és Jézus egész működésére, csodáira
és tanítására egyaránt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Áldott légy, én Istenem, mert noha én minden jóra méltatlan vagyok, mégis
a te nagylelkűséged és végtelen jóvoltod soha meg nem szűnik jót
cselekedni, még a hálátlan és Tőled messze elrugaszkodott emberekkel is.
Téríts minket magadhoz, hogy hálásak és ájtatosak legyünk, mert Te vagy
ami üdvünk, erősségünk és bátorságunk.
Kempis Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-30
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150530.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 29., péntek

[Evangelium] 2015-05-29

2015. május 29. – Péntek

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a
templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már
esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap
eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő
fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor
odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés
ideje. Ekkor így szólt: „Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé!"
Tanítványai is hallották ezt.
Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte
kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a
galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit
is keresztülvigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: „Hát nem azt
tanítja az Írás: „Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi
majd?" Ti pedig rablók barlangjává tettétek." Amikor a főpapok és az
írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét.
Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor
beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.
Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy
tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá:
„Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!" Jézus ezt
válaszolta nekik: „Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha valaki
azt mondja a hegynek: „Emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe", és nem
kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban
úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek,
hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök,
bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei Atyátok is
megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket."
Mk 11,11-26

Elmélkedés:

A mai evangéliumban a kereskedők templomból való kiűzéséről olvasunk,
amelyet a fügefa megátkozásának története foglal keretbe. Egyáltalán nem
csodálkozunk azon, hogy a fügefán csupán zöldellő levelek vannak, gyümölcs
még nem terem rajta olyankor, amikor még nincs itt az érés ideje. Jézus
viszont másként látja a helyzetet, ő már most érett gyümölcsöt szeretne
látni a fán. Mivel nem talál, megátkozza és a fa másnapra elszárad.
Mindkét esetben Jézus meglehetősen szenvedélyes, szinte indulatos.
Könyörtelen határozottsággal viselkedik a templomban tevékenykedő
kereskedőkkel szemben és nem kegyelmez a fügefának. Mi indokolja
indulatát? Mit ártottak neki ezek az árusok? És mit ártott neki az
ártatlan fügefa?
Mindkét esetnél Jézus jelképes cselekedetet tesz, amelyek a messiási idő
beköszöntét jelzik. A világba érkező Messiástól azt várták, hogy
helyreállítja majd a templom rendjét, az istentisztelet helyének rendjét
és Isten házát újra az imádság házává teszi. Jézus pontosan ezt teszi,
amikor helyteleníti a kereskedők jelenlétét ezen a helyen. A fügefa
esetében pedig azt akarja jelezni, hogy most jött el a messiási idő, most
van itt a megtérés ideje, nem kell már tovább várakozni. Aki felkészült és
a bűnbánat gyümölcsét termi, annak eljött a megváltás ideje.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vedd, Uram, és fogadd el egész szabadságomat, emlékezetemet, értelmemet,
akaratomat, mindent, amim. csak van. Te adtad mindezt nekem, s én Neked'
adom vissza, Uram. Minden a tiéd, rendelkezz velük szabad tetszésed
szerint. Egyedül szeretetedet és kegyelmedet add nekem, s nekem ez elég.
Loyolai Szent Ignác

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-29
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150529.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálásan köszönöm, hogy ti, az e-vangélium olvasói nagylelkűen támogattátok
az iskolai füzet akciót, és így a tervezett 20 ezer füzetre megérkeztek a
felajánlások. Örülök, hogy már második éve sikeres ez a jótékonysági
kezdeményezés. A jó Istennek azonban még nálunk is jobb ötletei és
megoldásai vannak.

Nagy örömmel vártuk az iskolai füzetek elkészültét, amely pontosan, a
megbeszélt határidőre meg is történt. Lelkesen fogtunk neki a
kipakolásnak, amikor váratlanul szembesültem azzal, hogy az amúgy
mindenben tökéletes füzetekre nem az idei, új borítóképek kerültek, hanem
a tavalyiak. Azonnal értesítettem a nyomda vezetőjét, aki nálam is jobban
meglepődött, és ígéretet tett arra, hogy azonnal nekiállnak az új
nyomtatásnak, és el is készülnek május 26-ára, keddre. Ezzel
tulajdonképpen meg is nyugodtam, mert így időben el tudjuk küldeni a
füzeteket minden plébániára és iskolába. Nagyon sajnáltuk volna, ha a
Szent Márton évre tervezett új képek nem szerepeltek volna a füzeteken,
ezért ragaszkodtunk eredeti megrendelésünkhöz.

A "hibás" füzeteket rögtön elszállították, és mint kiderült, a zúzdába,
hogy megsemmisítsék. Ez az információ kissé lesújtott engem és
munkatársaimat, mert véleményünk szerint kár lett volna a füzetekért. Úgy
döntöttünk, hogy felajánljuk a nyomdának a füzetek kedvezményes áron való
átvételét. A nyomda vezetője megnyugvással fogadta ajánlatunkat, és 50 %
kedvezményben állapodtunk meg. E megoldással a nyomda is jól járt, mert
minimalizálta veszteségét, mi is jól jártunk, mert féláron jutottunk hozzá
újabb 20 ezer füzethez, és az a néhány ezer gyermek is jól fog járni, akik
e tévedésnek köszönhetően füzetekhez jutnak.

E váratlan fordulat miatt meghosszabbítjuk mind az adománygyűjtést, mind
az igénylést, mert nem szeretnénk a füzeteket még egy évig tárolni. Jobb
helye lesz ezeknek a rászoruló gyerekeknél. Plébánosok vagy hitoktatók (a
rendelkezésre álló mennyiség keretéig) az alábbi linken elérhető űrlapon
küldhetik el igényüket:
https://docs.google.com/forms/d/1f5zme65ii4vIcazX2Lb_wLfbQHVPN9Fd3vukYWKg0kM/viewform

Szeretettel kérem segítségeteket, hogy ezt a plusz mennyiséget is ki
tudjuk fizetni. Aki most adományoz 1600 Ft-ot, az nem 20, hanem 40 db
füzetet ajándékoz tanulóknak. Az igények már most túllépték a 23 ezres
számot, biztosan jó helye lesz a többinek is.

Az adományozók által felajánlott mennyiség, az igénylők, és a küldési
dátumok naprakészen megtekinthetőek az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015 Hiszem, hogy
ebben a helyzetben ti sem engedtétek volna, hogy ilyen nagy mennyiségű
füzet szemétbe kerüljön, és ugyanígy döntöttetek volna. És hiszem azt is,
hogy a jó Isten rendezte úgy a dolgokat, hogy jóval olcsóbban tudjunk
kétszer annyi gyermekkel jót tenni. Ha egyetértetek, támogassátok a
füzetadományozást!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 29.

Adományát így küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 28., csütörtök

[Evangelium] 2015-05-28

2015. május 28. – Csütörtök

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor
tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti
Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj
rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban
kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
„Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
Felelte: „Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited
megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
úton.
Mk 10,46-52

Elmélkedés:

Útja során tanítványai kíséretében Jézus éppen elhagyja Jerikó városát,
amikor egy Bartimeus nevű vak koldus kéri segítségét. Kérése
meghallgatásra talál, Jézus csodás módon meggyógyítja őt, visszaadja
szemevilágát, miközben kijelenti, hogy a gyógyulás a vak hitének
köszönhető.
Milyen hitre gondolt Jézus? A történetben nincs szó arról, hogy a vak
kifejezetten megvallotta volna hitét, nem is kérte ezt tőle senki. Honnan
tudta mégis Jézus, hogy a vak hisz benne, isteni erejében és hatalmában? A
válasz abban rejlik, hogy a vak „Dávid fiának" nevezte Jézust, amikor
megszólította őt, illetve amikor hallgatásra intették őt a tanítványok,
akkor többször megerősítette ezt. Abban a korban általánosan elterjedt
volt a zsidók között a vélekedés, mely szerint az eljövendő Messiás Dávid
király leszármazottja, „Dávid fia" lesz. Amikor tehát a vak koldus így
szólítja meg Jézust, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy hisz abban, hogy ő a
Messiás. Hitének egy másik jele is van. A prófétai jövendölések szerint a
messiási időkben rendkívüli csodák fognak történni, a némák beszélni
tudnak majd, a bénák járni, a vakok pedig látni fognak. Amikor Bartimeus a
gyógyulás reményében fordul Jézushoz, akkor kifejezi, hogy hisz abban,
hogy eljött a messiási idő, most van itt az ideje, hogy ő, a vak ember
lásson. Ezt a hitet jutalmazta meg a mi Urunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Győzelmes Jézusunk, tündöklő szép napunk, világosítsd szívünket, erősítsen
minket szent feltámadásod! Szentséges áldozat, élőket, holtakat megsegítő
irgalom, feltámadás, élet! Jézus, hála néked!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-28
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150528.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálásan köszönöm, hogy ti, az e-vangélium olvasói nagylelkűen támogattátok
az iskolai füzet akciót, és így a tervezett 20 ezer füzetre megérkeztek a
felajánlások. Örülök, hogy már második éve sikeres ez a jótékonysági
kezdeményezés. A jó Istennek azonban még nálunk is jobb ötletei és
megoldásai vannak.

Nagy örömmel vártuk az iskolai füzetek elkészültét, amely pontosan, a
megbeszélt határidőre meg is történt. Lelkesen fogtunk neki a
kipakolásnak, amikor váratlanul szembesültem azzal, hogy az amúgy
mindenben tökéletes füzetekre nem az idei, új borítóképek kerültek, hanem
a tavalyiak. Azonnal értesítettem a nyomda vezetőjét, aki nálam is jobban
meglepődött, és ígéretet tett arra, hogy azonnal nekiállnak az új
nyomtatásnak, és el is készülnek május 26-ára, keddre. Ezzel
tulajdonképpen meg is nyugodtam, mert így időben el tudjuk küldeni a
füzeteket minden plébániára és iskolába. Nagyon sajnáltuk volna, ha a
Szent Márton évre tervezett új képek nem szerepeltek volna a füzeteken,
ezért ragaszkodtunk eredeti megrendelésünkhöz.

A "hibás" füzeteket rögtön elszállították, és mint kiderült, a zúzdába,
hogy megsemmisítsék. Ez az információ kissé lesújtott engem és
munkatársaimat, mert véleményünk szerint kár lett volna a füzetekért. Úgy
döntöttünk, hogy felajánljuk a nyomdának a füzetek kedvezményes áron való
átvételét. A nyomda vezetője megnyugvással fogadta ajánlatunkat, és 50 %
kedvezményben állapodtunk meg. E megoldással a nyomda is jól járt, mert
minimalizálta veszteségét, mi is jól jártunk, mert féláron jutottunk hozzá
újabb 20 ezer füzethez, és az a néhány ezer gyermek is jól fog járni, akik
e tévedésnek köszönhetően füzetekhez jutnak.

E váratlan fordulat miatt meghosszabbítjuk mind az adománygyűjtést, mind
az igénylést, mert nem szeretnénk a füzeteket még egy évig tárolni. Jobb
helye lesz ezeknek a rászoruló gyerekeknél. Plébánosok vagy hitoktatók (a
rendelkezésre álló mennyiség keretéig) az alábbi linken elérhető űrlapon
küldhetik el igényüket:
https://docs.google.com/forms/d/1f5zme65ii4vIcazX2Lb_wLfbQHVPN9Fd3vukYWKg0kM/viewform

Szeretettel kérem segítségeteket, hogy ezt a plusz mennyiséget is ki
tudjuk fizetni. Aki most adományoz 1600 Ft-ot, az nem 20, hanem 40 db
füzetet ajándékoz tanulóknak. Az igények már most túllépték a 23 ezres
számot, biztosan jó helye lesz a többinek is.

Az adományozók által felajánlott mennyiség, az igénylők, és a küldési
dátumok naprakészen megtekinthetőek az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015 Hiszem, hogy
ebben a helyzetben ti sem engedtétek volna, hogy ilyen nagy mennyiségű
füzet szemétbe kerüljön, és ugyanígy döntöttetek volna. És hiszem azt is,
hogy a jó Isten rendezte úgy a dolgokat, hogy jóval olcsóbban tudjunk
kétszer annyi gyermekkel jót tenni. Ha egyetértetek, támogassátok a
füzetadományozást!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 28.

Adományát így küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 27., szerda

[Evangelium] 2015-05-27

2015. május 27. – Szerda

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus
elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.
Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni,
hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a
főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak,
és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra
feltámad."
Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták
neki: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!" Ő
megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?" Ezt felelték: „Add meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben."
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből,
amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!"
Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s
a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De
hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely
azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető
embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha
valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért."
Mk 10,32-45

Elmélkedés:

Péter kérdésére az őérte mindent elhagyók jutalmáról tanított Jézus. A
jutalom hallatán megindult Jakab és János fantáziája. Könnyedén elengedték
fülük mellett Mesterük szavait azzal kapcsolatban, hogy Jeruzsálembe érve
szenvedés és halál vár rá. Az ő fejükben egészen más gondolatok jártak. A
gazdagság veszélyéről már hallottak, de arra nem gondoltak, hogy a
hatalomvágy, a dicsőségvágy éppoly veszélyes lehet az ember számára.
Valószínűleg nem csupán kettejük fejében jártak ilyen gondolatok, hanem a
többi apostol is hasonlóan gondolkozott, máskülönben nem nehezteltek volna
meg társaikra.
Tanítványainak ilyen helytelen gondolkodása és viselkedése lehetőséget ad
Jézusnak, hogy a szolgálatról, a szolgáló lelkület fontosságáról tanítsa
őket. Az emberből szinte ösztönösen tör fel a vágy, hogy mások fölé
kerekedjen, másokon uralkodjon, másokat vezessen. Ez a vágy azonban
túlhatalmasodhat, megfékezhetetlenné válhat az emberben, aki ekkor már
minden eszközt megragad, hogy mások felett éreztesse hatalmát. Jézus azt
kéri tanítványaitól, hogy ne engedjenek az ilyen helytelen vágyaknak,
hanem mindig a szolgálat szándékával közeledjenek embertársaik felé,
kerüljék a versengést. Ismét saját példáját hozza fel az Úr, aki nem
uralkodni jött a világba, hanem szolgálni. Isten szolgája ő, aki példát
mutat a szolgálatra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Megvallom. Uram, és áldalak érte, hogy bennem képmásodat teremtetted meg,
hogy Rád emlékezve Rólad elmélkedjem, Téged szeresselek. De ezt a képmást
annyira eltorzította a vétek, annyira elfeketítette a bűn, hogy nem tud
eleget tenni rendeltetésének, hacsak Te meg nem újítod és helyre nem
állítod. Uram, tégy a magadévá!
Szent Anzelm

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-27
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150527.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálásan köszönöm, hogy ti, az e-vangélium olvasói nagylelkűen támogattátok
az iskolai füzet akciót, és így a tervezett 20 ezer füzetre megérkeztek a
felajánlások. Örülök, hogy már második éve sikeres ez a jótékonysági
kezdeményezés. A jó Istennek azonban még nálunk is jobb ötletei és
megoldásai vannak.

Nagy örömmel vártuk az iskolai füzetek elkészültét, amely pontosan, a
megbeszélt határidőre meg is történt. Lelkesen fogtunk neki a
kipakolásnak, amikor váratlanul szembesültem azzal, hogy az amúgy
mindenben tökéletes füzetekre nem az idei, új borítóképek kerültek, hanem
a tavalyiak. Azonnal értesítettem a nyomda vezetőjét, aki nálam is jobban
meglepődött, és ígéretet tett arra, hogy azonnal nekiállnak az új
nyomtatásnak, és el is készülnek május 26-ára, keddre. Ezzel
tulajdonképpen meg is nyugodtam, mert így időben el tudjuk küldeni a
füzeteket minden plébániára és iskolába. Nagyon sajnáltuk volna, ha a
Szent Márton évre tervezett új képek nem szerepeltek volna a füzeteken,
ezért ragaszkodtunk eredeti megrendelésünkhöz.

A "hibás" füzeteket rögtön elszállították, és mint kiderült, a zúzdába,
hogy megsemmisítsék. Ez az információ kissé lesújtott engem és
munkatársaimat, mert véleményünk szerint kár lett volna a füzetekért. Úgy
döntöttünk, hogy felajánljuk a nyomdának a füzetek kedvezményes áron való
átvételét. A nyomda vezetője megnyugvással fogadta ajánlatunkat, és 50 %
kedvezményben állapodtunk meg. E megoldással a nyomda is jól járt, mert
minimalizálta veszteségét, mi is jól jártunk, mert féláron jutottunk hozzá
újabb 20 ezer füzethez, és az a néhány ezer gyermek is jól fog járni, akik
e tévedésnek köszönhetően füzetekhez jutnak.

E váratlan fordulat miatt meghosszabbítjuk mind az adománygyűjtést, mind
az igénylést, mert nem szeretnénk a füzeteket még egy évig tárolni. Jobb
helye lesz ezeknek a rászoruló gyerekeknél. Plébánosok vagy hitoktatók (a
rendelkezésre álló mennyiség keretéig) az alábbi linken elérhető űrlapon
küldhetik el igényüket:
https://docs.google.com/forms/d/1f5zme65ii4vIcazX2Lb_wLfbQHVPN9Fd3vukYWKg0kM/viewform

Szeretettel kérem segítségeteket, hogy ezt a plusz mennyiséget is ki
tudjuk fizetni. Aki most adományoz 1600 Ft-ot, az nem 20, hanem 40 db
füzetet ajándékoz tanulóknak. Az igények már most túllépték a 23 ezres
számot, biztosan jó helye lesz a többinek is.

Az adományozók által felajánlott mennyiség, az igénylők, és a küldési
dátumok naprakészen megtekinthetőek az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015 Hiszem, hogy
ebben a helyzetben ti sem engedtétek volna, hogy ilyen nagy mennyiségű
füzet szemétbe kerüljön, és ugyanígy döntöttetek volna. És hiszem azt is,
hogy a jó Isten rendezte úgy a dolgokat, hogy jóval olcsóbban tudjunk
kétszer annyi gyermekkel jót tenni. Ha egyetértetek, támogassátok a
füzetadományozást!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 27.

Adományát így küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 26., kedd

[Evangelium] 2015-05-26

2015. május 26. – Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és
ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az
evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit
vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért,
anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő
világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az
utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31

Elmélkedés:

A gazdag ifjú és Jézus párbeszédének az apostolok is fültanúi voltak.
Látták az ifjú lelkes igyekezetét és szomorú távozását. Jogosan érzik,
hogy ők megtették azt, amire az ifjú nem volt képes. Ők elhagyták
mindenüket, amikor Jézus meghívta őket, ők vállalkoztak követésére. Bennük
nem csupán a pillanatnyi lelkesedés lángolt, hanem hosszabb ideje
kitartottak Mesterük mellett. Jogosan merül fel bennük a kérdés, amelyet
aztán Péter apostol fogalmaz meg: mi lesz a jutalmuk?
Jézus három dolgot ígér: „százannyit" mindenért, amit elhagytak,
üldözéseket és örök életet. Vagyont, gazdagságot, evilági előnyöket vagy
jólétet nem ígér. Az elsőként említett „százannyi" nem csupán jelképes,
hiszen az Úr követésére vállalkozók családra, testvérre, barátra találnak
a keresztény közösség tagjaiban bárhol a világon. Az üldözésekről
bizonyára lemondanának, de ezt is készek vállalni. Az örök élet pedig a
legnagyobb jutalom, amit az ember az életével, az élete odaadásával
kiérdemelhet Istentől.
Közben ne feledkezzünk el a lényegről: a jutalom annak jár, aki Jézusnak
és az ő evangéliuma hirdetésének szenteli életét. Aki életében egyetlen
alkalommal is megtapasztalta már, hogy Isten mennyire bőkezű a
jutalmazásban, az ne féljen Jézusnak adni életét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, nem látom életem értelmét. Nem tudom, mi a rendeltetésem. Nem is
kutatom, meg akarok elégedni azzal, amit Te számomra rendelsz. Elég, ha
tudom: sorsom a te kezedben van. És ha néha különös, csodálatos út is az,
amelyen vezetsz, nem kételkedem, hogy Te engem oda vezetsz, ahol
hasznosítani tudsz, ahol értékes vagyok Számodra.
J. B. Nouleau

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-26
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150526.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 25., hétfő

[Evangelium] 2015-05-25

2015. május 25. – Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva."
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még
belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut
be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus
azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten
országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni
az Isten országába." Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették
egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta:
„Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges."
Mk 10,17-27

Elmélkedés:

Jézus és a gazdag ifjú találkozását, rövid beszélgetését olvashatjuk a mai
evangéliumban. Az ifjú arról érdeklődik Jézusnál, akit elismerő,
megtisztelő módon „jó Mesternek" nevez, hogy mit tegyen annak érdekében,
hogy elnyerje az örök életet. Válaszában Jézus a törvények megtartását
jelöli meg, majd pedig miután az ifjú ezek megtartásáról biztosítja, az Úr
többet kér tőle: mondjon le vagyonáról és kövesse őt! Az ifjú azonban nem
akar egy ilyen komoly döntést meghozni, ezért távozik.
Érdemes odafigyelnünk a történet kezdetére és végére, az ifjú érkezésére
és távozására. Mennyire ellentétes, hogy aki „odasietett" Jézushoz, az
néhány perc múlva „leverten távozott." A történetben szereplő ifjú nem
véletlenül találkozott Jézussal, hanem kifejezetten hozzá igyekezett, tőle
várt választ. Odasietésében benne van a tettrekészség, a lelkesedés, a
buzgóság. Élete nagy döntését akarja meghozni és ehhez kér tanácsot a
Mestertől. Azzal a szándékkal térdel elé, hogy bármit is fog mondani,
mindent kész megtenni. Ez a nagy lelkesedés aztán ellentétébe fordul, a
válasz hallatán elszomorodik és leverten elkullog. A váratlan fordulat oka
az lehet, hogy lelkesedésében inkább motiválta saját elképzeléseinek
megvalósítása, mintsem Isten akaratának teljesítése.
Mi akadályoz engem abban, hogy teljes szívvel kövessem Jézust?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Örök, mindenható Úristen, akinek a mi üdvösségünkre való gondviselésből
úgy tetszett, hogy a templomban irgalmasságodat bőségesen mutasd azokhoz,
akik a hitnek és szeretetnek egyességében a te tiszteletedre és
szolgálatodra egybegyűlnek: dicsérlek és imádlak Téged, üdvösségem Ura.
Pázmány Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-25
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150525.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 24., vasárnap

[Evangelium] 2015-05-24

2015. május 24. – Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség
nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23

Elmélkedés:

Pünkösdi Lélek
Egy édesanya mesélte, hogy egy alkalommal sok medencés, csúszdás fürdőben
voltak a családdal. A nagyobbak azonnal a medencék valamelyikébe vetették
magukat, de a legkisebbik gyermeket, aki mindössze három éves múlt, s aki
először volt életében ilyen helyen, alig tudta rábeszélni arra, hogy a
pancsoló vizébe bemenjen. A kicsi sosem látott még ekkora vizet, érthető
volt félelme. Aztán amikor látta, hogy a hozzá hasonló korúaknak semmi
baja sincs a víztől, nagy nehezen bemerészkedett, persze édesanyja
felügyelete mellett. Hamar megbarátkozott a vízzel, önfeledten játszott,
élvezte, hogy pancsolhat kedvére. Olyannyira jól érezte magát, hogy
egyszerűen nem akart kijönni a vízből, amikor egy idő után anyukája erre
kérte. Ami korábban fenyegető és félelmetes volt számára ismeretlensége
miatt, az gyorsan vonzóvá, kedvessé vált, olyan dologgá, amitől nem akart
megválni.
E vizes példa talán segít megvilágítani a mai „tüzes" nap tartalmát.
Kezdetben talán félünk a Szentlélek érintésétől, a Szentlélek tüzétől, nem
akarjuk megégetni magunkat vele, de amikor engedjük, hogy eltöltsön, élővé
tegyen és lelkesítsen minket, akkor semmiképpen sem akarnánk megválni
tőle, s azt szeretnénk, hogy mindig bennünk lobogjon lángja. Olyan ez,
mint amikor Mózes félelemmel közelített az égő csipkebokorhoz, de aztán
megtapasztalta, hogy jó Isten közelében lenni. Vagy amikor Elizeus
félelemmel szemlélte a tüzes szekeret, amelyen Isten az égbe ragadta Illés
prófétát. Aztán amikor Elizeus magához ragadta mestere leeső köpenyét és
kettévált előtte a Jordán folyó vize, megtapasztalta azt a különleges erőt
és prófétai hatalmat, amit megörökölt Illéstől és amivel Isten ruházta fel
őt, akkor nem akart már megválni küldetésétől, amire korábban oly nehezen
vállalkozott. Szent Pál apostol életében is hasonlót látunk. A vallás
ellenségeit látta az új hit terjesztőiben, a keresztényekben, ezért
kegyetlen üldözésükbe kezdett, de amikor találkozott Krisztussal és
megvilágosította őt a Szentlélek, akkor felismerte új hivatását.
A Szentlélekkel kapcsolatban valójában nincs okunk félelemre. A pünkösdi
eseményt a legrészletesebben Szent Lukács írja le az Apostolok
Cselekedeteiben. Ezek szerint a feltámadás utáni ötvenedik napon az
apostolok együtt voltak, amikor az égből ismeretlen zúgás támadt, majd
pedig lángnyelvek tűntek fel és mindegyikükre leereszkedtek. E jel
kíséretében töltötte el őket a Szentlélek. Különféle nyelveken kezdtek
beszélni a Jeruzsálembe érkező zarándokoknak Isten csodás tetteiről (vö.
ApCsel 2,1-11). A zúgás, a szélvihar, a tüzes lángok nem ijesztették meg
őket. A húsvéti jelenések s a feltámadt Krisztus megjelenései alkalmával
az evangélisták nem hallgatják el az apostolok félelmét. Félnek a
zsidóktól, akik keresztre feszítették Mesterüket, és félnek még akkor is,
amikor megjelenik nekik Jézus, mert azt hiszik, hogy szellem. Pünkösdkor
viszont nyoma sincs bennük semmilyen félelemnek. Eltölti őket a Szentlélek
ereje, s ezzel az erővel állnak a nép elé, hogy a keresztre feszített
Krisztus feltámadását hirdessék.
A pünkösdi Lélek engem is erővel akar betölteni, hogy Krisztus tanúja és a
feltámadás hirdetője legyek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentlélek Isten! A te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt
megtapasztalható a világban, az Egyházban és bennünk, keresztény
emberekben. Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés
forrása, az új élet forrása! Teremtsd meg az egységet és a közösséget
Istennel és az Egyházzal! Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy
elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden
időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúi legyünk a
világban! Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessek a
hitben! Segíts, hogy a szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom!
Tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-24
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150524.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum