2017. december 2., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-02

2017. december 2. - Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: "Vigyázzatok, hogy
el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát
és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36
Elmélkedés:
Az egyházi év utolsó napjának evangéliuma a végső idők hirtelen
bekövetkeztére figyelmeztet minket, ugyanakkor a virrasztásra való
emlékeztetéssel már átvezet minket a holnapi nappal kezdődő adventi
időbe. A virrasztásnak és a lelki éberségnek az a célja, hogy
felkészítsen minket a Jézussal való találkozásra. Az elmúlt napok
leírásaiból kiderült, hogy a világ mulandó. A világ elmúlása nem teljes
megsemmisülést vagy pusztulást jelent, hanem a világ újjáteremtését
Isten által. Emberi lelkünket Isten megmenti és testünket is
feltámasztja az örök életre. Készüljünk erre a találkozásra, s ne
engedjük, hogy az evilági teendők és gondok elvonják figyelmünket végső
célunkról.
Isten uralmának nem képes ellenállni az emberi erő, a sokszor
győzedelmeskedő hadsereg vagy a királyi hatalom. Isten uralma biztosan
megvalósul. A választottak elnyerik jutalmukat. A számukra készített és
Isten által vezetett országnak soha nem lesz vége.
Ne feledkezzünk el arról, hogy az Úr eljövetele bármikor bekövetkezhet
és mindenkor ébernek kell lennünk. Aki lelkileg ébren várja jövetelét,
nem kell félnie az ítélettől, hanem igazi öröm tölti el, hiszen az Úr
érkezése az üdvösséget hozza el számára. Az állandó imádság ezt az
éberséget segíti bennünk azáltal, hogy Istenre figyelünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus! Nagy öröm él szívemben, mert emberré lettél, beszálltál
életem hajójába és ezzel részt vállaltál életemből. Azért teszed ezt,
hogy velem együtt indulj a világ nagy tengere felé. Emberi erőm sokszor
kevésnek bizonyul. Kudarc és sikertelenség ér nap mint nap, de a veled
való találkozás óta újra erőt érzek magamban, és lelkesedést, hogy
ismét érted fáradozzak. Taníts engem, hogy mindig engedelmeskedjek
szavadnak és emberhalász legyek, aki bátran indulok az emberekhez, hogy
hirdessem a te evangéliumodat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171202.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 1., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-01

2017. december 1. - Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
"Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már
hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor
látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az
Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg
mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem
múlnak."
Lk 21,29-33
Elmélkedés:
Jézus kijelentését olvassuk a mai napon: "Az én igéim el nem múlnak."
Az Úr szava magabiztos. Ezzel szemben emberi szavaink sérülékenyek.
Főként, ha gépekre bízzuk őket. Aki naponta használja a számítógépet
levelezésre, azzal már biztosan előfordult, hogy véletlenül kitörölt
egy levelet. Ha újra elkérhető a feladótól, akkor nincs nagyobb gond,
de ha ő is törölte, akkor nincs mit tenni. Jézus kijelentését
vonatkoztathatjuk a Biblia könyveire, az evangéliumokra, mindarra, amit
a Szentírás tartalmaz. Ugyanakkor az is benne van Jézus kijelentésében,
hogy tanítása soha nem veszti érvényét. Olyan igazság, amely
örökérvényű és minden korban meghatározza a krisztusi életformát.
Mindig lesznek olyanok, akik hirdetik, hallgatják és megtartják Jézus
szavait.
Tanítása ma is él, életeket alakít, ma is hirdethető igazság. Az elmúlt
két évezred során, amióta ajkáról először elhangzott ez a tanítás, sok
más elmélet, tan, filozófia jelent meg s tűnt el akár néhány rövidke
esztendő múltán. Elmúltak, mert emberi szavak voltak. Emberi tanítások,
amelyeket vagy nem lehetett elhinni vagy nem lehetett életté váltani.
Krisztus tanítása viszont hihető és élhető számunkra, s ezért
mondhatjuk, hogy örök érvényű tanítás. Krisztus szava isteni szó, amely
átalakítja életünket, s amely utat mutat az örök életre. Ezt érdemes
hinnünk, élnünk és hirdetnünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy
minden eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded,
hogy örökre elvesszek. Add szívembe a megtalált bárány örömét, aki újra
biztonságban érezhetem magam a te közeledben! Add, hogy őszintén
megbánjam bűneim és megtapasztaljam a te végtelen irgalmadat!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171201.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 30., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-30

2017. november 30. - Csütörtök, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Kövessetek engem,
és én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták
hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat
javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és
az apjukat, és követték őt.
Mt 4,18-22
Elmélkedés:
Akit Jézus meghív követésére, valamit ott kell hagynia. Így volt ez az
első apostolokkal és ma is. Péter és András otthagyják halászhálóikat s
Jézus nyomába indulnak. Jakab és János szintén otthagyják hálóikat és
apjukat, hogy Jézus tanítványai lehessenek. Az otthagyott hálók egész
korábbi életüket jelképezik. Mindent a hátuk mögött hagynak, s új élet
kezdődik számukra. Érdekes, hogy az első pillanattól kezdve mégsem
érzik azt, hogy valamit elvesztettek volna vagy bármiben is hiányt
szenvednének, mert Jézus közelsége mindennél nagyobb kincset jelentett
számukra.
Az egyszerű halászok egy ekkor még számukra teljesen ismeretlen úton
indultak el. Követték azt, aki meghívta őket, de még nem tudták, hogy
hová vezet ez az út. Egyszerű emberek lévén nem mérlegeltek sokáig, nem
tettek fel kérdéseket, s nem kezdtek el aggódni. Indultak, mert
megérintette őket a hívó személye. Megszokott életüket, a
megélhetésüket biztosító mesterségüket hagyják el Jézus kedvéért.
Köztük volt a mai napon ünnepelt András is, aki a többiekkel együtt új
hivatást kap, amikor az Úr ezt mondja nekik: "Kövessetek engem, és én
emberek halászává teszlek titeket!" Emberhalászok lesznek, akik
Mesterük küldötteiként fogják a lelkek üdvösségéért az evangéliumot
hirdetni.
Képes vagyok-e mindent elhagyni, hogy egyedül Krisztus szeretete töltse
be életemet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Lelkesen hallgatjuk szavaidat, s készek vagyunk
téged követni. Szavad valóban örömhír, az üdvösség tanítása, igazság,
amely az örök élet felé vezető utat mutatja meg. Boldogan és nagy
lelkesedéssel indulunk el ezen az úton, s tudjuk, hogy te kísérsz
minket. De nem szeretnénk elbizakodottak lenni, hiszen a mi életutunk,
miként a tiéd is, keresztútként végződik. Kereszthordozásod,
szenvedésed, türelmed és az Atyának való engedelmességed példája adjon
erőt ahhoz, hogy ne forduljunk el soha tőled, hanem mindig hittel
kövessünk téged!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171130.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 29., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-11-29

2017. november 29. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: "Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és
helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek.
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan
védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek,
hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s
közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal
őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19
Elmélkedés:
Jézus a rájuk váró próbatételekre, nehézségekre és üldözésekre
figyelmezteti tanítványait, arra bátorítva őket, hogy mindezek ellenére
őrizzék meg hitüket és maradjanak vele közösségben. Azt szeretné, ha
nem érne senkit váratlanul ezek bekövetkezte, s mindenki saját lelke
üdvösségének érdekében türelmesen viselné ezeket, megőrizvén hitét. A
keresztényüldözések korából jól ismert, hogy a testi élet megmentése
érdekében a fenyegetések hatására egyesek megtagadták hitüket. Mások
viszont nem testi életüket, hanem lelkük örök életét tartották
fontosnak, s ezért nem tagadták meg, hogy Krisztus követői.
Fontos azt is látni, hogy az üldözések éppen a Jézusban való hitük
miatt fogják érni a tanítványokat, tehát nem saját személyük miatt.
Mennybemenetele előtt Jézus megígérte, hogy a világ végéig
tanítványaival marad. Ígérete arra is vonatkozik, hogy a végső idők
megpróbáltatásai közepette sem hagyja el őket, hanem velük lesz. E
jelenlét az, ami igazi bátorságot ad a tanúságtételhez, s ha szükséges,
az önfeláldozáshoz.
A cél tehát világos számunkra: örök életünk érdekében érdemes mindent
elviselnünk. Ha állhatatosan kitartunk Jézus mellett és a benne való
hitben, akkor ő teljesíti legfőbb reményünket, az üdvösséget. Tartsunk
ki a mindvégig velünk lévő Krisztus mellett!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás
kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van
szükségünk ahhoz, hogy bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz
nekünk. Rólad, életünk értelméről, középpontjáról és végső céljáról
akarunk tanúságot tenni a világban, hiszen az embereknek szüksége van
szereteted megismerésére és megtapasztalására.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171129.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 28., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-11-28

2017. november 28. - Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép
kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi)
templom, Jézus ezt mondta: "Jönnek majd napok, amikor abból, amit most
itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték
tőle: "Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő
így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan
jönnek az én nevemben s mondják: "Én vagyok!" És: "Elérkezett az idő!"
Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne
rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs
itt a vég!" Aztán így folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország
ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész.
Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11
Elmélkedés:
Az egyházi év utolsó hetének evangéliumi szakaszai a végső időkre
irányítják figyelmünket. Jézus jó előre figyelmezteti tanítványait
azokra a veszélyekre, amelyek rájuk várnak. Ezek közül konkrétan
megnevezi a félrevezetést, a megtévesztést. Egyesek rossz szándékkal az
ő nevére hivatkozva fognak fellépni, s így próbálják megnyerni az
embereket. Az emberi elbizakodottságnak és gőgnek úgy tűnik, nincs
határa. Jézus mindannyiunknak szóló figyelmeztetése kettős irányú.
Egyrészt ne engedjük magunkat megtéveszteni mások által, hiszen a
Szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, s
felismerhetjük, hogy ki az Isten. Legyünk óvatosak és ne higgyünk
mindenkinek. Nem bizalmatlanság ez, hanem az a kötelező bölcsesség,
amely megvizsgálja a hallott tanításokat és el tudja dönteni, hogy mi a
követendő igazság, illetve a kerülendő hamis tanítás. Érdemes
hűségesnek maradni Krisztus szavához, amely üdvösségre vezet.
Másrészt ne képzeljük magunkat soha Isten helyébe. Teremtmények
vagyunk, Isten gyermekei. Az ő jóságának köszönhetjük az életünket,
neki tartozunk hálával mindenért. Az ő gondviselésére bízzuk életünket.
A végső idők várása emlékeztessen bennünket a Krisztushoz való hűségre!
Egyedül ő vezethet el minket az üdvösségre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, vezess engem a gyógyulás útján és a hit útján. Benned
ismerem fel gyógyítómat és a te vagy a hit ajándékozója. Időt adsz
nekem a bűnbánatra és a megtérésre. Időt adsz nekem a lelki megújulásra
és hitem elmélyítésére. Időt adsz nekem, hogy veled találkozzak.
Megbocsátó kegyelmed mindennél többet ér számomra!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171128.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 27., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-11-27

2017. november 27. - Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat
a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony
két fillért dobott be. Erre megjegyezte: "Bizony, mondom nektek, ez a
szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis
abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4
Elmélkedés:
A bibliai időkben az özvegyek rendkívül kiszolgáltatott helyzetben
éltek. Férjük halála után, főként, ha gyermekük sem volt, senkinek a
segítségére, támogatására, gondoskodására nem számíthattak. Éppen
kiszolgáltatottságuk miatt a mózesi törvény több olyan előírást
tartalmaz, ami őket védi, ez azonban nem jelentett számukra konkrét
segítséget, inkább abban bízhattak, hogy Isten oltalma alatt állnak. Az
ősegyházban a keresztény közösségnek kellett gondoskodnia róluk, ha nem
volt rokonuk.
Az evangéliumban szereplő szegény özvegyasszonyt Jézus az adakozás
példájaként állítja elénk, aki mindenét képes odaadni Istennek. Amikor
utolsó fillérjeit dobja a templomperselybe, e cselekedetével teljesen
Istenre, az isteni gondviselésre bízza magát. Az idősek sokszor
mondják, hogy az évek múltával egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe
kerülnek, s ha nem segítenek nekik az emberek, akkor már csak valóban
Istenre számíthatnak. Örömüket az imádságban, a szeretet gyakorlásában
lelik meg.
Legyünk nagylelkűek az egyedülálló idősekkel és a szegényekkel szemben,
mert nem a mi érdemünk, hogy jobb sorban élünk. Ha önmagunkat nem adjuk
Istennek nagylelkűen és visszavonhatatlanul, akkor semmit sem adtunk
neki. A szegénység tudatos vállalása és anyagi javaink másokkal való
megosztása Isten felé irányít minket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 27.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171127.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 26., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-11-26

2017. november 26. - Vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia
eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a
juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a
baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert
éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok;
idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok;
beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti
meglátogattatok!" Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor láttunk
téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni
adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy
ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy
börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel:
"Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: "Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az
örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam,
és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen
voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be;
beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy
szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem
siettünk a segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom
nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!
Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46
Elmélkedés:
Isten él bennünk!
Krisztus Király ünnepén az evangélium a végső számonkérést állítja
figyelmünk középpontjába. Nincs itt szó arról, hogy Jézus egy
példabeszédet vagy egy kitalált történetet mondana, hanem egyszerűen
elmondja azt, hogy mi várható az ember életének megítélésekor. Halálunk
és az új életre való feltámadásunk után Isten színe elé kerülünk és
számot adunk egész földi életünkről, annak cselekedeteiről. Aki
gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit embertársa iránt, azaz enni
adott az éhezőknek, inni adott a szomjazóknak, befogadta az idegeneket,
ruhát adott a nélkülözőknek, gondját viselte a betegeknek vagy törődött
a börtönben lévőkkel, az jutalmul elnyeri az örök boldogságot.
Jócselekedeteit az Úr úgy veszi, mintha személyesen neki tette volna.
Ezért mondja: "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek!" Akik viszont elmulasztják a
felebaráti szeretetnek ezeket a cselekedeteit, azok örök büntetést
érdemelnek. Nekik szól az Úr szava: "Amit e legkisebbek egyikével nem
tettetek, velem nem tettétek!"
Érdemes komolyan vennünk azt, hogy Isten minden létezőt szeretetből
teremtett és talál benne valami szeretnivalót, és ez különösen is igaz
legfőbb teremtményére, az emberre. Ha azt hangoztatom, hogy nincs közöm
a másik emberhez, nincs közös dolgom vele, teljesen hidegen hagynak az
ő gondjai és engem nem érintenek az ő problémái, akkor tulajdonképpen
azt állítom, hogy nem találok benne semmi szeretnivalót. De ha Isten
talál benne, akkor én miért nem? Amikor kialakul bennem valamiféle
ellenszenv, ellenérzés a másik ember iránt, akkor kizárom őt a
szeretetemből. De ha Isten minden ember felé kiárasztja szeretetét,
akkor én miért nem tudok mindenki felé szeretettel fordulni?
Amikor elfordulok embertársamtól, akkor semmibe veszem Krisztus szavát,
aki benne él a másik emberben. És ha nem tudom észrevenni a másik
személyben Krisztust és nem tudom felfedezni a másik ember arcán
Krisztus arcvonásait, akkor hogyan várhatom el másoktól, hogy ők
felismerjék a bennem élő Istent? Hiszen éppen elidegenedésem,
elfordulásom, elzárkózásom a másik embertől torzítja el rajtam az
istenképiséget. Ki kell mondanunk őszintén: amikor elfordulok
embertársamtól és megtagadom tőle a szeretetet, akkor magától Istentől
fordulok el. Ha valami visszataszítót, kellemetlent találok
embertársamban, akkor Istenhez nem akarok közeledni.
Ennek kimondása elindíthat egy új úton. Elindulhatok azon az úton, hogy
megújítsam kapcsolatomat Istennel és embertársaimmal. Ha felismerem a
problémát és belátom hibámat, akkor van esélyem arra, hogy megoldást
találjak. Mert miközben nyugtalanít, hogy azért nincsenek rendben
emberi kapcsolataim, mert Istennel sincs rendben a kapcsolatom,
elkezdek keresni. Elkezdem keresni az igaz Istent. Elkezdem keresni
Istent, aki jelen van minden emberben. Bennem is. Bűneim, emberektől
való elfordulásaim, gyengeségeim ellenére is jelen van bennem. Tanítani
akar, formálni szeretne, utat akar mutatni nekem. Ha engedem, hogy
Isten bennem éljen, felragyogjon életemben az ő jósága és szeretete,
akkor ezt fogom továbbadni mások felé, mert elhiszem, hogy minden
emberben van szeretnivaló és Isten rajtam keresztül akarja gyakorolni
szeretetét. Isten él bennünk! Bennem is és embertársaimban is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézusom! Te vagy a mindenség királya! Hittel várom eljöveteledet
és a veled való találkozást. Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség
arra, hogy embertársaim segítésével kimutassam irántad való
szeretetemet. Mindenkiben, de főként a szegényekben, a segítségre
szorulókban téged akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni,
neked igyekszem segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a
segítségnyújtást és jócselekedeteim érdemként számítsanak majd a végső
ítéleten!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171126.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum