2011. november 5., szombat

[Evangelium] 2011-11-05

2011. november 5. – Szombat, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen.
Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt
megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok
azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom
nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál
nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja
őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

Legyetek éberek – figyelmeztet minket Jézus az evangéliumban, mert nem
tudjuk, hogy mikor jön el Urunk. Szent Imre herceg, akit fiatalon és
váratlanul ért a halál, éber volt, s tudta, hogy bármikor találkozhat az
Úrral. Talán annak is volt köszönhető ez, hogy rendkívül nagy gondot
fordítottak nevelésére, amelynek a trónörököshöz méltó királyi erények és
a tudományok elsajátítása mellett helyet kapott a hitre és a lelki életre
való nevelés is, hiszen tanítója Szent Gellért volt.
Korunkban is legalább ekkora figyelmet kell szentelni minden gyermek
nevelésére és lelki fejlődésére, ügyelve arra, hogy a világi tudományoknál
fontosabb legyen az imádság és az életszentségre való törekvés.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem!
Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts
önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval
mindig egyesüljek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 4., péntek

[Evangelium] 2011-11-04

2011. november 4. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával –
hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki – és írj nyolcvanat.
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ
fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál."
Lk 16,1-8

Elmélkedés:

A „hűtlen" intéző jézusi példabeszédének helyes megértése nem könnyű
feladat, hiszen elhamarkodottan azt is gondolhatnánk, hogy csalásra
bátorít bennünk.
Elsőként azt kell tisztán látnunk, hogy rosszindulatú emberek
igazságtalanul vádolták meg az intézőt a gazda előtt, aki elhitte a
rosszakaratú híresztelést. Pedig bizonyára hűségesen dolgozott az intéző
az ura számára és nem a maga javára.
Ebben az igazságtalan helyzetben az intéző megoldást keres. Nem esik
kétségbe, nem kezd el védekezni a hamis vádak ellen, hanem a lehető
legügyesebb módon próbálja biztosítani jövőjét azzal, hogy barátokat
szerez magának.
Az intéző valóban megkárosítja urát annyiban, hogy a meglehetősen magas
uzsorakamat egy részét elengedi az adósoknak. A hitelezőnek így is maradt
haszna az üzleteken, legfeljebb kevesebb.
Egyértelmű, hogy Jézus nem az erkölcsileg kifogásolható magatartás
utánzására bátorítja tanítványait, hanem az anyagi javak okos
használatára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Örökkévaló Atya, neked ajánlom fel életemet a te kedves jegyesedért, az
Egyházért. Szakítsd el testemet, ahányszor tetszik jóságodnak, s adj
vissza testemnek, mindig nagyobb fájdalommal az előbbinél. Csak láthassam
végre a megújhodását ennek a kedves jegyesnek, az Anyaszentegyháznak!
Sziénai Szent Katalin
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 3., csütörtök

[Evangelium] 2011-11-03

2011. november 3. - Csütörtök

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba
áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük."
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a
kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem
találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja
barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert
megtaláltam elveszett juhomat." Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz
a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs
szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem
gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a
szomszédasszonyokat, és azt mondja: „Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett drachmámat." Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így
örülnek majd egy megtérő bűnösnek."
Lk 15,1-10

Elmélkedés:

Emberi szemmel felelőtlennek tűnhet, ha egy pásztor otthagyja a nyájat,
hogy egyetlen bárányt megkeressen. De csak a kívülálló számára! Könnyen
azt mondhatnánk, hogy ne menjen sehová, ne veszélyeztesse a többi állatot!
A jó pásztor számára azonban minden rábízott bárány fontos. Ennyire
végtelen Isten irgalma, aki mindenkit üdvözíteni akar és mindenkinek
megbocsát. Az irgalom Istene elindul, hogy megkeresse az elveszetteket,
keressen bennünk, akik a bűneink tövisbokrában vergődünk, vagy elgurult
pénzként heverünk vétkeink porában. Isten elindul felénk, hogy megtaláljon
minket, tékozló gyermekeit, és visszavezessen házába.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, te minden ember szívébe beleoltottad a reményt, de keresztény,
természetfeletti reményt csak te adhatsz nekünk. Add meg nekem ezt az
erősséget, add meg minden nekem kedvesnek és minden hívő léleknek! Add,
hogy ez egész életünket, szenvedésünket és halálunkat fényesebbé tegye,
átváltoztassa, s nekünk ebben az életben, különösen a csalódások és gondok
napjaiban, benső erőt és bízó bátorságot adjon!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 2., szerda

[Evangelium] 2011-11-02

2011. november 2. – Szerda, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Bizony, mondom nektek: Aki
hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök
élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az
életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sőt már itt is van –,
amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre
támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a
Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is,
hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön
az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek
sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat
tettek, feltámadnak és elkárhoznak."
Jn 5,24-29

Elmélkedés:

Jézus szavaiból, amelyeket János evangéliumában olvashatunk, egyértelműen
kiderül, hogy a halál után mindenki fel fog támadni. Jó vagy rossz
cselekedetei alapján minden ember vagy az üdvösséget vagy a kárhozatot
nyeri el. Az elkötelezett keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy fél a
kárhozattól, s csupán csak azért tesz kevés rosszat, mert nem szeretne oda
kerülni. Vágyakoznunk kell az üdvösségre és tennünk kell üdvösségünkért!
Az üdvösség beteljesedésekor megszűnik a betegség, a szenvedés és a halál,
megszabadulunk minden rossztól. Krisztus győzelme ez, amelyben mi is
részesülünk. Feltámadásunk a Krisztushoz való hűség jutalma.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem
tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni
Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki
tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem.

________________________________

Aktuális:
„Tiéd a döntés" címmel a Házas Hétvége Mozgalom 20–30 év közötti
egyedülálló fiataloknak szervez programot. „Ha 20 és 30 év közötti vagy,
és szeretnéd önmagad jobban megismerni, akkor itt a helyed. Nagy
szeretettel várunk két és fél napos programunkra!" - írják a hétvége
szervezői. A következő Tiéd a döntés-hétvégére Szigetmonostoron,
Budapesttől északra kerül sor, 2010. november 11-13-án, amelyre
szeretettel várják a jelentkezőket.
Bővebben: http://sites.google.com/site/tiedadontes/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 1., kedd

[Evangelium] 2011-11-01

2011. november 1. – Kedd, Mindenszentek

Abban az időben:
Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje
gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a

Elmélkedés:

Túllépni az ábrándozáson
Dosztojevszkij híres regényében, a Karamazov testvérekben szerepel egy
jelenet, amikor egy úri hölgy keresi fel Zoszima sztarecet. Ő egy
szentéletű, bölcs szerzetes, aki általában csak meghallgatja a hozzá
érkező embereket, máskor viszont egészen bölcs tanácsokat ad nekik. A
hölgy elmondja élete gondját: késznek érzi magát arra, hogy más embereken
segítsen, életét nekik szentelje, ápolja a betegeket és gondozza a
szenvedőket, de amikor arra gondol, hogy esetleg hálátlanságot fog
tapasztalni jócselekedeteiért cserébe, akkor elszáll a bátorsága és
elmúlik elszántsága. Úgy érzi tehát, hogy a szeretet megvalósítása csak
ábrándozás marad. A szentéletű szerzetes egészen meglepő módon válaszol
neki: Bizony, ez csak ábrándozás! De te csak ábrándozz tovább, hátha
egyszer ebből az ábrándozásból megszületik a tevékeny szeretet.

Talán mindannyian éreztük már legalább egyszer életünk során, hogy milyen
jó volna úgy élni, ahogyan Isten kívánja tőlünk. Mindenben megfelelni az ő
törvényeinek és teljesíteni akaratát. Milyen jó volna, ha a
veszekedéseknek és a haragnak, az irigységnek és az önzésnek nem volna
többé helye életünkben, hanem igazi szeretettel tudnánk fordulni mindenki
felé. Jézus a következőt kérte egykori tanítványaitól és mai követőitől,
tőlünk: „Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes!"
(Mt 5,48). Igen, Jézus nagyon magasra teszi mércét, a lehető
legmagasabbra: törekedjünk a tökéletességre, az életszentségre! És amikor
ezzel szembesülünk és megértjük, hogy mennyire komoly ez a kérés, akkor
elbizonytalanodunk. Nem tartjuk alkalmasnak magunkat a szeretet tökéletes
megvalósítására. A viszonzatlan szeretetet pazarlásnak gondoljuk, vagy
talán még azt is hozzátesszük, hogy az emberek méltatlanok a
szeretetünkre. Néha eltölt bennünket a lelkesedés, máskor erőt vesz
rajtunk a csüggedés, s ebben a folyamatos lelki hullámzásban csak
ábrándozás marad számunkra az életszentség.

Egy bölcs szerzetes, mint például Dosztojevszkij hőse biztosan azt mondaná
nekünk, hogy csak ábrándozzunk tovább, hátha ebből az ábrándozásból
konkrét lépések születnek, amelyek előbbre visznek minket az életszentség
útján.

Ma, Mindenszentek napján, Egyházunk azokat a szenteket ünnepli, akik
túlléptek az ábrándozás határán és megvalósították az életszentséget. Nem
szentnek születtek, hanem tudatosan törekedtek Isten akaratának
megismerésére és teljesítésére, s ezáltal szentté váltak. Ebben a
törekvésükben lehetnek számunkra példaképek. Az életszentség számunkra is
elérhető, megvalósítható. A szentek kivétel nélkül boldogok voltak. Úgy
törekedtek az örök életre és boldogságra, hogy közben a jézusi
boldogságban éltek. A mai ünnep evangéliumában a boldogság útjáról tanít
Jézus. Furcsának tűnhetnek számunkra ezek a mondásuk, mert mi egészen
másként szeretnénk boldogok lenni, más elképzeléseink vannak a boldog
életről. A szentek viszont ezen az úton találták meg a boldogságot. Mert
nem a maguk elképzelését akarták megvalósítani és nem a maguk feje után
mentek, hanem mindent elfogadtak Isten kezéből. Az élet sokszor próbára
tette őket. Volt részük a szegénységben és a sírásban. Sokszor nélkülöztek
és üldözést szenvedtek. A szelídség, a tisztaszívűség, az irgalmasság, a
békesség irányította őket, amely mások számára talán a gyengeség jele, de
számukra ez volt az erő forrása. Istenre bízták életüket, aki boldoggá
tette őket. Ne maradjunk számunkra ábrándozás és képzelgés az
életszentség! Bízzuk magunkat Istenre, hogy szentté válhassunk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Tudjuk, hogy az életszentség útja a szeretet útja, a
szeretet megélésének útja. Segít minket abban, hogy egyre jobban
törekedjünk akaratod megismerésére és teljesítésére! Segíts bennünket a
szeret gyakorlására mindenki felé! Segíts minket szentté válni!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 31., hétfő

[Evangelium] 2011-10-31

2011. október 31. - Hétfő

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy
vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se
gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha
lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog
leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak
feltámadásakor megkapod jutalmadat."
Lk 14,12-14

Elmélkedés:

Egy ünnepi alkalomra szóló meghívásnak mindig örömmel teszünk eleget. A
vendégeskedés és annak viszonzása mindennapi életünk része. Ha meghívunk
valakit esküvőre, keresztelésre, bérmálásra, ballagásra vagy más családi
ünnepünkre, joggal várjuk el, hogy a meghívottak visszahívjanak minket
hasonló alkalmakkor. Sok veszekedés és sértődés származna a rokonok
között, ha ez nem így volna. Jézus nem e gyakorlat ellen beszél, hanem a
jócselekedetek önzetlen gyakorlásának módját ajánlja a mai evangéliumban.
Nem az a legtökéletesebb jele a tiszteletnek és a szeretetnek, ha a
viszonzás reményében tudunk csak adni. A jócselekedetek értéke akkor a
legnagyobb, ha nem várunk cserébe semmit. Könnyebb ezt megtennünk akkor,
ha egyedül Istentől várjuk jutalmunkat, és nem számítunk az emberi
viszonzásra. Egyetlen kincsre vágyakozzunk, az üdvösségre, amelyet hitünk
és jócselekedeteink érdeméül kapunk Istentől.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hiszem,Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben
vagy, mint igaz Isten és igaz ember.
Hiszem, hogy a te tested, a te véred, a te lelked, a te Istenséged és
szent emberséged egészen bennfoglaltatik e szent ostyában, habár szemeim
mindebből semmit sem látnak.
Szalézi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 30., vasárnap

[Evangelium] 2011-10-30

2011. október 30. – Évközi 31. vasárnap

Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: „Mózes
tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért
teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és
köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok
közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok
magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek,
az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják."
Mt 23,1-12

Elmélkedés:

Szívemnek szól
A világhírű orgonistának és zeneszerzőnek, Johann Sebastian Bachnak egyik
művéről mondta valaki, hogy aki csak a fülével hallgatja, az nem is hallja
ezt a zenét. Bizonyára Bach egész életművére igaz ez a megállapítás.
Zenéjének lényegét és mondanivalóját az értheti meg, aki nem csak a
fülével hallgatja a dallamokat, hanem megérinti szívét és tevékeny
szeretetre ösztönzi őt. Az ilyen ember számára megtelik élettel Bach
muzsikája és életté változik zenéje. A fiataloknak ezt ugyan hiába mondom,
mert ők egy néhány perces zeneszámot is ritkán hallgatnak végig, inkább
húsz másodpercenként újat kezdenek. A komolyzenéhez ezzel szemben
szükséges, hogy az ember le tudjon ülni egy órára nyugodtan.

Nem zenehallgatási szokásokról szeretnék ma elmélkedni, hanem arról, hogy
hogyan hallgatjuk Isten szavát, üzenetét. Jézus a mai evangéliumban a
farizeusokról, a zsidó nép egyik vallási csoportjának tagjairól beszél.
Tanításuk igazságát nem vitatja a mi Urunk, de magatartásukat ez esetben
is és más alkalmakkor is erősen kritizálja, képmutatónak nevezve őket.
Vajon miben hibáztak ők, a vallási vezetők? Jézus szerint éppen a vallási
magatartásukkal van a gond, pedig arról voltak híresek, hogy a legjobban
ismerték a törvényeket és előírásokat, sőt, ügyeltek is azok pontos
betartására. Miben hibáztak az írástudók és a farizeusok? A bevezető
példához visszatérve így mondanám: Csak a fülükkel hallgatták Isten
szavát. És ennek következményeként nem értették meg Isten tanításának és
törvényeinek lényegét. Nem jutottak el annak mélységéig, nem érintette meg
szívüket. Ettől akar óvni bennünket Jézus, s ezért nem tartja
viselkedésüket követendő példának.

A nehezen észrevehető farizeusi lelkület könnyen elhatalmasodna rajtunk,
ha ezen a ponton nem önmagunknak tennénk fel a kérdést: Hogyan hallgatom
Isten szavát? Megérinti-e szívemet, lelkemet? Indít-e a felebaráti
szeretet gyakorlására? Indít-e Isten felé? Ha csupán a fülemmel hallgatom
Isten szavát, aligha fogom megérteni lényegét, s aligha fog életemet
alakító és átalakító erővé válni. Mindenekelőtt azt a jézusi felhívást
kell meghallanom, amivel az Úr elkezdte működését: Tartsatok bűnbánatot!
Ez a bűnbánat és a bűnbánat mögött meghúzódó alázat hiányzik a farizeusok
magatartásából. És ha bennem nincs meg ez az őszinte bűnbánat és alázat,
akkor én is csak egy farizeus vagyok. Jézus nagyon könyörtelenül beszél a
farizeusokkal, amikor leleplezi álnokságukat és vakságukat. Ugyanakkor
nagy irgalommal és könyörülettel beszél a bűnös, de bűnüket megbánó
emberekkel.

Érdekes, hogy miközben Jézus tudja, hogy a bűnös bármelyik pillanatban
megtérhet – és erre jó példa a vele egy időben keresztre feszített
gonosztevő megtérése halála előtt – tehetetlen a farizeusokkal szemben,
akik tulajdonképpen elzárkóznak az isteni szeretet és irgalmasság elől.
Jézus egykor sokat kért tanítványaitól és mai is legalább ennyit kér
tőlünk, követőitől. Első kérése megtérésünket kívánja. A bűn az isteni
szeretettől való eltávolodás, a szeretet hiánya. Orvosolni nem lehet
másként, csak a szeretettel. Hiszem-e, hogy Isten képes kigyógyítani
bűneimből a megbocsátás által? Enélkül csak a szégyen és a félelem marad.
Jézus megtérésre és bűnbánatra hívó szava nem a fülemnek szól, hanem a
szívemnek. És ez csodálatosabb mint Bach vagy bármelyik más világhírű
zeneszerző legsikeresebb műve. Ennél csak az irgalomban gazdag Isten
megbocsátó szava csodálatosabb.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Te vagy az irgalom kimeríthetetlen forrása. Te vagy
Megváltóm, aki megszabadítasz bűneimtől. Alázattal és bűnbánattal járulok
eléd. Segíts, hogy bűneimben se felejtsem: van kiút számomra a bűnből,
mert te új lehetőséget adsz. Légy hozzám és minden emberhez irgalmas!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum