2012. október 20., szombat

[Evangelium] 2012-10-20

2012. október 20. - Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot
nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a
zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek
abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
Lk 12,8-12

Elmélkedés:

A Szentlélek működése nem csak az Egyház működésében és tanúságtételében
fedezhető fel, hanem mindenkinek a személyes, egyéni életében is. A lélek
ugyanis csodálatos módon átalakítja életünket. Segítségével
felfedezhetjük, hogy Krisztushoz tartozunk és erősíthetjük ezt a
kapcsolatot. A Lélek ugyanakkor segít megértenünk emberi és istengyermeki
méltóságunkat. A Szentlélek benső, lelki emberré formál minket. Nélküle
elvesznénk az anyagi világban, s könnyen megfeledkeznénk arról a nemes
hivatásról, amelyre Isten hívott meg minket. Nélküle elveszíthetnénk az
üdvösség útján, s csupán ebben a világban élnénk. Emellett Jézus azért is
küldi el, ajándékozza nekünk a Szentlelket, hogy megerősítsen minket a
hitvallásban és a tanúságtételben. Engedelmeskedjünk a Lélek erejének!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, segíts, hogy szüntelenül a menny felé törekedjek, ahol
megadod a jónak jutalmát, s ahol megnyílnak előttem Isten végtelen titkai:
a szeretet titka, az irgalom titka, a jóság titka, az élet titka. Te
hívsz, te vársz engem a mennybe, ahol örökre eltölt az isteni szeretet.
Segíts nekem, hogy egész életemben keressem azt a szűk ösvényt, amely
menny felé vezet, s megtaláljam az örök élet kapuját!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 19., péntek

[Evangelium] 2012-10-19

2012. október 19. – Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek –
azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1–7

Elmélkedés:

Az előző napokban arról olvastunk az evangéliumokban, hogy Jézus milyen
szembenállással találkozott. Az írástudók és a farizeusok keresték
állandóan keresték az alkalmat, hogy belekössenek szavaiba. A mai
evangéliumban Jézus rátér arra, hogy tanítványai is hasonló
szembenállással fognak találkozni. Ez az ellenkezés a tanítványok
személyén keresztül elsősorban Jézusnak szól, de mégis sok
kellemetlenséget és szenvedést okoz azoknak, akik Jézusról akarnak
tanúságot tenni életükkel. Jézus barátainak mondja azokat, akik nem félnek
a testi szenvedésektől vagy a vértanúságtól, hanem üdvösségük elnyerése
érdekében kitartanak mellette. Egyedül a gonosz léleknek van hatalma arra,
hogy kárhozatra juttassa azokat, akik neki adják lelküket. Krisztusnak,
aki halálával és feltámadásával örökre legyőzte a gonoszt, ezzel szemben
hatalma van arra, hogy üdvözítsen minket. Ajánljuk fel Őneki lelkünket és
életünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

________________________________

Aktuális:
Idén október 20-án lesz a Budapest Sportarénában az EZ AZ A NAP!
rendezvény.
Információ: www.ezazanap.hu

Kedves e-vangélium olvasók!
A tavalyi karácsonyi könyvemhez hasonlóan idén is készítettem egy képes
gyermekkönyvet. A megjelenést kissé előbbre hoztam a Hit éve miatt. Új
történetek, új képekkel. Keménytáblás kivitel. E kötethez most is Magyar
Krisztina készített csodaszép képeket. (A tavalyi elfogyott, nem adom ki
újra.) Az új "mesekönyv" boltokban nem kapható, mert ha egy kiadó és egy
könyvkereskedő rátenné még a saját munkája díját, akkor kétszer annyiba
kerülne. A korábban bevált módszert alkalmazzuk most is: csak közvetlenül
tőlem lehet megrendelni, mert így a legolcsóbb.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft postaköltség Magyarországra. (Külföldre
2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
És kiadtam a Hit éve alkalmából könyvben a jövő évre szóló evangéliumi
elmélkedéseket Szívem első gondolata 2013 címmel. Idén adventtől 2013.
adventig tartalmazza a napi evangéliumot. (Igen, előre megírtam egy évre.)
Az e-mail verzió természetesen továbbra is működik, ingyenes marad. A
könyvet azoknak érdemes karácsonyi ajándékként adni, akik a számítógép
helyett előnyben részesítik a könyvet.
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft postaköltség
Magyarországra. (Külföldre 2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Megrendeléshez az alábbi adatokat kérném a zalalovo@gmail.com címemre:
A hit ajándéka - Darabszám:
Szívem első gondolata 2013 - Darabszám:
Megrendelő neve: Postacím irányítószámmal:
Mobilszám:
(Kérem a mobilszám megadását, hogy a csomagfutár a sikeres kézbesítés
érdekében felvehesse a kapcsolatot szükség esetén.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 18., csütörtök

[Evangelium] 2012-10-18

2012. október 18. - Csütörtök

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Jézus nem csak tizenkét apostolát küldte missziós útra, hanem más
tanítványait is. E tanítványi körhöz tartozott Szent Lukács is, a harmadik
evangélium és az Apostolok Cselekedetei szentírási könyvek szerzője. Az
orvosnak tanult Lukács is azt a küldetést kapja, hogy hirdesse az Isten
országának evangéliumát. Ő nem csupán szóban tesz ennek eleget, hanem
lejegyzi, leírja az igehirdetésben elhangzottakat és összefoglalja az
apostolok működésének első éveit. Evangéliumából az a Jézus bontakozik ki
előttünk, aki az irgalmasságot hirdeti, az apostolok cselekedetiben pedig
a Jézus által alapított Egyház áll előttünk, amelynek apostolai hirdetik
az irgalmasság örömhírét. Ez az örömhír ma az én szívemhez szól, engem
indít bűnbánatra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, tehozzád kiáltok, hallgass meg engem; figyelmezz imádságom hangjára,
midőn tehozzád kiáltok: hallgass meg, Uram! Szálljon fel az én imádságom,
mint a tömjénfüst a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat
gyanánt! Hallgass meg engem, Uram!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 17., szerda

[Evangelium] 2012-10-17

2012. október 17. - Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: „Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus korában farizeusok csoportja arról volt ismert, hogy ők tartották
meg a legszigorúbban a vallási előírásokat. A parancsok megtartásával
önmagában nem is volna semmi hiba, de az eredeti mózesi törvényeket számos
helyen kiegészítették és a vallási élet minden területét a
legaprólékosabban igyekeztek szabályozni. Ez a törvénytisztelet ugyanis
kimerült a szabályok külső teljesítésében, s annak lényege elveszett. A
farizeusok inkább csak az emberek tetszését keresték és nem Istenét.
Jézus ezt a külsőségekben megnyilvánuló vallásos magatartást bírálja,
felfedve a mögötte meghúzódó helytelen szándékot. Az igazságosság és a
szeretet gyakorlása nélkül nincs igaz vallásosság.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts
meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást!
Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel
várjam a te kegyelmed növekedését bennem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 16., kedd

karácsonyi könyv gyermekeknek 2012-ben

Kedves Zoltán,
a tavalyi karácsonyi könyvemhez hasonlóan idén is készítettem egy képes gyermekkönyvet. A megjelenést kissé előbbre hoztam a Hit éve miatt. Új történetek, új képekkel. Keménytáblás kivitel. E kötethez most is Magyar Krisztina készített csodaszép képeket.
(A tavalyi elfogyott, nem adom ki újra.) Az új "mesekönyv" boltokban nem kapható, mert ha egy kiadó és egy könyvkereskedő rátenné még a saját munkája díját, akkor kétszer annyiba kerülne. A korábban bevált módszert alkalmazzuk most is: csak közvetlenül tőlem lehet megrendelni, mert így a legolcsóbb.

A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft postaköltség Magyarországra. (Külföldre 2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről: 
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

És kiadtam a Hit éve alkalmából könyvben a jövő évre szóló evangéliumi elmélkedéseket Szívem első gondolata 2013 címmel. Idén adventtől 2013. adventig tartalmazza a napi evangéliumot. (Igen, előre megírtam egy évre.) Az e-mail verzió természetesen továbbra is működik, ingyenes marad. A könyvet azoknak érdemes karácsonyi ajándékként adni, akik a számítógép helyett előnyben részesítik a könyvet.

Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft postaköltség Magyarországra. (Külföldre 2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről: 
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)


Megrendeléshez az alábbi adatokat kérném a 
zalalovo@gmail.com címemre:


A hit ajándéka - Darabszám:
Szívem első gondolata 2013 - Darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobilszám:


(Kérem a mobilszám megadását, hogy a csomagfutár a sikeres kézbesítés érdekében felvehesse a kapcsolatot szükség esetén.)


       
-- 
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-10-16

2012. október 16. - Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

Jézus farizeusokkal való találkozásai és beszélgetései újra és újra
világossá teszik számunkra, hogy a különféle törvények és vallási
előírások megtartása nem elegendő. Nem az edények tisztaságával kell
elsősorban törődni, ha nem a szív tisztaságával. Az erkölcsi tisztaságot
nem a szabályok aprólékos betartása biztosítja, hanem a szívünk szándéka.
Az ember egyik szívből jövő jócselekedete az adakozás, amely az erkölcsi
élet lényegéhez tartozik. Akinek van valamije, annak meg kell a javait
osztania a nélkülözőkkel. Az adakozással Istent jóságát utánozzuk, aki
önmagát adta nekünk. Az adományozás és felebarátaink megsegítése azt
jelzi, hogy az isteni irgalom ma is jelen van a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te megadod nekünk, hogy mindig újra kezdhetünk! Te ajándékozod
nekünk a jövőt. Minden nap érezzük, hogy múlik az idő, éveink száma véges.
Urunk, mindannyian szeretnénk végtelen távlatokban élni. Szeretnénk
megtapasztalni a soha el nem múló fényt, szeretnénk, ha mienk lehetne az
élet teljessége. Kérünk, add, hogy az előttünk álló időt igazi
gazdagodásra használhassuk. Add, hogy azt keressük mindig, ami soha véget
nem ér. Add, hogy mindennapjainkban megtapasztalhassuk: a szeretet soha el
nem múlik.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 15., hétfő

[Evangelium] 2012-10-15

2012. október 15. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Saját küldetését Jézus Jónás küldetéséhez hasonlítja a mai evangéliumban.
Jónás prófétának az volt a feladata, hogy megtérést hirdessen Ninive
lakóinak. A város népe hallgatott az isteni figyelmeztetésre és bűnbánatot
tartott. Jézus szintén azt tartotta feladatának, hogy bűnbánatra és
megtérésre szólítson fel. Szavára azonban nem mindenki hallgatott.
A keresztény igehirdetésben később más szempont miatt is feltűnik a
Jónás-Jézus párhuzam. A prófétát az Úr előképének tekintették, hiszen
miután három napig volt a cethal gyomrában, új életet kapott. Ugyanígy
Jézus is a kereszthalála utáni harmadik napon támadt fel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit
Te ad nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 14., vasárnap

[Evangelium] 2012-10-14

2012. október 14. - Évközi 28. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva." Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki:
„Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a
szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess
engem!"
Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona
volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen
nehezen jut be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek
szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a
gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán,
mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Azok még jobban
csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus
rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert
Istennek minden lehetséges."
Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk,
és követtünk téged". Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki,
aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját,
apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most, ezen a világon,
otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések
közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet".
Mk 10,17-30

Elmélkedés:

Induljunk a hit útján!
A hit kapuja című apostoli levelével hirdette meg egy esztendővel ezelőtt
XVI. Benedek pápa a Hit évét, amely a Szentatya szándéka szerint 2012.
október 11-én kezdődött el és 2013. november végéig, Krisztus király
vasárnapjáig tart. Amikor először hallottam ezt a hírt, megörültem a
kezdeményezésnek és eszembe jutott, hogy 2005. áprilisában, XVI. Benedek
pápa megválasztását követően a beiktatása napján a vasárnapi elmélkedésben
azt a témát választottam, azt a vágyat fogalmaztam meg, hogy az új pápa
mutassa meg Jézus Krisztust, a hit alapját és erősítse meg a hitet az
emberekben, hiszen az Egyház legfőbb vezetőjének és magának az Egyháznak
minden korban ez a küldetése. Természetesen nem énmiattam született meg a
Szentatya fejében a Hit évének gondolata, de örülök annak, hogy egykor
megfogalmazott vágyam most egészen konkrét formában valósul meg.

A Szentatya csütörtökön Rómában, a Szent Péter bazilikában nyitott meg a
Hit évét, s ugyanezen a napon világszerte a püspöki székesegyházakban
ünnepélyes formában vette kezdetét ez a lehetőségekkel teli év. A mai
vasárnapon pedig a plébániák templomaiban nyitjuk meg a Hit évét. Egyesek
talán azt gondolják, hogy ilyenkor a plébánosnak illik egy nagyszabású
programbeszédet mondani az előttünk álló esztendő céljáról és terveiről.
Ismertesse, hogy milyen események lesznek a Hit éve során, milyen
programokra várja a templomba járó hívőket, hogyan kívánja megszólítani a
hitüket nem gyakorlókat. Gondolataimmal én inkább igyekszem szerény
maradni, mert akármilyen nagyszerű ötlettel állnék elő, csak határt
szabnék az isteni kegyelem sokféle működésének. Hitünk tartalma
kimeríthetetlenül gazdag, Isten leleményessége végtelen, ő tudja, hogy kit
milyen úton vezet el a hitre. A most kezdődő Hit éve lehetőség számunkra,
hogy jobban megismerjük hitünk kimeríthetetlen gazdagságát és engedjük,
hogy Isten megmutassa számunkra a hit útját, amely őhozzá vezet. Lehetőség
számunkra, hogy megvalljuk hitünket, imádkozzunk annak erősödéséért és
bátorságot kapjunk ahhoz, hogy hitünkről tanúságot tegyünk a világban a
hittől eltávolodott vagy hit nélkül élő embereknek. Ezt fogalmazza meg a
Hit évének jelmondata: „Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!" Az Egyház
most szélesre tárja mindenki előtt a hit jelképes kapuját. Lépjünk be a
hit világába, hitünk titkainak világába, Isten világába!

A mai vasárnap evangéliumában két, tartalmilag megegyező kérdés hangzik
el. Először a gazdag ifjú fordul Jézushoz: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az
örök életet?" (Mk 10,17). Majd valamivel később tanítványai fordulnak
hozzá: „Hát akkor ki üdvözülhet?" (Mk 10,26). Megjelenik itt a hit
személyes oldala, egyéni vonatkozása, hiszen az ifjú egyedül kérdez,
valamint a hit közösségi vonatkozása is a tanítványok csoportja részéről.
Megjelenik itt továbbá az, hogy az üdvösség elnyeréséhez szükségesek a
hitből fakadó cselekedetek, hiszen az ifjú így kérdez: „mit tegyek?", és
azzal is találkozunk, hogy a hit Isten ajándéka, miként erre Jézus válasza
utal: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges" (Mk 10,30). Jelen van itt a megismerésre vágyakozó ember és a
hit forrása, Jézus Krisztus, az Isten Fia. Megfogalmazódik itt az élő hit
vágya és az Isten utáni vágy. Mind-mind olyan témák ezek, amelyeket az Hit
éve során szükséges lesz elmélkedéseinkben részletesen kifejtenünk,
mélyebben átgondolnunk.

Szent Pál apostol a következőket írja a rómaiaknak címzett levelében: „Az
evangélium Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek. Isten igazsága
nyilvánul meg benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, ahogy írva van: Az
igaz a hitből él" (Róm 1,16-17). A Hit évének kezdetén érdemes
elgondolkoznunk, hogy a hitből élünk-e? Elfogadom-e Istentől a hit
ajándékát, amelyet az Egyház hithirdető, evangelizációs szolgálata
közvetít számomra? Ismerem-e a keresztény, a katolikus hit igazságait?
Hitem szerint élek-e, azaz tettem a hitből fakadnak-e? Megvallom-e
hitemet? Törekszem-e a hitbeli növekedésre? Olyan kérdések ezek, amelyekre
az év során igyekezzünk majd válaszolni! Most lépjünk be a hit kapuján,
induljunk el a hit útján, amely Jézus megismerésétől odáig vezet, hogy
érte élünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a hit forrása minden ember számára!
Istenségedet nem ismerték fel egyetlen pillanat alatt az apostolok és
tanítványaid. Nekik is végig kellett járniuk a hit útját a te
megismerésedtől egészen addig, hogy életüket áldozták érted. A hit lassan
ébredezett bennük. Miként bennem is lassan erősödik, növekszik. A
Szentlélek csendes munkája ez bennem. Olvasom az Atya üzenetét, figyelek
sugallataira, életemet Isten szándékaihoz igazítom. Uram, adj nekem
félelem nélküli hitet! Adj nekem élő hitet! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum