2007. október 20., szombat

[Evangelium] 2007-10-20

2007. október 20. - Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot
nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a
zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek
abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
Lk 12,8-12

Elmélkedés:

A Szentlélek működése nem csak az Egyház működésében és tanúságtételében
fedezhető fel, hanem mindenkinek a személyes, egyéni életében is. A lélek
ugyanis csodálatos módon átalakítja életünket. Segítségével
felfedezhetjük, hogy Krisztushoz tartozunk és erősíthetjük ezt a
kapcsolatot. A Lélek ugyanakkor segít megértenünk emberi és istengyermeki
méltóságunkat. A Szentlélek benső, lelki emberré formál minket. Nélküle
elvesznénk az anygi világban, s könnyen megfeledkeznénk arról a nemes
hivatásról, amelyre Isten hívott meg minket. Nélküle elveszíthetnénk az
üdvösség útján, s csupán ebben a világban élnénk. Emellett Jézus azért is
küldi el, ajándékozza nekünk a Szentlelket, hogy megerősítsen minket a
hitvallásban és a tanúságtételben. Engedelmeskedjünk a Lélek erejének!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Siess oltalmunkra, ó irgalmas Úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát! Gondold
meg, hogy a mi Teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy
elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket.
Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy
alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk; Isten azonban a te
üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit
használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem
részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk és oltalmazz minket, hiszen
tudod, mennyire szükségünk van segítségedre.
Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké
szolgáljuk és szeressük a te Fiadat, Jézus Krisztust!
Canterbury Szent Anzelm


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Elemér imát kér agyérbetegségben szenvedő feleségéért, hogy mielőbb
felépülhessen.
Ildikó felgyógyulásáért imát kér nővére Budapestről és még sokan mások.
Egy listatag imát kér Erzsébetért és Máriáért, akik daganatos betegségben
szenvednek.
Klára imát kér beteg fia gyógyulásáért, akinél most szinten tartják a
mániás depressziót, és keresi az utat a társadalomba.
Krisztina imát kér négy gyermekéért, férjéért és önmagáért. A két kisebb
gyermek közül az egyik Down szindrómás, a másik autista.
Imát kérnek Beáért, hogy találja meg a társát és boldog családanya és
feleség lehessen.
Egy listatag imát kér családja sorsának jobbra fordulásáért és férje
egészségéért.
Katalin imát kér beteg ikertestvéréért.
Ágnes imát kér 94 éves édesanyjáért, aki beteg, hogy meggyógyuljon.
Andrea imát kér ezen a héten elhunyt édesapja lelkiüdvéért.
Vera imát kér édesapja és egy ismerőse gyógyulásáért.
Egy tagunk imát kér rossz társaságba keveredett unokaöccséért.
Luca imát kér férjéért, aki dohányzik és magától nem tudja letenni, de
segítséget sem hajlandó elfogadni.
Köszönöm mindenki imáit.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 19., péntek

[Evangelium] 2007-10-19

2007. október 19. - Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: "Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek -
azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1-7

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus figyelmezteti tanítványait és az őt hallgató
embereket, hogy óvakodjanak a képmutatástól. Az ember mindig példaképeket
keres maga számára, akiknek a viselkedését követendőnek tartja. Máskor is,
de a vallási életben különösen is fontos, hogy hiteles példaképeket
találjunk magunknak, akik nem kétszínűségből veszik magukra a vallásosság
álarcát, hanem valóban Isten tetszését keresik életük megszentelésére
törekedve. Jézus jogosan gondolta, hogy a farizeusok nem követendő példák,
hiszen vallásos magatartásuk kimerült a külsőségekben. Milyen jó lenne, ha
mindig megkapnánk a megkülönböztetés Lelkét, aki segítene minket döntést
hozni abban, hogy ki a hiteles, követendő példa.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmas és könyörületes Urunk, bocsásd meg törvényszegéseinket,
igazságtalanságainkat, botlásainkat és vétkeinket. Ne említsd fel
szolgáidnak és szolgálóidnak bűnét, hanem tégy tisztává minket igazságod
által. Irányítsd lépteinket az igazságosságban és abban, ami méltányos,
hogy szívünk alázatosságában járjunk, azt tegyük, ami szép, ami előtted és
vezetőink előtt tetszésre talál.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 18., csütörtök

[Evangelium] 2007-10-18

2007. október 18. - Csütörtök, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Jézus nem csak tizenkét apostolát küldte missziós útra, hanem más
tanítványait is. E tanítványi körhöz tartoztott Szent Lukácsis, a harmadik
evangélium és az Apostolok Cselekedetei szentírási könyvek szerzője. Az
orvosnak tanult Lukács is azt a küldetést kapja, hogy hirdesse az Isten
országának evangéliumát. Ő nem csupán szóban tesz ennek eleget, hanem
lejegyzi, leírja az igehirdetésben elhangzottakat és összefoglalja az
apostolok működésének első éveit. Evangéliumából az a Jézus bontakozik ki
előttünk, aki az irgalmasságot hirdeti, az apostolok cselekedetiben pedig
a Jézus által alapított Egyház áll előttünk, amelynek apostolai hirdetik
az irgalmasság örömhírét. Ez az örömhír ma az én szívemhez szól, engem
indít bűnbánatra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Himnusz Szent Lukács ünnepére
Boldogan üljük diadalod napját,
Szent Lukács, melyen piros véred omlott,
és így szereztél koszorút a mennyben
érdemeiddel.

Szentlélek által vezettetve gyűjtőd
Krisztus Főpásztor szavait, csodáit;
mily nagy irgalmú, könyörületes volt,
sorra leírtad.

Művészi gonddal lejegyezted azt is,
mik teszik Jézus követőit naggyá,
s népe kezétől milyen új csodákat
lát az utókor.

Pál szívét láttad, útitársa voltál,
mély hite bátor követője lettél;
add, hogy a szívünk szeretetre gyúljon,
krisztusi lángra.

Orvos is voltál, bajainkra hozz írt,
küldd el a hitnek öröm-orvosságát,
hogy élvezhessük mi is egykor Istent,
vígan örökké. Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 17., szerda

[Evangelium] 2007-10-17

2007. október 17. - Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: "Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak - anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: "Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: "Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus korában farizeusok csoportja arról volt ismert, hogy ők tartották
meg a legszigorúbban a vallási előírásokat. A parancsok megtartásával
önmagában nem is volna semmi hiba, de az eredeti mózesi törvényeket számos
helyen kiegészítették és a vallásosi élet minden területét a
legaprólékosabban igyekeztek szabályozni. Ez a törvénytisztelet ugyanis
kimerült a szabályok külső teljesítésében, s annak lényege elveszett. A
farizeusok inkább csak az emberek tetszését keresték és nem Istenét.
Jézus ezt a külsőségekben megnyilvánuló vallásos magatartást bírálja,
felfedve az amögött meghúzódó helytelen szándékot. Az igazságosság és a
szeretet gyakorlása nélkül nincs igaz vallásosság.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Teremtő Istenünk, te úgy rendezel mindent, hogy aki felfuvalkodhatna a
neki juttatott ajándék miatt, az alázkodjék meg hiányai miatt. Egyszer
kegyelmeddel fölemelsz valakit, más dologban meg megalázod.
Uram, add, hogy jól gazdálkodjunk sokféle kegyelmeddel, legyünk
meggyőződve arról, hogy a nekünk juttatott adományok voltaképp másokéi,
mivel az ő javukra adattak. Add, hogy a szeretet által kölcsönösen
szolgáljuk egymást.
Ennek során megértjük, hogy mások adományai egyben a mieink is, és saját
adottságainkat is úgy ajánljuk fel másoknak, mintha valamennyi az övék
volna.
Nagy Szent Gergely

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 16., kedd

[Evangelium] 2007-10-16

2007. október 16. - Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: "Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

Az evangéliumokban több helyen is találkozunk a farizeusok és írástudók
Jézus iránti ellenségeskedésével. Ellenszenvük elsősorban annak volt
köszönhető, hogy Jézus több alkalommal, nagy nyilvánosság előtt bírálta
hamis vallásosságukat, amely inkább csak a külsőségekre terjedt ki. A mai
evangéliumban szereplő farizeus jóindulatáról tanúskodik az a tény, hogy
vendégségbe hívja az Urat. Jézus - szintén jóindulatúan - elfogadja a
meghívást és betér a farizeus házába. Nézetkülönbség akkor keletkezik
köztük, amikor a farizeus - talán megfeledkezve a vendéglátói
udvariasságról is - elvárja, hogy az ő házában a vendég pontosan tartsa
meg a vallási tisztaságra vonatkozó előírásokat. Jézus viszont most is,
mint sok más esetben egyértelművé teszi, hogy nem ezeknek a törvényeknek a
megtartása a fontos, hanem az irgalmasság gyakorlása és a szegények
segítése, mert ezek a jócselekedetek teszik igazzá az embert Isten előtt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig
hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes
beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és
eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 15., hétfő

[Evangelium] 2007-10-15

2007. október 15. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
"Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Saját küldetését Jézus Jónás küldetéséhez hasonlítja a mai evangéliumban.
Jónás prófétának az volt a feladata, hogy megtérést hirdessen Ninive
lakóinak. A város népe hallgatott az isteni figyelmeztetésre és bűnbánatot
tartott. Jézus szintén azt tartotta feladatának, hogy bűnbánatra és
megtérésre szólítson fel. Szavára azonban nem mindenki hallgatott.
A keresztény igehirdetésben később más szempont miatt is feltűnik a
Jónás-Jézus párhuzam. A prófétát az Úr előképének tekintették, hiszen
miután három napig volt a cethal gyomrában, új életet kapott. Ugyanígy
Jézus is a kereszthalála utáni harmadik napon támadt fel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Nagy Isten, Urunk és Mesterünk, örökké szent és megszentelő isteni
akaratod teljesedjen bennem, gazdagságban, szegénységben, örömben,
bánatban, megpróbáltatásban, életben és halálban.
Jóságos Isten, legyen, amint Te akarod, létemet és akaratomat a te isteni
elhatározásaidhoz, a megpróbáltatásokhoz vagy büntetésekhez igazítom.
Atyám, legyen meg a te akaratod, és ne az enyém!
Flüei Szent Miklós


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (8.)
Az elmúlt pénteken Iváncsits Tamás és társulata Bólyból Zalaegerszegen
előadták a Brenner Jánosról szóló zenés drámát. Itt is, mint más helyeken,
szintén szép sikere volt az előadásnak. Mindig döbbenten tapasztalom, hogy
ez az erdetileg fiataloknak szóló és fiatalos hangvételű "musical"
mennyire megérinti az idősebbeket. Másnap, szombaton elkísértem őket
Szombathelyre, János atya sírjához és Szentgotthárdra, ahol elkezdődtek a
filmfelvételek. Reményeink szerint néhány hónap múlva elkészül a darab
filmváltozata is s akkor már nem csak CD-n, hanem DVD-n elérhető lesz.
Vasárnap természetesen mi is megtartottuk az imanapot Brenner János
boldoggá avatásáért. Nagy örömmel tölt el, hogy nem csak a mi
egyházmegyénkben, hanem az ország távolabbi részein is sokan tisztelik
vértanú papunkat. Plébániánk szerveződő ifjúsági énekkara meglepetést
okozott a híveknek a szentmisén szereplésükkel. Buzgóságukra jellemző,
hogy Hegyhátszentjakabra is eljöttek, hogy az ottani kicsiny közösségnek
is örömet szerezzenek.
Hosszú idő után e héten végre megkezdődött az augusztusban mennykő által
agyoncsapott harangberendezés és riasztó cseréje a zalapatakai templomban.
A költségeket a biztosító nagyrészt állja, ezért Mindenszentekre már
szólni fog a harang.
A biblia évéhez közeledvén azon töröm a fejem, hogy jó volna felnőttek
számára egy bibliaóra sorozatot tartani jövőre. Most úgy érzem, hogy erre
indít a Lélek. Remélem, hogy annak idején másokat is indítani fog, hogy
nyitott szívekre találjon a kezdeményezés.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 14., vasárnap

[Evangelium] 2007-10-14

2007. október 14. - Évközi 28. vasárnap

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így
kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így
szólt hozzájuk: "Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak!"
Útközben megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: "Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: "Kelj fel
és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

A hálás lelkület
Valahol olvastam, hogy a mai Spanyolország területén található egy régi
római vízvezeték. Valamikor a Krisztus utáni II. században, abban az
időben építették, amikor a terület a Római Birodalomhoz tartozott. A kőből
és téglából épült, több kilométer hosszú, boltíves építmény a hegyekből
szállította a vizet a városba. A város lakóit sok évszázadon keresztül
látta el friss vízzel. A XX. században a település vezetése felfedezte,
hogy nekik milyen nagy kincsük van. Azt mondták: "Meg kell őriznünk ezt a
régi vízvezetéket az utókornak! Nem szabad tovább használnunk, nehogy
tönkremenjen." Aztán elhatározták, hogy új, modern vízvezetéket építenek
drága pénzen. Amikor az új csőhálózat elkészült, a régit kiiktatták a
rendszerből. Néhány év múlva a régi vízvezeték teljesen kiszáradt. A nyári
forróságban a kiszáradt habarcs kipotyogott a kövek és a tégla közül, s az
építmény több helyen összeomlott. A víz 1800 éven keresztül életben
tartotta a vezetéket, amikor viszont megszűnt, az építmény teljesen
tönkrement.

Ehhez a vízhez hasonlít életükben a hála. A hála ott húzódik az Istennel
és az emberekkel való kapcsolatunk mélyén. Sokszor nem is vesszük észre
jótékony, éltető hatását, de ha hiányzik, menthetetlenül összeomlik
kapcsolatunk Istenel és embertársainkkal. Az igazi hála ugyanis több mint
udvariasságból mondott egyszerű köszönetnyilvánítás. És több mint egy
jólnevelt ember köszönete. A hála az az alapvető emberi magatartásunk,
amellyel az Istennek és az embereknek tartozunk mindazért a jóért, amit
Tőle, illetve tőlük kapunk. Emberként minden nap rácsodálkozunk azokra az
ajándékokra, amelyeket Istentől vagy az emberektől kapunk, s amelyeket sok
esetben nem is tudunk viszonozni. A legkevesebb tehát az, hogy legyünk
hálásak mindenért! Mert a hálátlanság mély sebet üt és igen nagy fájdalmat
okoz annak, aki a másikért valamilyen jót tesz.

Növeld bennünk a hitet! - fordultunk Jézushoz az apostolokkal együtt az
elmúlt vasárnapon, ma pedig szívünk háláját szeretnénk elé hozni. Tíz
leprásról, tíz meggyógyított emberről hallottunk az evangéliumban, akik
közül kilenc sajnos hálátlannak bizonyult, s csak egyikük volt hálás
gyógyítójának. Jézusnak is fájt a hálálanság. Keserűen kérdezte meg az
egyetlen visszetért embertől: "Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más,
aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" (Lk
17,17-18).

Íme néhány gyakorlatai tanács, hogy sose essünk a hálátlanság bűnébe,
hanem a hálaadás által erősítsük kapcsolatunkat Istennel és az emberekkel:
1. Hálánkat mindig fejezzük ki szavakkal! Nem elegendő az, ha a a köszönet
szívünk mélyén meghúzódó érzés marad, s arról csak mi magunk tudunk. A
hála kifejezése nem megalázó. Alázat mindenképpen szükséges hozzá, de nem
megalázó.
2. Hálánkat kifejezhetjük szolgálatunkkal is. Gondoljunk csak a jerikói
vakra, Bartimeusra, aki miután visszanyerte szemevilágát, Istent
magasztalva követte Jézust az úton (Lk 18,43). Istenszolgálatunk hálánk
egyik megnyivánulása a hit, a remény és a szeretet isteni adományaiért.
3. Az adakozás is hálánk egyik megnyilvánulása lehet. Azzal mondunk
Istennek köszönetet a tőle kapott javakért, hogy segítjük, támogatjuk
rászoruló embertársainkat.

Végezetül, ne feledkezzünk el arról, hogy a szentmise, az eucharisztia
ünneplése egyéni és közösségi hálaadás Istennek. A görög eucharisztia szó
ugyanis hálaadást jelent. Fiatalok néha csodálkozva kérdezik, hogy
tulajdonképpen miért járunk vasárnap szentmisére? Többféle választ
adhatunk erre a kérdésre, hiszen számos okunk van erre. Ezek közül az
egyik az, hogy azért veszünk részt az istentiszteleten, a hálaadó
áldozaton, hogy ezzel is kifejezzük hálánkat Istennek, akinek minden jót
köszönhetünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram, amiért engem, szegény
bűnöst egyszülötted lakomájában részesítettél! Nem az én érdemem szerint
cselekedtél velem, hanem kegyelmed szerint.
Nagy alázattal és forrón kérem szent Fölségedet, hogy ez az áldozás ne
váljék ítéletemre, hanem bűneim bocsánatára és vezéremmé az örök életre.
Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom
növekedését, s a jóakarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól, s a test
kívánságaitól. Űzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni
tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenekelőtt gyújtsa
föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul,
Uram, és Megváltóm!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum