2011. március 12., szombat

[Evangelium] 2011-03-12

2011. március 12. – Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!" A vámos erre
fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus
tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos
és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók
méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a
vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg
nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek!"
Lk 5,27-32


Elmélkedés:
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek! – mondja Jézus a mai evangélium szerint. A megtérés
mindenkinek szól tehát, de akik igaznak és bűntelennek tartják magukat,
azok nem képesek meghallani a bűnbánatra hívó szót. Mert minden
megtérés azzal kezdődik, hogy elismerjük vétkeinket, s felismerjük
mindazt, amivel megszegtük Isten parancsait. Őszinteségre és alázatra
van szükségünk mindehhez.
A bűn könnyen lelkileg vakká tesz bennünket, s egy idő után már észre
sem vesszük, hogy rossz úton járunk. A hosszú ideig a bűnben való
megmaradás pedig elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk változtatásra.
Ebből az állapotból ráz fel bennünket a nagyböjti időben Jézus szava:
Térjetek meg! Nézzetek magatokba, vizsgáljátok meg életeteket,
értékeljétek cselekedeteiteket! De legyen őszinte ez az önvizsgálat!
Legyen bátorságunk beismerni és megvallani bűneinket a szentgyónásban,
hogy részesülhessünk a bűnbocsánat kegyelmében!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban
kövessenek Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel
válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és
valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel
élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 11., péntek

[Evangelium] 2011-03-11

2011. március 11. - Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a
napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15


Elmélkedés:
Keresztelő János tanítványainak kérdésére a böjtölés idejéről ad
tanítást Jézus. Azt az időt, amikor övéivel van, nem tartja olyan
időszaknak, amikor böjtölni kellene. Amikor viszont majd eltávozik
közülük, elérkezik a böjtölés ideje.
Jézus nyilvános működésének ideje egy hosszú, három évig tartó ünnep
volt az emberek számára. Cselekedetei és tanítása igazi örömre adtak
okot. A betegekkel való törődése, az evangélium hirdetése a
szegényeknek, és a számtalan csoda, amit végbevitt, valamint a gonosz
lelkek kiűzése az emberekből mind-mind örvendezésre és Isten
magasztalására indította az embereket. De ugyanígy vagyunk mi is:
amikor találkozunk a mi Urunkkal, persze, hogy nem a böjtölésen jár az
eszünk, hanem örülünk jelenlétének.
A Feltámadottal való találkozás és az ebből fakadó örvendezés ideje
majd húsvétkor jön el. Addig viszont erre készülünk a nagyböjti időben,
amely valóban a böjtölés ideje. A liturgia többször is figyelmeztet
minket: most van itt az alkalmas szent idő, az üdvösség napjai. E
napokat böjtöléssel, még buzgóbb imádkozással és a szegények
megsegítésével éljük át.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked
szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom
kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van
rám. Uram, te tudod, mit jelent kitaszítottnak lenni, legszegényebbnek
a szegények között.
A gazdag ember, a jómódú asszony is lehet kirekesztett, de lehet a
szegény is a tőled kapott parányi földön.
Add, hogy evilági országodban mindannyian gazdagok lehessünk, annak
tudatában, hogy neked szükséged van ránk, s hogy nekünk is szükségünk
van egymásra!
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 10., csütörtök

[Evangelium] 2011-03-10

2011. március 10. - Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének,
a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra
feltámad." Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen
engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki
elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a
egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba
dönti?"
Lk 9,22-25


Elmélkedés:
Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a
keresztjét, és úgy kövessen engem! – olvastuk a mai evangéliumban.
Ismerős ez a mondat, hiszen nagyon gyakran találkozunk vele. A
mindannyiunkat érintő felszólítás időhatározó szaván talán könnyen
átsiklik tekintetünk és értelmünk.
Krisztus követése, a kereszt felvétele „mindennapos" feladatot jelent
számunkra. Nem arról van szó, hogy időnként, gyakran vagy néha
Krisztussal járjuk életünk keresztútját, hanem nap mint nap hozzá
csatlakozunk. Ez az elköteleződés.
Butaság volna azt mondani, hogy most kihagyok egy napot vagy hetet,
pihenek egyet, élvezem az életet, aztán újra felveszem a keresztemet,
mert ez bizony veszélyes játék volna, amire rámehet az üdvösségünk.
De földi életünk egyetlen napján sem mondhatjuk, hogy már eljutottunk a
kereszthordozás teljességére, nincs hová tovább vinnünk a keresztet,
már célhoz értünk. Vegyük fel keresztünket ma, holnap és mindennap,
egészen addig, amíg halálunkban Krisztussal találkozunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, Te vagy az Istenem.
Jézus, Te vagy az életem.
Jézus, Te vagy az egyedüli Szeretet.
Jézus, Te vagy a Minden a mindenben.
Jézus, Te vagy minden javam.
Jézus, szeretlek teljes szívemmel, egész lényemmel.
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 9., szerda

[Evangelium] 2011-03-09

2011. március 9. - Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor
pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18


Elmélkedés:
Soknak és kevésnek is tűnhet negyven nap. Hosszúnak és rövidnek is
tűnhet a nagyböjti időszak. Ha a böjtre, a lemondásokra gondolunk,
amelyek gyakorlását ez időben az Egyház javasolja, akkor talán hosszú
ez az idő, legalábbis azoknak, akiknek mindez nehezére esik. De rövid
is lehet, ha azt nézzük, hogy mindössze ennyi időnk van arra, hogy
lelkiekben felkészüljünk az esztendő legnagyobb ünnepére, a húsvétra. A
lelki felkészülés része, hogy bűnbánatunk jeleként szentgyónást
végzünk. Milyen jó ilyenkor megtapasztalni Isten jóságát és irgalmát és
milyen nagy öröm újra átérezni, hogy Isten gyermekei vagyunk! Egy-egy
jócselekedet megtétele egyszerű dolog. Vajon lesz-e rá időnk? Elég
lesz-e számunkra negyven nap?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Tegyük jóvá, amit tudatlanságunkban vétkeztünk,
nehogy váratlanul érjen minket a halál órája.
Akkor már hiába keresünk rá módot,
nem lesz már időnk bűnbánatra.
Tekints ránk, Istenünk, könyörülj rajtunk;
megbántottunk, Urunk, téged.
Segíts rajtunk, üdvözítő Istenünk,
szent neved dicsőségéért, Urunk, szabadíts meg minket.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 8., kedd

[Evangelium] 2011-03-08

2011. március 8. – Kedd

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy
szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester,
tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem
nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten
útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne
fizessünk?" Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt:
„Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!"
Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és
felirata ez?" Azok ezt felelték: „A császáré." Jézus pedig így
folytatta: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az
Istennek, ami az Istené!" Azok igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
Mk 12,13-17


Elmélkedés:
Az evangéliumban szereplő farizeusok nagyon jó véleménnyel vannak
Jézusról. Igazmondónak tartják, s tudják, hogy az igazságra tanítja az
embereket. Legalábbis ezt mondják szavaikkal. Kérdés azonban számunkra,
hogy csak álságos módon szembedicsérik vagy valóban így is gondolják?
Mert ha tényleg ez a véleményük, akkor ők miért nem hallgatnak Jézusra?
Maga Jézus is átlát a csapdán. Érzi, hogy a dicséret mögött álnokság
húzódik meg, s az a szándék, hogy belekössenek szavaiba. A ravasz
kérdésre ezért úgy válaszol, hogy ne essen bele a csapdába.
Az Úr az én szándékaimat is jól ismeri. Nem elegendő, ha elméletben
ismerem tanítását, hanem a gyakorlatban is úgy kell élnem, ahogyan ő
kéri.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely
telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget,
köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más
emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az
alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak
ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 7., hétfő

[Evangelium] 2011-03-07

2011. március 7. - Hétfő

Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a
főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: Egy ember szőlőt ültetett.
Bekerítette sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne.
Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre.
Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját,
hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban
nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát
küldött oda hozzájuk: annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak
vele. Küldött egy harmadikat is: azt megölték. Küldött aztán még
többet: közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már
csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte
hozzájuk, mert így gondolkodott: „A fiamat csak becsülni fogják." A
szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: „Itt az örökös. Gyerünk,
öljük meg, és mienk lesz az öröksége!" Nekiestek tehát, megölték, és
kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura: Elmegy,
elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem
olvastátok az Írást?
A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett.
Az Úr tette azzá; csodálatos dolog ez a mi szemünkben.
Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis,
hogy róluk mondta a példabeszédet. Otthagyták tehát, és eltávoztak.
Mk 12,1-12


Elmélkedés:
Jézus egy olyan példabeszédet mond a gonosz szőlőmunkásokról, amelynek
szereplőit könnyen beazonosíthatták a hallgatók. Érdekes, hogy a nép
elöljárói magukra ismernek a hasonlatban, de ezzel még csak a beszéd
felénél tartunk. Hiszen a példázat másik fele őróla szól. Jézus a
legfőbb gazdának, Istennek az egyetlen fia.
A példabeszédet kétféleképpen is értelmezhetjük. A vezetők ez utóbbi
oldalt nem ismerték fel, azaz nem jöttek rá, hogy Jézus az Atya
egyszülött Fia. De értelmezhetjük úgy is, hogy bizony rájöttek erre, s
éppen emiatt törtek Jézus életére. Egyszerűen nem akarták elhinni, hogy
igaz lehet, amit Jézus magáról állít. Vajon én milyen lélekkel fogadom
Jézust, aki életem Ura és Isten fia?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt
megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az
ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton,
amelyen a Te szereteted megvalósul.
II. János Pál pápa

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
A Vatikáni Rádióban elhangzott interjú itt hallgatható meg:
http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?c=465712
Bíró László püspök úr - értesülvén a kezdeményezésről - mellénk állt,
áldását adja a munkára és egy kis ajánlást is küldött az áprilisi
számhoz.
Élő Kenyér - misekalauz gyermekeknek és fiataloknak. Megjelenik
havonta. Terjedelem: 64 oldal, színes.
Szeretettel: István atya
Információk megrendelőknek:
Megrendelő nyomtatvány letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
A megrendeléseket e-mailben (zalalovo@gmail.com) vagy postán (8999
Zalalövő, Szabadság tér 6.) lehet elküldeni. Március 5-én kerül
nyomdába az áprilisi szám. Aki eddig elküldi rendelését, már az első
számtól kapja az újságot. Fizetni negyedévente, félévente vagy évente
lehet.
Egy szám ára: 320 Ft + 200 Ft postaköltség Magyarországra.
1 példány előfizetése 1 évre: 3600 Ft (300 Ft/db) + 2400 Ft
postaköltség = 6000 Ft.
1 példány előfizetése 2011 április-december: 2700 Ft (300 Ft/db) + 1800
Ft postaköltség = 4500 Ft.
2 és több példány esetén a postaköltség csökken. Plébániák és nagyobb
közösségek 20 példány felett 1 évre 3600 Ft áron kapják és a
postaköltséget átvállaljuk. 20 példánytól 2011. április-decemberig a 9
szám 2700 Ft és a postaköltséget átvállaljuk.
Információk jótékonysági előfizetőknek:
Kérem, hogy lehetőleg egy évre, 2011-ben 9 hónapra fizessen elő, és ne
csupán egy hónapra.
(Jótékonysági előfizetés1 évre postaköltség együtt: 6000 Ft.)
Jótékonysági előfizetés 2011 április-december: 4500 Ft.
Kérem, hogy a megrendelésnél jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Átutaláskor szintén jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Aki nagyobb összeget ajánl fel, adományán értelemszerűen több
gyermeknek juttatjuk el az újságot.
Fizetési lehetőségek:
On-line bankkártyás fizetés:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az adomány gomb választása után, kérem, adja meg adatait, majd jelölje
meg az Élő Kenyér előfizetés vagy az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés
lehetőséget.
Átutalás:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalalövői Fiók, H-8999 Zalalövő, Kossuth L.
u. 2.
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
A megjegyzés rovatban, kérem tüntesse fel: Élő Kenyér előfizetés vagy
az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 6., vasárnap

[Evangelium] 2011-03-06

2011. március 6. – Évközi 9. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országába
nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az, aki
mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd
nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te
nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!
Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz
az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült.
Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor,
ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és
nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21-27


Elmélkedés:
Sziklára építeni
Plébániánk egyik kis falujában a templomhoz közel áll egy régi, patinás
ház. Jómódú, dolgos parasztemberek építhették úgy száz esztendővel
ezelőtt. A falubeliek még emlékeznek rá, hogy az épület utolsó gazdája
dolgos ember volt, aki odafigyelt házára, s ha valami hibát fedezett
fel, azonnal gondoskodott a javításáról. Így volt ez egészen addig,
amíg jópár esztendővel ezelőtt meghalt és a ház lakatlanná vált. Attól
kezdve rohamosan romlott az épület állapota, az időjárás könyörtelenül
pusztította. A házat végül egy fiatal család vette meg, s elkezdték
felújítani. Valószínűleg nem érthettek az ilyen munkákhoz és szakembert
sem kérdeztek meg, mert azzal kezdték, hogy a fél házat körben kiásták,
egészen mélyen, az alapokig, hogy leszigeteljék. Az őszi csapadékos
időben sok víz gyűlt az árokba, kimosta az alapokat és egy éjszaka
leomlott a fél ház. Az emberek reggel jöttek a szentmisére, és
csodálkozva nézték, hogy egyik napról a másikra eltűnt a ház fele.
Utólag már mindenki tudta a tanulságot: hiába épült egykor jó alapra
egy ház, nem szabad meggyengíteni az alapokat, mert könnyen romba
dőlhet.
A mai vasárnap evangéliumában szilárd alapokra épült és a zord
időjárási körülmények közepette is rendületlenül álló házról, illetve
könnyű homokra épült és könnyen összeomló házról hallottunk egy
példabeszédet Jézustól. A hasonlat tulajdonképpen nem is az
épületekről, hanem z azokat építő bölcs, illetve ostoba emberekről
szól. Egyikük tudja, hogy házának szilárd alapot kell keresnie, a másik
azonban könnyelműen jár el, s otthona nem állja ki az idők viharait.
Ezt a szövegrészt nem csupán a mai vasárnaphoz rendeli a liturgia
rendje, hanem Szent István király ünnepén is ezt olvassuk, valamint az
esküvői szertartás választható evangéliumi szakaszai között is
szerepel. Élni is szoktam a lehetőséggel és gyakran választom ezt a
részt az esküvőkön, hiszen fontos mondanivalót tartalmaz az új házasok
számára. Idén, a Család évében talán érdemes erre a lényegi
mondanivalóra odafigyelnünk. Évről évre egyre kevesebb a házasságkötés,
s ez mind az egyházi, mind a polgári házasságkötésekre érvényes. Mintha
a fiatalok nem tudnák, vagy nem hiszik el, hogy a házasság az a szilárd
intézmény, amelyre érdemes építeni. Mintha a fiatalok szívesebben
választanák az élettársi kapcsolat ingoványos talaját vagy az
együttélés mocsaras vidékét. Sziklára építeni azt jelenti, hogy
elfogadjuk Isten szándékát a házassággal, mint a férfi és a nő egész
életre szóló szeretetkapcsolatával kapcsolatban. Sziklára építeni azt
jelenti, hogy a fiatalok Krisztusra bízzák magukat, egymást és közös
jövőjüket. Sziklára építeni azt jelenti, hogy a házasságra készülő
fiatalok nem csupán a maguk erejében bíznak, hanem Istentől várják
mindazt, ami boldog házasságukhoz és családi életükhöz szükséges.
Sziklára építeni az jelenti, hogy az édesanyák Szűz Mária példáját
követve gondoskodjanak gyermekeik testi és lelki fejlődéséről. Sziklára
építeni azt jelenti, hogy az édesapák Szent József közbenjárását kérik
ahhoz, hogy családjuk számára példaképek legyenek a hitben, becsületes
munkával gondoskodjanak róluk és igazmondásra, fegyelemre és
kötelességteljesítésre neveljék gyermekeiket. Sziklára építeni azt
jelenti, hogy a családok követik a Szent Család, Jézus, Mária és Jézus
példáját.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk, aki a föld minden gyermekének Atyja vagy, úgy jelensz
meg előttünk, mint szilárd szikla az erős hullámverésben, akire
mindenkor számíthatunk és építhetünk. A rohanó időben és a mulandó
dolgok gyors változásai között Benned ismerjük fel azt a biztos,
változatlan személyt, akihez igazodhat az életünk. Segítsd a
fiatalokat, hogy családi életük során szüntelenül bízzanak
Benned, aki életük viharaiban, gondjaiban és nehézségeiben nem hagyod
el őket. Add, hogy a házastársak a Te munkatársaid legyenek az élet
továbbadásában és kibontakoztatásában!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum