2017. március 18., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-03-18

2017. március 18. – Szombat

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt.
A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll
bűnösökkel, sőt eszik is velük" – mondták. Jézus erre a következő
példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához:
Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük
vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment
egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor
mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is
nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az
kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna
gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába
szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én
meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy
fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és
visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a
szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú
megszólalt: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz." Az atya odaszólt a szolgáknak:
„Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az
ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le.
Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és
megkerült." Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és
megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt
borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az
idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és
kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve
szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még
egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most
pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött,
hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De
most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és
most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
Lk 15,1-3.11-32

Elmélkedés:

Jézus példabeszéde megrendítő módon mutatja be az ifjú lázadását apja
iránt, felelőtlen döntését és könnyelmű távozását otthonából, vagyonának
elpazarlását értelmetlen élettel, valamint az idegenség és a sötétség
napjainak kilátástalanságát. Döbbenten figyelünk az események
előrehaladtára, melynek során a fiú elveszíti emberi méltóságát és
szégyellnivaló helyzetbe kerül. E mélypont, ahonnan már aligha lehet
mélyebbre süllyedni, felébreszti benne a honvágyat, eszébe juttatja az
atyai házat, ahol korábban biztonságban, szeretetben élhetett. Nem kis
bátorságra volt szüksége ahhoz, hogy útnak induljon hazafelé. Tudta, hogy
örökségének kikövetelése és távozása arcátlan cselekedet volt, ezért már
nem számított arra, hogy újra apjának fia lehet, megelégedett volna azzal
is, ha szolgának, cselédnek visszafogadja őt apja.
És ekkor jön a történet második meglepő fordulata, az apa nem utasítja el
fiát, aki korábban mélységesen tiszteletlen volt iránta, hanem
visszafogadja őt. Az apa nem feledkezett meg fiáról, méltatlan elmenetele
után is megtartotta őt szívének szeretetében.
Isten irgalmas Atyaként várja megtérésünket, bűneink megbánását. A
kiengesztelődés, a fiúi méltóság nem a mi bűnbánatunk érdeme, hanem az
irgalmas Isten ajándéka.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy
feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább
abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat. Érzem közelséged,
érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted,
s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170318.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 17., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-03-17

2017. március 17. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és
őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott.
Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a
termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket
összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más
szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak.
Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!"
Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz:
„Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is
ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert
ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták:
„Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik
idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az
építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek,
és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét." A főpapok és
a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk
beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának
tartotta.
Mt 21,33-43.45-46

Elmélkedés:

A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd azt az Istennek adott
lehetséges választ szemlélteti, miszerint szembe lehet fordulni vele,
ahogyan a gonosz munkások szembeszálltak a szőlőskert urának szolgáival.
Igen, a szabad akarattal rendelkező ember meg tudja tenni, hogy kezébe
veszi a dolgok irányítását. Mindennek megvannak a következményei, s talán
éppen ezzel nem számoltak a Jézus példabeszédében szereplő szőlőmunkások.
Teljes esztelenségnek tűnik cselekedetük. Vajon arra számítottak, hogy a
gazda vég nélkül eltűri majd gonoszságukat? Vagy talán abban reménykedtek,
hogy elmarad a felelősségre vonás?
A szőlőmunkások gonoszsága nyilvánvaló, s nem csak szándékuk gonosz, hanem
mindez megnyilvánul cselekedeteikben is. A gonosz emberi magatartás sérti
Isten jóságát, aki ennek ellenére sem a gonoszok megbüntetésére figyel,
hanem keresi az új lehetőséget. Új munkásokra akarja bízni tulajdonát, új
emberekre akar építeni, olyanokra, akik engedelmesek iránta, elvégzik a
rájuk bízott feladatot és teljesítik kérését. Isten azért küldi el Fiát,
Jézust a világba, hogy ő mutasson nekünk példát az engedelmességre, a
mennyei Atya akaratának tökéletes teljesítésére. A böjti időben Isten új
lehetőséget kínál fel nekünk. A bűnbánat és a megtérés által meghív
minket, hogy jó munkásai legyünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez,
az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te
életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához
ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz
engem és minden embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon
keresztül az örök életre vezet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170317.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 16., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-03-16

2017. március 16. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt
egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan
lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja
előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a
gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák
jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám
kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor
nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén
Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt,
hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm
ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen
jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő
itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek
nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon,
se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám –
kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él.
Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek
helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra
hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki,
a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így
felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak
közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31

Elmélkedés:

Jézus nagyon szemléletes példázatot mond a szegényről és a gazdagról. A
szegény embert Lázárnak hívják, neve fel van tehát írva az élet könyvébe,
a gazdag névtelenségben marad. Az Úr szavai alapján könnyen magunk elé
képzelhetjük a jelenetet, amely lehet, hogy csak egy kitalált eset, de
akár elő is fordulhatott, hiszen a régmúlt időkben is megvolt a szegények
és gazdagok közti mérhetetlen különbség ugyanúgy, mint napjainkban. A
példázat szerint a gazdag bővelkedik mindenféle evilági jóban, semmiben
nem szenved hiányt, a szegény Lázár viszont teljes nélkülözésben él. Bár a
két szereplő összekapcsolódik a történetben azáltal, hogy Lázár a gazdag
házánál tengeti életét, kettejük között mégis láthatatlan határ húzódik, s
ez a határ átjárhatatlan. A szegény Lázár számára nincs lehetőség arra,
hogy kiemelkedjen sanyarú sorsából, a gazdag pedig nyilvánvalóan nem
akarna szegénnyé válni, mert akkor nem élvezhetné tovább gazdagságának
előnyeit.
A túlvilágon is éles határ húzódik kettejük között, amely szintén nem
átjárható egyik oldalról sem. De itt már a szegénynek van jobb sora,
élvezheti Isten jelenlétét, míg az, aki a földön dúsgazdag volt, most
egészen szegény, nincstelen, mert nem részese az Istennel való
közösségnek. A történet tanulsága az, hogy az evilági bővelkedés, a
vagyonban való gyarapodás könnyen akadálya lehet az üdvösségnek, mert
bezárja szívünket a szegények előtt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, vezess engem a te utadon. Ne engedjem el soha a te kezedet. A Te
kegyelmed éltessen engem. A Te szereteted lakjék bennem. A Te tisztaságod
költözzék belém. Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek. Ne a
jelen, hanem az örök élet. Ne csak másoknak, de magamnak is szívből
megbocsássak. Mindig és mindenért, Neked hálát adni tudjak, és ha
választanom kell kettőnk között Jézusom, mindig csak Te és sohasem én
legyek az első!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Eddig 507 személy 1530 db csomagot ajánlott fel a Tanszercsomag 2017.
jótékonysági akció keretében. Mostanáig 2112 csomagra érkezett igény, és
már el is küldtünk az iskoláknak és a plébániákra 1524 csomagot. Hálás
köszönet minden adakozónak!

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 16.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170316.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 15., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-03-15

2017. március 15. – Szerda

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és
bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát
a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják
a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de
harmadnapra feltámad."
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak)
anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus
megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?" Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy
az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik
pedig bal oldaladon." Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit
kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem
ki kell innom?" „Készek vagyunk!" – felelték. Jézus erre így folytatta: „A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első
akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,17-28

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus a Jeruzsálemben rá váró szenvedésről és halálról
beszél apostolainak, akik nem értik ezeket a szavakat. Ő nagyon
céltudatosan halad szenvedésének városa felé, ahol küldetése
kereszthalálával beteljesedik, de övéi értetlenül fogadják kijelentéseit.
Főként azt nem érthetik, hogy ha Mesterük előre látja, hogy milyen sors
vár rá, azaz szenvedni fog és meg fog halni, akkor miért mennek mégis
Jeruzsálembe, miért nem próbálják elkerülni azt. Nem értik még, hogy a
szenvedés és a halál vállalása Jézus részéről szolgálat. Egyrészt a
mennyei Atyának tett szolgálat, akinek mindhalálig engedelmeskedik,
másrészt a mi megváltásunk, üdvösségünk érdekében vállalt szolgálat.
Az apostolok értetlenségét jól jelzi, hogy ezt követően versengés alakul
ki köztük. Arról vitatkoznak, ki a nagyobb közülük. Hatalomra, uralomra,
evilági dicsőségre vágyakoznak, és ez nem csak Jakabra és Jánosra
vonatkozik, akik kitüntetett helyre vágynak, hanem a többi tíz apostolra
is, akik nem akarnak lemaradni a dicsőségről, ezért beszállnak a
versengésbe. Ez jó alkalmat ad Jézusnak arra, hogy a szolgálatra, a
szolgálat szellemére nevelje őket. Krisztus szolgálatához hasonlóan a mi
szolgálatunk is legyen szabad! Gondoljunk mindig arra, hogy egyedül a
szenvedésen keresztül vezet út a feltámadás dicsőségébe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, őrizz meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a
munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel
végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól gazdálkodjam az idővel, ne
fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy időtöltéssel. Adj nekem
oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher legyen,
hanem öröm.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170315.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 14., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-03-14

2017. március 14. – Kedd

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
„Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért
teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és
köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a
földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok
magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek,
az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják."
Mt 23,1-12

Elmélkedés:

Jézus úgy beszél a farizeusokról és az írástudókról, mint akik helytelen
magatartásukkal akadályozzák az embereket a vallási törvények helyes
megtartásában. Buzdítanak ugyan másokat, hogy pontosan tartsák meg a
mózesi törvényeket, ők maguk azonban e parancsokat sokszor kijátszották és
semmibe vették azok mélyebb szándékát. Az volna a feladatuk, hogy példát
mutassanak, de felszínes vallásosságuk az Úr megítélése szerint egyáltalán
nem követendő.
Ennek kapcsán megkérdezhetjük magunktól, vajon mennyire akadályozzuk vagy
segítjük mások üdvösségét? Nem egyedül törekszem a mennyország felé, s nem
egyedül leszek ott, mert akkor az már nem is az üdvösség volna. Isten nem
akarja senkinek a vesztét, hanem minden embert üdvözíteni akar, ezért
minden kereszténynek azt a feladatot adja, hogy segítsük egymást az örök
üdvösség felé vezető úton. Az üdvösség kulcsa Krisztus kezében van. Vele
járjunk az úton! Az ő szavaiból és cselekedeteiből egyaránt Isten
szeretete sugárzik és az Atyának való engedelmességből fakadnak. Ugyanezt
a lelkületet kéri tőlünk, követőitől is. Ne csupán szavainkkal tegyünk
tanúságot az irgalmas Isten jelenlétéről a világban, hanem cselekedeteink
is legyenek követésre méltóak és példamutatóak!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel elhatározom, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek téged mindenekfelett!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Eddig 483 személy 1470 db csomagot ajánlott fel a Tanszercsomag 2017.
jótékonysági akció keretében. Mostanáig 1554 csomagra érkezett igény, és
már el is küldtünk az iskoláknak és a plébániákra 1464 csomagot. Hálás
köszönet minden adakozónak!

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 14.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170314.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 13., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-03-13

2017. március 13. – Hétfő

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok,
amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s
akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket
sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és
akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek
öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek
is."
Lk 6,36-38

Elmélkedés:

Jézus örömhíre a mennyei Atyáról így szól: Isten irgalmas és megbocsátó. E
meghatározás ellentétben áll azzal az emberi előítélettel, miszerint Isten
szigorú és megtorló, kegyetlenül megtorolja az emberek minden bűnét. Már
az ószövetségi írások is meghirdetik az irgalmas Istent, gondoljunk csak a
zsoltárokra vagy a próféták tanítására. Amikor az idők teljességében
eljött Jézus, aki elveszi a világ bűneit, akkor cselekedeteivel azt
tanúsította, hogy hatalma van a bűnök megbocsátására, mert hiszen nem
azért jött, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy megmentse őket.
Az ember kötelessége nem csupán az, hogy bűnbánattal forduljon Istenéhez,
hanem az is, hogy ő maga is gyakorolja az irgalmasságot embertársaival.
Ezt a követelményt fogalmazza meg Jézus a mai evangéliumban így: „Legyetek
irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Bocsássatok meg, és nektek
is megbocsátanak", azaz nektek is megbocsát Isten. Ha nem akarjuk magunkra
vonni Isten ítéletét, akkor mi se ítélkezzünk mások felett. Ha azt akarjuk
tehát, hogy Isten irgalma megérintse szívünket, akkor ne zárjunk ki senki
embert a szívünkből. Miként Isten ingyenesen és feltételek nélkül adja meg
bűneink bocsánatát, mi is ugyanilyen lelkülettel bocsássunk meg
felebarátainknak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán úgy rendelted, hogy életed
folytatódjon tanítványaid, követőid életében, a mi életünkben. Szent
tested az Atyának szóló áldozat és nekünk adott ajándék, amely által
áldozatod naponta megújul és életed bennünk folytatódik. Az általad adott
csodálatos kenyér keresztény életünk forrása. Élj bennünk! Táplálj minket!
Segíts, hogy áldozatodhoz kapcsolódva mi is felajánljuk életünket a
mennyei Atyának!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Eddig 385 személy 1120 db csomagot ajánlott fel a Tanszercsomag 2017.
jótékonysági akció keretében. Mostanáig 1242 csomagra érkezett igény, és
már el is küldtünk az iskoláknak és a plébániákra 1104 csomagot. Hálás
köszönet minden adakozónak!

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 13.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170313.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 12., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-03-12

2017. március 12. – Nagyböjt 2. vasárnapja

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek)
testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott
előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér
lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal
beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt
lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet!" Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította
be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok
földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk,
megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!" Amikor
szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről
lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg
az Emberfia a holtak közül fel nem támad!"
Mt 17,1-9

Elmélkedés:

A dicsőség fényében
Hétpettyes katicabogár téved a szobámba, csak akkor veszem észre, amikor
már leszállt az egyik virágra. Nem pihenni jött, sietősen mászik fel a
növény egyik szárán, a csúcsára érve toporzékol egy kicsit, majd megfordul
és lemászik. Egy másik levélre ugyanolyan sietősen kapaszkodik fel, de
onnan sincs tovább út, ezért ismét lefelé veszi az irányt. Próbálkozik még
néhányszor, aztán talán megunja, ezért kiterjeszti szárnyait és elröppen a
fény, az ablak felé. Közben elgondolkodom: vajon milyen érzés lehetett
neki, amikor először jött rá, hogy repülni is tud? A katicabogár nem
tekinti felesleges fáradozásnak, hogy fel és le mászik a fűszálakon és más
növényeken, mert bármelyikről tovaszállhat.
Nagyböjt második vasárnapján egy magaslatra hív minket az evangéliumi
történet, Jézus színeváltozásának jelenete. Lélekben csatlakozunk a három
kiválasztott apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, hogy az Úr
vezetésével felmenjünk a hegyre. Életünk során sokszor megjárjuk ezt a
lelki magaslatot, eljutunk az Istennel való találkozás helyére,
megtapasztaljuk Isten közelségét és jelenlétét, de mindannyiszor le kell
jönnünk a hegyről, ahogyan a három apostol is lejött a színeváltozás után,
és miként a katicabogár is lemászik a növényen. De életünk során egyetlen
pillanatra sem feledkezhetünk meg arról, hogy „vannak szárnyaink." Ugyan
nem a magunk erejéből, hanem Istennek köszönhetően fogunk eljutni a
mennybe, de jó tudnunk, hogy nem kell a mélybe süllyednünk, nem fogunk
teljesen megsemmisülni, hanem Isten kegyelme felemel minket.
A színeváltozással az lehetett az Úr célja, hogy felragyogtassa isteni
dicsőségét a kiválasztott három apostolnak és megmutassa nekik, milyen
dicsőség vár rá és minden emberre a mennyországban. Az apostolok szemét
elkápráztatta a látomás, a dicsőségben ragyogó Krisztus látványa, de itt
most nem éreznek félelmet. Isten közvetlen jelenléte sok esetben félelmet
ébreszt az emberben, de jelen esetben nincs erről szó. Zavarodottak,
csodálkoznak, de nem rettegnek, hanem maradni szeretnének. Erre utal Péter
megjegyzése, miszerint jó nekik az isteni fényben tündöklő Jézus közelében
lenni, és szeretnék, ha ez az élmény tovább tartana. A csodálatos
színeváltozás azonban nem tart sokáig, vissza kell térniük a
mindennapokba, le kell jönniük a hegyről. Szívükben azonban ott őrzik az
élmény emlékét, és talán éppen ez fog nekik erőt adni Jézus kereszthalála
láttán.
Az esemény jelentős mozzanata az a titokzatos hang, amely a Jézust
körülvevő felhőből hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem
telik. Őt hallgassátok!" Minden kétséget kizáróan ez a mennyei Atya
hangja, az ő tanúságtétele Jézusról, a Fiúistenről. Az Atya szavaiból
tudja meg Péter, Jakab és János, hogy ki valójában Jézus. A feltámadáskor
szintén az Atya fog cselekedni, a feltámasztással azt fogja igazolni, hogy
Jézus az ő szeretett Fia. A húsvét ünnepe az Isten-látás, a Feltámadottal
való személyes találkozás napja lesz számunkra, mert a feltámadt Krisztus
megmutatja isteni dicsőségének teljességét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Belátjuk, hogy nem elegendő színeváltozásod
szemlélése, nekünk is változnunk kell. A lelki újjászületés útján be kell
ismernünk, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van a te segítségedre, hogy
megszabaduljunk a bűntől. A lelki megújulás útján el kell fogadnunk az
isteni megváltást. Ha a nagyböjti időszakot a bűnbánatra, a bűnbevallásra,
a szentgyónásra használjuk, akkor a böjti időszak végén jobban megértjük
és elfogadhatjuk, hogy kereszthalálod jelenti a megváltást. Hívj minket,
hogy veled legyünk a szenvedés napjaiban és feltámadásodnak is részesei
lehessünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170312.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum