2017. június 17., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-06-17

2017. június 17. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy
ezt is mondták a régieknek: "Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak
tett esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek!
Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának
zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját
fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy
feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami
ettől eltér, az a gonosztól van."
Mt 5,33-37
Elmélkedés:
Továbbra is a régi, ószövetségi törvényről és az azt megújító
törvényről olvasunk az evangéliumban, ezúttal az eskü témájával
kapcsolatban. Az eskü azt jelenti, hogy valaki Istent vagy az ő nevét
hívja segítségül saját szavainak igazolására, mintegy így akarja
nyomatékosítani, bizonyítani, hogy az általa állított dolog igaz. Jézus
korában úgy vélekedtek, hogy bizonyos esetekben az eskü kötelezi az
embert a benne foglaltak megtartására, míg más esetekben megtartásuk
nem volt kötelező. Az eredeti isteni szándékot az ember a saját
törvényeivel eltorzította és önkényesen meghatározta, hogy mikor kell
egy esküt megtartani. Jézus véleménye rendkívül határozott: "Egyáltalán
ne esküdjetek!" Ha az eskü ugyanis nem tud teljes bizonyosságot
nyújtani a szavak igazsága felől, akkor teljesen felesleges, hiszen
megtévesztő lehet a másik ember számára. Jézus tehát határozottan
megtiltja az eskü minden formáját. Ennek oka az, hogy a kimondott
szavaknak minden esetben egyezniük kell a cselekedetekkel, erre eskü
nélkül is kötelessége mindenkinek törekedni.
Másrészt Isten nevének segítségül hívása az emberi szándékok
igazolására sajnos nem minden esetben helyes és visszaélésre ad
alkalmat, mivel jószándékkal azt feltételezzük, hogy eskü alatt senki
sem mond hazugságot, valótlant. E feltételezést kihasználva egyesek
ugyanis hamis állításaik leplezésére használják fel az esküt. Ha
igazmondóak vagyunk, akkor nincs szükség esküre, márpedig az igazmondás
eskü nélkül is kötelező.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra!
Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső
találkozást! Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak,
hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170617.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 16., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-06-16

2017. június 16. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki
bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb
szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész
egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb
kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha
egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És
ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét
-, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi
feleségül, házasságtörést követ el."
Mt 5,27-32
Elmélkedés:
Jézus a túlzás eszközét alkalmazza mai evangéliumban olvasott
mondásainál, hogy kizökkentse hallgatóit megszokott gondolkodásukból. A
szem kivájása és a kéz levágása kifejezéseket nem kell úgy értenünk,
mintha Jézus öncsonkításra buzdítana bárkit is, hanem a bűn súlyosságát
emelik ki. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az üdvösség
mindennél fontosabb. Lelkünk üdvössége érdekében mindentől érdemes
megszabadulnunk, ami akadályoz bennünket és minden lelki eszközzel
élnünk kell, ami az üdvösség felé segít minket. Isten felkínálja
számunkra az örök élet nagy lehetőségét, de akaratunk ellenére nem
kényszeríti ránk. Megmutatja nekünk Fia, Jézus által az utat, amelyen
eljuthatunk hozzá.
A házasság értékéről tanítva Jézusnak egyértelműen az a szándéka, hogy
a bűnre vezető út legelején megállítsa az embert. A bűn ugyanis nem
mindjárt a cselekedetekkel, hanem a bűnös vággyal kezdődik, amelyet
újabb és újabb bűnös gondolatok követnek, majd pedig olyat tesz az
ember, ami bűnnek minősül. Aki kitart a bűnben és nem tesz meg mindent
azért, hogy bűnös állapotából megszabaduljon, az a kárhozatra jut. A
bűnnek tehát nem csupán evilági következményei lehetnek, hanem az a
távolabbi hatása, hogy az üdvösségét teszi kockára az, aki kitart a
bűnben. Megteszek-e mindent lelkem üdvössége érdekében?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted
azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni,
ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem
tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan
mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy
testvéreim ne vegyenek sokba. Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem
magam a megvetés, a szenvedés és elutasítás azon áradatába, ahová a te
akaratod helyez. A szívembe hasít az ellenérzés, míg ezt mondom, de
mégis megígérem neked: akarok szenvedni, akarok érted megvetett lenni!
Szent XXIII. János pápa
________________________________
Aktuális:
Győr belvárosában rendezik meg június 25-27. között a Katolikus
Társadalmi Napok programsorozatot, amelynek idei mottója: A családban
megélt szeretet öröme az Egyháznak is öröme.
25-én, vasárnap dálután nemzetközi konferenciát is tartanak, amelyen a
részvétel szintén ingyenes, de a terem befogadó képessége miatt
előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény részletes programja itt
olvasható:
https://kattars.hu/program/kattars-2017
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170616.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 15., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-06-15

2017. június 15. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Mondom nektek: ha
igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem
juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt
mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom
nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki
azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki
pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát
ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár
előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,
hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny,
amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a
börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz
onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted."
Mt 5,20-26
Elmélkedés:
Jézus újszövetségi törvényének, a szeretet parancsának irányába
fejlődik a kereszténység. Az első tanítványok felismerték, hogy Jézus
többet kíván tőlük, mint a régi, ószövetségi előírások megtartását.
Pontosan erről beszél Jézus a mai evangéliumban, amely szerint többet
vár el követőitől, mint a farizeusok vallásossága, akik koruk leginkább
törvénytisztelő zsidói voltak. Jézus egy újfajta erkölcsi magatartást
hirdet meg. Sok ember annak tökéletes megvalósítására törekszik, hogy
"a sértés ne maradjon viszonzatlan." Ha valaki haragszik ránk, jogosnak
tartjuk, hogy mi se szívleljük őt. Ha bárki rosszul szól hozzánk,
sokszor mi is mindjárt durván szólunk hozzá. Milyen jó volna, ha
megértenénk, hogy Jézus új törvényt adott nekünk, a szeretet törvényét.
A szeretet nem viszonozza a rosszat, de még fel sem rója azt. A bosszú,
a harag és a visszavágás helyett Jézus azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk
meg. Milyen jó lenne, ha mindig a krisztusi szeretet törvénye szerint
élnénk!
Ehhez kívánkozik még egy gondolat, ami részben kapcsolódik a tegnapi
szakaszhoz is: Jézus nem a törvények jogi szemléletű megtartását
szorgalmazza, hanem azok erkölcsi támpontjai, a hit, a remény és a
szeretet a fontos nála. Ezeket az erkölcsi értékeket az általa
elküldött Szentlélek oltja szívünkbe.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét
érezzem. Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts
be engem, hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt
az üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk.
Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus,
háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott,
tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170615.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 14., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-06-14

2017. június 14. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy "í" betű
sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában.
Mt 5,17-19
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus törvényeinek megismerésére, megtartására és
továbbadására buzdít minket. Mindezekhez a mennybe jutás ígérete
párosul. Ezt mondja az Úr: "mindaz, aki megtartja és tanítja
parancsaimat, igen nagy lesz a mennyek országában."
Isten törvényeinek megtartása és tanítása szorosan összetartozik.
Egyrészt csak annak az embernek hiteles a tanítása, aki nem csupán
mondja, hanem meg is tartja mindazt, amiről beszél. Másrészt, aki
megérti, hogy az Úr parancsai konkrét eligazítást nyújtanak a
mindennapi életben, s éppen ezért e parancsok megtartására törekszik
minden erejével, az tartsa kötelességének, hogy másokkal is
megismertesse ezt az utat.
A megtartásnak és a tanításnak azonban előfeltétele, hogy felismerjem
Isten törvényeiben az üdvösség útját. Az üdvösség, az örök élet utáni
vágy az a motiváció, ami minket állandóan arra indít, hogy egyre jobban
megismerjük Isten törvényeit és azok szerint éljünk. Vannak pillanatok,
amikor nehéz megtartani ezeket a tökéletességre indító törvényeket, de
ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy mégiscsak ez vezet az üdvösségre.
Minden nehézséget le lehet győzni, ha tudom, hogy miért küzdök és mi a
vágyam. Üdvösségem érdekében csak egyetlen lépést kell tennem. Minden
nap egyetlen lépést, ami Istenhez visz közelebb.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre,
hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján
felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi
szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha
ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg.
Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét
egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170614.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 13., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-06-13

2017. június 13. - Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a
só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy
kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A
hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak,
hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson
mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek
előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus két hasonlatot mond arról, hogy
tanítványainak hivatása a világhoz szól. A föld sójának és a világ
világosságának nevezi követőit. A só ízesítő, tartósító és tisztító
hatású. A fény pedig éltető erejű. Bár Jézus kijelentő mondatot használ
mindkét esetben, mindnyájan érezzük a kijelentések felszólító értelmét:
legyetek a föld sója és legyetek a világ világossága!
Jézus tanítványaként úgy tudom ízessé tenni a világot, hogy tanúskodom
Isten jelenlétéről és szeretetéről az emberek előtt. Szükségünk van
Istenre, mint a fényre, amely nélkül nem tudunk élni. A fény hasonlat
ugyanakkor az önteltség és a gőg elkerülésére is figyelmeztet minket,
hiszen nem mi magunk vagyunk a fény forrása, hanem Krisztus, aki a
világ világosságának nevezi magát. Az ő fényét kell továbbadnunk, hogy
a hit és a szeretet ragyogja be minden ember életét.
"Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!" - olvassuk Jézus
szavait. A fény nem önmagát világítja meg, hanem önmagán kívül minden
mást láthatóvá tesz. Keresztény jócselekedeteinket ne a magunk
dicsőségére tegyük, ne elismerést várjunk az emberektől, hanem tegyük
úgy, hogy mi magunk észrevétlenek maradunk, csak maga a tett marad
mögöttünk, ami már nem ránk, hanem az Istenre irányítja a figyelmet.
Minden jóságot, amit az embereknek adni tudunk, mi is Istentől kapjuk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. Add, hogy
legyen bennünk erő, hogy fölemeljük fejünket, és föltekintsünk Jézusra,
akit értünk szegeztek keresztre. Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok
gondjaiban, hanem vegyük észre az odafönn-valókat. Add, hogy a
világosságban járjunk, ne pedig bűneink sötétségében. Köszönjük, hogy
Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi Világosság jött közénk. Add, hogy
fölismerjük őt, neki szolgáljunk, ne pedig bálványoknak. Add, hogy
mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük szemünk elől:
egyedül te vagy az Úr, a mi Istenünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170613.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 12., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-06-12

2017. június 12. - Hétfő

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha
hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és
ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Mt 5,1-12
Elmélkedés:
A következő napokban Jézus hegyi beszédét fogjuk olvasni az
evangéliumokban. A beszédnek ünnepélyes jelleget ad a hegyre való
felvonulás, illetve az, hogy a tanítványok helyet foglalnak Jézus
körül. A beszéd a nyolc boldogság-mondással kezdődik. Első pillanatra
azt gondolhatjuk, hogy Jézus más-más emberekre gondol, amikor a
szegényeket, a sírókat, a szelídeket, az éhezőket, az irgalmasokat, a
tiszta szívűeket, a békességszerzőket és az üldözötteket boldogoknak
nevezi. Egyes emberek a szegények közé tartoznak, mások a sírók vagy a
szelídek közé, és így tovább. De ha jól megnézzük, hogy az ígéretek
mindegyike a mennyországban teljesedik be, akkor láthatjuk, hogy egy
ember valamennyi ígéretet elnyeri.
Jézus tehát nem azt akarja, hogy válasszunk egyet a felsoroltak közül,
és nem azt szeretné, hogy találjuk meg a boldogságnak azt az útját,
amelyik nekünk a legszimpatikusabb. A mi Urunk azt szeretné, hogy úgy
törekedjünk a boldogságra, hogy valamennyi felsorolt tulajdonság
meglegyen bennünk. Legyünk szegények és merjünk sírni, ugyanakkor ne
féljünk a földi nélkülözéstől. Legyünk irgalmasok, tiszta szívűek,
békességszerzők, és ne féljünk az üldözésektől. Így törekedjünk a
tökéletes boldogságra, s akkor az Úr ígérete szerint miénk lesz a
mennyország jutalma.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat
és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és
így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran
viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170612.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 11., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-06-11

2017. június 11. - Szentháromság vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már
ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Jn 3,16-18
Elmélkedés:
Isten létezik, ő a szeretet
A mai ünnepen, amelyet Szentháromság vasárnapnak nevezünk, arra a
hitigazságra, hittitokra figyelünk, amely szerint egy Isten van, aki
három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az emberi értelem
számára felfoghatatlan hittitokról van szó. A három isteni személy
létezését, tevékenységét és kapcsolatát elsősorban nem emberi
értelmünkkel ismerhetjük meg, hanem az isteni kinyilatkoztatás tárja
fel számunkra. Ha valaki már vett a kezébe komolyabb dogmatikakönyvet,
bizonyára észrevette, hogy a szentháromságtani résznél már a
fejezetcímek és alcímek elolvasása is kisebb fejfájást okozhat, hát még
ha jobban elmélyül a részletekben. A szentháromságtani fejtegetések
történetét az ókori egyházatyáktól az egyetemes zsinatok határozatain
keresztül napjaink hittudósainak magyarázatáig végigolvasva egy
igencsak bonyolult hittitok bontakozik ki előttünk.
Mostani elmélkedésünk keretében nincs lehetőség arra, hogy a hittudósok
alaposságával elemezzük a témát, ezért csupán néhány egyszerű gondolat
megfogalmazására törekszünk. A szentháromságtan tulajdonképpen nagyon
bonyolult leírása és részletes kifejtése annak az egyszerű igazságnak,
hogy Isten létezik, ő a szeretet. E kijelentésben ne keressen senki
iróniát, mert elismerjük, hogy szükség van e hittitok elengedhetetlenül
bonyolult és részletes magyarázatára. Mi most mégis csak ezt az
egyszerű igazságot szeretnénk körüljárni.
Isten létezik, ő a szeretet. Az első isteni személy, a mennyei Atya
szeretetből teremtette meg a világot és szeretetből alkotta meg az
embert. Szintén az ő szeretetének megnyilvánulása a gondviselés és az,
hogy keresi a kapcsolatot velünk, emberekkel. Parancsait és törvényeit
azért adja, hogy rátaláljunk a szeretet útjára, amelyen eljuthatunk
hozzá és kapcsolatban lehetünk vele.
Isten létezik, ő a szeretet. A második isteni személy, a Fiú szeretete
megnyilvánul abban, hogy emberré lett, egy lett közülünk, vállalta az
emberi létezés minden mozzanatát. A Fiú a Megváltó, ami azt jelenti,
hogy szeretetből vállalta a szenvedést és a halált, s ezzel kiérdemelte
számunkra az Atya kiengesztelődését. A szeretet a bűnt és a halált
felülmúló erőnek bizonyult, amikor az Atya nem hagyta a halál
hatalmában, hanem feltámasztotta, új életre keltette a Fiút, akit a
bűnös emberek öltek meg.
Isten létezik, ő a szeretet. A harmadik isteni személy, a Szentlélek
azért jött el a világba, azért küldte el őt az Atya és a Fiú, hogy
Jézus mennybemenetelét követően is jelen legyen az isteni szeretet a
világban. A Szentlélek megszenteli a krisztusi közösséget, az Egyházat
és annak minden tagját, és képessé tesz minket arra, hogy szeretetben,
szeretetközösségben éljünk Istennel.
A mai ünnep evangéliuma Isten szeretetére mutat rá. Jézus feltárja
számunkra saját küldetésének, jövetelének, megtestesülésének titkát:
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Isten
szeretetét a hit által fogadjuk el, amely hit vezet bennünket az
üdvösségre, az örökkévaló Isten szeretetébe.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életed során mindig az Atya
megdicsőítésére törekedtél. Engedelmességeddel, amely a szenvedések és
a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szereztél dicsőséget.
Ő a halálból való feltámasztással magasztalt fel téged. Urunk, azért
küldted el a Szentlelket, hogy a te küldetésedet befejezze,
beteljesítse a világban azáltal, hogy a benned hívőket elvezeti a
teljes igazságra és az üdvösségre. Segíts minket, hogy földi életünk
során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy
földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170611.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum