2013. november 9., szombat

[Evangelium] 2013-11-09

2013. november 9. – Szombat, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

Ma a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepeljük. Ez a Rómában
található bazilika a pápa székesegyháza, valamint „a város és a
földkerekség minden templomának anyja és feje." A bazilika a IV. század
elején épült, I. Szilveszter pápa szentelte fel a Legszentebb Üdvözítő
tiszteletére. Később Keresztelő Szent Jánost és Szent János apostolt is a
templom védőszentjévé nyilvánították. Jelentőségét tekintve egyedül a
vatikáni Szent Péter-bazilika előzi meg. A Lateráni-bazilikát tartjuk az
első nyilvános keresztény templomnak, hiszen amikor a császár a milánói
rendeletben engedélyezte a keresztény vallás szabad gyakorlását, ebben a
templomban ünnepelték először nyilvánosan a szentmisét. Korábban a föld
alatti katakombákban és magánházaknál gyűltek össze a keresztények az
Eucharisztia ünnepére. A bazilika magyar vonatkozása, hogy egyik
mellékhajójában II. Szilveszter pápa sírja fölött egy márvány domborművön
két jelenet van: a felső részen a Magyarok Nagyasszonya előtt hódolatát
kifejező Szent István és Szent László király látható, alatta pedig az a
jelenet, amikor a pápa átadja a Szent Istvánnak szánt királyi koronát az
Asztrik apát vezette magyaroknak.
Az ünnep evangéliumában Jézus saját testének lerombolásáról és annak
felépítéséről beszél: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap
alatt fölépítem!" (Jn 2,19). A beszéd jelentőségét mutatja, hogy ezeket a
szavakat idézik vádlói a főtanács előtt kihallgatása során (vö. Mt 26,61)
és a kereszt alatt is ezzel gúnyolják az arra járók (vö. Mt 27,40). Az
ószövetségben a jeruzsálemi templom Isten jelenlétének a helye volt. Ezt a
szerepet veszi át a feltámadással Jézus teste. A feltámadt Krisztus révén
Isten jelen van a világban. A templom, minden templom az Istennel való
találkozás helye.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, nem az evilági országért kérünk téged, amely
mulandó és ideiglenes, hanem azért az Országért imádkozunk hozzád, amely
örökké tart, amelyben nem lehet hiány és gyöngeség, ahol a szép angyalok
színről színre jutnak és dicsérnek téged.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131109.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 8., péntek

[Evangelium] 2013-11-08

2013. november 8. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával –
hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki – és írj nyolcvanat.
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ
fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál."
Lk 16,1-8

Elmélkedés:

Jézus korában a zsidó törvények szigorúan tiltották a nagyon magas
(uzsora)kamatot, de ennek ellenére is létezett ez az igazságtalan
hitelezési forma. Napjainkban szintén büntető törvények tiltják az
uzsorakamatot, mégis létezik.
Az intéző, akiről az evangéliumi példabeszédben olvasunk, valóban
megkárosította gazdáját azzal, hogy a fizetendő kamatot csökkentette. A
gazdának így kevesebb haszon jutott, a hitelesek pedig jobban jártak.
A történet azzal a váddal indul, hogy az intéző rosszul kezeli ura
vagyonát, de ez a vád végül is nem nyer bizonyítást. Előfordulhat az is,
hogy rosszindulatból vádolták meg igazságtalanul az intézőt a gazda előtt,
aki elhitte a híresztelést. Pedig lehet, hogy becsületesen dolgozott az
intéző és nem a maga hasznát kereste. Ebben a helyzetben az intéző
megoldást keres. Nem esik kétségbe, nem kezd el védekezni a hamis vádak
ellen, hanem a lehető legügyesebb módon próbálja biztosítani jövőjét.
Tettének célja az volt, hogy barátokat szerezzen magának. Ez utóbbi
magatartás és a leleményes, gyors intézkedés vívja ki a dicséretet és nem
a csalás. A példabeszéd azt tanítja, hogy a személyes és a ránk bízott
javakkal egyaránt okosan kell gazdálkodnunk. Céljaink megvalósításában a
becsületesség és a tisztesség vezessen minket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti;
kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131108.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 7., csütörtök

[Evangelium] 2013-11-07

2013. november 7. – Csütörtök

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba
áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük."
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a
kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem
találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja
barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert
megtaláltam elveszett juhomat." Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz
a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs
szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem
gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a
szomszédasszonyokat, és azt mondja: „Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett drachmámat." Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így
örülnek majd egy megtérő bűnösnek."
Lk 15,1-10

Elmélkedés:

Szent Lukács evangéliumának 15. fejezetében három példabeszédet találunk,
amelyek tanításuk tekintetében szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tudniillik
az Isten irgalmáról szólnak nagyon szemléletes módon. Az első az elveszett
bárányról, a második az elveszett pénzről, a harmadik pedig az elveszett
fiúról (magyar fordításban tékozló fiú) szól.
A bárányok esetében százból veszik el egy, a pénz esetében tízből szintén
egy, illetve a két fiú közül veszik el az egyik. A pásztornak fontos az
egyetlen elveszett bárány, ezért elindul, hogy megkeresse. Az asszonynak
is fontos az egyetlen elveszett pénzdarab, ezért nem nyugszik, amíg meg
nem találja. Az atyának fontos az elveszett fia, minden nap hazavárja őt.
Istennek fontos az egyetlen elveszett ember, aki talán én vagyok. Az
irgalomban gazdag Isten senkit sem akar elveszíteni.
Miként a pásztor keresi az elveszett bárányt, úgy keresi Isten a bűnös
embereket. Az irgalmas Atya minden embernek felkínálja a megtérést és a
bűnbocsánatot. Korunkban sok ember, aki tudatára ébred bűneinek, keresi a
lehetőséget a szabadulásra, de nem találja. Nem találja, mert nem Istennél
keresi. Sokan nem tudják, hogy ki adhatja meg nekik a bűntől való
szabadulást. Sokan arra törekszenek, hogy elnyomják magukban a bűntudatot,
de ilyen módon nem szabadulhatnak meg a bűn terhétől. Az Egyház – miközben
maga is rászorul Isten irgalmára – szüntelenül hirdeti, hogy Isten
irgalmas és örömmel megbocsát mindenkinek. Ugyanakkor Krisztustól kapott
küldetésének megfelelően közvetíti Isten megbocsátását az emberek felé. A
Hit évében tegyünk tanúságot az irgalmas Istenről, hogy bűneiktől
szabadulni akaró testvéreink a bűnbocsánat szentségében rátaláljanak az
irgalmas Istenre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Csodálatos képességekkel áldottad meg az embereket és
bizalmad jeleként arra kérsz bennünket, hogy embertársaink szolgálatára
álljunk. Segíts minket, hogy minden adottságunkkal önmagunk és mások
üdvösségét segítsük, s ezáltal dicsőséget szerezzünk neked. Hűséges
szolgáid akarunk lenni, akik szolgálatunk jutalmaként eljuthatunk az örök
életre.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131107.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 6., szerda

[Evangelium] 2013-11-06

2013. november 6. – Szerda

Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így
követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar
építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e
miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést)
befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: „Ez az
ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." Vagy, ha egy király
hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga
tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön
ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és
békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije
van, nem lehet az én tanítványom."
Lk 14,25-33

Elmélkedés:

A mai evangéliumban elhangzó szavak kifejezetten provokálnak minket. El
kell döntenünk, hogy kit szeretünk a legjobban, kiért akarunk élni? Kinek
a tanítványa vagyok? Képes vagyok-e minden áldozatot meghozni, hogy
tanítványa legyek? Kinek szeretném odaadni az életemet? A döntésben talán
segítenek minket a következő kérdések: Ki szeret engem a legjobban? Ki az,
aki értem él? Ki a legjobb Mester? Ki az, aki a legnagyobb áldozatot is
meghozta értem? Ki az, aki még az életét is odaadta értem? A nagy
népsokaság létszáma hamar lecsökken, sokan elpártolnak Jézustól és csak
kevesen bizonyulnak igazi tanítványnak. Érdemes lemondanom minden evilági
dologról, hogy a kevesek közé tartozhassak.
Jézust a kereszthordozásban is követnem kell. Az élet nehézségei, a
betegségek, a szenvedés mind-mind olyan keresztek, amelyek ránk
nehezednek. Van, aki csak kényszerből, kedvetlenül vagy haraggal hordozza,
mert nem ismeri fel nevelő hatását. Lázad a kereszt ellen, mert Isten
büntetésének tartja. Mások türelemmel és örömmel hordják. Ha valóban
szeretjük Istent, szeretjük a keresztet is. Jézus az Atya iránti
szeretetből tett meg mindent a mi megváltásunkért, vállalta a szenvedést,
a kereszthordozást és a kereszthalált. Legyünk bátrak! Ne meneküljünk
életünk keresztjei elől, mert azok vállalása jelzi, hogy mennyire
szeretjük Istent. Ha szeretem a keresztet, Istent szeretem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131106.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel a hétvégén igen sokan jelezték, hogy csatlakozni szeretnének még az
1000 gyerek 1000 könyv jótékonysági kezdeményezéshez, ezért a kérések
számára való tekintettel november 15-ig meghosszabbítjuk az akciót. Ezt
követően még lesz elegendő időnk a csomagolásra és a küldésre, illetve a
plébániákon a kiosztásra, hogy mindenhová megérkezzen még karácsony előtt
az ajándék.
2013. november 5.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 5., kedd

[Evangelium] 2013-11-05

2013. november 5. – Kedd, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen
felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és
zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk
megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a
szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

Általában nem szeretünk várakozni, s minden várakozást felesleges
tétlenségnek tekintünk. Ha várakozásra vagyunk kényszerítve vagy
váratlanul olyan helyzetbe kerülünk, amikor várnunk kell, könnyen
elveszítjük türelmünket. Ha pedig valaki hibája miatt kell várakoznunk,
bizony megneheztelünk rá.
A mai evangéliumban Jézus szolgákról, az úr érkezéséről és éberségről
beszél, de ez másféle várakozás. A Krisztust váró ember szíve előre
tekint, az érkezés pillanatára gondol, a találkozás bekövetkező
eseményére, arra a személyre, aki hozzá érkezik. Lelki ráhangolódás ez,
hogy valóban létrejöjjön a két személy találkozása. Jézus érkezésére
szüntelenül készen kell állnom!
Jézus arra figyelmeztet minket, hogy legyünk éberek, mert nem tudjuk, hogy
mikor jön el a mi Urunk. A ma ünnepelt Szent Imre herceg, akit fiatalon és
váratlanul ért a halál, éber volt s tudta, hogy bármikor találkozhat az
Úrral. Minden bizonnyal annak köszönhető ez, hogy nagy gondot fordítottak
nevelésére. A trónörököshöz méltó királyi erények és a tudományok
elsajátítása mellett nagy figyelmet szentelt a hitre és a lelki életre
való nevelésre is az ő tanítója, Szent Gellért. A Hit évében imádkozzunk
azért, hogy a szülők, valamint a gyermekek és fiatalok tanításával
foglalkozók szenteljenek nagy figyelmet a rájuk bízottak lelki
fejlődésére!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131105.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel a hétvégén igen sokan jelezték, hogy csatlakozni szeretnének még az
1000 gyerek 1000 könyv jótékonysági kezdeményezéshez, ezért a kérések
számára való tekintettel november 15-ig meghosszabbítjuk az akciót. Ezt
követően még lesz elegendő időnk a csomagolásra és a küldésre, illetve a
plébániákon a kiosztásra, hogy mindenhová megérkezzen még karácsony előtt
az ajándék.
2013. november 5.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 4., hétfő

[Evangelium] 2013-11-04

2013. november 4. – Hétfő

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy
vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se
gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha
lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog
leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak
feltámadásakor megkapod jutalmadat."
Lk 14,12-14

Elmélkedés:

Jézus egy étkezés alkalmával érdekes tanácsot ad az őt vendéglátónak,
amely tanács nem csak neki szól. Azt javasolja, hogy olyanokat lássunk
vendégül, akik ezt nem tudják viszonozni. A meghívások viszonzása alapvető
illemszabály, amelynek megszegése sértődöttséget vagy haragot okozhat a
családok, családtagok között. Jézus nem ezen illemszabály ellen beszél,
hanem a szeretetgyakorlás újszerű módjáról.
A jócselekedetek gyakorlásakor nem szempont a viszonzás, hiszen akkor szó
sem lenne önzetlenségről. Napjainkban is vannak olyan esetek, amikor
viszonylagos jólétünk javaiból önzetlenül és viszonzást nem várva kell
adakoznunk azok számára, akiknek megélhetését semmivé tette például egy
természeti katasztrófa. Az ilyen helyzetekben való adakozásunk ne csupán
sajnálatból fakadjon és ne is csak lelkiismeretünk megnyugtatására
szolgáljon, hanem legyen valóban a nagylelkűségnek a jele!
Jézus a jócselekedetek önzetlen gyakorlásának módját ajánlja a mai
evangéliumban. Nem az a legtökéletesebb jele a tiszteletnek és a
szeretetnek, ha a viszonzás reményében tudunk csak adni. A jócselekedetek
értéke akkor a legnagyobb, ha nem várunk cserébe semmit. Könnyebb ezt
megtennünk akkor, ha egyedül Istentől várjuk jutalmunkat, és nem számítunk
az emberi viszonzásra. Egyetlen kincsre vágyakozzunk, az üdvösségre,
amelyet hitünk és jócselekedeteink érdeméül kapunk Istentől.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk
embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton
találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre
szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket
bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131104.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv jótékonysági kezdeményezést a kérések számára
való tekintettel november 15-ig meghosszabbítjuk. A gyerekek nevében
köszönöm a lelkes hozzáállást!
2013. november 4.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 3., vasárnap

[Evangelium] 2013-11-03

2013. november 3. – Évközi 31. vasárnap

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett
elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította: „Zakeus, gyere le
gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő sietve lejött, és
örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték:
Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt:
„Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben
megkárosítottam, négyannyit adok helyette."
Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is
Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami
elveszett."
Lk 19,1-10

Elmélkedés:

Jézus tekintete
A filmvetítésnek vége, az emberek özönlenek ki a mozi teremből. A
következő vetítésre érkezők már odakint tolonganak, izgatottan várják,
hogy ők is megtekinthessék a filmet. Várakozás közben nézegetik a kifelé
jövők arcát, akik egymással a friss élményről vidáman beszélgetnek. Látva
örömöket, mosolygó tekintetüket a várakozókban még inkább felébred a vágy,
hogy végre ők is részesüljenek a film által nyújtott élményben. Bocsánat e
profán példáért, mert az Isten-élmény messze felülmúl minden moziélményt,
de a templomban a gyóntatószék előtt várakozókban is hasonló várakozás,
vágyakozás élhet. Látják a gyóntatószékből kilépők felszabadult
tekintetét, az öröm, a megtisztulás, a lelki újjászületés érzése sugárzik
róluk, s ők is vágyakoznak minderre. Megtapasztalni Isten irgalmát,
magunkon érezni Isten tekintetét, csodálatos érzés, ahogyan ezt az
evangélium főszereplője is érezhette. S ha ez öröm sugárzik rólunk, akkor
másokban is felébred az irgalmas Istennel való találkozás vágya.
Zakeusnak, a Jerikóban élő vámosnak történetét olvassuk a mai vasárnap
evangéliumában. Zakeus egy kíváncsi ember, aki látni akarja Jézust. Nem
akar vele találkozni, nem akar vele beszélni, nem gondolja, hogy életébe
valami változást hozhat Jézus, ő csak egyszerűen látni akarja. Alacsony
termete miatt felmászik egy út menti fára, mert abban bízik, hogy a fa
tetejéről megláthatja majd Jézust. A helyzet megalázó számára. Az emberek
biztosan gúnyolni kezdték, amikor meglátták őt a fa tetején. Amúgy is
csúfolhatták alacsony termete miatt, és lenézték foglalkozása miatt is,
mert vámszedőként kiszolgálta az elnyomó rómaiakat. Haragudtak rá, mert
mindenkit becsapott és magas vámot kért, hogy nagyobb legyen a saját
haszna. Zakeus nevetségessé teszi magát, mert egy felnőtt férfihoz
méltatlan volt, hogy fára másszon mások előtt. Ő mégsem törődik az
emberekkel, mert egyetlen vágy él benne: látni szeretné Jézust.
A hívőket sokszor kinevetik, kigúnyolják vallásosságuk miatt. A nem hívők
azon viccelődnek a hátuk mögött, hogy templomba járnak. Ostobának tartják
őket, mert becsületes munkával és nem ügyeskedéssel akarják biztosítani
családjuk megélhetését. Lenézik őket, mert nem mennek bele a kicsinynek
tűnő csalásokba. Maradinak tartják őket, mert ragaszkodnak a hagyományos
értékekhez. Zakeus példája adjon bátorítást mindazoknak, akik hitük,
vallásosságuk miatt ilyeneket vagy hasonlókat kénytelenek átélni! Nem
érdemes törődni a gúnyolódókkal. Ne engedjük, hogy a nem hívők eltompítsák
szívünkben az Isten-látás vágyát!
Zakeus látni szeretné Jézust. Jézus pedig észre veszi őt a tömegben. Ettől
kezdve a történet új helyszínen folytatódik, az utcáról Zakeus házában
találjuk magunkat. A helyszín változása már utal a Zakeusban végbemenő
lelki változásra. Jézus betér az ő házába és itt újabb lelki lépést tesz a
korábban mindenki által megvetett ember. Ígéretet tesz, hogy vagyona felét
szétosztja a szegényeknek és bőséges kártérítést ad mindazoknak, akiket
korábban megkárosított. Megtérésének komoly jele, bizonyítéka ez.
Megtapasztalta, hogy milyen nagy az Isten irgalma iránta, s most ő is
megmutatja, hogy tud irgalmas lenni az emberek felé.
Lassan a Hit évének végéhez közeledünk. Mit használt ez az év?
Eljutottunk-e egy személyes hitvallásra? Erősödött-e a hitünk?
Törekedtünk-e hitünk tartalmának, igazságainak, titkainak mélyebb
megismerésére? Láttuk-e Jézust? Találkoztunk-e vele? A Hit évének utolsó
heteiben és később is van időnk, hogy Jézust keressük. Van időnk olyan
helyet keresni, ahonnan megláthatjuk őt és ő is megláthat minket. Van még
idő „fára mászni." Csak ne legyen késő! Csak nehogy időközben továbbmenjen
Jézus! Nehogy elszalasszuk a találkozás lehetőségét! Jézus tekintete a
szívembe megtérést, az életembe üdvösséget hozhat. Jézus tekintete a hit
ajándékát adhatja nekem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, add nekem a kegyelmet, hogy téged keresselek és felébredjen
szívemben a vágy, hogy téged lássalak. Ne engedd, hogy bármi is
megakadályozzon abban, hogy megpillanthassalak téged, s te rám emeld
irgalmas tekinteted. Az üdvösség pillanata akkor köszönt be, amikor e két
tekintet találkozik. Akkor lelem meg a boldogságot, ha isteni irgalmad rám
talál, s ezzel új élet kezdődik számomra. Hiszem, hogy a veled való
találkozás változást hoz életembe, elhagyhatom a bűnös élet útját, s
elindulhatok feléd a kegyelem, a szeretet és a hit útján. Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131103.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum