2017. november 4., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-04

2017. november 4. - Szombat

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első
helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. "Amikor lakodalomra hívnak,
ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb
is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: Add
át a helyedet neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell
elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el
az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád:
Barátom, menj följebb! Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi
vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig magát megalázza, azt felmagasztalják."
Lk 14,1.7-11
Elmélkedés:
A mai örömhírben Jézus tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy a vendégek
miként foglalják el helyeiket egy lakodalomban. A gyakorlatban
bizonyára sokszor előfordult, hogy a meghívottak egymással vetélkedve
akarták eldönteni, hogy kinek hol van a helye. Ez azonban a vendéglátó
joga, aki végül egyeseket megszégyenítve, másokat pedig megdicsőítve
meghatározza az ülésrendet. A történet látszólag csak egy gyakorlati
helyzetről szól.
A hétköznapi helyzet példája azonban vallásos többletet kap azáltal,
hogy Jézus kiszélesíti az öndicséret és az alázat területére. Ezt
mondja: "Aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát
megalázza, azt felmagasztalják." Azt ajánlja tanítványainak, hogy ne
tartsák magukat másoknál nagyobbnak, ne magasztalják önmagukat és ne
akarják megszerezni a legelőkelőbb helyeket, hanem legyenek alázatosak.
Az alázatos ember ugyanis részesülhet abban, hogy a "házigazda" fogja
felemelni. Önmagunk felértékelésével könnyen becsaphatunk másokat, sőt
magunkat is, de Istent nem.
Az irgalmas Atya házában nincs helye az öndicsérőknek. Ott csak azok
foglalhatnak helyet, akik alázattal megvallják bűneiket. A bűnbánattal
kifejezzük alázatunkat, és kérjük Istent, az üdvösséget ajándékozó
vendéglátót, hogy mutassa meg helyünket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet
gyakorlására hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy mutassuk ki
szeretetünket Isten iránt és embertársaink iránt. A szeretet
gyakorlásához szükségünk van szívünk odaadó szándékára, lelkünk
beleegyezésére, értelmünk belátására és akaratunk erejére. Taníts
minket az önzetlen szeretetre! Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk
mondani saját érdekeinkről és mások szolgálatában találjuk meg életünk
örömét! Taníts minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171104.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 3., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-03

2017. november 3. - Péntek

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy
vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat:
"Szabad-e szombaton gyógyítani? De azok nem válaszoltak. Erre ő
megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a
jelenlevőkhöz fordult: "Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton
kútba esik, nem húzza-e ki azonnal?" Azok semmit sem tudtak felelni
neki.
Lk 14,1-6
Elmélkedés:
Ismét egy szombati napon tett jézusi csodáról olvasunk a mai
evangéliumban. A helyszín egy farizeus háza, ahová vendégségbe érkezik
Jézus. Annak ellenére végez gyógyítást, hogy előre látja, hogy farizeus
vendéglátói rosszallásukat fogják emiatt kifejezni. A leírás szerint
Jézus elébe megy a vitának, előre megmagyarázza tettét, s ellenfelei
szóhoz sem jutnak. Sem a csodatétel előtt, sem utána nem tudnak indokot
mondani, amiért ne lehetne megtenni a gyógyítást. Szívük mélyén
bizonyára ők is érzik, hogy a törvényekhez való végletes ragaszkodás
könyörtelenségre vezeti az embert.
A csoda ebben az esetben is azt tanúsítja, hogy egy irgalmas cselekedet
megtételét nem akadályozhatja meg egy törvényi előírás. Az irgalmasság
gyakorlása ugyanis olyan törvény, amely felette áll a nyugalomra
vonatkozó szabályoknak. Az irgalmas cselekedet ugyanakkor Isten
jelenlétéről tanúskodik a világban. Jézusnak éppen az a célja, hogy ezt
az isteni irgalmasságot ne csak szavaival hirdesse, hanem tetteivel is
tanúsítsa. Jézus bűnbánatra szóló szava felhívás, hogy visszatérjünk az
irgalmas Atyához. Isten segít a bajban lévő vagy betegségtől szenvedő
emberen. Az isteni irgalmasságnak pedig nincs határa, nem korlátozhatja
semmiféle törvény. Ezt az irgalmas jóságot kellene nekünk is
szüntelenül gyakorolnunk ahhoz, hogy Isten tetszését elnyerjük.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk: hálát adunk az egész teremtett világért, amelyet atyai
jóságodból miránk bíztál, hogy otthonunk legyen benne. Hálát adunk,
mert minket, esendő embereket a Te Fiad által felemelsz, mert úgy
szeretted a világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit
által életünk legyen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171103.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 2., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-02

2017. november 2. - Csütörtök, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
"Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban,
aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet,
mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek:
Eljön az óra - sőt már itt is van -, amikor a halottak meghallják az
Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az
Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete
legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet
tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra,
amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek
sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik
rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak."
Jn 5,24-29
Elmélkedés:
Életünk során napról napra szembesülünk az idő múlásával. Az óramutatók
járása, a naptár forgatása szembesít minket a megállíthatatlan idővel.
Ha megáll az óránk vagy elfelejtünk lapozni a naptárban, attól még nem
áll meg az idő. Az idő múlását a bennünk és a körülöttünk,
környezetünkben lévő változásokban tapasztaljuk meg. Ha évek múltán
visszatérünk valahová és ott szinte semmi változást nem látunk, akkor
azt mondjuk, hogy ezen a helyen "megállt az idő." A valóságban persze
nem állt meg, és ha fejlődést nem is látunk a pusztulás, az elmúlás
nyomait észrevehetjük. Ha önmagunkban nem tapasztalunk semmiféle
változást az idő múltával, akkor valami hiba történt, elmulasztottuk a
lelki építkezést.
Minden elmúlást fájdalmasan élünk meg. Nem tudjuk visszahozni azt, ami
örömöt jelentett, boldogságot adott. Szeretteink elvesztését
fájdalmasan éljük meg, mert nem tudunk visszamenni az időben, nem
tudjuk visszahozni a boldogság napjait, nem tudjuk visszahozni az
életből eltávozott személyt. Fájdalmunkban, az elvesztés fájdalmában az
ad vigasztalást, hogy feltámadunk és újra együtt lehetünk majd az örök
életben azokkal, akiket a földi életben szerettünk. Akkor majd
megszűnik minden fájdalmunk és örökké örvendezhetünk, mert együtt élünk
Istennel.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene. Töröld el elhunyt
szeretteink minden bűnét és vétkét. Tekints esdeklő könyörgésünkre
szent Fiad, Jézus Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt. Add meg
nekik és nekünk is a bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által,
vezess bennünket az igazak útján, hogy kegyelmed segítségével elérjük
az élet teljességét és viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel,
hálával és megbocsátással emlékezünk meg.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171102.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 1., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-11-01

2017. november 1. - Szerda, Mindenszentek

Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha
hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a
Elmélkedés:
Beteljesült élet
Sikerek és kudarcok kísérik életünket. Saját élethelyzetétől függően és
vágyaitól, elképzeléseitől vezérelve mindenki mást tekint sikernek,
illetve kudarcnak. Vannak, akik a legkisebb sikernek is őszintén tudnak
örülni, amin igencsak csodálkoznak a nagyravágyóak. Másokat nagyobb
eredmények sem hoznak lázba, ők örökké elégedetlenek. Egyesek a
legkisebb sikertelenség miatt is összeomlanak és úgy gondolják,
romokban hever az egész életük. Másokat megrendítenek a tragédiák, de
igyekeznek mielőbb túllépni a helyzeten.
Az ember az élet természete szerint sikerre törekszik. Vajon mikor
nevezhetjük egy ember életét sikeresnek? És itt ne csupán egyes
tevékenységeinkre és kapcsolatainkra gondoljunk, ne is arra, hogy
eltervezett iskoláinkat eredményesen be tudtuk-e fejezni, vagy
mindennapi munkánk során milyen eredményeket tudunk felmutatni, hanem
egész emberi életünkre. Életünk természetesen tartalmazza a
felsoroltakat és ezektől is függ boldogságunk, de most mégis
emelkedjünk mindezek fölé és próbáljuk az emberi élet egészét
szemlélni. Vajon mikor nevezhetjük az életet sikeresnek?
Amikor hívő keresztényként próbálunk válaszolni erre a kérdésre,
valóban felül kell emelkedni a világ dolgainak szintjén. Hisszük, hogy
életünket Istentől kaptuk. És hisszük, hogy életünk akkor lesz
beteljesült, ha Istennel élünk és Istenhez jutunk halálunk és
feltámadásunk után. Igen, nevezhetjük ezt sikernek is, de talán
helyesebb beteljesült, boldog életről beszélni. A szentek élete ilyen:
beteljesült és boldog élet. Ma, mindenszentek napján őket, az Egyház
által szentté vagy boldoggá avatott személyeket, és a névtelen
szenteket ünnepeljük. Életükben sikerek és kudarcok egyaránt voltak.
Nem sikerült minden az életükben úgy, ahogyan elképzelték, de ők
rájöttek arra, hogy ez egyáltalán nem baj. Arra törekedtek, hogy Isten
elképzeléseinek, Isten akaratának megfelelően cselekedjenek.
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy életünk bizonyos helyzeteiben ki tudjuk
mondani: itt nem tehetünk semmit. Vannak megváltoztathatatlan
helyzetek, amit el kell fogadnunk, tudomásul kell vennünk. Vannak
fájdalmas tények, amelyeken nem tudunk változtatni, nem tudjuk őket meg
nem történtté tenni. De el tudjuk őket fogadni, ha hisszük, hogy nem
Isten akarata ellenére történtek.
Nagy bátorság kell ahhoz is, hogy életünk bizonyos helyzeteiben ki
tudjuk mondani: itt tennem kell valamit, változtatnom kell, most
feladatom van. Nem szemlélem tétlenül a helyzetet és nem mástól várom a
helyzet megoldását, hanem én lépek, mert érzem, hogy tennivalóm van,
talán éppen Isten adja a gondolatot, hogy tegyek valamit.
A kettőt, mármint, hogy mikor kell elfogadnom egy helyzetet és mikor
kell megváltoztatnom egy másikat, csak bölcsességgel lehet
megkülönböztetni. A megkülönböztetésnek ez a bölcsessége egyetlen
szentből sem hiányzott. Pontosan felismerték, hogy mikor kell
elviselniük, elfogadniuk egy helyzetet, gondoljunk csak például a
vértanúkra és mindazokra, akik hősiesen kitartottak hitükben még az
üldözések ellenére is. Mások pedig meglátták a szükséghelyzeteket,
felismerték, hogy tenniük kell valamit, mert Isten indítja őket egy
nagyszerű feladatra, gondoljunk csak a szerzetesrendek alapítóira,
Szent Benedekre, Szent Ferencre vagy az Egyház megújítóira a történelem
folyamán.
A szentek elindultak Isten akaratának útján. Indulj el te is, és akkor
sikeres, beteljesült, boldog lesz az életed!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk! A kegyelmed valóban különös módon működik a szentekben, de ez
nem azt jelenti, hogy emberi természetüket felülírná vagy
megsemmisítené a kegyelem, hanem azt, hogy együttműködtek a
kegyelemmel. A szentekben van bizonyos titokzatosság, természetfeletti
erő, emberfeletti hősiesség, mégse száműzhetjük emberségüket, hiszen
éppen ebből tanulhatunk. Úgy tekintünk rájuk, mint a te küldötteidre,
akiknek egész élete jel és példa számunkra. Jel, hogy mi is törekedjünk
az életszentségre és példa, amelyet követhetünk. Urunk! Segíts
felfedeznünk a szentek világát, hogy a mi életutunk is a földi létből a
mennyei dicsőségbe vezessen!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171101.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 31., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-10-31

2017. október 31. - Kedd

Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: "Mihez
hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a
mustármaghoz. Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy
fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között." Majd így folytatta:
"Mihez hasonlítsam az Isten országát?? Hasonlít a kovászhoz, amelyet
fog az asszony, és elvegyít három véka lisztben. Az egész megkel tőle."
Lk 13,18-21
Elmélkedés:
Az Isten országa kifejezés, amely az evangéliumokban gyakran előfordul,
elsősorban Isten uralmát jelenti. Ezt az uralkodást érthetjük a világra
is, de talán helyesebb, ha az emberre és természetesen saját magunkra
vonatkoztatjuk. Ezek szerint az Isten országa azt jelenti, hogy ő
átveszi belső világunk, lelkünk, egész életünk irányítását, amely bár
történhet akár egyik pillanatról a másikra is, de helyesebb folyamatra,
növekedésre gondolnunk. Erre utal Jézusnak a mai evangéliumban olvasott
két példabeszéde a mustármagról, illetve a kovászról, azaz az
élesztőről.
Jézus az Isten országáról mond két hasonlatot a mai evangéliumban. Az
előző részekben a Jézussal szembeni ellenállás több esetéről számolt be
az evangélista, amelyek ezután is folytatódnak majd. Mégis mindennek
ellenére az Isten országa növekszik és fejlődik. Kicsiny módon és
rejtve kezdődik megvalósulása, mégis láthatóvá válik egy idő után
mindenki számára. A szembenállást nem csak Jézus, hanem tanítványai is
meg fogják tapasztalni, de ha teljesítik küldetésüket, akkor meg fogják
látni az ország növekedését. Az ország elválaszthatatlan Krisztus
személyétől, akiben növekszik és az Egyháztól, amelyben megvalósul. Ha
közösségben vagyunk Krisztussal és az Egyházzal, amelynek legszebb
kifejezése a szentáldozás, az Eucharisztia vétele, akkor valóban
megtapasztalhatjuk, hogy Isten köztünk van.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk! Add, hogy készségesek legyünk
befogadni az életet. Add, hogy legyen bennünk erő, hogy fölemeljük
fejünket, és föltekintsünk Jézusra, akit értünk szegeztek keresztre.
Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem vegyük észre
az odafönn-valókat. Add, hogy a világosságban járjunk, ne pedig bűneink
sötétségében. Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi
Világosság jött közénk. Add, hogy fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne
pedig bálványoknak. Add, hogy mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy
sose veszítsük szemünk elől: Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel értesítek minden e-vangélium olvasót új evangelizációs
kiadványaink megjelenéséről. Gyermekek és felnőttek egyaránt
megtalálhatják a számukra leginkább érdekeset a könyvek, naptárak,
foglalkoztató füzetek között. Az alábbi lista az újdonságokat
tartalmazza. További kiadványaink (vallásos füzetek, füzetboxok,
tanszerek, gyerekkönyvek) a webáruházban:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. október 31.
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171031.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 30., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-10-30

2017. október 30. - Hétfő

Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit
a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira
meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus
meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: "Asszony, megszabadultál
betegségedtől." Közben rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett, és
dicsőítette az Istent. A zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért,
hogy Jézus szombaton gyógyított, és a sokasághoz fordult: "Hat napotok
van a munkára. Akkor jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton!" Jézus
feléje fordult, és megfelelt neki: "Képmutatók! Van-e köztetek egy is,
aki nem oldja el a jászoltól ökrét vagy szamarát szombati napon, hogy
megitassa? Ábrahámnak ezt a lányát pedig a sátán tartotta megkötözve
immár tizennyolc éve. Nem kellett-e őt feloldani kötelékétől akár
szombaton is?" Ellenfelei e szavakra szégyenükben elpirultak. A nép
pedig örvendezett, hogy Jézus ilyen csodát művelt.
Lk 13,10-17
Elmélkedés:
A holnapi naptól kezdve Jézus Isten országáról szóló példabeszédeit
olvassuk a hétköznapi evangéliumokban. Ezeket a példabeszédeket vezeti
be a 18 éve beteg asszony meggyógyítása, amely a gyakorlatban mutatja
be Isten országának eljövetelét és megvalósulását. Jézus tehát egy
csodával először bemutatja, szemlélteti, hogy Isten országa elérkezett,
s csak ezt követően kezd el tanítani erről az országról. Jézus egy
asszonnyal, egy nővel tesz csodát. A nők abban a korban ki voltak zárva
a zsinagógai istentiszteletből, vallási kérdésekben nem nyilváníthattak
véleményt. Jézus azt mutatja, hogy az ő országában mindenki részesedhet
az isteni jótéteményekből.
A gyógyítással és a kegyes cselekedettel egyúttal rámutat a szombat
megtartásának lényegére is. A zsidó törvények szinte mindent
megtiltottak a nyugalom napján. Szombaton nem volt szabad sem jót, sem
rosszat tenni, és még a gyógyítás is munkának számított. Jézus szerint
a szombati nap megszenteléséhez szorosan hozzátartozik az irgalmasság
gyakorlása. Nem kell tehát ezen a napon megtiltani a jócselekedeteket,
hanem éppen ezek megtételére kell ösztönözni az embereket.
A mi vasárnapunkhoz, a keresztények feltámadás ünnepéhez és minden
napunkhoz hozzátartozik rászoruló embertársaink megsegítése. Ha ezt
tesszük, örvendezni fog a világ, amely az irgalmasság cselekedeteit
látva Isten jelenlétét tapasztalhatja meg.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Az Úristen vezesse békében, növelje egységben és tartsa meg épségben az
egész földkerekséget. Nyerje meg tanításának a nemzeteket és a
hatalmasságokat, nekünk pedig adja meg, hogy békés nyugalomban éljünk
és dicsőítsük a mindenható Atyaistent. Mindenható örök Isten: isteni
dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek bemutattad. Őrizd a
megváltás művét , hogy Egyházad az egész világon elterjedjen és
állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. A mi Urunk Jézus
Krisztus, a Te fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel él és
uralkodik, Isten mindörökké.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel értesítek minden e-vangélium olvasót új evangelizációs
kiadványaink megjelenéséről. Gyermekek és felnőttek egyaránt
megtalálhatják a számukra leginkább érdekeset a könyvek, naptárak,
foglalkoztató füzetek között. Az alábbi lista az újdonságokat
tartalmazza. További kiadványaink (vallásos füzetek, füzetboxok,
tanszerek, gyerekkönyvek) a webáruházban:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. október 30.
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171030.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. október 29., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-10-29

2017. október 29. - Évközi 30. vasárnap

Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson
nyugszik az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40
Elmélkedés:
A szeretet válasz
Az ószövetségi időkben a Mózes korában adott tízparancsolaton kívül
több száz másik törvény szabályozta a zsidó emberek életmódját,
biztosította a vallási és a társadalmi rendet. Mindenki meg volt róla
győződve, hogy ezek a törvények Isten akaratának és szándékának a
kiegészítései, amelyek megmutatják az embernek, hogy miként kell a
mindennapokban Isten akarata szerint cselekedni. A hívő életében
tulajdonképpen minden erről szól: hogyan lehet Isten akarata szerint
élni. A zsidó emberek meggyőződése szerint a törvény megtartása teszi
Isten előtt igazzá az embert, ezért nem szabad semmit elébe helyezni.
Ebből a szempontból teljesen jó, helyes szándékkal születtek a
különféle törvények, de az évszázadok során olyan szabályok is
keletkeztek, amelyek mögött már nem volt fontos az isteni akarat. Sok
tisztasági törvény ilyennek számított Jézus korában, s ezt ő szóvá is
tette. A kiüresedett törvények megtartása helyett Jézus a szeretetet és
az irgalmasság gyakorlását ajánlja, mint olyan cselekedetet, amelyet
Isten mindenkitől megkíván.
A mai vasárnap evangéliumában a legfőbb törvényről kérdezik Jézust.
Válaszában az Isten és az embertársak felé megnyilvánuló szeretetet
nevezi az ember legfőbb kötelességének: "Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez
az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint saját magadat" (Mt 22,37-39). Ebben a helyzetben
szavaival nevezi a szeretetet a legfontosabbnak. De látnunk kell azt
is, hogy nem csak beszélt a szeretetről, nem csak szavaival fejezte ki
a szeretet elsődlegességét, hanem egész életével, valamint a szenvedés
és a halál vállalásával is ugyanezt tette. Jézus szeretetből, az
emberek iránti szeretetből áldozta fel magát a kereszten. Az Atya
iránti szeretetből és engedelmességből, aki ezt az áldozatot kérte a
megváltás érdekében. És az emberek iránti szeretetből, akik megváltásra
szorulnak.
Vajon miben találhatjuk meg életünkben a biztonságot, a megnyugvást,
boldogságunkat és célunkat? Sokan abban bíznak, hogy a földi gazdagság
boldogságot nyújt számukra, de minél többet birtokolnak, annál
szegényebbek lesznek lelkileg és érzéseikben is. Mások azt gondolják,
hogy a tudás, a megszerzendő ismeretek nyújtanak nekik boldogságot. De
itt is csupán szerzésről van szó sok esetben. Ők előbb-utóbb rájönnek,
hogy az emberi tudással egy idő után már nem jutnak előbbre. Ismét
mások a testi egészséget tartják a legfontosabbnak, ezért aztán a
betegségekkel, a szenvedéssel nem tudnak mit kezdeni. A lelki fejlődés
útján lassan megtanulhatjuk, hogy akkor lesz boldog az életünk, ha azt
szeretetből odaadjuk másoknak.
Sokakban megdöbbenést vált ki az egyházi szóhasználat, miszerint a
szeretet parancs. Pedig ez a szóhasználat megfelel a bibliai
gondolkodásnak és Jézus is parancsnak nevezi a szeretetet: "Új
parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34). Ha valaki úgy
gondolja, hogy a szeretet egy külső parancs, ami kívülről kényszeríti
őt, akkor aligha lesz képes a helyes szeretetre. A szeretet parancsa
esetében másról van szó. A szeretet belülről fakad, mert bennünk él az
Isten. Az igazi szeretetben benne van az egész ember, egész értelmünk,
minden érzésünk és akaratunk. A szeretet akkor lehet egész életünket
átalakító és mozgató erővé, ha annak forrása maga Isten. A szeretet
válasz Isten szeretetére, annak az embernek a válasza, aki már
megtapasztalta Isten szeretetét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet
teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet
mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha
kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük
a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem
önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb
megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére
törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden
idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről,
szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171029.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum