2010. június 26., szombat

[Evangelium] 2010-06-26

2010. június 26. - Szombat

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom őt." A
százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: Menj! - elmegy; a másiknak: Jöjj ide! - akkor hozzám jön; és
szolgámnak: Tedd ezt! - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
"Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a
választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és
fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak pedig azt mondta Jézus:
"Menj, és legyen úgy, amint hitted." És meggyógyult a szolga még abban az
órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
"Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8,5-17

Elmélkedés:

A százados szolgájának meggyógyításakor nincs szükséges semmilyen kötelező
szertartásra, de még közvetlen jézusi cselekedetre sem, itt ugyanis nem
egy zsidó, hanem egy pogány szolgáról van szó. A pogány katonatiszt
tapintatosságáról tanúskodik, hogy nem ragaszkodik ahhoz, hogy a zsidó
Jézus belépjen házába, mert akkor tisztátalanná válna. Másrészt pedig
megvallja méltatlanságát.
Hitvallása olyannyira jelentős, hogy bekerült a szentmisébe, és a
szentáldozás előtt ezeket a szavakat imádkozzuk. Méltatlanságunk ellenére
minden szentmisében eljön hozzánk Jézus. Hívom-e szívembe? Hogyan fogadom
őt?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Amikor a mi Urunk látja, tiszta lelkek hogyan jönnek-sietnek, hogy
látogassák Őt az Áldott Szentségében, rájuk mosolyog. Oly egyenes
egyszerűséggel járulnak Őhozzá, hogy (kicsiny voltukban) nagy örömét leli.
Vianney Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 25., péntek

[Evangelium] 2010-06-25

2010. június 25. - Péntek

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság
követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte:
"Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem." Jézus kinyújtotta kezét,
megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" Erre a leprás
azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: "Nézd, ne mondd el ezt
senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az
áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!"
Mt 8,1-4

Elmélkedés:

A mai evangélium szerint Jézus egy leprás embert gyógyított meg. Jézus
korában mindenféle bőrbetegséget leprának tekintettek, és a betegség
terjedésének megakadályozása céljából tilos volt a leprás emberekkel való
érintkezés. Az evangéliumból ugyan nem derül ki, hogy milyen súlyos
lehetett az ember betegsége, de biztos, hogy nem szabadott volna
emberekkel találkoznia. Bizonyára csodát tehetett volna Jézus úgy is, hogy
nem érinti meg a beteget, csupán imádkozik érte, de ő ezen érintéssel
jelzi a gyógyító isteni kegyelem és szeretet közvetlenségét és
emberközelségét. A csodát az tette lehetővé, hogy a leprás hitt Jézus
isteni erejében és volt hozzá bátorsága, hogy a törvények előírásai
ellenére személyes kapcsolatba lépjen leendő gyógyítójával.
Jézus csak akkor tud bennünket megtisztítani bűneiktől, ha hiszünk
bűnbocsátó irgalmában és keressük a vele való személyes találkozást.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Istenem, te mérhetetlen szelídség és irgalom, ki ne szolgálna téged
teljes szívéből, aki csak egy kicsit is megismerte atyai szeretetedet? Ki
ne viselné szívesen igádat, amely nem teher, hanem édes; ki ne hordozná
terhedet, amely nem kínos, hanem erossé tesz?
Magad mondottad: Vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és édes, s
így nyugalmat találtok lelketeknek. Igen, Uram, ez a gyümölcse nagy
parancsodnak, hogy téged teljes szívünkből szeressünk; ez a szeretet s a
neked való szolgálat nemcsak jóvá tesz bennünket, hanem túlontúl boldoggá
is!
Bellarmin Szent Róbert
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 24., csütörtök

[Evangelium] Ötszáz csomagnál tart a segélyakció

Száz paplan Edelénybe mottóval indított segélyakciót Horváth István Sándor zalalövői plébános, a napi evangélium levelező lista vezetője június 10-én. Az akció keretében 7 részes új ágyneműgarnitúrákra (paplan, nagypárna, kispárna, mindháromhoz huzatok és lepedő) érkeznek az adományok. A sikeres akció során 2 hét alatt eddig 500 ágyneműcsomagra érkezett adomány.
Az első szállítmány hétfőn már megérkezett Edelénybe, ahol a római katolikus plébánián még aznap kiosztották a csomagokat a károsultaknak. Ezen a héten további 300 csomag érkezik célba az árvíz-sújtotta térség más településeibe, így például Felsőzsolcára és Szendrőre.

Az eredeti felhívás:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/100_paplan_Edelenybe

Beszámoló az első szállítmány megérkezéséről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/Megerkeztek_a_paplanok_Edelenybe

Képek:
http://zalalovo.plebania.hu/galeria/list/Edeleny_2010-06-21/pictures

[Evangelium] 2010-06-24

2010. június 24. - Csütörtök, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a
pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80

Elmélkedés:

János születését különleges, csodás jelek kísérik. Evangéliumának elején -
Jézus születésével mintegy párhuzamba állítva - Szent Lukács részletesen
beszámol János születésének hírüladásáról és világra jöttéről. Szülei,
Zakariás és Erzsébet már idősek voltak, ezért emberileg nem gondolhattak
arra, hogy gyermekük fog születni. Amikor az Isten által küldött angyal
megjelenik Zakariásnak templomi szolgálata közben, és hírül hozza neki,
hogy a Mindenható gyermekkel áldja meg házasságukat, ő nem hisz az isteni
üzenetnek, ezért megnémul. Hangját csak a gyerek születésekor nyeri újra
vissza, és hangos szóval magasztalja Istent, ahogyan erről az imént
felolvasott evangéliumban hallottunk. Teljesedjen a mi életünkben is Isten
akarata!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében és a mindenkor segítő
Szűzanya közbenjárására, óvd meg hazánkat a természeti katasztrófáktól: a
viharoktól, az árvíztől és aszálytól, a földrengéstől és minden természeti
bajtól! Kérünk, szabályozd a természeti erőket és folyamatokat, hozd el
áldásodat a természeti viszonyainkba! Kérünk, óvd meg anyagi javainkat a
kártól és pusztulástól, és lelki javainkat a kétségbeeséstől és
csüggedéstől! Segíts, hogy egymás segítségére tudjunk lenni a bajban és
eltávozzon tőlünk minden romlás és romboló erő! Köszönjük Istenünk, hogy
meghallgatod imáinkat!

________________________________

Aktuális:
Házasságra készülő fiataloknak lesz jegyes-tábor Szombathelyen 2010.
július 18-24-ig, amelyet a Családakadémia Egyesület szervez.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 23., szerda

[Evangelium] 2010-06-23

2010. június 23. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Óvakodjatok a hamis
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó
farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt,
vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz
fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem
a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel
őket."
Mt 7,15-20

Elmélkedés:

"Óvakodjatok a hamis prófétáktól" - olvassuk Jézus figyelmeztetését az
evangéliumban. A prófétáknak a Jézus megelőző időkben az volt a
küldetésük, hogy az Isten szavát közvetítsék az embereknek. Mivel az
isteni üzenet nagyon sok esetben elmarasztaló volt, a próféták nem
örvendtek túl nagy népszerűségnek, mert az emberek nem szerették, amikor
fejükre olvasták bűneiket De voltak olyan próféták is, akik ahelyett, hogy
Isten üzenetét hirdették volna, inkább az embereknek tetsző szavakat
mondtak. Hamis tanításukat igazságnak tüntették fel. Imádkozzunk a
tisztánlátásért, valamint a jó és a rossz megkülönböztetéséért, hogy
emberi szavak soha ne tudjanak félrevezetni minket!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely
a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az
erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Az adományok megérkeztek Edelénybe! Az alábbi oldalon található egy rövid
beszámoló a hétfői paplanátadásról Edelényben, valamint képek:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/Megerkeztek_a_paplanok_Edelenybe
Már nem csak 100, hanem közel 500 darabra érkezett felajánlás és nem csak
Edelénybe, hanem más településekre is küldjük az ágynemű csomagokat. Az
akció június végéig tart.
Köszönettel: István atya

Házasságra készülő fiataloknak lesz jegyes-tábor Szombathelyen 2010.
július 18-24-ig, amelyet a Családakadémia Egyesület szervez.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 22., kedd

[Evangelium] 2010-06-22

2010. június 22. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne vessétek oda a szent
dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy
lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket
is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is
tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk
kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba
visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!
Mt 7,6. 12-14

Elmélkedés:

"Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg
nekik!" - mondja Jézus a hegyi beszédben. Ez az evangéliumi aranyszabály
arra ösztönöz minket, hogy megnyíljunk a jó felé és bátran vállaljuk annak
kezdeményezését. A szabályban nem csupán egy önmagának ártani nem akaró
természetes emberi bölcsesség rejlik, hanem egy olyan magasabb erkölcsi
értékrend, amely azokban a helyzetekben is felvállalja a jócselekedeteket,
amikor az nem volna kötelező. Az arányszabály gyakorlása lehetőséget ad
nekem és a másik embernek, hogy a jóságban növekedjünk. A lelki
fejlődésnek az a lépcsőfoka ez, ahonnan már csak egyetlen lépést kell
tennünk, hogy még az ellenségeinkkel is jót tegyünk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem
tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni
Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki
tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem. Mindenben Isten akarata
legyen meg, hiszen az övéi vagyunk az időben és az örökkévalóságban. Ámen.
Chantal Szent Franciska

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Az adományok megérkeztek Edelénybe! Az alábbi oldalon található egy rövid
beszámoló a hétfői paplanátadásról Edelényben, valamint képek:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/Megerkeztek_a_paplanok_Edelenybe
Már nem csak 100, hanem közel 500 darabra érkezett felajánlás és nem csak
Edelénybe, hanem más településekre is küldjük az ágynemű csomagokat. Az
akció június végéig tart.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 21., hétfő

[Evangelium] 2010-06-21

2010. június 21. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak
fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: "Hadd
vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te szemedben gerenda van?
Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
Mt 7,1-5

Elmélkedés:

Jézus azt mondja nekünk a mai evangélium szerint, hogy ne ítélkezzünk
másokon. Mi ugyanis nem ismerhetjük teljesen a másik személyt és az ő
szándékait, amely alapján igazságos ítéletet tudnánk alkotni. Az
ítélkezés, és főként a végsőítélet egyedül Isten feladata és joga, aki
tökéletesen ismeri az emberi szívek minden szándékát. Tudja, hogy mit
miért teszünk, s képes arra, hogy igazságos legyen minden ítéletében.
Ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy jó szándékkal
figyelmeztessünk valakit hibáira, de ezt mindenképpen előzze meg egy
alapos lelkiismeretvizsgálat. Ha ugyanis nekünk is számtalan hibánk van,
amelyeket nem tudunk vagy nem akarunk megváltoztatni, akkor milyen jogon
kérjük ezt másoktól? A hibák kijavítását mindig önmagunkon kezdjük!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, kérlek Téged, taníts engem parancsaid útjára, taníts engem azok
sorrendjére: milyen egymásutánban kell azokat megtartanom, hogy mindig
helyesen cselekedjem; s miként haladjak erényről erényre, hogy ne legyek
túlhajszolt a kezdetben, se túl gyönge a végén.
Kölni Szent Brúnó

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Az első ágynemű-garnitúra szállítmányt személyesen kísérem el a mai napon
Edelénybe. Ha időben hazaérek egy képes beszámolót felteszek a honlapra,
de ezt holnap megírom. A héten ezen kívül még 200 db indul útnak az
árvízkárosultak részére. Köszönöm mindenki adományát!
Szeretettel: István atya
Adakozók és információ itt:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/100_paplan_Edelenybe
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 20., vasárnap

[Evangelium] 2010-06-20

2010. június 20. - Évközi 12. vasárnap

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele,
megkérdezte tőlük: "Kinek tartanak engem az emberek?" Ők így válaszoltak:
"Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a
régi próféták közül támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: "Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: "Az
Isten Fölkentjének." Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el
senkinek. Majd hozzáfűzte: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének,
főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: "Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert
aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig
elveszíti életét érettem, megmenti azt."
Lk 9,18-24

Elmélkedés:

Célunk a győzelem
Mindannyian megszokhattuk, hogy négyévente nyáron néhány hét a
labdarúgásról szól. Így van ez idén is, amikor Dél-Afrikában tartják a
világbajnokság rangos eseményét. A különféle sportok közül az e sportágban
megrendezett bajnokság iránt érdeklődik a legtöbb ember világszerte. És ha
a kerek földön ilyenkor szinte minden a kerek játékszerről, azaz a
focilabdáról, illetve a labdával való játékról szól, akkor talán most -
négyévente egy alkalommal - a templomban, a szentmise prédikációjában is
szabad szólnom a fociról.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy nem mindenki szereti a focit, sőt egyesek
kifejezetten utálják, főként ezekben a hetekben, de máskor is. Sok
háziasszonyt és feleséget bosszant, hogy férjük mindennap órák hosszat
bámulja a televízióban a mérkőzéseket, ilyenkor nem lehet hozzá szólni,
nem szabad zavarni, nem lehet megkérni semmiféle otthoni munkára. Az
asszonyok kálváriája néha nem csak a mérkőzés kilencven percéig tart,
hanem utána is, ha hosszabbítás van vagy a férj kedvenc csapata vereséget
szenved. Kérem mindazokat, akik ellenszenvvel viseltetnek a labdarúgás
iránt, hogy ezekben a hetekben legyenek a szokásosnál is megértőbbek és
türelmesebbek! Ne okozzon a foci egyetlen családban sem veszekedést vagy
viszálykodást!

És természetesen sokan vannak a rajongók, akik tulajdonképpen négy éve, a
korábbi világbajnokság döntője óta várnak arra, hogy végre megint
összemérjék tudásukat a világ legjobb csapatai. A rajongókat elbűvöli a
játék, s alig várják, hogy kedvenceik pályára lépjenek. Nem törődnek azzal
sem, ha családtagjaik futballőrültnek nevezik őket. Lelkesednek a
játékosokért és nem mulasztanának el egyetlen meccset sem. Ha megtehetnék,
szívesen kiutaztak volna Afrikába, hogy a stadionokban szurkolhassanak. A
rajongók egyetlen nagy ünnepnek tekintik ezeket a napokat, s valójában nem
csak a győzelemnek örülnek, hanem annak, ha sportszerű volt a játék.

Őszintén bevallom, hogy engem nem tud különösebben lángba hozni a foci,
mert nincs időm a hosszú mérkőzésekre, de megértem az emberek rajongását,
s szívesen focizok a időnként ministránsokkal vagy a nyári táborban a
hittanos gyerekekkel. Egyik este azonban bekapcsoltam a tévét, hogy
belenézzek egy meccsbe. Igazából nem is a mérkőzés izgatott, hanem a
vuvuzela, amiről a híradásokban olvastam. Ezt a szót most kellett
megtanulnunk. A vuvuzela egy trombitaszerű afrikai hangszer. Ezrek fújják
a stadionokban és milliókat idegesít világszerte. A televízión keresztül
hallgatva olyan érzése van az embernek, mintha egy darázsfészek közepén
ülne és ezernyi méh zümmögne körülötte. Valóban idegesítő zaj. De aki
igazán rajong a fociért, az mindent elvisel szórakozása érdekében.

De mit tanulhat egy vallásos ember a sportból? Mit üzen a labdarúgás a
keresztény embernek? A lehetséges számos mondanivaló közül említsünk meg
néhányat!

Elsőként azt, hogy a labdarúgásban és minden sportban vannak szabályok,
amelyek meghatározzák az egyéni sportolók vagy a csapatok küzdelmét, s
amely szabályokat be kell tartania mindenkinek. A szabályellenes vagy
sportszerűtlen játék hiába eredményezne győzelmet, az nem jelente igazi
örömöt és nem váltana ki elismerést a nézőkből. Az életünkben is vannak
szabályok. Mindig tartsuk be azokat a játékszabályokat, amelyeket Isten
törvényként ad nekünk! A fociban a szándékosan szabálytalankodó játékos
figyelmeztetésként sárgalapot kap, majd ha ismét súlyosan vét a szabályok
ellen, piroslapot kap, kiállítják és nem folytathatja tovább a játékot,
hátrányba hozva ezzel saját csapatát. Isten időnként figyelmeztet minket,
hogy bűneiknek következményei lesznek, ugyanakkor új lehetőséget is ad
nekünk a bűnbocsánattal.

Másodszor említsük meg azt, hogy a foci egy csapatjáték. Hiába vannak nagy
tehetségek, kiváló játékosok vagy gólerős csatárok, és hiába nyújtanak a
játékosok a mérkőzés során egyénileg nagyszerű teljesítményt, mindez nem
elegendő a győzelemhez. A csapattársak csak együtt győzhetnek.
Támogatniuk, erősíteniük kell egymást, főként azt a társukat, aki nincs
éppen a legjobb formájában. Együtt kell küzdeniük, együtt örülnek a
sikernek és együtt viselik el a vereség kudarcát. A vallásos emberek egy
nagy csapatot alkotnak, az Egyház ugyanis közösség. Az Egyháznak szüksége
van erős csapatkapitányokra, kiváló püspökökre és papokra, akik vezetik és
bátorítják a közösséget. A hívek pedig fogadják el a csapat vezetőjének
irányítását, mert e nélkül fejetlen szaladgálás lesz az Egyház élete.

Befejezésül még egy harmadik dolgot is szeretnék mondani. Elvileg kereken
kilencven percig tart egy mérkőzés, de ha hosszabbítás van, akkor néhány
perccel tovább, egészen pontosan addig, amíg a játékvezető, a bíró le nem
fújja. Sokszor előfordult már, hogy egy csapatnak a hosszabbítás perceiben
sikerült gólt lőnie és ezzel megszereznie a győzelmet. Életünk addig tart,
amíg Isten le nem fújja. Addig pedig küzdenünk kell. Nem lazíthatunk, nem
kényelmesedhetünk el. Életünk utolsó percéig küzdenünk kell! Szent Pál
apostolhoz hasonlóan mi is szeretnénk majd elmondani: "A jó harcot
megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár már
rám az igazságosság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az
igazságos bíró" (2Tim 4,7-8). Az élet győzelmét üdvösségnek nevezhetjük.
Akarjunk győzni, akarjuk elnyerni az üdvösséget!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézusunk! Te azt várod tőlünk, hogy téged kövessünk, a te nyomodban
járva eljussunk Atyánkhoz és elnyerjük az örök életet. Segíts minket, hogy
mindig betartsuk szabályaidat! Erősítsd bennünk a csapatszellemet, az
Egyház szeretetét! Segíts minket, hogy sikerrel munkálkodjunk a magunk és
mások üdvösségén! A legnagyobb győzelem az számunkra, hogy elnyerjük az
örök életet. Segíts minket győzni, segíts minket az üdvösségre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum