2013. október 5., szombat

[Evangelium] 2013-10-05

2013. október 5. – Szombat

A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött,
nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a
gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt: „Láttam a
sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy
kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá
legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek,
hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy
nevetek föl van írva a mennyben."
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott:
„Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a
bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez,
Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más
nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú,
és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni." Jézus azután tanítványaihoz
fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.
Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok,
de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,17-24

Elmélkedés:

Az evangéliumokban szó van arról, hogy Jézus missziós útra küldi 12
apostolát. E küldés mellett Lukács evangélista beszámol egy másik
alkalomról is, amikor 72 tanítványát küldi az Úr, hogy tanítsanak és
gyógyítsanak. E második út során a tanítványok örömmel tapasztalják, hogy
számos csodát tudtak tenni. Elismerik, hogy nem saját erejüknek vagy
különleges emberi képességüknek köszönhető mindez, hanem annak, hogy Jézus
nevében cselekedtek. Megértették, hogy amikor Jézus elküldte őket, akkor
nem azt kérte tőlük, hogy önmagukról beszéljenek, hanem mindarról, amit
tőle tanultak. Megtapasztalják, hogy milyen ereje van a szónak és
tanításnak, amelyet Mesterük rájuk bízott, s amelyet ők hűségesen
hirdettek. Beszámolnak arról, milyen pozitív hatást váltott ki a hirdetett
szó. A szónak még a gonosz lelkek felett is hatalma volt.
Lelkesedésüket Jézus abba az irányba tereli, hogy az evangélium hirdetője
inkább annak örüljön, hogy igehirdető munkájáért a mennyországban fog
jutalmat kapni. Mert a hirdetett szónak ugyan valóban csodálatos hatása
van itt a földön az emberek között, de még csodálatosabb, hogy a mennybe
juthat, aki hűségesen hirdeti azt. Nem az a nagy cselekedet tehát, amit az
ember tesz, hanem amit Isten tesz az emberrel, tudniillik, hogy az
üdvösségre vezet minket, valamint az, amit Isten tesz az emberek által.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked
zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami igaz
javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton
örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131005.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 4., péntek

[Evangelium] 2013-10-04

2013. október 4. – Péntek

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain!
Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna
azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban
tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa
lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel?
Egészen az alvilágig fogsz süllyedni." Majd így folytatta: „Aki titeket
hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig
engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem."
Lk 10,13-16

Elmélkedés:

Az evangéliumok hitelesen mutatják be Jézus tanító útjának sikereit és
eredményeit, de nem hallgatnak a kudarcokról sem, arról, hogy egyes
helyeken visszautasítással találkozik. A tegnapi evangéliumban Szent
Lukács az igehirdetés pozitív oldalát részletezi, a maiban pedig ezt a
másik oldalt mutatja be. Nem mindenki fogadja jó szívvel a krisztusi
örömhírt. Miként maga Jézus többször találkozott elutasítással, ugyanígy a
tanítványainak is át kell ugyanezt élniük. A név szerint megnevezett
városok, Korozain, Betszaida vagy Kafarnaum lakói hiába látták a csodákat,
mégsem hittek.
Jézus kijelentései arra figyelmeztetnek, hogy a tanítás megszívlelése
abban mutatkozik meg először, hogy az emberek bűnbánatot tartanak. Ha ez
nem történik meg, akkor a pillanatnyi dicsőség ellenére is pusztulás vár
rájuk. Minden megújulás kezdete a megtérés, a lelki újjászületés. A
mondatok arra ösztönöznek minket, hogy pozitív választ adjunk. Az
igehirdetés nem a küldöttek emberi szavaira épül, hanem az isteni
tanításra. A hallgatóságnak tudatában kell lennie annak, hogy az
igehirdetőket hallgatva magát Krisztust hallgatják, ha viszont nem
hallgatják, akkor Krisztust utasítják el. Azt a lelki lépést, hogy nem egy
embert, hanem az ő személyében Krisztust hallgatom, csak akkor tudja
megtenni a hallgató, ha az igehirdető is megtette azt a lelki lépést, hogy
nem ő akar beszélni, hanem engedi, hogy Krisztus szóljon általa. Így válik
valóra Jézus szava: „Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16).
Felfedezem-e a küldöttek szavában Isten szavát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: hálát adunk az egész teremtett világért, amelyet atyai
jóságodból miránk bíztál, hogy otthonunk legyen benne. Hálát adunk, mert
minket, esendő embereket a Te Fiad által felemelsz, mert úgy szeretted a
világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit által életünk
legyen.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131004.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Bíró László püspök atya ajánlása a Szívem első gondolata 2014. könyvhöz
Újra közel került hozzám a kiváló szerzetes, Thomas Merton egyik
gondolata. Arra figyelmeztet bennünket, gyakorló keresztényeket:
vigyázzunk, ne csupán Krisztus mellett, hanem Krisztusban és Krisztusból
éljünk. Különösen inti azokat a keresztényeket, akik az Egyház valamely
nagyhatású intézményében nagy eredményeket felmutatva dolgoznak. Őket arra
figyelmezteti: vigyázzanak, nehogy az állványzatot összekeverjék az
épülettel. Inti a szerzeteseket, hogy akik nap mint nap hűségesen élnek a
szerzetesi szabályzat szerint, még csak az állványzatnál járnak, és nem az
épületnél. Az épület a szívek találkozása Istennel és egymással.
Sokszor eszembe jutnak ezek a szavak akár házasságban élőkkel, akár
Istennek szenteltekkel találkozom. Tesszük a dolgunkat hajnaltól késő
estig, s közben a szívek találkozása elmarad, távol kerülünk Istentől,
pap-, szerzetes testvérünktől, házastársunktól, gyermekeinktől. Az
állványzat feledteti velünk az épületet.
A jeles lelki író azt is megfogalmazza mi óvhat meg bennünket ettől a
lelki elsekélyesedéstől. Válasza egyszerű: belülről a Szentlélek
munkálkodik, kívülről pedig az Egyház segít igehirdetésével,
szentségeivel, hiteles intézményeivel.
A Szívem első gondolata 2014. című kötet nap mint nap szeretne elvinni
bennünket az állványzattól az épületig, a szívek találkozásához Istennel
és egymással. Lelkivezetőként gyakran hallom őszinte vallomásként, milyen
sokaknak segítenek Horváth István Sándor atya napi elmélkedései. Odáig
sokan eljutnak, hogy átfussák tekintetükkel az aznapra ajánlott szentírási
szakaszokat, de hogy a 2000 évnél is idősebb szövegekben elmélyedjenek, a
mai korra, életük helyzeteire alkalmazzák, már alig van energiájuk. Ezek
az elmélkedések megnyitják az értelmet, lendítik az akaratot, a rövid
imádságok pedig fölemelik a lelket, hogy a nap valóban Istennel kezdődjék,
és Istenben teljék el.
Napjainkban egyre világosabb, mennyire fontos megőrizni az imádság és a
munka egységét. Ha napi munkánk mellől eltűnik az imádság, a munka
egyhangú robottá, gépies cselekvéssé válhat. Ha mellé tesszük az
imádságot, a munka újra az lesz, aminek Isten szánta: részvétel Isten
teremtő cselekvésében, az Istennel való kapcsolat formájává, maga is
imádsággá válik. Az imádságban gyökerező munka ugyanakkor nem elszigetelt
tevékenység lesz, hanem szolgálja Egyházunk és a társadalom javát, és
mélyíti a családtagjainkkal való egységünket.
Kívánom, hogy a Szívem első gondolata 2014. évi kötete elérje célját:
segítse az olvasót a szívek találkozásában, hogy Krisztusban és
Krisztusból még inkább egymásra figyelve élhessünk.
Budapest, 2013. Szent István király ünnepén
Bíró László püspök
Információ a könyvről:
Horváth István Sándor: Szívem első gondolata 2014
A könyv 2013. adventtől 2014. adventi tartalmazza minden napra az
evangéliumi elmélkedéseket és imákat. (Az elmélkedések nem azonosak a
2013. évi kötetben olvasható szövegekkel.) A hit évében megjelent kötethez
képest gyakorlatiasabb, mai történetekkel és példákkal világít rá, hogy
napjainkban mit jelent Krisztus evangéliumának megvalósítása.
Ára: 1400 Ft + postaköltség (lásd a megrendelési űrlapon)
Horváth István Sándor: Betlehemi jászol
Magyar Krisztina rajzaival. "Mesekönyv" formátum, keménytáblás, 6-14 éves
gyermekeknek ajánlott. Mai igaz történetek a hitről nem csak gyerekeknek.
Ára: 1100 Ft + postaköltség (lásd a megrendelési űrlapon)
Gyereknaptár 2014.
Basa Katalin rajzaival. 100 % giccsmentes. Azoknak ajánlom, akik nem
akarnak fennakadt szemű Szenteket és boldogtalan Boldogokat ábrázoló
naptárat adni hittanosaiknak és minisztránsaiknak.
Ára: 400 Ft + postaköltség
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha mást jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre (én olvasom):
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Betlehemi jászol darabszám:
Gyereknaptár 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 3., csütörtök

[Evangelium] 2013-10-03

2013. október 3. – Csütörtök

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
„Békesség e háznak!" Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek,
ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek
és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok
házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket,
egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és
hirdessétek: „Elérkezett hozzátok az Isten országa!" De ha betértek
valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára,
és mondjátok: „Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt,
de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!" Bizony, mondom
nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a
városnak."
Lk 10,1-12

Elmélkedés:

Szent Lukács úgy írja le evangéliumában a tanítványok misszióba küldését,
hogy nem fordít figyelmet a tényleges munka leírására, hanem csak arra a
cselekedetre, ahogyan Jézus elküldi őket. A küldésből derül ki a misszió
természete és tartalma, és ebből tudunk arra következtetni, hogy miként
történhetett az evangélium hirdetése egykoron.
Az evangélium hirdetésével a béke új korszaka jön el a földre, egy olyan
idő, amelyben Isten igazsága alapozza meg az emberi kapcsolatokat. Az
evangéliumot hirdető személyek bárányként indulnak el a világba, azaz
védtelenek az ellenséges érzületű emberekkel szemben, de mindenkor
számíthatnak annak segítségére, aki küldte őket. Jézus nevében
munkálkodnak és Isten országát hirdetik, amelynek megvalósulása Mesterük
által kezdődött el. Jézusnak az a szándéka, hogy küldöttei előkészítsék a
városokban és a falvakban az ő érkezését, s egyúttal felkészüljenek arra a
későbbi küldésre, amikor halála és feltámadása után azt a parancsot kapják
tőle, hogy feltámadásának hirdetői legyenek. A missziónak mindig az a
célja, hogy Isten országának jelenléte megtapasztalható legyen mindenki
számára. Ezt a célt szolgálja az evangélium üzenetének a hirdetése és a
betegek gyógyítása is. Jézus felszólítása nekünk is szól, akik megismertük
őt. Kész vagyok-e továbbadni másoknak szeretetét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, nagy öröm él szívemben, mert beszálltál életem hajójába és ezzel
részt vállaltál emberi életemből. Azért teszed ezt, hogy velem együtt
indulj a világ nagy tengere felé. A magam ereje sokszor kevésnek bizonyul.
Kudarc és sikertelenség ér nap mint nap, de a veled való találkozás óta
újra erőt érzek magamban, és lelkesedést, hogy ismét érted fáradozzak.
Taníts engem, hogy mindig engedelmeskedjek szavadnak és emberhalász
legyek, aki bátran indulok az emberekhez, hogy hirdessem a te
Evangéliumodat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131003.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 2., szerda

[Evangelium] 2013-10-02

2013. október 2. – Szerda

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy
útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy." Jézus így
válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az
Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!" Az így válaszolt: „Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." „Hagyd a holtakra,
hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,57-62

Elmélkedés:

Jézus elindul Jeruzsálembe tanítványaival. Itt most már nem az évente
szokásos zarándoklatról van szó. Úgy tűnik, egyedül ő tudja, milyen
szenvedés és dicsőség vár majd rá ebben a városban. Egyedül ő tudja, hová
vezet az út, amelyen most elindul. Mindjárt az út elején olyanokkal
találkozik, akik nem fogadják be - róluk olvastunk tegnap. Nem feltétlenül
az ő személyének szól a visszautasítás, hiszen a szamaritánusok rossz
viszonyban voltak a zsidókkal és a Jeruzsálembe tartó zarándokokat emiatt
nem látták vendégül.
A mai evangéliumban olyan személyekről olvasunk, akik szívesen
csatlakoznának Jézushoz. Aligha tudják hová indul, és aligha lehetnek
tisztában azzal, hogy mit jelent majd számukra a követés, amire most oly
lelkesen vállalkoznának. Mindhárom jelölt buzgósága dicséretes. Az első
mégis megtorpan, amikor Jézus szavaiból megérti, hogy nem kényelmes élet
vár rá. A második szívesebben teljesítené evilági kötelességeit. A
harmadik számára a családjától való elszakadás jelent nehézséget. Az
evangélista nem írja le döntésüket, de úgy sejtjük, hogy ők megállnak az
úton, miközben Jézus tovább megy. Vajon én meddig megyek vele? Felérek-e a
Golgotára, ahol meghalt értem és minden ember üdvösségéért a kereszten? S
ott leszek-e az üres sírnál, hogy feltámadásának tanúja legyek? Jézus útja
az én utam, akkor is, ha most még nem látom a végét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Istenünk! Őrizd meg papjainkat, szerzeteseinket szent szíved
oltalmában. Add, hogy minél több híved segítse őket nehéz munkájuk
végzésében a Te nagyobb dicsőségedre. Add, hogy növekedjék Hozzád való
hűségük és szeretetük. Áldd meg gazdag terméssel munkájukat, hogy minden
teremtett lélek megismerje az erkölcsös élet útját és kövesse
tanításaidat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131002.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Sokan kérdezik, mi az a Szívem első gondolata könyv? Nem egy gyermekeknek
szóló imakönyv. Néhány információ:
A könyv az év minden napjára tartalmazza a napi elmélkedéseket az
evangéliumról. Az evangélium szövege nincs a könyvben, mert az jelentősen
megnövelné a terjedelmet (így is 480 oldal), de jelezve van a szentírási
hely, ami alapján elolvasható. Az elmélkedés szövege úgy van
megfogalmazva, hogy az evangélium olvasása nélkül is érthető. Közkívánatra
a 2014. évi könyvben van egy imagyűjtemény és a vasárnapokhoz saját ima
tartozik.
A Szívem első gondolata 2014. kötet most októberben jelenik meg. Idén
decembertől (adventtől) 2014. adventig tartalmazza minden napra az
elmélkedést. Hétköznapra 1 oldal (4 perc), vasárnapra 2 oldal (7 perc).
Igen, arról van szó, hogy egy évre előre megírom az elmélkedéseket és
könyvben kiadom, mert sokan így könnyebben, szívesebben olvassák, mint
számítógépen.
A könyv azért kapta az ismert reggeli ima első soráról (Szívem első
gondolata) címét, mert azt a célt szolgálja, hogy a jó Istenre figyeljünk
a nap kezdetén, arra, hogy mit üzen nekünk Jézus. El lehet olvasni
napközben vagy este is, de ajánlott ezzel kezdeni a napot. Egyébként én
reggelente 5 órakor kelek és akkor írtam az elmélkedéseket, tehát nekem ez
az első gondolatom.
A Hit évében jelent meg először a kötet és szándékaim szerint minden évben
megjelenik. A cím továbbra is Szívem első gondolata marad, csak az évszám
változik. (A 2013. évi elfogyott, nem rendelhető.)
Az elmélkedések szövege új, nem az előző év ismétlése. 100 % közérthető,
nem elvont filozófia vagy teológia. Én csak egy egyszerű pap vagyok, akin
keresztül a jó Isten egyszerű üzeneteket akar közvetíteni nektek.
És elkészült az idei karácsonyi gyerekkönyv is. Mesekönyv formátum,
keménytáblás kötés, tele színes, egész oldalas képekkel. Címe: Betlehemi
jászol.
Mindkét könyv megrendelhető tőlem űrlap segítségével vagy e-mailben.
Könyvesboltokban ne keressétek, mert nincs. Információ lentebb.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. szeptember 30.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a kövekező sorra, linkre:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelheti az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Betlehemi jászol darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 1., kedd

[Evangelium] 2013-10-01

2013. október 1. – Kedd

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő
hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van
bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem
hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek.
Lk 9,51-56

Elmélkedés:

Kis mosollyal az arcunkon olvassuk a mai evangéliumban Jakab és János
esetét, akik az égi villámok pusztító erejét akarják lehívni a
szamaritánusokra, mivel nem fogadták be útja során Jézust és tanítványait.
Vajon komolyan gondolták, hogy szavukra villám jön az égből és elpusztítja
a városlakókat? Vagy talán Jézus segítségére számítottak a rettenetes
büntetés végrehajtásában? Vajon felfogták, hogy mit akarnak cselekedni és
milyen lelkület van bennük?
Az apostolok gondolkodása annak ellenére, hogy már csaknem három
esztendeje Jézussal tartanak, egészen más, mint Mesterüké. Talán
védhetnénk őket azzal, hogy hirtelen felindulásból akarják a
szamaritánusok pusztulását, de ez sem mentség a két apostol számára, akik
méltó büntetésnek tartják az általuk kigondoltakat. Jézus figyelmezteti is
őket arra, hogy szavaik, kérésük mögött rossz szándék húzódik meg, amely
méltatlan az ő tanítványaihoz. Érdekes, hogy a máskor oly kicsinyhitű
apostolok, most mennyire bátrak és mennyire bíznak abban, hogy kérésük
azonnal teljesül és egy gyors fohásszal majd elintézhetik az egész falu
lakosságát. Korábban Jézus számos alkalommal a lelkükre kötötte, hogy a
rosszat soha ne viszonozzák rosszal. Ilyen esetekben nem szabad a végsőkig
hivatkozni az igazságosságra, hanem a bosszú és megtorlás helyett a
megbocsátást és a szeretetet kell gyakorolni. Törekedjünk a békességes, a
megbocsátó lelkületre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, ismered szükségeinket, tudod bajainkat, látod erőtlenségeinket.
Istenünk: legyen szent a Te neved az egész világon. Jöjjön el közénk a Te
országod. Ne szűkölködjünk soha testi táplálékban, és legyen meg lelkünk
éltető eledele is. Jézus Krisztusban békességet szereztél az egész
világnak: add, hogy ez a béke a mi megbocsátásunk által is érezhető legyen
az emberek között. Biztatsz minket: zörgessünk, és megnyílik az ajtó. Add,
hogy azt kérjük mindig, amivel teljesíthetjük a Te akaratodat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131001.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Sokan kérdezik, mi az a Szívem első gondolata könyv? Nem egy gyermekeknek
szóló imakönyv. Néhány információ:
A könyv az év minden napjára tartalmazza a napi elmélkedéseket az
evangéliumról. Az evangélium szövege nincs a könyvben, mert az jelentősen
megnövelné a terjedelmet (így is 480 oldal), de jelezve van a szentírási
hely, ami alapján elolvasható. Az elmélkedés szövege úgy van
megfogalmazva, hogy az evangélium olvasása nélkül is érthető. Közkívánatra
a 2014. évi könyvben van egy imagyűjtemény és a vasárnapokhoz saját ima
tartozik.
A Szívem első gondolata 2014. kötet most októberben jelenik meg. Idén
decembertől (adventtől) 2014. adventig tartalmazza minden napra az
elmélkedést. Hétköznapra 1 oldal (4 perc), vasárnapra 2 oldal (7 perc).
Igen, arról van szó, hogy egy évre előre megírom az elmélkedéseket és
könyvben kiadom, mert sokan így könnyebben, szívesebben olvassák, mint
számítógépen.
A könyv azért kapta az ismert reggeli ima első soráról (Szívem első
gondolata) címét, mert azt a célt szolgálja, hogy a jó Istenre figyeljünk
a nap kezdetén, arra, hogy mit üzen nekünk Jézus. El lehet olvasni
napközben vagy este is, de ajánlott ezzel kezdeni a napot. Egyébként én
reggelente 5 órakor kelek és akkor írtam az elmélkedéseket, tehát nekem ez
az első gondolatom.
A Hit évében jelent meg először a kötet és szándékaim szerint minden évben
megjelenik. A cím továbbra is Szívem első gondolata marad, csak az évszám
változik. (A 2013. évi elfogyott, nem rendelhető.)
Az elmélkedések szövege új, nem az előző év ismétlése. 100 % közérthető,
nem elvont filozófia vagy teológia. Én csak egy egyszerű pap vagyok, akin
keresztül a jó Isten egyszerű üzeneteket akar közvetíteni nektek.
És elkészült az idei karácsonyi gyerekkönyv is. Mesekönyv formátum,
keménytáblás kötés, tele színes, egész oldalas képekkel. Címe: Betlehemi
jászol.
Mindkét könyv megrendelhető tőlem űrlap segítségével vagy e-mailben.
Könyvesboltokban ne keressétek, mert nincs. Információ lentebb.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. szeptember 30.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a kövekező sorra, linkre:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelheti az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Betlehemi jászol darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 30., hétfő

[Evangelium] 2013-09-30

2013. szeptember 30. – Hétfő

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb
közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket,
maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki befogadja ezt a
gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt
fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a
legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki
ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged
velünk együtt. Jézus így válaszolt: Ne tiltsátok meg, mert aki nincs
ellenetek, az veletek van.
Lk 9,46-50

Elmélkedés:

Lukács evangélista megrázóan mutatja be, hogy a tanítványok mennyire
félreértik Jézus küldetését, illetve azt is, hogy mit jelent az ő
részükről a követés. Miután szenvedéséről és haláláról beszél Jézus, amely
küldetésének lesz a beteljesedése, a tanítványok egyéni hatalomvágyukkal
vannak elfoglalva. Csak sokkal később fogják megérteni, hogy az ő útjuk is
ugyanaz lesz, mint Jézusé.
Ekkor a gyerekesen vitatkozó apostolok elé Jézus egy gyermeket állít
példaként. Természetesen nem azért, hogy tovább folytassák gyerekes
magatartásukat, hanem azért, hogy ne a nagyságra törekedjenek. Isten
országában ugyanis nem azok a szempontok érvényesülnek, amelyek
meghatározzák ennek a világnak a rendjét. A világban sokan a hatalomra, az
uralkodásra, a tekintélyre vagy a másokkal szembeni nagyságra törekszenek.
Isten országában viszont az számít nagynak, aki tud alázatos lenni, képes
mások szolgálatára, és aki megőrzi magában a gyermeki lelkületet. Miként a
gyermeknek nincs hatalma, védtelen és mások gondoskodó szeretetére szorul,
ugyanúgy mindannyian Istenre bízzuk életünket. A Krisztus-követés mindenki
számára nyitott, aki gyermeki szívvel fogadja Jézus tanítását s
ragaszkodik hozzá.
Keresztényként Jézustól, az emberré lett Istentől tanuljuk meg, hogyan
kell emberként élnünk. Ő mutatja meg nekünk az emberi élet értelmét és
célját. Érdemes rábíznunk magunkat, hogy megmutassa számunkra az Atyához
vezető utat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
leborulni Istenséged titka előtt.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130930.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Sokan kérdezik, mi az a Szívem első gondolata könyv? Nem egy gyermekeknek
szóló imakönyv. Néhány információ:
A könyv az év minden napjára tartalmazza a napi elmélkedéseket az
evangéliumról. Az evangélium szövege nincs a könyvben, mert az jelentősen
megnövelné a terjedelmet (így is 480 oldal), de jelezve van a szentírási
hely, ami alapján elolvasható. Az elmélkedés szövege úgy van
megfogalmazva, hogy az evangélium olvasása nélkül is érthető. Közkívánatra
a 2014. évi könyvben van egy imagyűjtemény és a vasárnapokhoz saját ima
tartozik.
A Szívem első gondolata 2014. kötet most októberben jelenik meg. Idén
decembertől (adventtől) 2014. adventig tartalmazza minden napra az
elmélkedést. Hétköznapra 1 oldal (4 perc), vasárnapra 2 oldal (7 perc).
Igen, arról van szó, hogy egy évre előre megírom az elmélkedéseket és
könyvben kiadom, mert sokan így könnyebben, szívesebben olvassák, mint
számítógépen.
A könyv azért kapta az ismert reggeli ima első soráról (Szívem első
gondolata) címét, mert azt a célt szolgálja, hogy a jó Istenre figyeljünk
a nap kezdetén, arra, hogy mit üzen nekünk Jézus. El lehet olvasni
napközben vagy este is, de ajánlott ezzel kezdeni a napot. Egyébként én
reggelente 5 órakor kelek és akkor írtam az elmélkedéseket, tehát nekem ez
az első gondolatom.
A Hit évében jelent meg először a kötet és szándékaim szerint minden évben
megjelenik. A cím továbbra is Szívem első gondolata marad, csak az évszám
változik. (A 2013. évi elfogyott, nem rendelhető.)
Az elmélkedések szövege új, nem az előző év ismétlése. 100 % közérthető,
nem elvont filozófia vagy teológia. Én csak egy egyszerű pap vagyok, akin
keresztül a jó Isten egyszerű üzeneteket akar közvetíteni nektek.
És elkészült az idei karácsonyi gyerekkönyv is. Mesekönyv formátum,
keménytáblás kötés, tele színes, egész oldalas képekkel. Címe: Betlehemi
jászol.
Mindkét könyv megrendelhető tőlem űrlap segítségével vagy e-mailben.
Könyvesboltokban ne keressétek, mert nincs. Információ lentebb.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. szeptember 30.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a kövekező sorra, linkre:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelheti az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Betlehemi jászol darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 29., vasárnap

[Evangelium] 2013-09-29

2013. szeptember 29. – Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta:
„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap
dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja
előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a
gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák
jöttek, és nyalogatták a sebeit.
Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is
meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett,
meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám,
Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva
hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt
életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt
vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek
nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon,
se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba,
ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide
jussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.
Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak
közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.
Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a
halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31

Elmélkedés:

Emberi válaszra váró isteni üzenet
Egy esztendővel ezelőtt a Szentírás vasárnapját megelőző szombaton avatták
boldoggá Gabriele Allegra ferences szerzetest, aki először fordította le a
teljes bibliát kínai nyelvre. Gabriele atya Szicíliában született
1907-ben. Pappá szentelése után 1930-ban Kínába került, itt kezdte tanulni
a kínai nyelvet, majd a világháborút követően Hongkongba költözött, ahol
élete végéig dolgozott. Élte legnagyobb részét a fordításnak és a
tudományos munkának szentelte, de mellett örömmel segítette a szegényeket,
a betegeket, a hadirokkantakat. Egyházunk immár hivatalosan boldogként
tiszteli őt, de boldognak nevezhetjük őt a szó egyszerű értelmében is.
Mert aki Isten üzenetét nap mint nap figyelmes szívvel olvassa és ahhoz
igazítja életét, megtalálja a boldogságot.
Minden esztendőben szeptember utolsó vasárnapján a Szentírás kiváló
ismerője és fordítója, Szent Jeromos ünnepéhez (szeptember 30.)
kapcsolódóan tartjuk meg a Katolikus Egyházban a Szentírás vasárnapját. A
Biblia 45 ószövetségi és 27 újszövetségi iratát jogosan tartjuk szentnek,
hiszen hitelesen tesz tanúságot az isteni kinyilatkoztatásról. A Hit
évében talán arra érdemes odafigyelnünk ezen a mai ünnepen, hogy a
Szentírás mennyiben lehet számunkra a hit forrása és közvetítője? A hit
forrása és közvetítője az ember számára természetesen maga Jézus Krisztus,
az Isten Igéje, aki jelen van a Szentírásban, mint Isten igéjében,
szavában.
A kérdés csak az, hogy milyen módon? Ezen a ponton kissé elválik egymástól
a protestáns és a katolikus teológia. A mai protestáns felfogás szerint a
Szentírás tekintélye abban gyökerezik, hogy benne Jézus Krisztussal
találkozhatunk. A Szentírás olvasása alkalmat ad az embernek, hogy
találkozzon Isten szavával és hittel elfogadja azt. A Szentírás azáltal
válik Isten szavává, hogy az ember meghozza ezt a hitbeli döntést. A
hitnek, a hitbeli elfogadásnak náluk tehát döntő jelentősége van. A
katolikus felfogás másként közelít Isten igéjéhez. Nálunk is jelentősége
van a hitnek, de a hitbeli elfogadás nem feltétel, attól függetlenül és
azt megelőzően is jelen van hitünk szerint Isten szava a Szentírásban. Ha
értő módon hallgatjuk és helyesen értelmezzük a Bibliát, akkor is
lehetőségünk van az elutasításra. Azt is tegyük még ehhez hozzá, hogy a
Szentírás helyes magyarázata és értelmezése feltételezi a hitet, mint az
ember válaszát Isten üzenetére, mert e nélkül minden magyarázat legfeljebb
vallással foglalkozó tudománynak nevezhető, de távol maradnánk a hitből
fakadó keresztény élettől, amire a magyarázat ösztönöz bennünket.
Ezen tudományosnak tűnő okfejtés után evezzünk könnyedebb vizekre a
Szentírással kapcsolatban! Engem mindig megrettent, és ezzel valószínűleg
nem vagyok egyedül, amikor valaki bálványozza a szavakat. Azt értem
ezalatt, hogy a szavak fontosabbá válnak, mint az üzenet lelki tartalma.
Nem elmélyedni akar az illető a tanítás igazságában, hanem a maga
igazához, igaznak vélt gondolataihoz keresi a megalapozást, a bizonyítékot
a Szentírásban. A Biblia így valóban holt betűvé válik. Márpedig a betű
nem fog hitet ébreszteni senkiben. A betűk képtelenek arra, hogy
megújítsák bárkinek is az életét. Jézus ezt mondja: „Hozzátok intézett
szavaim lélek és élet" (Jn 6,63). Alázattal és türelemmel érdemes olvasnom
a Szentírást, hogy felfedezhessem annak lelki gazdagságát, a benne rejlő
lelki kincseket, magát Isten Lelkét, aki „elvezet a teljes igazságra" (Jn
16,13). Alázattal kell olvasnom a Szentírást, lelkem nyitottságával, hogy
Isten igazsága tölthesse be lelkemet. Türelemmel kell olvasnom, várva,
hogy a sötétségben megszólaljon a világosság és utat mutasson számomra.
Azzal a szándékkal érdemes olvasnom a Szentírást, hogy életemet a benne
felismert igazsághoz igazítom. Jézus Krisztus az igazság.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Isten! Hiszem, hogy a szentírás szavai által te szólsz az
emberekhez, te szólsz hozzám. Nem elégszem meg szavad hallgatással és
olvasásával, hanem arra törekszem, hogy a megismert igazságot mindennapi
életemben megvalósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni üzenetedre.
Segíts, hogy a tanítás ne maradjon bennem „holt betű", hanem életté váljon
bennem. Segíts, hogy a szavak mögött meglássalak téged, aki az üdvösség
útját mutatod meg számomra. Igéd által alakítsd át gondolkodásomat,
ébressz bennem hitet és ösztönözz jócselekedetekre! Hiszek, Uram, erősítsd
bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130929.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum