2008. december 31., szerda

[Evangelium] 2008-12-31

2008. december 31. - Szerda

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: "Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

A kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg -
olvashatjuk János evangéliumának bevezetésében. Keresztény életünk azt
jelenti, hogy egyre inkább Krisztus szerint élünk, azaz az isteni kegyelem
és az isteni igazság szerint. Aki pedig ebben él, az a világosság szerint
él és Isten él őbenne. Vajon a mögöttünk álló esztendőt felhasználtuk-e
arra, hogy növekedjen bennünk a kegyelem és az igazság? Tudott-e ennek
köszönhetően Isten növekedni bennünk? Tudott-e minket a kegyelem és az
igazság egyre krisztusibbá alakítani? Növekedett-e bennem a világosság?
Isten fénye, a kegyelem fénye, a hit lángja, a szeretet tüze? Isten talán
mégsem számon kér most minket. Majd eljön ennek is az ideje. Most az új
esztendővel új lehetőséget ad, hogy általa, kegyelme és igazsága által
éljünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük,
aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra
választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen. Neked, aki az
élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a
Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és
hála mindörökkön örökké! Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 30., kedd

[Evangelium] 2008-12-30

2008. december 30. - Kedd

Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi
templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős
volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd
özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha,
böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is
odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik
Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek
mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig
növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte
benne.
Lk 2,36-40

Elmélkedés:

Simeon tanúságtételét a Megváltóról Anna tanúskodása folytatja. Ő is jelen
van, amikor bemutatják Jézust a templomban, s arról beszél az ott
lévőknek, hogy ez a Gyermek, az, akire évszázadok óta vártak, a Megváltó.
Az isteni ígéret beteljesedését látja a kis Jézusban, s most örvendezik,
hogy az ő és a nép várakozása nem volt hiábavaló.
Karácsony napján a mi várakozásunk is beteljesedett. Nekünk is megadatott,
hogy felismerjük az emberré lett Istent. S ha minket is örömmel töltött el
az Istenlátás, akkor nekünk is tanúskodnunk kell a világban arról, hogy
valóban ő a Megváltó. Érdemes továbbadnunk nekünk is Simeon és Anna
utódaiként ezt az örömhírt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, add meg nekem a testvéri szeretetet, és színed előtt add ezt meg,
ott, ahol te látsz; add, hogy amikor szívem igazi ítéletét kérdezem, ezt a
választ halljam: a testvéri szeretetnek a jóság gyümölcsét rejtő gyökere
valóban bennem van; akkor bizakodhatom Benned, és te megadod nekem
mindazt, amit kérek, mivel megtartom parancsaidat.
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 29., hétfő

[Evangelium] 2008-12-29

2008. december 29. - Hétfő

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
"Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

A karácsonyi öröm ma Simeon örvendezésével folytatódik. Az idős Simeonnak
a szíve vágya teljesedik akkor, amikor várakozása az Üdvözítőre
beteljesedik. Sőt, még ennél is több történik, hiszen láthatja és karjába
veheti a Gyermeket. Örvendező szavaiból lényeges dolgokat tudunk meg az
újszülöttről. A Jézus által elhozott szabadítás, megváltás minden népnek,
minden embernek szól. Az üdvösséget Isten minden ember számára felkínálja.
Simeon szavai már előrevetítik, hogy nem mindenki fogadja el az
üdvösséget. Lesznek, akik elutasítják Isten Fiát, szembeszállnak a
világossággal, s nem akarnak Isten törvényeinek azon útján járni, amely az
üdvösségre vezet. Vajon én meglátom-e a betlehemi kisdedben megváltómat?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó drága betlehemi Fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed
mély titkához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha oly
nekikeseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy
jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az Atyának gyermekei,
testvéri szeretetben éljünk egymással.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 28., vasárnap

[Evangelium] 2008-12-28

2008. december 28. - Vasárnap, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
"Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent,
visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

A szeretet otthona
Még 2007. nyarán olvastam a hírt, hogy veszélyben van Spanyolország
leghíresebb temploma, a barcelonai Szent Család székesegyház. A templomot
a világhírű építész Antonio Gaudí 1883-ban kezdte el építeni, s ő maga 40
éven át dolgozott rajta. Az építész olyannyira részletgazdagon tervezte
meg a székesegyházat, hogy az mind a mai napig befejezetlen. S bár a
munkák még több évig eltarthatnak, az épület máris műemléknek számít, a
Születés kapuja felöli homlokzatot például 2005-ben a Világörökség részévé
nyilvánították, s évente több millióan keresik fel. Az épület azért került
veszélybe, mert egy most épülő földalatti gyorsvasút közvetlenül a templom
alapjai mellett halad el, s ha az alapokat súlyos károsodás éri, akkor az
épület akár menthetetlenül romba is dőlhet.

Jogosan állíthatjuk, hogy napjainkban a család intézménye, a család
közössége veszélyben van. Mintha valamiféle földalatti munka
veszélyeztetné a család alapjait. Mintha valamiféle titkos betegség
támadná meg a család legérzékenyebb pontjait. Mintha egyesek szándékosan
támadnák azokat az emberi értékeket, amelyeken a családi élet nyugszik, s
amelyeket mindannyian a család közösségében tapasztalunk meg, kapunk a
szüleinktől és adunk tovább gyermekeinknek.

Néhány napja ünnepeltük karácsonyt, Jézus Krisztus születését. Az ünnep
lényegét így is megfogalmazhatjuk: Jézus születésével az isteni szeretet
jött el az emberek világába, a mi világunkba. A Szeretetnek otthonra van
szüksége. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra találjon. A
mindenható Istennek az volt a szándéka, hogy Jézus emberi családban
szülessen meg, a szeretet egy családban jöjjön el a világba. Istennek
szüksége volt egy családra, hogy megszülessen. A mai napon, a karácsony
ünnepe utáni első vasárnapon a Szent Családot: a kis Jézust, Máriát és
Józsefet állítja az Egyház ünneplésünk középpontjába és a családok elé
példaképként. Jézust, aki maga a szeretet, a családban megszülető
szeretet. Máriát, Jézus édesanyját, minden édesanya példaképét. És Szent
Józsefet, Jézus nevelőapját, aki minden földi édesapa számára példát mutat
az atyai gondoskodásról.

Annak érdekében, hogy segítségére tudjunk lenni a családoknak az Isten
szándéka szerinti életben, érdemes pontosan megneveznünk azt a veszélyt,
ami a család ellen van. És ez nem más, mint Isten hiánya, a Szeretet
hiánya. A Szeretetnek szüksége van családra, de a családnak is szüksége
van a Szeretetre. Istennek szüksége van a családra, de a családnak is
szüksége van Istenre.

Hála Istennek nem csak a családot fenyegető veszélyeket és a családi élet
árnyoldalait, valamint mindennapi gondjait tapasztaljuk napról napra,
hanem láthatjuk a családi élet szép hatásait is. Azok a családok ugyanis,
ahol helye van Istennek, helye van a szeretetnek, könnyebben tudnak
küzdeni a nehézségekkel. Azok a családok, ahol jelen van az élő Isten és
élő a szeretet is, ott az új életet, a születendő gyermeket nem
elhárítandó veszélynek, hanem Isten áldásának tekintik. Isten jelenléte, a
szeretet jelenléte ha nem is látványosan, de egyértelműen és észrevehetően
megmutatkozik a családok életében, a házastársak egymással való
kapcsolatában, a szülők és a gyermekeik kapcsolatában. Isten közelsége, a
szeretet légköre a gyermekektől kezdve a szülőkig és a nagyszülőkig a
család minden tagját segíti abban, hogy felelősséggel éljen saját
hivatásának.

Befejezésül néhány gondolatot szeretnék idézni a Szentatyától, XVI.
Benedek pápától, aki tavaly ilyenkor, Szent Család vasárnapján a
következőket mondta: "Isten Fiát Mária és József szeretete vette körül,
amikor e világba jött. Az Ő titkáról elmélkedve arra buzdítom a keresztény
családokat, hogy tapasztalják meg életükben az Úr szerető jelenlétét, s
ugyanakkor Krisztus emberszeretetétől indíttatva tegyenek tanúságot a
világban a szerelem és a szeretet, a házasság és a család szépségéről. A
család, amely egy férfi és egy nő felbonthatatlan szövetségére épül, az a
kiváltságos környezet, amely az emberi életet - annak kezdetétől
természetes végéig - befogadja és óvja. Érdemes tenni a családért és a
házasságért, mert érdemes tenni az emberért, aki Isten legértékesebb
teremtménye." (2007. december 30.)

Legyen ez a pár gondolat erősítés és bátorítás a családok felé, hogy
bennük, plébániánk családjaiban és minden magyar családban otthonra leljen
a szeretet, otthonra találjon az Isten.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy
tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,és hogy a törvény
megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben
éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban,
és az örökkévalóságban.
Boldog XXIII. János pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 27., szombat

[Evangelium] 2008-12-27

2008. december 27. - Szombat, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján, kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és
a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: "Elvitték
az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!" Péter és a másik tanítvány
elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik
tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz.
Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben
odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt,
amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön
feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki
először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

János evangéliumában mindvégig felfedezhető az a szándék, hogy egyrészt
bemutassa a mennyei Atya és a Fiú közti kapcsolatot, másrészt elvezesse az
olvasót a Jézusban, mint Isten Fiában való hitre. Az ember számára ez a
hit a feltétele az üdvösségnek. Jézus az Atya küldötteként jön el a
földre, az ő megtestesülését ünnepeljük karácsonykor. Jövetelének célja,
hogy meghívjon minket az Atyával való közösségbe és felébressze bennünk a
hitet. Hinni abban, hogy a betlehemi Gyermek valóban az Isten Fia,
ugyanúgy nem könnyű, mint hinni abban, hogy feltámadt a halálból.
Születése és halála egyaránt a hit döntése elé állít minket. A sírhoz
siető János apostol látott és hitt. Vajon a kis Jézust látva megszületik-e
bennem a hit?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk! Hozzád jövünk, Betlehem édes
Gyermeke, aki megszületvén elrejtetted istenségedet, hogy osztozz a mi
törékeny emberi természetünkben.
A hit világánál felismerünk téged mint igaz Istent, aki megtestesült
értünk. Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
II. János Pál
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 26., péntek

[Evangelium] 2008-12-26

2008. december 26. - Péntek, Szent István vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban
az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti
fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

Karácsony másnapján Szent Istvánra, egyházunk első vértanújára emlékezünk.
Élete arra példa számunkra, hogy végigjárta az üdvösség útját, s kész volt
Jézusért feláldozni életét. Aki megismeri Jézust és felismeri a betlehemi
Gyermekben az Isten Fiát, annak döntenie kell: odaadja életét Jézusnak
vagy nem? Elindul-e a jászoltól a hit útján, amely sokszor keresztúttá
változik? Végigmegy-e azon az úton, amelyen az örömteli napok mellett
nehézségekkel teli órák is vannak. Jézusnak, az Üdvözítőnek a születését
ünnepeltük tegnap. Ő valóban minden ember Üdvözítője akar lenne, de jól
tudjuk, hogy csak azok juthatnak el az üdvösségre, akik mindvégig
kitartanak mellette. Szent István vértanú példája minket is indítson az
üdvözítő Istenünk akarata szerinti életre!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mária, te tudod igazán, mi az anyai szeretet, hisz minden szeretetedet,
egész életedet, Megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a
földkerekség minden gyermekét! Használj fel bennünket; általunk adj nekik
oly gyöngéd szeretetet, amilyet édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna
nekik. Fiad szeret minket, ezért megengeded, hogy ugyanilyen szeretettel
és gyöngédséggel forduljunk azokhoz, akik elveszítették szüleiket.
Mária, legszentebb Anya, veled és az angyalokkal együtt a mennyek
országában dicsőítjük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy
senki sem mondhatja: Nincsen apám, sem anyám. Ámen.
Kalkuttai Boldog Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 25., csütörtök

[Evangelium] 2008-12-25

2008. december 25. - Urunk születése, Karácsony

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: "Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az
Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték
mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20

Elmélkedés:

A világ legnagyobb csodája
Az egyik vallásos család kislánya nagyon szerette a bibliai történeteket,
főként a Jézusról szólókat. A kislányt - bár nem ez volt az igazi neve -
mégis nevezzük most is Eszternek, nehogy az igazi Eszter megnehezteljen,
hogy nem ővele példálózunk karácsony ünnepén. Az egyik esztendőben, amikor
a kislány még csak az első osztályba járt, karácsonyra kapott a
keresztanyjától egy gyönyörű képeskönyvet, amely az ókori világ hét
csodájáról, építészeti remekműveiről szólt. Mivel olvasni még alig tudott,
édesanyja segített neki szenteste a könyv megismerésében. Mondta lányának,
hogy ebben a könyvben Jézus korának, vagy még korábbi időknek a
legfontosabb épületei, házai vannak. A kis Eszter kíváncsian nyitotta ki a
könyvet, amely az egyiptomi piramisokkal kezdődött. Nézte, nézegette a
képeket, de látszott rajta egy kis csalódottság. Aztán csak annyit mondott
az édesanyjának, hogy lássuk a másodikat! A következő csodaszámba menő
alkotás Zeusz hatalmas szobra volt. Eszter kissé értetlenül nézte, aztán
megint csak azt mondta, hogy lapozzanak tovább a következőhöz. A harmadik
csodás építmény a rodoszi kolosszus volt, amely a város kikötőjénél
magasodott, de ez sem nyerte el a kislány tetszését. Az alexandriai
világítótoronyra éppen csak rápillantott, aztán ment is tovább,
villámgyorsan végignézte mind a hetet. A végén becsukta a könyvet és
megkérdezte édesanyját: "És hol van a betlehemi istálló? Hol van a
betlehemi barlang? Mert nekem ez a legnagyobb csoda! Hol van a betlehemi
jászol, a világ legnagyobb csodája?"

Miután az éjféli misén mi is hallottuk az angyalok csodálatos énekét a
Megváltó születéséről, most, a karácsonyi reggeli szentmisén a
pásztorokkal együtt útnak indulunk, hogy megkeressük a betlehemi istállót,
a világ legcsodálatosabb épületét, a benne megtaláljuk az újszülöttet, a
betlehemi kisdedet, a kis Jézust. Az elmúlt évszázadokban a világ
különböző részein sok csodálatos épületet építettek és napjainkban is
készülnek építészeti remekművek. Hatalmas templomok az Isten dicsőségére,
még hatalmasabb felhőkarcolók az emberi tudás dicsőségére és óriási
bevásárlóközpontok a vásárlás kétes dicsőségére. De hiába is építenek több
száz méter magas házakat, hiába építenek szállodákat a tenger alá, nincs a
világon még egy olyan csodálatos ház, mint a betlehemi házikó, amelyben
megszületett a megváltó. Lehet fényes palotákat építeni, de az egyszerű
betlehemi istálló mindegyiknél ragyogóbb, mert benne a világ világossága
született meg. Lehet drága pénzen gazdag házakat építeni, de a szegényes
betlehemi házikó mindegyiknél többet ér. A kis betlehemi ház nem olyan,
mint azok a turistalátványosságok, amelyek előtt lenyűgözve állnak meg a
kirándulók ezrei. De mégis, ebbe a házba tér be az egész keresztény világ,
s térdel le a Gyermek előtt. A betlehemi ház, Jézus születésének helye a
világ legcsodálatosabb háza.

És az én szívem is ilyen csodálatos hellyé változhat, ha megszületik benne
Jézus! Máriának azért kellett egy istállóban világra hoznia gyermekét,
mert "nem kaptak helyet a szálláson" (Lk 2,7). Mi ne legyünk olyanok, akik
elutasítjuk, elküldjük Jézust! Fogadjuk be őt a szívünkbe, adjunk neki
helyet az életünkben! A pásztorok úgy tértek haza, hogy szívükben magukkal
vitték az Urat. A mostani karácsonyi szentmiséről mi is Ővele térjünk
haza, hogy a betlehemi Gyermek megszentelje otthonainkat és békét adjon
családjainknak!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Csillag fénye vezess minket,
Hogy megleljük Istenünket!
Hitünkkel és tetteinkkel
Éljünk a Te kegyelmeddel!

Csillag fénye légy vezérünk,
A kisdedre, hogy ráleljünk!
Világosítsd szívünk, lelkünk,
Erősítsd meg igaz hitünk!

Áradjon ránk szent kegyelem!
Mutass rá, hogy merre lelem,
Akit nemzedékek vártak,
S megszületett a világnak.

Add, hogy e szent éjjelen
Minden embernek legyen
Ahol álomra hajtja a fejét,
Érzi család szeretetét. Ámen.
(Takács Attila: Karácsonyi ima)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 24., szerda

[Evangelium] 2008-12-24

2008. december 24. - Szerda

Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a
prófétai szavakra nyílt az ajka:
"Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő
népét; erős szabadítót támasztott minekünk szolgájának, Dávidnak
családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka
által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel
néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére
emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk
váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség
kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk
előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert
az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod
nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől,
amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon
azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a
béke útjára vezérelje."
Lk 1,67-79

Elmélkedés:

Zakariás imádsága végül is az eljövendő Megváltóról szól, aki
helyreállítja a kapcsolatot a bűnös ember és az Isten között. Ez azonban
nem az ember valamiféle érdemének köszönhető, hanem Isten irgalmasságának.
Ő jön el hozzánk, ő hajol le irgalmával értünk, ő közeledik hozzánk, hogy
megbocsássa bűneinket. Ő teljesíti hűségesen ígéretét, bár az ember
sokszor hűtlen lett hozzá. A megváltó születése új élet lehetőségét
jelenti számunkra. A bűnös élet homálya, sötétsége helyett az üdvösség
világos útjára léphetünk. Használjuk ki a lehetőséget, hogy Isten maga
kínálja fel nekünk a lelki újjászületést.
(Horváth István Sándor)

2008. december 25. - Urunk születése, Karácsony - Éjféli mise
Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria
kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid
városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével,
Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária
napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az
éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt
hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid
városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és
jászolba fektetve." Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül.
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség
a földön a jóakaratú embereknek!
Lk 2,1-14

Elmélkedés:

Megszületett
Az esztendő többi napjához képest egészen szokatlan időben, éjnek idején
hívott minket a harang a templomba, s most azok is meghallották ezt a
harangszót, akik máskor talán elengedik a fülük mellett. Van ebben a
harangszóban valami varázslatos, valami ellenállhatatlan. A karácsonyi
éjféli misére hívott minket, hogy ebben a szokatlan időben, éjnek idején
ünnepeljük meg Jézus Krisztus születésének napját. Egyeseket talán csak a
megszokás hozott ide, másokat a kíváncsiság, vagy az, hogy máskor nem
lehet éjfélkor a templomba menni. Sokaknak ilyenkor eszükbe jut
gyermekkoruk szép karácsonya, s visszasírják a régi szép időket. Úgy
gondolom, teljesen szükségtelen romantikázni, fölösleges sajnálkozni az
ünnep fényének elhalványulása miatt, hiszen idén is szép ünnepnek lehetünk
a részesei, ha sikerült megőriznünk magunkban egy keveset a gyermeki
lelkületből, vagy sikerül azt feléleszteni magunkban. Arról a gyermeki
lelkületről beszélek, amelyet maga Jézus is ajánlott tanítványainak.

Fekete István, a gyermekeknek szánt regényeiről híres magyar író szívesen
eleveníti fel írásaiban saját gyermekkorát. A Betlehem című elbeszélésében
például arra emlékezik vissza, hogy kisgyermekként hogyan betlehemezett
barátaival. Kartonpapírból saját maguk készítettek kis betlehemi házikót,
amivel sorra járták a házakat, s persze perselyt is vittek magukkal, mert
a köszöntésekért és jókívánságokért szívesen adtak az emberek egy kis
aprópénzt. Egy alkalommal a gyerekek december 24-én elhatározták, hogy
átmennek a szomszéd faluba betlehemezni. Mivel estére nagyon rossz idő
volt várható, ezért siettek volna haza, de az emberek minden háznál
hosszasan megnézték a betlehemet, szívesen marasztalták és etették a
gyerekeket, aminek aztán az lett a következménye, hogy mire hazafelé
indultak nagy hófúvás kerekedett. A viharos szél majdnem belelökte őket a
jeges patakba, s csak lassan jutottak előre nehéz pásztorsubáikban. Még az
is felmerült bennük, hogy inkább vissza kellene fordulni, s majd másnap
hazamennek, de a vezető fiú azt mondta, hogy csak menjenek tovább, mert őt
bizony "agyonverik, ha nem lesz otthon az éjféli misén". Ezért aztán
vánszorogtak tovább hazafelé, nagy félelemmel a szívükben. Egyszer csak
megálltak, mert nem tudták, hogy hol lehetnek. A nagy hidegben
összebújtak, már azt hitték, meg fognak fagyni az éjszaka, amikor az egyik
fiú, Péter, aki papnak készült, ezt mondta a többieknek: Imádkozzunk! E
szóra csend lett, s a csendben alig hallhatóan megérintette őket a távoli
harangszó. Boldogan indultak el, mert most már tudták az utat, a harang
szava megmutatta nekik az utat. A történetnek az lett a vége, hogy
szerencsésen hazaértek és mind ott voltak az éjféli misén.

Most mi is mind itt vagyunk az éjféli misén. Követtük a harang szavát.
Követtük szívünk hangját. Követtük a csillag fényét. Halljuk az angyali
szót: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú
embereknek! Az angyali szó minket is Betlehembe vezet. Ha valaki
újdonságra, rendkívüli vágyott, az csalódni fog. A történet, Jézus
születésének története idén is ugyanaz, mint minden esztendőben. Ez az
egyszerű történet mégis megörvendeztet minket, s olyan boldogsággal tölti
el mindannyiunk szívét, amelyet az év más napjaiban nem szoktunk érezni.
Lélekben Betlehembe érve pontosan azt találjuk, amit az angyalok
hirdettek: egy szegényes istállóban a jászol szalmáján fekszik egy
gyermek. Egy újszülött, akit édesanyja ezen a szegényes helyen hozott a
világra. Ez a gyermek az Isten Fia, a mi Megváltónk.

Vártuk a csodát. Vártuk az angyalokat. Vártuk a szentestét, a fenyő
illatát, az ajándékozást. Vártuk a betlehemi Gyermeket. Várakozásunk most
teljesült. Megtörtént a csoda: az Isten emberré lett, emberként született
meg erre a világra. Megjöttek az angyalok, s énekükkel békét, Istentől
jövő békességet hirdetnek nekünk. Itt van végre, eljött hozzánk,
megszületett végre Jézus, az Isten Fia. Mondjuk örömmel: ma megszületett
Jézus Betlehemben és az én szívemben is!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jószándékú emberek
a föld minden nemzetéből,
jöjjetek bizalommal az Üdvözítő jászolához!
Siessetek, hogy találkozhassatok azzal,
aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk
az igazság, a béke és a szeretet útját!
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 23., kedd

[Evangelium] 2008-12-23

2008. december 23. - Kedd

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele."
Lk 1,57-66

Elmélkedés:

"Irgalmas volt hozzá az Úr" - mondták a rokonok és a szomszédok
Erzsébetnek, akinek hosszú időn keresztül nem lehetett gyermeke. Az
emberek tehát úgy tartották, hogy a gyermek János Isten ajándéka, Isten
irgalmasságának a jele. Ennek az irgalomnak örvendeznek mindannyian
Erzsébettel együtt.
S ha az előfutárnak, Keresztelő Jánosnak a születése az isteni irgalmasság
jele, akkor ez még inkább elmondható Jézus születéséről. Az ő személyében
az irgalmas Isten öltött emberi testet, hogy az embereket visszavezesse a
mennyei Atyához, aki irgalommal és könyörülettel fogad vár bennünket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 22., hétfő

[Evangelium] 2008-12-22

2008. december 22. - Hétfő

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Elmélkedés:

Mária imádsága dicsőítés és hálaadás egyszerre. A mindenható Istent
dicsőíti mindazért, amit az emberekért tesz Jézus által. Ebben az imában
nyoma sincs annak, hogy az ember bármivel is kiérdemelte volna Istentől a
Megváltót vagy a megváltást. Mária tudja, hogy ő maga kicsiny, és Isten
hatalmas. A kicsiny ember pedig rászorul Isten segítségére, aki
irgalmasságában lehajol hozzá, hogy megmentse. Amikor az ember felismeri
az ezt a felé hajló isteni szeretetet, akkor hála ébred szívében. Erről
tanúskodik az istendicséret mellett Mária imája. Hálát ad azért, hogy
Isten kiválasztotta arra, hogy a megváltó anyja legyen, ugyanakkor minden
ember nevében köszönetet mond az ígéretét teljesítő Istennek. Legyünk mi
is hálásak azért, hogy Isten irgalma testet öltött a betlehemi Gyermekben!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Te Úr vagy minden nép fölött,
és Szegletkő, mely összeköt,
sárból formáltad hívedet,
most jöjj, fejezd be művedet!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (35.)
Örömmel olvastam a héten, hogy a Szentatya erőteljesebb internetes
jelenlétre biztatott. Nálam persze nyitott kapukat dönget ezzel a
kéréssel, de azért megfontoltam kérését. Aztán arra jutottam, hogy a ti
segítségetekkel talán tudnám teljesíteni kérését. Ajándékozzátok meg
barátaitokat karácsonyra azzal, hogy ők is megkapják az e-vangéliumot.
Szóljatok nekik bátran erről a lehetőségről!
Az elmúlt napokban kis kórusunkkal a Téren és időn át című karácsonyi
darabbal felléptünk a zalaegerszegi kertvárosi templomban, a körmendi
plébániatemplomban, most vasárnap pedig Zalaegerszegen az utcai karácsonyi
vásárban. Lelkesen készülünk a helyi betlehemes játékra is (december 24.
16 óra), ahol a zene és az ének is élő lesz. Többen kérték, hogy tegyek
fel a netre képet vagy videót a kórusról. Kis türelem és ez is meglesz
hamarosan.
A CD elfogyott, talán jövőre újra kiadjuk karácsony előtt. A legutolsó 10
db CD-t, amelyeket a Szent Veronika kórus tagjai dedikáltak, ajándéknak
szánom azoknak, akik segítik kórusunk hangosításának beszerzését
(hangfalak, erősítő, mikrofonok és vezetékek). 5 db véletlenszerűen kerül
kisorsolásra, 5 db pedig a legtöbbet adakozóké lesz. Egymásra licitálni
ezúttal nem lehet. A "verseny" azok között folyik, akik 2009. január 10-ig
eljuttatják támogatásukat a Zalalövői Plébánia, 8999 Zalalövő, Szabadság
tér 6. címére vagy 75500313-10030493 számú számlájára és a közlemény
rovatba beírják: "Szent Veronika kórus részére".
Ez a hangosító berendezés lesz a kórus karácsonyi ajándéka. Már
beszereztem mindent, csak a számlát kell még rendeznem.
A lelkes gyerekek és fiatalok nevében is köszönöm támogatásotokat!
További szép adventi készületet kívánva, szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 21., vasárnap

[Evangelium] 2008-12-21

2008. december 21. - Advent 4. vasárnapja

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
"Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Az édesanyák a békesség angyalai
Az utolsó adventi vasárnapon, amikor már mind a négy gyertya ég az adventi
koszorún, s amikor már nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is fokozott
izgalommal várják az ünnepet, Jézus édesanyjával, Máriával találkozunk az
evangéliumban. Ő áll mellénk anyai szeretetével, hogy elkísérjen minket az
utolsó néhány napon. Égi édesanyánknak közelsége megnyugtat minket. Mert
az édesanya szeretete nélkül nincs igazán karácsonyi ünnep egyetlen
családban sem. Sok felnőtt számára a kis Jézussal együtt édesanyjuk is
eljön az égből, s érzik: Szűz Mária és saját édesanyjuk közösen nyújtják
feléjük a kis Jézust a szeretet ünnepén.

Az édesanyák jól tudják, hogy elsősorban rajtuk múlik, miként készül fel
családjuk a karácsonyra, s bizony az ő feladatuk az is, hogy az esetleges
nézeteltéréseket elsimítsák a szentestén. Asztalos István, a kolozsvári
születésű erdélyi író egy ilyen esetre emlékezik vissza egyik
elbeszélésében. Az író olyan szegény családban nőtt fel, hogy a gyermekek
taníttatására már nem jutott pénz, sőt, sokszor még ennivalóra sem. A
fiúnak a harmadik osztály után abba kellett hagynia a tanulást, hogy
kétkezi munkával ő is pénzt keressen a családnak. Az egyik évben, amikor
különösen is nagy volt az éhínség a családban, mindannyian már nagyon
várták a karácsonyt, mert akkor legalább enni fognak. A négy kis sovány
tyúkot az édesanya már októberben és novemberben kénytelen volt levágni,
de az egyetlen vézna kakast sajnálta. Gondolta majd tavasszal megerősödik,
ha kibírja a telet. Nehéz év volt ez is, mint a többi, de most maradt egy
reményük, hogy karácsonyra bőség legyen. A tizennégy éves fiúnak, munka
közben egy gerenda összeütötte a kezét, s jó remény volt rá, hogy ha
kihúzza a gyógyulást karácsonyig, akkor szép kis pénzt kap a
betegsegélyező hivataltól. Karácsony előtt pár nappal gyalog indult a
városba a pénzért a fiú, akinek édesanyja pontosan megmondta neki, hogy
mit vegyen majd a városban a családnak. A nagy hófúvás miatt megkésett, s
mire odaért, a hivatal már zárva volt. Elhatározta, hogy megvárja a
reggelt. Éjszakára a vasútállomás várójába húzódott be, de éjfélkor
kitették, mert nem volt jegye. A szigorú vasutas szerint, nincs joga itt
várakoznia, ha nem akar utazni. A hideg téli estét nagy nehezen átvészelve
reggel beállított újra a betegsegélyező hivatalba, s a papírmunka hosszas
elintézése után végre a pénztárhoz jutott. A pénztáros már ki is számolta
neki a pénzt, de annak átvételéhez arcképes igazolványt kért. Mivel ez nem
volt a gyermeknek, pénz nélkül kellett távoznia. Mondták neki, hogy az
apjával majd átveheti a pénzt igazolvány nélkül is, de ez őt egyáltalán
nem vigasztalta, mert ez már csak karácsony után lesz. Sírva tette meg az
utat hazáig. Amikor üres kézzel beállított, mindenki sírva fakadt, aztán
hirtelen elszabadultak az indulatok. A bátyja az anyjukra támadt, hogy
miért is sajnálja azt a kakast, mert bizony ő nem azért dolgozott egész
évben, hogy még karácsonykor is éhezzen. Erre az apjuk keze is ökölbe
szorult, s már megütni készült az idősebb fiút, amikor az édesanya állt
közéjük, hogy egymásnak ne essenek karácsony szent napján. Aztán kisietett
a házból, s pár perc múlva a levágott kakassal tért vissza. A szavát nem
lehetett érteni a sírástól, de mindenki megbékélt a könnyek láttán.

Azért mondtam el ezt a kis történetet, mert jól tudom, hogy milyen sok
gond hárul ilyenkor, az ünnep előtti utolsó napokban az édesanyákra. Arra
kérem őket, hogy ne csak a sütéssel-főzéssel törődjenek, hanem legyenek a
békesség angyalai családjukban. A bevásárlás és a nagytakarítás mellett
jusson idejük arra is, hogy férjükkel és gyermekeikkel elbeszélgessenek
Jézus születéséről. Ahogyan annak idején Gábor angyal elmondta Jézus
közelgő születésének hírét Máriának, ugyanúgy ezen a mai napon az
édesanyák mondják el családtagjaiknak, hogy közeledik Jézus születésének a
napja. Arra kérem az édesanyákat, hogy anyai szívük szeretetével teremtsék
meg családjukban a szeretet légkörét, mert ahol szeretet van, ott jelen
van az Isten. Ahol szeretet van, ott megszületik Jézus. Legyen ebben
segítségükre Jézus édesanyjának, Máriának közbenjárása az égből!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, napkelet,
mert éjben járunk nélküled;
jöjj, igaz Napunk, halld imánk
és fényességed áraszd ránk!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 20., szombat

[Evangelium] 2008-12-20

2008. december 20. - Szombat

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt
egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal
azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor
megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: "A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének hírüladása után, amit a tegnapi
evangéliumban olvashattunk, ma Jézus születésének hírüladásáról szól az
örömhír. Ismét egy angyali jelenésnek lehetünk tanúi, de most nem egy
apának, hanem egy leendő anyának szól az isteni üzenet, amelyet az angyal
közvetít. Zakariás hitetlenkedése után még inkább feltűnő számunkra, hogy
Mária milyen engedelmesen és alázatosan hisz Isten szavának, s fogadja el
az Isten akaratát. Így válik üdvösségünk szolgálójává.
Talán néha mi is elcsodálkozunk Isten tervein. Talán mi is értetlenül
állunk olykor, amikor megismerjük szándékait. Vajon képes vagyok-e hittel,
engedelmesen elfogadni Isten akaratát?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 19., péntek

[Evangelium] 2008-12-19

2008. december 19. - Péntek

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: "Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: "Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
"Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. "Így tett velem
az Úr - mondta -, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének csodás körülményei csak fokozzák izgalmunkat
és várakozásunkat a karácsonyi előkészületi időben. Apja, Zakariás nem
hitt az angyali szónak, mert lehetetlennek tartotta, hogy idősebb felesége
gyermeknek adjon életet. De ami emberileg nézve lehetetlennek tűnik, nem
lehetetlen az Isten számára. Az evangéliumban leírt események előrevetítik
Jézus születését, ami még ennél is csodásabb körülmények között történt.
Itt is megmutatkozik majd, hogy Isten megváltó, üdvözítő tervének semmi
sem állhat az útjába, még az sem, ami az ember számára hihetetlennek
tűnik.
A hitetlenség sokszor minket is megbénít. De ha hiszünk benne és
engedelmesen elfogadjuk szándékait, akkor Isten általunk is nagy dolgokat
képes véghezvinni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
10 db dedikált ajándék CD.
A karácsonyi CD elfogyott, talán jövőre újra kiadjuk. A legutolsó 10 db
CD-t, amelyeket a Szent Veronika kórus tagjai dedikáltak, ajándéknak
szánom azoknak, akik segítik kórusunk hangosításának beszerzését
(hangfalak, erősítő, mikrofonok és vezetékek). 5 db véletlenszerűen kerül
kisorsolásra, 5 db pedig a legtöbbet adakozóké lesz. Egymásra licitálni
ezúttal nem lehet. A "verseny" azok között folyik, akik 2009. január 10-ig
eljuttatják támogatásukat a Zalalövői Plébánia, 8999 Zalalövő, Szabadság
tér 6. címére vagy 75500313-10030493 számú számlájára és a közlemény
rovatba beírják: "Szent Veronika kórus részére".
Ez a hangosító berendezés lesz a kórus karácsonyi ajándéka. Már
beszereztem mindent, csak a számlát kell még rendeznem.
A lelkes gyerekek és fiatalok nevében is köszönöm támogatásotokat!
További szép adventi készületet kívánva, szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 18., csütörtök

[Evangelium] 2008-12-18

2008. december 18. - Csütörtök

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: "Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

József egy álomból értesül arról, hogy miért vár gyermeket jegyese, Mária.
Isten így közli vele, hogy mit tegyen, vegye feleségül Máriát. József álma
révén mi is bepillantást nyerhetünk az üdvtörténet egyik legnagyobb
eseményének titkába. Mária gyermeke a mennyei Atya Fia, aki a Szentlélek
közreműködése révén fogan meg. Az álombeli látomásból megtudjuk továbbá,
hogy a születendő gyermek lesz a Megváltó, továbbá azt is, hogy a korábbi
időkben elhangzott ígéretek az ő személyében teljesednek be.
E szakasz tehát tanítást ad nekünk arról, hogy kinek az érkezésére
várakozunk az adventi időben. Már csak néhány nap van hátra, hogy
szívünkből feltörjön annak öröme, hogy Velünk az Isten!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
10 db dedikált ajándék CD.
A mai nappal befejezzük karácsonyi CD lemezünk (Takács Attila: Téren és
időn át Betlehembe) megrendelését. Összesen 13+10 lemez maradt.
13 lemez megrendelhető még. Ebből az utolsó 3 személy ajándékba kapja a
CD-t. De aki lekésik, annak sajnos nem jut idén.

A legutolsó 10 db CD-t, amelyeket a Szent Veronika kórus tagjai
dedikáltak, ajándéknak szánom azoknak, akik segítik kórusunk
hangosításának beszerzését (hangfalak, erősítő, mikrofonok és vezetékek).
5 db véletlenszerűen kerül kisorsolásra, 5 db pedig a legtöbbet adakozóké
lesz. Egymásra licitálni ezúttal nem lehet. A "verseny" azok között
folyik, akik 2009. január 10-ig eljuttatják támogatásukat a Zalalövői
Plébánia, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. címére vagy 75500313-10030493
számú számlájára és a közlemény rovatba beírják: "Szent Veronika kórus
részére".
Ez a hangosító berendezés lesz a kórus karácsonyi ajándéka. Már
beszereztem mindent, csak a számlát kell még rendeznem.
A lelkes gyerekek és fiatalok nevében is köszönöm támogatásotokat!
További szép adventi készületet kívánva, szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 17., szerda

[Evangelium] 2008-12-17

2008. december 17. - Szerda

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Első pillantásra talán sokaknak elrettentőnek tűnik a mai evangélium,
amely szöveg Jézus nemzetségtáblája, s amely Máté evangéliumának kezdete.
Miért kell nekünk végigolvasnunk, illetve végighallgatnunk a szentmisén
ezt az egész családfát? Miért kell az újszövetséget egy ilyen hosszú
felsorolással kezdeni, amely ráadásul tele van mindenféle ismeretlen
személyek furcsa neveivel. Néhányuk talán ismerős számunkra, de a többség
teljesen ismeretlen sokaknak.
Jézus nemzetségtáblája az egész ószövetség rövid foglalata. Ha valaki jól
ismeri az ószövetségi könyveket, akkor számára nem ismeretlenek ezek a
nevek. A felsorolás annyit mindenképpen tanít nekünk,, hogy ha meg
szeretnénk ismerni Jézust, akkor ismernünk kell az ószövetséget is, amely
idők ígéreteinek beteljesedése Jézus e világra érkezése. A Megváltó
eljöveteléről szóló prófétai ígéretek Jézus személyébe teljesedtek be.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Karácsonyi CD lemezünk 2. kiadása is éppoly kelendőnek bizonyult, mint az
első. Pillanatnyilag kevesebb mint 80 db van még. A megrendeléseket
kizárólag azok beérkezése sorrendjében, ezen készlet erejéig tudjuk
teljesíteni. Idén már nincs idő újra kiadni, talán jövőre.
A visszajelzések szerint sok családban a gyerekek már kívülről tudják a
dalokat. mások annak örülnek, hogy "nem hívő" férjük napok óta
folyamatosan csak ezt hallgatja. A mamához látogatóba érkező unokák rögtön
indítják a csodálatos zenét, és mindenki engedi, hogy szívéhez érjen a
dallam, megszólítsa lelkét a szöveg. Néhányan még erősek, s megfogadták,
hogy csak karácsony napján fogják először meghallgatni. Minden elismerésem
azoknak, akik kibírják, mert én biztosan nem bírnám ki.
A szenteste, amikor meghallgatjátok, akár sokadszorra, akár első
alkalommal, gondoljunk egymásra, e nagy lelki közösségre Erdélytől
Kanadáig, mindazokra, akik ezekkel a betlehemes dalokkal ünneplik Jézus
születését.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 16., kedd

[Evangelium] 2008-12-16

2008. december 16. - Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: "Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: "Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: "Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: "Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: "Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

A két fiú magatartásának fordulópontjára érdemes odafigyelnünk a mai
evangéliumban. Az első fiú magatartása akkor vesz más (rossz) irányt,
amikor hirtelen könnyelművé válik, s kimondott szavának nem tulajdonít
jelentőséget. Ettől kezdve már nem akarja megtenni, amit korábban
megígért. A második fiú pedig akkor fordul jó irányba, amikor megbánta,
amit mondott. Rájött arra, hogy hibázott, amikor megtagadta a segítséget,
s ezt a hibát jóvá akarja tenni. Ezért aztán végül megteszi azt, amihez
előbb még nem volt kedve.
Az egyik fiú rossz, a másik jó irányba fordul. Az advent a mi számunkra is
a fordulat ideje. Merre fordulok? Milyen irányba indulok? Vajon kész
vagyok-e arra, hogy "jobb belátásra" térjek?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Jézus! Mint ember, szabad akaratommal vesztembe rohantam, s akkor
jöttél Te, Isten és ember, megszabadító kegyelmeddel! A gőg veszítette el
az első embert, és hol lennék én, a második ember, ha Te nem jöttél volna?
Szent Ágoston

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Karácsonyi CD lemezünk 2. kiadása is éppoly kelendőnek bizonyult, mint az
első. Pillanatnyilag kevesebb mint 200 db van még. A megrendeléseket
kizárólag azok beérkezése sorrendjében, ezen készlet erejéig tudjuk
teljesíteni. Idén már nincs idő újra kiadni, talán jövőre.
A visszajelzések szerint sok családban a gyerekek már kívülről tudják a
dalokat. mások annak örülnek, hogy "nem hívő" férjük napok óta
folyamatosan csak ezt hallgatja. A mamához látogatóba érkező unokák rögtön
indítják a csodálatos zenét, és mindenki engedi, hogy szívéhez érjen a
dallam, megszólítsa lelkét a szöveg. Néhányan még erősek, s megfogadták,
hogy csak karácsony napján fogják először meghallgatni. Minden elismerésem
azoknak, akik kibírják, mert én biztosan nem bírnám ki.
A szenteste, amikor meghallgatjátok, akár sokadszorra, akár első
alkalommal, gondoljunk egymásra, e nagy lelki közösségre Erdélytől
Kanadáig, mindazokra, akik ezekkel a betlehemes dalokkal ünneplik Jézus
születését.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 15., hétfő

[Evangelium] 2008-12-15

2008. december 15. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: "Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: "Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: "Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: "Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: "Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: "Nem tudjuk."
"Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" -
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

A nép vallási vezetőinek körében teljes a bizonytalanság mind János, mind
Jézus személyével kapcsolatban. Vagy talán azt is mondhatjuk, hogy
tisztában vannak azzal, hogy János az Isten prófétája és azzal is, hogy
Jézus az Isten küldötte, de nem akarják ezt önmaguknak kimondani, hiszen
akkor meg kellene változtatniuk az életüket. S ha János küldetése hozzánk
emberekhez szól, akkor ez még inkább elmondható Jézus küldetéséről. S ha
Jánosnak az volt a küldetése, hogy a bűnbánat útjára vezesse az embereket,
akkor Jézusnak még sokkal inkább az a küldetése, hogy minket a megtérésre
indítson. Az Isten küldöttének hallgatása az én számomra is életem
megújulását eredményezheti.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, ne engedd, hogy azt higgyem: a jóság, a barátságos magatartás csak
afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.
Boldog XXIII. János pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Karácsonyi CD lemezünk 2. kiadása is éppoly kelendőnek bizonyult, mint az
első. Pillanatnyilag kb. 200 db van még. A megrendeléseket kizárólag azok
beérkezése sorrendjében, ezen készlet erejéig tudjuk teljesíteni. Idén már
nincs idő újra kiadni, talán jövőre.
A visszajelzések szerint sok családban a gyerekek már kívülről tudják a
dalokat. mások annak örülnek, hogy "nem hívő" férjük napok óta
folyamatosan csak ezt hallgatja. A mamához látogatóba érkező unokák rögtön
indítják a csodálatos zenét, és mindenki engedi, hogy szívéhez érjen a
dallam, megszólítsa lelkét a szöveg. Néhányan még erősek, s megfogadták,
hogy csak karácsony napján fogják először meghallgatni. Minden elismerésem
azoknak, akik kibírják, mert én biztosan nem bírnám ki.
A szenteste, amikor meghallgatjátok, akár sokadszorra, akár első
alkalommal, gondoljunk egymásra, e nagy lelki közösségre Erdélytől
Kanadáig, mindazokra, akik ezekkel a betlehemes dalokkal ünneplik Jézus
születését.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum