2015. augusztus 22., szombat

[Evangelium] 2015-08-22

2015. augusztus 22. – Szombat

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: Mózes
tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért
teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és
köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket. Ti ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De Atyának se hívjatok senkit a
földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És Tanítónak se hívassátok
magatokat, hisz egy a ti Tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek,
az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.
Mt 23,1-12

Elmélkedés:

Az előzményekben vitákat kezdeményező írástudókról és farizeusokról mondja
el Jézus a véleményét. Elismeri vallási buzgóságukat és a törvényekben
való jártasságukat, ugyanakkor rámutat bűnükre, vallásosságuk
felszínességére és képmutatásukra. Az Úr szavait egyaránt értelmezhetjük
kemény vádbeszédnek, szigorú figyelmeztetésnek vagy jószándékú felhívásnak
életük megváltoztatására. A bevezetés szerint szavait a néphez és saját
tanítványaihoz intézi, de mégsem arról van szó, hogy negatív ítéletet
mondjon a farizeusokról és az írástudókról a hátuk mögött, hiszen a fülük
hallatára is hasonlókat szokott megfogalmazni. Mindez azért is igaz, mert
a nép sorában lehettek olyanok, akik e vallási csoportokhoz tartoztak,
tehát ők is hallották a nyílt véleményt.
Jézus tehát úgy beszél az ószövetség népének hivatalos képviselőiről, a
régi idők vallási vezetőiről, a zsinagóga népéről, az elmúlt idők
közösségéről, hogy pozitív üzenetet mondjon az újszövetség most alakuló
népéhez, a születő Egyház tagjaihoz, az új korszak közösségéhez.
Figyelmeztetés ez abban az értelemben, hogy az ő közösségéhez tartozók ne
kövessék el ugyanazokat a hibákat és bűnöket, és ne essenek a
látszatvallásosság csapdájába. Mivel a külsőségekben megnyilvánuló, de
valójában kiüresedett vallásgyakorlat bennünket is fenyeget, ezért az Úr
szava mindannyiunknak szól.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, a betegségnél a vele járó lelki szenvedések a legnehezebbek. A
lelki szenvedéseket orvossággal, operációval nem lehet megközelíteni.
Egyedül a te kegyelmed tudja ezeket a sínylődő embereket lelkileg talpra
állítani. A betegség az a lelki életben, ami a földrengés a természetben.
Itt életsíkok eltolódásáról, új rétegződéséről van szó. Jézusom, te
csodálatos égi orvos! Te gyógyítasz ott is, ahol megáll az emberi
tudomány.
Korompai J.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150822.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-22
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 21., péntek

[Evangelium] 2015-08-21

2015. augusztus 21. – Péntek

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik
az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40

Elmélkedés:

Jézus példabeszédeivel kapcsolatban korábban többször láttuk, hogy sok
esetben meglepő, meghökkentő, váratlan fordulatot hoznak, egészen eredeti
üzenetet fogalmaznak meg. Jézusnak a főparancsra vonatkozó kérdésre adott
válaszában viszont nincs semmi újdonság, semmi meglepő, semmi eredeti. Az
Isten iránti szeretettel kapcsolatban a Második Törvénykönyvet idézi (vö.
MTörv 6,5), az embertársi szeretet pedig a Leviták könyvében található
(vö. Lev 19,18). Mindkét előírás ismert volt a törvénytudók számára, így
az a farizeus is jól ismerhette, aki a kérdést feltette. Sőt nem csak hogy
ismerte, hanem ha valóban buzgó farizeus volt, akkor e törvények szerint
élt.
Az Úr felelete azonban mégis újdonságot hordoz magában, hiszen az Isten
iránti szeretetet és a felebaráti szeretetet egymás mellé teszi, egy
szintre emeli. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a szeretet a legfőbb
parancs és kötelesség az ember számára, amelynek kettős iránya van, Isten
és az embertárs felé. Jézus válasza kissé ünnepélyes formával zárul: „E
két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták" (Mt 22,40). Úgy
tűnik, hogy ezzel összefoglalja a mózesi törvény idejének, az ószövetségi
időknek és a próféták korának törvényeit, hogy mintegy megnyissa az utat
az újszövetségi idők számára, amelynek alaptörvénye a szeretet, de már
megújult formában.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Édes Istenem, add nekem magadat, és azután magamat vedd el magadnak.
Szeretlek téged egész szívemből, de ha ez mégis kevés volna tőlem, úgy
pótold ki a te kegyelmi adományoddal. Add, hogy mindig csak feléd tartsak,
és az életben soha el ne lankadjak, míg hozzád nem érek az égbe, ahol
ölelésre vársz engem.
D. Sudermann

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150821.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-21
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 20., csütörtök

[Evangelium] 2015-08-20

2015. augusztus 20. – Csütörtök, Szent István király

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép
elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek
hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
Mt 7,24-29

Elmélkedés:

Aki sziklára épít
Egészen különleges, sziklára épített házról küldött valaki néhány képet. A
hagyományos házakhoz egyáltalán nem hasonlított a vasszerkezetű, szinte
teljesen üveggel borított épület, de a helyválasztás még érdekesebb volt.
Egy legalább 100 méter magas sziklafal oldalához volt rögzítve az épület,
a mélységben a hatalmas óceán. A garázs a ház tetején volt, ide lehetett
érkezni autóval, majd onnan lemenni a házba. E különleges építészeti
megoldás még nem létezik a valóságban, egy építésziroda tervezte, s ki
tudja, lesz-e valaki, aki megépíttet magának egy ilyen sziklafalon függő
házat.
Jézus egészen másfajta sziklára épített házról beszél az evangéliumi
példázatban, amelyet ma, Szent István király ünnepén olvasunk az
evangéliumban. Az ő korában még nem voltak építésztervezők, akik ennyire
különleges házakat álmodtak volna, de a házakat építő emberek már abban az
időben is jól tudták, hogy minden építménynek szilárd alapra van szüksége.
Homokra vagy ingoványos talajra nem lehet építeni, mert az időjárás
könnyen romba döntheti az épületet. Ha időtálló házat akar valaki építeni,
akkor érdemes megfelelő helyet választania. Jézus azonban nem volt
tervező, ezért kijelentését sem építészeti tanácsként kell értelmeznünk,
hanem annak lelki mondanivalóját kell felfedeznünk.
Jézus hasonlatában a ház az ember életét jelenti, a mi keresztény
életünket. A ház alapja az ő tanítása, pontosabban annak megvalósítása. A
tanítást ugyanis nem elegendő hallgatni és helyeselni, hanem a keresztény
ember ezen tanítás szerint él, megteszi mindazt, amire az Úr szavai
ösztönzik. Oktalanság volna részünkről, ha megelégednénk az Úr tanításának
elméleti ismeretével és nem törekednénk annak gyakorlati megvalósítására.
Bölcsességről, okosságról tanúskodik az, ha valaki Krisztus tanításában
találja meg azt az alapot, amelyre életét építi.
A ma ünnepelt Szent István király életében és tetteiben megmutatkozik ez a
bölcsesség. Személyes életét Krisztus tanítása határozta meg: támogatta a
szegényeket, megbocsátott ellenségeinek, gyakorolta a vendégszeretetet.
Emellett azt akarta, hogy a magyar nemzet, a magyar emberek számára is ez
legyen a szilárd alap. Azzal a szándékkal hívott hazánk földjére papokat
és szerzeteseket, hogy a pogányságból a keresztény hitre vezesse a népet.
E szándéka felismerhető továbbá egyházszervezői intézkedéseiben, valamint
abban, hogy például a templomépítésekkel a nép vallásgyakorlatát
igyekezett előmozdítani. A kereszténységet nem csupán politikai
megfontolásból és nemzete jövőjének biztosítása érdekében választotta,
hanem személyes meggyőződésből. Keresztény, életszentségre törekvő
uralkodó volt, aki saját példáját állította népe elé. Az ő személyes
példája alapozza meg annak hitelességét, hogy a keresztény hit megtartását
ajánlja fiának, Szent Imre hercegnek az Intelmekben, és azt kérje tőle,
hogy az ő utódaként és uralkodóként a népet is a Krisztusi tanítás útján
vezesse.
Személyes életünkben, valamint családjaink és nemzetünk életében legyen
Krisztus tanítása a jövőben is a szilárd alap!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy
a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény ember
volt, aki cselekedeteiben Krisztust követte. Szent királyunk azzal a
meggyőződéssel igyekezett a keresztény hitet terjeszteni országunkban,
hogy ez a vallás erkölcsi mértéket és értéket ad az embereknek, az ország
felemelkedését szolgálja és biztosítja népünk megmaradását évszázadokon
keresztül. Segíts minket, hogy Szent István király példáját követve a
földi haza építése mellett az égi haza, a mennyország felé törekedjünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150820.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-20
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 19., szerda

[Evangelium] 2015-08-19

2015. augusztus 19. – Szerda

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek
országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe
munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal,
elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta,
hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik:
„Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek." Azok el is
mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy
cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat
talált. Megkérdezte tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?"
Azok ezt válaszolták: „Mert senki sem fogadott fel minket." Erre azt
mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe!"

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: „Hívd össze a
munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!" Először
azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy
dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet
fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették,
zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak,
és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét
viseltük!" Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: „Barátom, nem vagyok
igazságtalan veled. Nemde egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied,
fogd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán
azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel
nézed, hogy én jó vagyok?" Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből
utolsók!
Mt 20,1-16a

Elmélkedés:

Jézus példabeszédei gyakran annyira meglepő fordulatot tartalmaznak, amire
a hallgatóság egyáltalán nem számít. Ez a tény, tanításának ez a
sajátossága egyértelműen bizonyítja, hogy a példázat tőle származik és nem
mástól. Ember biztosan nem talál ki például egy olyan esetet, amelyről a
mai evangéliumban olvasunk. Emberileg teljesen ésszerűtlennek és
méltánytalannak tűnik a szőlősgazda viselkedése. Miért fogad fel még
délben vagy napnyugta előtt egy órával is embereket munkára? A bérmunkások
ugyanis normális esetben reggeltől estig dolgoznak. És miért fizet
mindenkinek ugyanannyit? Egy dénár fizetséget kapnak azok is, akik egész
nap fáradoztak, és azok is, akik egyetlen órát dolgoztak csupán. Ha a
történetet a társadalmi viszonyokra értjük és a társadalmi igazságosság
elvét keressük benne, akkor igazságtalannak tartjuk a gazda viselkedését.
A történet viszont nem erről szól, ezért ne siessünk azzal, hogy
igazságtalanságot kiáltunk!
Jézus hasonlata azt szemlélteti, hogy Isten mindenkit meghív az örök
életre, az üdvösségre és annak elnyeréséért mindenkinek tennie kell
valamit. A jutalom mindenki számára ugyanaz lesz, azaz az örök élet, akár
hosszabb, akár rövidebb életet élt valaki. Isten nem az emberi
teljesítmény alapján jutalmaz. Fontos, hogy tegyünk valamit üdvösségünk
érdekében, de az valójában Isten ajándéka.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, szívesen élek csak általad. Te határozd meg éltem napjait.
Az akarok lenni, aminek te szántál. A korlátokat te állíthatod, és én
igent mondok szent akaratodnak. Add kegyelmedet, hogy mindez – ábrándozás
helyett – valóság legyen!
R. Guardini

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150819.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy imádságotokkal és adományaitokkal is támogatjátok az
evangelizációs ház építését. Köszönöm a bátorító leveleket, amelyeket
küldtetek, s amelyek nagyon őszinte hangvételűek.

Az egyik adományozó írja, hogy "nagyon sajnálatos, hogy még egy ilyen jó
cél érdekében is szinte össze kell koldulni az anyagi fedezetet". Hát
igen, ez a tényállás. Ilyen célokra nem lehet pályázni, bár az is csak
"koldulás" volna. Bár valóban fáradtságos munka és körültekintő tervezést
igénylő feladat az evangelizációs ház megépítése, mégis hiszem, hogy a ház
elkészülte sokak javára fog válni.

Egy másik támogatónk szerint "kissé megalázó, hogy ilyen módon kell
összegyűjteni a forrásokat" az evangelizációs házra. Én nem tartom annak,
mert szerintem az volna igazán megalázó, ha idegen emberektől kellene
kérnem, és nem fodulhatnék hozzátok, az e-vangélium mindennapi olvasóihoz.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre. A most esedékes második szakasz keretében történik majd
a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a
burkolás és festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha
anyagi lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését!
Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. augusztus 18.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-19
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 18., kedd

[Evangelium] 2015-08-18

2015. augusztus 18. – Kedd

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony,
mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom
nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia
Isten országába." Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt
kérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk tekintett, és így szólt:
„Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges." Ekkor Péter
megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz
a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik
követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges
trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek
Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát,
testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit
kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és
az utolsókból elsők."
Mt 19,23-30

Elmélkedés:

A gazdag ifjú eltávozik, meghátrál attól a nemesebb eszménytől, amire
Jézus meghívja őt. Vagyonát többre értékeli, mint az örök életet. Fiatal
kora miatt jogosan feltételezhetjük, hogy vagyonáért nem saját magának
kellett megdolgoznia, hanem örökölhette azt családjától, mégis mennyire
ragaszkodik hozzá, s ahhoz a kényelemhez, amelyet számára földi életének
további éveiben biztosít. Hová tűnt belőle a lelkesedés, amely néhány
perccel korábban még jellemezte? Hová tűnt belőle az örök élet utáni vágy,
amely Jézushoz vezette? Lám, az evilági kincsek szeretete mennyire gyorsan
képes kiölni az ember szívéből a jószándékot! A gazdag ifjú további sorsa
ismeretlen számunkra, egyedül Isten a tudója, hogy végül is eljutott-e az
örök életre.
Távozása az apostolokat is megdöbbenti. Talán kissé el is
bizonytalanodnak, ezért teszik fel a kérdést Mesterüknek: „Hát akkor ki
üdvözülhet?" (Mt 19,25). Ők készek voltak mindent elhagyni és új életet
kezdeni Jézusért. Amikor az Úr meghívta őket, akkor ők megtették azt, amit
Jézus most a gazdag ifjútól kért. Ők számíthatnak az üdvösségre, az örök
életre? Igen, de elsősorban nem lemondásuk jutalmaként, hanem Isten
irgalmának és jóságának köszönhetően.
Emlékeztessen minket a történet arra, hogy üdvösségünk érdekében
fáradoznunk kell, de végső soron Isten ajándéka az számunkra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te emberi szívvel vagy mennyei Atyádnál, és
szüntelenül imádkozol értünk. Növeld, kérlek, egyházadat szüntelenül az
emberszívekben, az én szívemben, egyházközségünk szívében, s az egész
világ szívében.
H. Walter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150818.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-18
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 17., hétfő

[Evangelium] 2015-08-17

2015. augusztus 17. – Hétfő

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: „Mester,
mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" Jézus így válaszolt
neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el
akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!" Az ifjú tovább
kérdezte: „Melyeket?" Jézus felsorolta: „Ne ölj, ne paráználkodjál, ne
lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd
felebarátodat úgy, mint önmagadat!" Az ifjú erre kijelentette: „Ezt mind
megtartottam. Mit kell még tennem?" Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz
lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így
kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem!" Ennek hallatára az
ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt.
Mt 19,16-22

Elmélkedés:

A mai evangéliumi történet nem példabeszéd, nem egy kitalált eset, hanem
minden okunk megvan arra, hogy egy valóságban megtörtént találkozásra
gondoljunk. A gazdag ifjú ezt kérdezi: „Mester, mi jót kell tennem, hogy
eljussak az örök életre?" (Mt 19,16). Jézus a fontosabb mózesi törvények
felsorolásával válaszol, majd pedig a tökéletesség magasabb formájára
hívja meg az ifjút, amikor vagyonának eladására és a szegényeknek való
odaadására szólítja fel őt. Sajnos ez utóbbira ő képtelen, ezért szomorúan
eltávozik.
Bár a találkozás rossz fordulatot vesz, mégis pozitív üzenetet hordoz
számunkra. Elsőként érdemes odafigyelnünk arra, hogy az ifjú Jézushoz
fordul kérdésével. Olyan személynek tartja őt, aki meg tudja mutatni
számára az örök élet felé vezető utat. Másodszor: az ifjúban van
valamiféle elégedetlenség önmagával és saját vallásosságával szemben. Bár
saját szavai szerint megtartja a törvényeket, mégis mindezt kevésnek
tartja, többet szeretne tenni, és megvan benne a készség, hogy elinduljon
a Jézus által mutatott úton. Harmadszor pedig ott él a szíve mélyén az
örök élet vágya, arra is gondol, ami a földi élet után lesz.
Ezek az alapvető szempontok segítsenek minket abban, hogy Jézus vezetését
kérjük az örök élet útján! Csak meg ne akadályozzon ebben minket az
evilági vagyon és a földi kincsek szeretete!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Tudom, Istenem, hogy minél jobban közeledem hozzád, annál inkább
részesedem a te jóságodból. A szentek a te közeledben váltak annyira
tökéletes emberré, mert szüntelenül találkoztak veled. Te vagy, Uram, a
végtelen jóság, az örök türelem és a mérhetetlen irgalmasság. Add, hogy
mindig jobban hasonlítsak hozzád!
J. Schorderet

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150817.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-17
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 16., vasárnap

[Evangelium] 2015-08-16

2015. augusztus 16. – Évközi 20. vasárnap

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: „Én vagyok a
mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni
fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért."
Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül
nekünk?"
Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az
Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki
eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én
feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én
vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az
bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya
által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből
alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a
kenyeret eszi, örökké él!"
Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,51-59

Elmélkedés:

Krisztus áldozata és a mi áldozatunk
Az előző vasárnapok elmélkedéseinek gondolatmenetét folytatva fordítsuk
figyelmünket az Eucharisztia szentségi és áldozati jellegére. Amikor az
Eucharisztiáról, mint szentségről beszélünk, akkor e szentség hatásait
érdemes megvizsgálnunk. Az Oltáriszentség célja, hogy közösséget teremtsen
Krisztussal, továbbá közösséget teremtsen a többi keresztény emberrel,
valamint lelki megerősítést adjon az egyén számára. A Krisztussal való
közösséggel kapcsolatban ezt olvassuk a mai evangéliumi részben: „Aki eszi
az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne" (Jn
6,56). A hívő ember arra vágyakozik, hogy egyesüljön Istennel. Nem akarunk
Istenné válni, hiszen az már lázadás volna a teremtmény részéről a
Teremtővel szemben, de kapcsolatba szeretnénk vele kerülni. Túl azon, hogy
eljut hozzánk Isten üzenete és megismerhetjük őt jelei által, egyesülni
szeretnénk vele, mert boldogságunk teljességét benne találjuk meg. Isten
pedig az Oltáriszentség és a szentáldozás által lehetőséget ad nekünk,
hogy ez a vágyunk beteljesedjen már földi életünk folyamán.
Az Oltáriszentség másik hatása, hogy egyesíti mindazokat, akik Krisztus
testét magukhoz veszik. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg a
korintusiakhoz írt első levelében: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test
vagyunk, mert mindannyian egy kenyérből részesülünk" (1Kor 10,17). Már az
őskeresztény idők igehirdetésében megjelenik a következő szemléletes
jelkép: miként a gabonaszemek egyesülnek a kenyérben és miként a
szőlőszemek egyesülnek a borban, ugyanúgy egy közösséggé válnak mindazok,
akik ugyanazzal az élő kenyérrel, Krisztus testével táplálkoznak.
A szentség harmadik hatása az egyén lelki megerősítése. Erre utalnak Jézus
szavai: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét,
nem lesz élet bennetek" (Jn 6,53). Az Eucharisztia tehát az életet jelenti
számunkra, illetve az örök életet biztosítja.
Mindezek után nézzük meg, milyen értelemben beszélhetünk az
Oltáriszentséggel kapcsolatban áldozatról. Elsőként azt érdemes
tudatosítanunk, hogy Jézus Krisztus áldozatáról van szó, az ő
önfeláldozásáról a kereszten. A mennyei Atya akarta ezt az áldozatot az
emberiség megváltása érdekében, és a Fiú, Jézus meghozta ezt az áldozatot,
amelyet az Atya elfogadott, mint örökké érvényeset. Jézus az utolsó
vacsorán elővételezte áldozatát, amit másnap beteljesített
kereszthalálával, s amely áldozatot a szentmise ünneplésekor jelenvalóvá
tesz. Félreértésre adna okot, ha ez utóbbival, azaz a szentmise
ünneplésével kapcsolatban Krisztus áldozatának megújulásáról vagy újbóli
megismétléséről beszélnénk, ezért az egyházi hagyományt követve helyénvaló
„az Úr áldozatának jelenvalóvá válása" kifejezést használnunk. Krisztus az
örök főpap, aki bemutatja ezt az áldozatot, és ő maga az áldozat, hiszen
önmagát ajánlja fel az Atyának. Mi pedig mindannyian az ő áldozatához
kapcsolódunk, azaz felajánljuk önmagunkat Istennek.
Befejezésül még egy gondolat: az Oltáriszentség iránti tisztelet külső
formája a szentségimádás. A benső tisztelet formája a szentáldozás. E
kettő együtt képes megújítani a hívőket vallásuk gyakorlásában és
megújítani az Egyház életét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy a megszentelt kenyér, a te testeddé
átváltoztatott kenyér, a te valóságos jelenléted ebben a kenyérben teszi a
templomot otthonunkká és a szentmisét igazi ünneppé számunkra. A veled
való bensőséges találkozás a szentáldozásban megújítja életünket.
Köszönjük, hogy e kenyérben önmagadat adod nekünk. A szentáldozás azt
jelenti számunkra, hogy kifejezzük hitünket: te valóságosan jelen vagy az
átváltoztatott kenyérben, és a te közösségedhez, az Egyházhoz tartozunk.
Újítsd meg a mi életünket azáltal, hogy bennünk élsz!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150816.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-16
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum