2017. február 11., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-02-11

2017. február 11. – Szombat

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit
enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet.
Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen
bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről
jöttek." Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi
kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány
kenyeretek van?" Azt felelték: „Hét." Akkor meghagyta a népnek, hogy
telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte
és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép
között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta,
hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot:
hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta
őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére
ment.
Mk 8,1-10

Elmélkedés:

Márk evangéliumában két kenyérszaporítási esetről olvashatunk. Az elsőt
(vö. Mk 6,35-43) nem olvassuk a hétköznapok rendjében, de a másodikat
igen, a mai napon. Ez utóbbi csoda pogányok lakta vidéken, feltehetően a
Genezáreti-tó keleti partján történt. Az első kenyérszaporítás alkalmával
a tanítványok szólnak Jézusnak a kialakult helyzetről, és kérik őt, hogy
bocsássa haza a népet, hogy mindenki szállást és élelmet keressen magának
(vö. Mk 6,36-37). Jelen esetnél viszont az Úr veszi észre a nép
szükségletét, ő vázolja fel tanítványainak a problémát, tehát ő a
kezdeményező. Ezt követően várja, hogy tanítványai valamiféle javaslatot
tegyenek a helyzet megoldására, de ők inkább csak tehetetlenségükről
beszélnek. Itt nem egészen világos számunkra, hogy ha korábban már egyszer
megtapasztalták Jézus kenyérszaporítási képességét, akkor most miért nem
gondolnak rögtön arra, hogy mesterük újra tehet egy ilyen csodát? Egyes
szentírástudósok azzal magyarázzák ezt, hogy talán csak egy
kenyérszaporítás történt, de a szóbeli hagyományban és igehirdetésben
annak kétféle változata maradt fenn, és Márk evangélista külön esetként
rögzítette azokat. Ez a feltételezés azonban a helyszín, a jelenlévők
létszáma és a körülmények miatt nem biztos.
Mindenesetre figyeljünk oda a jelenet egyik mozzanatára, miszerint a
tanítványok közreműködését kéri a kenyerek szétosztásához, amely a
mindenható Isten ajándéka. Uram, add meg nekünk a mindennapi testi és
lelki kenyeret!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy szükség
van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi szívekben.
Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot tenni a te
tanításodról és a te személyedről, hiszen benned mindenki felismerheti az
Igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden növekedés
egyedül neked köszönhető!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170211.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 10., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-02-10

2017. február 10. – Péntek

Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz
érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy süketnémát vittek hozzá, és
kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a
fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az
égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta", vagyis „Nyílj meg!" Erre
megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus
megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta,
annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent
jól cselekedett: a süketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a
beszédet."
Mk 7,31-37

Elmélkedés:

Bár Jézus csodáinak vizsgálatakor sok közös elemet fedezhetünk fel,
illetve a csodaelbeszélések felépítése sok hasonlóságot mutat, mégsem
állíthatjuk azt, hogy minden gyógyítás egyformán történik. Jézusnak nincs
megkötve a keze, nem kénytelen bizonyos formákat alkalmazni az eredmény
érdekében, hanem teljesen szabadon cselekszik. Némely esetben maga a beteg
kéri segítségét, máskor pedig a családtagok fordulnak hozzá. Olykor
megérinti a beteget, hogy elmúljon annak baja, máskor viszont nincs
szükség érintésre, sőt a beteg jelenléte sem szükséges, ahogyan azt
például a tegnapi evangéliumban olvastuk a pogány asszony lányának
meggyógyítása történetében.
A mai evangélium egy süketnéma, pontosabb fordítás szerint egy dadogva
beszélő süket meggyógyítását írja le. Az illetőt talán éppen
hallásképtelensége akadályozhatta meg abban, hogy képes legyen megtanulni,
elsajátítani a rendes beszédet. Itt is észrevesszük Jézus rejtőzködési
vágyát, félrevonja az embert a tömegből, mielőtt meggyógyítaná őt. Az Úr
ez esetben sem vonakodik megérinteni a beteg testrészeket, az ember
nyelvét és fülét, amelyek rögtön helyesen kezdenek működni. Az evangélista
azzal hangsúlyozza a gyógyulás tényét, hogy külön-külön említi a fül és a
nyelv megoldódását, hallás- illetve beszélőképességét. Uram, nyisd meg
fülemet, hogy meghalljam tanításodat és nyisd meg számat, hogy hirdessem
azt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között első, aki
fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek téged, nyerd meg
nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve ő legyen
lelkem jegyese. Megígérem neked és neki, hogy soha nem lesz más jegyesem,
mint ő, és mindent megteszek, ami tőlem függ, hogy tisztán és folt nélkül
őrizzem meg magam, egyedül neki, napjaim során életem alkonyáig.
Sziénai Szent Katalin

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170210.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 9., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-02-09

2017. február 9. – Csütörtök

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást
szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony
szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki
leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól
előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a
kiskutyáknak vetik!" De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az
asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak."
Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta
leányodat." Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a
gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Elmélkedés:

A mai evangéliumban ismét egy csodáról olvasunk, amelyben egyaránt
találunk más gyógyításokból már ismert, illetve sajátos elemeket. Azon már
nem csodálkozunk, hogy Jézus megint pogányok lakta területen jár, ezzel
szemlélteti, hogy az Isten által felkínált üdvösség nem korlátozódik az
ószövetségi választott nép tagjaira, hanem a világ minden nemzetére
kiterjed. Az viszont már jobban felkelti figyelmünket, hogy titokban akar
maradni, nem szeretné, ha jelenléte kiderülne. Valójában itt sem
újdonságról van szó, hiszen már találkoztunk azzal, hogy több csodája
alkalmával kérte a gyógyultakat, hogy ne híreszteljék az esetet. Jelen
történetnél is a messiási titokról van szó. Jézus azért szeretné, hogy a
csodák tanúi ne beszéljenek másoknak, mert ezzel hamis elképzeléseket és
elvárásokat támaszthatnak az ő messiási küldetéséről.
A csodákra jellemző ismerős elem számunkra, hogy az asszony nem zsidó,
hanem pogány, valamint az is, hogy nem önmagáért, hanem a lánya érdekében
kéri Jézus segítségét, például Jairushoz hasonlóan, aki szintén lánya
miatt fordul az Úrhoz. Érdekesség, hogy amíg Jairus esetében Jézus elindul
az ő házába, hogy meggyógyítsa a beteg kislányt, illetve a halálhír
megérkezése után feltámassza őt, addig az asszony kérésére nem indul
útnak, hanem távolból, szavával tesz csodát, amelynek megtörténtét az
asszony hazaérkezve megtapasztalja. S végezetül ismerős elem a segítséget
kérő személy hite, amely a csodát eredményezi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az
irgalom, a szeretet, a megbocsátás és a jóság Istene vagy. A te békéd, a
te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed, istenséged irgalma legyen
velünk és közöttünk életünk minden napján!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A 2004-ben indult napi e-vangélium történetét egy infografika segítségével
megnézhetitek az alábbi linken:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016. A tavalyi év eredménye,
hogy megújítottuk a honlapot, a www.evangelium365.hu weboldalt, és több
jótékonysági akciót is tartottunk. Az e-mailben küldött evangélium
üzenetek száma a kezdetektől számítva 2016-ban átlépte a 100 milliós
mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás történt a honlapokon is. Az
okostelefon alkalmazást használók száma szintén dinamikusan növekszik.
Legyen mindez Isten dicsőségére!

A 2017. évben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások (iOS és android) megújítását
tervezem. Már elkezdtük az új funkciókkal rendelkező applikáció
fejlesztését, amivel húsvétra szeretnénk elkészülni. Lesznek ez évben is
jótékonysági akciók, amelyek a gyermekek evangelizációját tartják szem
előtt.

A napi e-vangélium olvasása és meghallgatása mindenkinek ingyenes, és az
is marad, ugyanígy az Evangélium365 applikáció is ingyenesen letölthető.
Minden elért eredményünket a Jóisten segítségének, valamint az olvasók
jószándékú imáinak és adományainak köszönhetünk.

Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával a
9 fős csapatommal végzett e-vangelizációs szolgálatot. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Naponta ekkora adomány egy évre csak
1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! Hálásan köszönök minden támogatást. A Jóisten jutalmazza
meg jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. február 9.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt a
zalalovo@gmail.com címen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170209.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 8., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-02-08

2017. február 8. – Szerda

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az
embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az
szennyezi be őt." Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba,
tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát
még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem
szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső
helyre kerül?" Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,
paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat,
csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok
rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert."
Mk 7,14-23

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban a farizeusok és írástudók a tisztasági törvények
megtartását kérték számon Jézustól és tanítványaitól. A mai szöveg ezt a
részletet folytatja. Jézus most már nem az őt kérdező vallási vezetőkhöz
címzi szavait, hanem a jelenlévő néphez, őket szeretné tanítani a
tisztasági törvények megtartásának helyes módjáról. Rögtön észrevesszük,
hogy a törvénytudók és Jézus gondolkodása két eltérő síkon mozog. Az
írástudók fizikai, a tárgyakat illető külső, az embert kívülről érintő
tisztaságról beszélnek, az Úr viszont az erkölcsi tisztaságról, ami az
ember lelkét belülről érinti. És itt rögtön megértjük, hogy Jézusnak mi a
problémája a farizeusi törvényértelmezéssel kapcsolatban, az ugyanis
inkább a törvények külsődleges, látszólagos megtartását tartja szem előtt,
míg ezzel ellentétben Jézus az erkölcsi tisztaságot, a szív tisztaságát
kívánja meg az embertől, mert ez a parancsolatok eredeti szándéka.
Arra is érdemes odafigyelnünk, hogy e helyen Jézus a szavaival értelmezi
újra a tisztasági törvényeket, korábban viszont már a cselekedetei is ezt
mutatták. Csodái során megérintette a leprás beteget, együtt étkezett a
bűnösökkel, férfi létére engedte, hogy egy asszony megérintse, a pogányok
lakta területeken is járt. Mindezekkel ténylegesen „megszegte" a
tisztasági parancsokat, mostani kijelentéseivel pedig kijelöli törvényének
új irányát, a tiszta szívből fakadó szeretetet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170208.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 7., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-02-07

2017. február 7. – Kedd

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó
Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis
mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók
ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így
tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek,
míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így
például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?"
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás,
amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van
tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi
parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi
hagyományokhoz ragaszkodtok."
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a
magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat
és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti
ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának:
amivel segíthetnélek téged, az „korbán" vagyis Istennek szentelt áldozati
adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja
érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és
még sok más ehhez hasonlót tesztek."
Mk 7,1-13

Elmélkedés:

A Jézust kereső lelkes néptömeg után színre lépnek az ellenfelek is, róluk
olvasunk a mai evangéliumban. Fellépésüket így vezeti be Márk evangélista:
„Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből."
Az „összegyülekezés" arra utalhat, hogy fellépésük szervezett. Nem
véletlenszerűen találkoznak Jézussal, hanem kifejezetten hozzá jönnek,
mégpedig elég nagy utat tesznek meg Jeruzsálemtől a galileai országrészig.
Világosan látszik az evangélista szándéka: az olvasó még véletlenül se
gondolja azt, hogy kivétel nélkül mindenki elragadtatással volt Jézus
iránt vagy lelkesedéssel kereste a vele való személyes találkozást. Az is
látszik, hogy Jézus tanításának és csodáinak híre viszonylag nagyobb
távolságra, a fővárosig is eljutott, így a korabeli uralkodók és a vallási
élet vezetői is tudomást szereztek róla. A leírás alapján nem
feltételezhetjük azt, hogy a zsidó főtanácsban már ekkor megvitatták volna
a Jézus körül kialakult helyzetet és annak kivizsgálására hivatalos
küldöttséget küldtek volna, de az szembetűnő, hogy az írástudók és a
farizeusok fellépése határozott, amely abból fakad, hogy ők tartották
magukat a vallási élet irányítóinak és a törvények helyes értelmezőinek.
Jézusnak viszont az a határozott véleménye róluk, hogy helytelenül
értelmezik a mózesi törvényeket, nem értik és nem is teljesítik azok
lényegét, vallásosságuk csak a látszatra törekszik.
A rendszeres lelkiismeretvizsgálat megóv a képmutató lelkülettől és segít
a vallásosság helyes gyakorlásában.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A 2004-ben indult napi e-vangélium történetét egy infografika segítségével
megnézhetitek az alábbi linken:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016. A tavalyi év eredménye,
hogy megújítottuk a honlapot, a www.evangelium365.hu weboldalt, és több
jótékonysági akciót is tartottunk. Az e-mailben küldött evangélium
üzenetek száma a kezdetektől számítva 2016-ban átlépte a 100 milliós
mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás történt a honlapokon is. Az
okostelefon alkalmazást használók száma szintén dinamikusan növekszik.
Legyen mindez Isten dicsőségére!

A 2017. évben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások (iOS és android) megújítását
tervezem. Már elkezdtük az új funkciókkal rendelkező applikáció
fejlesztését, amivel húsvétra szeretnénk elkészülni. Lesznek ez évben is
jótékonysági akciók, amelyek a gyermekek evangelizációját tartják szem
előtt.

A napi e-vangélium olvasása és meghallgatása mindenkinek ingyenes, és az
is marad, ugyanígy az Evangélium365 applikáció is ingyenesen letölthető.
Minden elért eredményünket a Jóisten segítségének, valamint az olvasók
jószándékú imáinak és adományainak köszönhetünk.

Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával a
9 fős csapatommal végzett e-vangelizációs szolgálatot. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Naponta ekkora adomány egy évre csak
1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! Hálásan köszönök minden támogatást. A Jóisten jutalmazza
meg jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. február 7.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt a
zalalovo@gmail.com címen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170207.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 6., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-02-06

2017. február 6. – Hétfő

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és
ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték
Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték,
ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a
városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy
legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette,
meggyógyult.
Mk 6,53-56

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részletet olvasva könnyen magunk elé képzelhetjük a
Jézust kereső emberek tömegeit, akiknek lelkesedése határtalan. Bárhová is
érkezik meg Jézus tanítványai kíséretében, jelenlétének híre mindenütt
gyorsan terjed. Úgy tűnik, hogy korábbi csodáinak, gyógyításainak híre
valójában már megelőzte őt, ezért viszik hozzá a betegeket. Amikor
tanítványaival együtt Jézus megérkezik és kiszáll a bárkából, akkor az
evangélista megjegyzése szerint „az emberek rögtön fölismerték" őt. Mire
gondoljunk itt a „felismerés" említése kapcsán?
Egyrészt a tömegben lehettek olyan személyek, akik korábban más helyeken
már találkoztak vele, hallhatták tanítását vagy láthatták valamelyik
csodáját. Másrészt jelentheti azt is, hogy a nép felismerte benne az Isten
küldöttét. Az Úr rendkívüli cselekedetei azt igazolták, hogy az irgalmas
Isten megmutatja jóságát az emberek felé. Az emberek meglátják személyében
az Isten küldöttét, aki szavával képes megszüntetni a betegségeket,
felszólítására a gonosz lelkek (ördögök) távoznak a megszállottakból és
aki úr a természet erői felett is, miként ezt a vihar lecsendesítésével
igazolta. Annak felismerése, hogy Jézus az Isten küldötte és isteni,
természetfeletti erejének elismerése hitet ébreszt a jószándékú
emberekben.
Felismerem-e Jézusban az Isten Fiát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A 2004-ben indult napi e-vangélium történetét egy infografika segítségével
megnézhetitek az alábbi linken:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016. A tavalyi év eredménye,
hogy megújítottuk a honlapot, a www.evangelium365.hu weboldalt, és több
jótékonysági akciót is tartottunk. Az e-mailben küldött evangélium
üzenetek száma a kezdetektől számítva 2016-ban átlépte a 100 milliós
mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás történt a honlapokon is. Az
okostelefon alkalmazást használók száma szintén dinamikusan növekszik.
Legyen mindez Isten dicsőségére!

A 2017. évben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások (iOS és android) megújítását
tervezem. Már elkezdtük az új funkciókkal rendelkező applikáció
fejlesztését, amivel húsvétra szeretnénk elkészülni. Lesznek ez évben is
jótékonysági akciók, amelyek a gyermekek evangelizációját tartják szem
előtt.

A napi e-vangélium olvasása és meghallgatása mindenkinek ingyenes, és az
is marad, ugyanígy az Evangélium365 applikáció is ingyenesen letölthető.
Minden elért eredményünket a Jóisten segítségének, valamint az olvasók
jószándékú imáinak és adományainak köszönhetünk.

Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával a
9 fős csapatommal végzett e-vangelizációs szolgálatot. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Naponta ekkora adomány egy évre csak
1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! Hálásan köszönök minden támogatást. A Jóisten jutalmazza
meg jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. február 6.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt a
zalalovo@gmail.com címen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170206.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. február 5., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-02-05

2017. február 5. – Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója.
De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy
kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A
hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy
a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson
mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt,
hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16

Elmélkedés:

Legyünk a világ világossága!
Bizonyára sokak számára ismert a híres filozófus, Kierkegaard példázata a
bohócról és az égő cirkuszról. A történet szerint egy vándorcirkusz
sátrában tűz keletkezik, és az igazgató a társulat bohócát bízza meg nagy
sietve, hogy szaladjon a faluba, hívjon segítséget, mert ha nem tudják
mielőbb eloltani a tüzet, az átterjedhet a falu házaira is. A bohóc már az
előadásra próbált, magán viselte jelmezét, így szaladt a faluba. Hangosan
kiabálva kérte az embereket, hogy azonnal siessenek és oltsák el a tüzet,
mert különben az ő házaikat is veszély fenyegeti. A falu népe azt
gondolta, hogy a cirkusz így akarja reklámozni az előadást és elérni azt,
hogy minél többen menjenek megtekinteni a műsort. Nagyon tetszett nekik a
bohóc előadása, hangosan nevettek rajta és megtapsolták. Erre könnyekre
fakadva magyarázta, hogy ez nem bohóctréfa, a cirkusz valóban lángokban
áll, de nem hittek neki. Hiába erősködött, hogy most nem szerepet játszik,
hanem valódi a veszély, nem hallgattak rá. Amikor végül megpillantván a
falu égő házait rájöttek, hogy nem tréfáról van szó, akkor már késő volt,
leégett a cirkusz is és az egész falu.
A példázatot már többen felhasználták annak szemléltetésére, hogy
napjainkban milyen nehézségekbe ütközik a hit terjesztése, továbbadása.
Korunk embere számára úgy tűnik, hogy az Egyház egy letűnt kor
bohócjelmezében közelít az emberekhez, középkori nyelven igyekszik előadni
üzenetét, amelyet senki nem vesz komolyan. Az egyházi igehirdetők
mondhatnak, amit akarnak, mindenki bohócnak tartja őket és jót derülnek
kijelentéseiken. Amikor pedig megpróbálkozik azzal, hogy meggyőzze az
embereket a helyzet komolyságáról, szavai miatt senki nem kezd el
nyugtalankodni vagy gondolkodni.
Bár a kép találóan jellemzi korunk emberének hozzáállását a hit
kérdéséhez, mégis egy kicsit leegyszerűsíti a helyzetet, és azt a képzetet
kelti, hogy elegendő volna levenni a bohócruhát, azaz megújítani az
egyházi igehirdetést, tevékenységet és szolgálatot. Valóban ennyire
egyszerű volna a megoldás? Elég volna, ha lemosnánk magunkról a jámborság
festékét és levetnénk a régies nyelvezet ruháját? Elég volna egy látványos
külső átalakulás ahhoz, hogy minden megváltozzon és az emberek
odafigyeljenek Isten üzenetére? Valóban eredményeket hozna egy formai
megújulás? Aligha. Naiv tévedés volna ebben reménykednünk. Szükség van az
állandó megújulásra és a korszerű igehirdetésre, szükséges a mai kor
nyelvezetének és napjaink emberének ismerete, de mindez kevés, mert úgy
tűnik, hogy az életszentség zárt világából próbáljuk tanítani az általunk
bűnösnek minősített világot, kívülről igyekszünk meggyőzni az embereket,
akikkel nem akarunk sorsközösséget vállalni.
Úgy érzem, hogy Jézusnak a mai evangéliumban elhangzó szavai
megmutathatják számunkra a helyes módszert: Ti vagytok a föld sója. Ti
vagytok a világ világossága. A só belülről járja át, ízesíti meg az ételt.
A lámpa fénye belülről világítja meg a házat, kívülről nem jutna át a fény
a falakon. A keresztény embereknek belülről ható sóvá, belülről világító
fénnyé kell válniuk! Nem jelmezcseréről van itt szó, hanem
tanúságtételről. Legyünk a föld sója! Legyünk a világ világossága!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt kéred tőlünk, hogy igehirdetésünk és életünk
tanúságtétele legyen ízes, legyen megnyerő. Az évszázadok során a te
örömhíred, az evangélium üzenete nem veszítette el ízét, s nem veszített
időszerűségéből. A mai kor emberének is szüksége van az evangélium ízére.
Az örömhírből akár egy csipetnyi is elegendő ahhoz, hogy benne az ember
rátaláljon, ráérezzen az őt vezető isteni igazságra. Urunk segíts minket,
hogy kérésedet megvalósítva a föld sójává váljunk, mert ha a te isteni
szereteted és jóságod ízét nem tudjuk a világnak adni, teljesen
értéktelenek vagyunk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk rólad a
világban és szolgálatunk meghozza gyümölcsét Isten dicsőségére!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170205.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum