2017. június 3., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-06-03

2017. június 3. - Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta
egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a
vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: "Uram, ki az, aki téged
elárul?" Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: "Uram, hát ővele mi
lesz?" Jézus így felelt: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem
jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok
között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus
azonban nem azt mondta: "Nem hal meg", hanem: "Ha azt akarom, hogy így
maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki
tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő
tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind
megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket,
amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25
Elmélkedés:
Az apostolok közül egyedül János nem szenvedett vértanúhalált. A
többiek úgy tettek tanúságot Jézusról igehirdetésükkel, hogy később
eljutottak a vértanúságra is. Az üldözések ugyanis éppen Jézus
megvallása, a róla való tanúságtétel miatt érik a hívőket. A vértanúság
a hit tanúságtételének egy különleges formája a tanítvány részéről.
Amikor az élete vége felé közeledő János apostol lejegyezte
evangéliumának záró sorait, amelyeket a mai napon olvasunk, jogosan
állítja, hogy Krisztusról szóló tanúsága igaz. Egész írására jellemző,
hogy Jézust az Isten Fiát akarja bemutatni. Jánosnak, a szeretett
tanítványnak a tanúságtétele szóbeli és írásbeli. Igehirdetése,
valamint evangéliuma, levelei és a szintén tőle származó Jelenések
könyve a Jézus eseményt tárják az olvasók elé azzal a szándékkal, hogy
hitet ébresszenek. János evangélista lelkiismerete nyugodt lehet,
hiszen teljesítette feladatát, hirdette a Mesterétől kapott tanítást.
Munkája sokszoros termést hozott.
Vajon én mit teszek annak érdekében, hogy az emberekhez eljusson az
örömhír? Vajon hivatásomnak tekintem-e azt, hogy másokat az üdvösség
útjára, Krisztus tanításának útjára segítsek? Vajon engedem-e, hogy a
pünkösdi Lélek engem is az evangélium hirdetőjévé tegyen?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen
földi és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az
esztendőben minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb
kerüljünk Atyai szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm
szent Fiadnál.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170603.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 2., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-06-02

2017. június 2. - Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak
és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: "Simon, János fia,
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: "Igen, Uram, te
tudod, hogy szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: "Legeltesd
bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő
azt felelte: "Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
"Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz
engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz
engem?", és ezt válaszolta: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy
szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: "Legeltesd juhaimat! Bizony,
bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és
oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat.
Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e
szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.
Azután még hozzátette: "Kövess engem!"
Jn 21,15-19
Elmélkedés:
Jézus kérdésére Péter apostol háromszor vallja meg szeretetét az Úr
iránt, aki ezt követően bízza rá az Egyház vezetését. A keresztény
igehirdetők Péter háromszori szeretetvallomását előszeretettel hozták
összefüggésbe az apostol háromszoros tagadásával, amelyet Jézus előre
megmondott az utolsó vacsorán. Ez a mozzanat rávilágít arra, hogy a
szeretet a fájdalomból születik meg. Így van ez az Úr esetében, amikor
a szenvedésből, a kereszthordozásból, az emberi bántalmazások
elviseléséből születik meg a keresztáldozat, mint Isten emberek felé
irányuló szeretetének legnagyobb jele. Krisztus példája bátorít minket,
hogy ne féljünk mindazoktól a fájdalmaktól, amelyek életünkben érnek
minket, hiszen általuk Isten a szeretet új útját nyitja meg számunkra.
Péter apostol utódai, a római pápák minden korban szintén Jézus
megbízásából, az ő helyetteseként, az ő nevében kormányozzák az
Egyházat. Ugyanez elmondható a püspökökről az egyházmegye, valamint a
papokról a plébánia szintjén. Krisztustól kapott lelkipásztori
hatalmukat a rájuk bízott közösség építésére gyakorolják, mégpedig úgy,
hogy elsősorban ne tekintélyükkel, hanem inkább jó példájukkal járnak
élen. Az egyházi személyeknek szeretniük kell azt a Jézust, aki őket
meghívta a szolgálati papságra, és szeretettel kell fordulniuk a hívek
felé, akiknek vezetését Jézus bízta rájuk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet
te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy
amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen,
szentséges neved megvallásában és dicséretében.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170602.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 1., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-06-01

2017. június 1. - Csütörtök

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent
Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a
szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te,
Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a
dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek
vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek
legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket,
amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott
legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem
adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz
Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték,
hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is
megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen,
és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26
Elmélkedés:
Jézus főpapi imájának harmadik részét olvassuk a mai nap
evangéliumában, amely ima az utolsó vacsorán hangzott el. E részben a
mi Urunk azokért fohászkodik a mennyei Atyához, akik nem ismerik őt
személyesen, hanem tanítványainak igehirdetésére fognak hinni őbenne,
tehát a jövendő Egyház tagjaiért imádkozik. Első kérése az egységre
vonatkozik. A Fiú és az Atya között fennálló szeretetteljes egységnek
tükröződnie kell a krisztushívők egymással való kapcsolatában is. Ez az
egység azonban mindig Isten ajándéka. Éppen ezért Jézus imájához
kapcsolódva és azt nap mint nap megismételve nekünk is az Atyához kell
fordulnunk az egység nagy ajándékáért, hiszen számtalanszor
tapasztalhatjuk, hogy sok embert megkísért a széthúzás, a békétlenség,
az egymással való értelmetlen harc. A történelem során ez az egység
megsérült, tehát a különböző keresztény felekezetek mindegyikének kell
imádkoznia és tennie a Krisztus által óhajtott egységért.
Ezt követően azt kéri Jézus, hogy a benne hívők megláthassák
dicsőségét, azaz ne csak a szenvedő Jézus arcát szemlélhessük, hanem
találkozhassunk a feltámadt Jézussal is. E szándéka az Úrnak akkor
valósul meg, ha kitartunk a hit útján és eljutunk az üdvösségre.
Jézus imájának utolsó mondatából kiderül, hogy Jézus akkor él bennünk
elevenen, ha Isten szeretetét hordozzuk szívünkben, s megmaradunk ebben
a szeretetben.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre,
hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk
során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a
bajban és a veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád
forduljunk! Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, csak
higgyünk az örök életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet
veszélyben, ha veled élünk és veled halunk meg. Segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170601.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. május 31., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-05-31

2017. május 31. - Szerda

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent
Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat,
akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el
közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád
megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes
legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket,
mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt
kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te
elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük
szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
Jn 17,11b-19
Elmélkedés:
Jézus főpapi imájának második részét olvassuk a mai evangéliumban,
amelyben az apostolokért imádkozik. Az Úr szeretetének egyik
legmeghatóbb jele, hogy az utolsó vacsorán tudva, hogy elérkezett
számára a szenvedés kezdete, nem önmagára gondol, nem a rá váró
nehézségeken töpreng, hanem apostolaiért és tanítványaiért könyörög az
Atyához.
Jézus azzal kezdte meg nyilvános működését, hogy tanítványokat
választott maga mellé. Az a szándék vezette, hogy e kiválasztottak
mindvégig vele legyenek, legyenek fültanúi tanításának és szemtanúi
cselekedeteinek, hogy majd küldetésének befejezése és mennybemenetele
után tanúságot tegyenek Jézusról, az Isten Fiáról, és terjesszék az
evangéliumot. Az apostolok tanítása, nevelése és felkészítése e
missziós küldetésre sikeres volt. Hittel elfogadták Mesterük tanítását,
és hitték, hogy az Atya küldte őt a világba. Jézus távozása után ők
továbbra is ebben a világban maradnak, s itt kell a rájuk bízott
küldetést teljesíteniük, azt a feladatot, amelynek végzésében a
Szentlélek fogja őket támogatni. Hitük most nagy próbatétel előtt áll.
Jézus azt kéri az Atyától, hogy apostolai mindig megmaradjanak az ő
nevében, azaz a vele való közösségben, és hogy az üldözések ellenére is
hűségesen kitartsanak az igazságban.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170531.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. május 30., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-05-30

2017. május 30. - Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
"Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen
téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek,
akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy
megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te
küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám
bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a
dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál.
Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már
tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled
vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az
igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél
engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket
nekem adtál. Tieid ők- hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az
enyém, ami a tiéd -, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább
itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a
Elmélkedés:
Jézus az utolsó vacsorán tanítványaihoz intézett beszédét követően az
Atyához imádkozik. Már felkészült rá, hogy néhány óra múlva elfogják és
hamarosan meghal. Élete utolsó perceiben mintegy számvetést tart
küldetésének eredményéről. Már most kijelenti, hogy küldetésének
hűséges teljesítésével, az igazság tanításának átadásával és az Atya
megismertetésével dicsőséget szerzett Istennek, pedig az igazi
engedelmesség utolsó nagy próbája még hátra van. A szenvedés és a halál
önként vállalása szerzi meg a legnagyobb dicsőséget az Atyának, aki
éppen ezt az önfeláldozó engedelmességet kéri a Fiútól. Jézus
engedelmessége pedig kiérdemli, hogy az Atya is megdicsőítse őt
azáltal, hogy feltámasztja a halálból.
Imájában Jézus egyrészt előre tekint, hogy felmagasztalását követően
újra találkozhat az Atyával, másrészt tanítványaira gondol, azokért
imádkozik, akik hittek benne. S mivel minden tanítványát sajátjának
tekint, ezért mindenkit szeretne elvezetni a mennyországba. Akkor
követhetjük őt a mennybe, ha megőrizzük a Jézussal való egységet,
hiszünk benne és tanítása szerint élünk. Mennybe jutásunk alapja az a
remény, hogy a Jézust megdicsőítő mennyei Atya üdvözíteni akar minket.
A mi hazánk, örök otthonunk a mennyben van.
Vajon az én életem megdicsőíti-e Istent? Keresem-e és teljesítem-e
Istentől kapott küldetésemet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton ház felszentelése A Szent Márton evangelizációs ház
felszentelésének helye és időpontja: Zalalövő, 2017. június 10.
szombat.
A Szent Márton ház a városközpontban, közvetlenül a templom és a
plébánia mellett található (GPS: 46.84603°/16.58530° vagy Zalalövő,
Szabadság tér).
Program:
10.00: szentmise a templomban
11.00: gyermekek műsora és a ház felszentelése. A ház megtekintése,
szeretetvendégség.
11.30: Papp Lajos professzor előadása
Szeretném, ha a szentelési ünnepség az e-vangélium olvasók közös
hálaadása lenne a jó Isten felé, amely alkalommal én is személyesen
fejezhetem ki köszönetemet az adakozók felé. Az ünnepség során szívesen
találkozok az e-vangélium olvasókkal, és szeretnék a jelenlévőknek egy
kis ajándékot átadni. Az ünnepségre szeretettel hívom. Kérem, ha tud
jönni, a zalalovo@gmail.com címen jelezze ezt a tervezhetőség
érdekében. Jelzem, hogy ezekben a napokban a nagy érdeklődés miatt
szállást a Szent Márton házban nem tudunk biztosítani.
Eddigi munkánk
Két és fél év eredményeként teljes mértékben közadakozásból valósult
meg a Szent Márton evangelizációs ház. Nem kaptunk semmilyen Európai
Uniós vagy országos hazai intézménytől nagy összegű támogatásokat,
hanem sok-sok evangélium olvasó imádságából és kisebb-nagyobb
adományából, mégpedig jó szívvel adott adományából építkeztünk. Ezúton
is hálásan köszönöm, ha akár a legkisebb összeggel Ön is támogatta az
evangelizációs ház megvalósulását. Imádkozom azért, hogy a jó Isten
minden adakozót jutalmazzon meg bőségesen.
Hátralévő feladatok
Az épület berendezése még nincs 100%-ig kész, de szeretnénk a
szentelésig a legfontosabbakkal elkészülni. Hátra van még az emeleti
két vendégszoba bútorozása ágyakkal, beépített szekrényekkel és mini
konyhával. Szeretettel kérem, lehetőségei szerint segítse munkánk
befejezését. Köszönöm nagylelkű támogatását!
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. május 30.
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni. Akik névtelenül szeretnének
adakozni, kérem, jelezzék ezt, például az utalás közlemény rovatában.
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház berendezése
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház berendezése
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Szent Márton ház berendezésének támogatásához kér
csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház berendezése
+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég
könyvelése számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170530.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. május 29., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-05-29

2017. május 29. - Hétfő

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai
megjegyezték: "Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most
elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is
kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél." Jézus így felelt:
"Most hisztek? Eljön az óra - már el is jött -, amikor szétszéledtek,
ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül,
mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet
találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én
legyőztem a világot."
Jn 16,29-33
Elmélkedés:
Az elmúlt napok evangéliumai Jézusnak az utolsó vacsorán mondott
búcsúbeszédét tartalmazták, a mai pedig az apostolok reakcióját,
hitvallását. Jézus megerősíti, hogy az Atyától jött el a világba és
most vissza fog térni az Atyához a mennybe. Ezt a világos kijelentést
tanítványai megértik, és kijelentik, hogy hisznek abban, hogy Jézus
valóban az Atyától jött.
E hitvallásnak Jézus nem tud felhőtlenül örülni, hiszen jól tudja, hogy
közeleg szenvedésének órája, hamarosan elfogják és halálra ítélik, s
mindez nagy próbatételt fog jelenteni apostolai, tanítványai számára.
Jézus tudja, hogy mennyire gyenge még az apostolok hite, s előre látja,
hogy el fognak menekülni, amikor látják szenvedését és halálát. Ezért
próbálja azzal erősíteni őket, hogy amikor látják kereszthalálát, az
nem küldetésének kudarca, nem vereség, hanem valójában győzelem,
győzelem a bűn felett, győzelem a halál felett, Isten és az ő jóságának
győzelme a gonosz felett.
Ugyanakkor az iránta való bizalmat is próbálja növelni tanítványaiban,
hogy ne essenek kétségbe távozását követően, amikor szenvedések,
üldözések és nehézségek érik majd őket. Jézus legyőzte a világot,
visszatér az Atyához a mennybe, de Szentlelke által továbbra is azokkal
marad, akik hisznek benne. Ha kitartunk az Úrral a szenvedésben,
dicsőségének is részesei leszünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton ház felszentelése A Szent Márton evangelizációs ház
felszentelésének helye és időpontja: Zalalövő, 2017. június 10.
szombat.
A Szent Márton ház a városközpontban, közvetlenül a templom és a
plébánia mellett található (GPS: 46.84603°/16.58530° vagy Zalalövő,
Szabadság tér).
Program:
10.00: szentmise a templomban
11.00: gyermekek műsora és a ház felszentelése. A ház megtekintése,
szeretetvendégség.
11.30: Papp Lajos professzor előadása
Szeretném, ha a szentelési ünnepség az e-vangélium olvasók közös
hálaadása lenne a jó Isten felé, amely alkalommal én is személyesen
fejezhetem ki köszönetemet az adakozók felé. Az ünnepség során szívesen
találkozok az e-vangélium olvasókkal, és szeretnék a jelenlévőknek egy
kis ajándékot átadni. Az ünnepségre szeretettel hívom. Kérem, ha tud
jönni, a zalalovo@gmail.com címen jelezze ezt a tervezhetőség
érdekében. Jelzem, hogy ezekben a napokban a nagy érdeklődés miatt
szállást a Szent Márton házban nem tudunk biztosítani.
Eddigi munkánk
Két és fél év eredményeként teljes mértékben közadakozásból valósult
meg a Szent Márton evangelizációs ház. Nem kaptunk semmilyen Európai
Uniós vagy országos hazai intézménytől nagy összegű támogatásokat,
hanem sok-sok evangélium olvasó imádságából és kisebb-nagyobb
adományából, mégpedig jó szívvel adott adományából építkeztünk. Ezúton
is hálásan köszönöm, ha akár a legkisebb összeggel Ön is támogatta az
evangelizációs ház megvalósulását. Imádkozom azért, hogy a jó Isten
minden adakozót jutalmazzon meg bőségesen.
Hátralévő feladatok
Az épület berendezése még nincs 100%-ig kész, de szeretnénk a
szentelésig a legfontosabbakkal elkészülni. Hátra van még az emeleti
két vendégszoba bútorozása ágyakkal, beépített szekrényekkel és mini
konyhával. Szeretettel kérem, lehetőségei szerint segítse munkánk
befejezését. Köszönöm nagylelkű támogatását!
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. május 29.
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni. Akik névtelenül szeretnének
adakozni, kérem, jelezzék ezt, például az utalás közlemény rovatában.
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház berendezése
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház berendezése
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Szent Márton ház berendezésének támogatásához kér
csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház berendezése
+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég
könyvelése számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170529.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. május 28., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-05-28

2017. május 28. - Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a
hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak
előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament
hozzájuk, és ezt mondta nekik: "Én kaptam meg minden hatalmat az égen
és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden
nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam
nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!"
Mt 28,16-20
Elmélkedés:
Indulj most!
Ha nem volna határidő, semmi sem készülne el. E Murphy-törvénykönyvébe
illő mondás igazságát az élet sok területén tapasztaljuk. Az egyetemre
járó diák a beadandó dolgozat nagy részét az utolsó napon készíti el. A
város új parkjában és játszóterén az átadás előtti napon
rekordmennyiségű facsemetét, bokrot és virágot ültetnek el. A
tanévnyitó előtti napon hat osztálytermet is kifestenek a szakemberek,
pedig a másik hattal két hét alatt is csak nehezen végeztek. Még az a
szerencse, hogy van egy utolsó nap, mert e nélkül sosem készülne el a
dolgozat, nem adnák át a parkot a pihenni vágyóknak és kifestetlen
teremben kezdhetnék a diákok a tanévet. Mert sokan úgy gondolják, van
még bőven idő a feladatok elvégzésére, majd az utolsó nap hajrájában
minden megoldódik.
Néha olyan érzésem támad, hogy Krisztus missziós parancsával
kapcsolatban is hasonlóan gondolkodunk. E parancsot olvassuk a mai
evangéliumban: "Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá
minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam
nektek!" Jó, jó végezzük küldetésünket, de nem adjuk bele teljes
energiánkat. Kényelmesen, nyugodtan, ráérősen végezzük szolgálatunkat,
mintha majd a végső idők utolsó napján ráérnénk mindent bepótolni.
A krisztusi parancs lényeges idevonatkozó szaváról nem szabad
elfeledkeznünk: "most." "Most menjetek el, és tegyetek tanítványommá
minden nemzetet!" Nem azt kéri, hogy majd egyszer, hanem most. Ha azt
érezzük, hogy az Úr szavaiban van valamiféle sürgetés, akkor helyesen
érezzük. Miként az Úr mennybemenetelét követően az apostolok az
ígéretének beteljesedésére, a Szentlélek eljövetelére vártak, ezt
tesszük mi is a következő napokban. Szeretnénk tanulékonyan figyelni a
Szentlélekre, aki minket tanúságtételre indít. Engednünk kell, hogy
eltöltsön minket a lelki erősség és a bölcsesség Lelke, hogy bátran
vegyünk részt az igehirdetésben és az evangelizációban, és ezt a
szolgálatot hatékonyan, korszerűen tudjuk végezni.
A Szentlélek munkája rajtunk kezdődik. Amíg nem engedjük, hogy a Lélek
átformáljon és egészen hasonlóvá tegyen minket Krisztushoz, addig nem
várhatunk semmiféle eredményt, mert az legfeljebb önmagunk igazolása
volna és nem egyedül az Úr dicsőségét szolgálná. Amíg nem élünk
bensőséges közösségben Krisztussal, addig nem várhatjuk senkitől azt,
hogy az Úr követője legyen. Amíg nincs bennünk szilárd elhatározás,
hogy Krisztustól, az ige hirdetőjétől indulunk és hozzá térünk vissza,
addig nem tudunk senkit sem hozzá, az üdvösség szerzőjéhez vezetni.
Amíg nem vagyunk képesek önmagunkat egészen Istennek adni, addig
senkinek sem fogunk jó példát mutatni arra, hogy érdemes életünket és
képességeinket Isten szolgálatába állítani. Amíg nem lépünk magunk is a
megszentelődés útjára, addig életünket látván egyetlen ember sem fog
vágyat érezni magában, hogy a Szentlélek megszentelje. Az igehirdetés,
az evangelizáció helyes lelkületét tehát Krisztustól tanuljuk meg a
Szentlélek irányításával.
Mindezekkel nem várhatunk, most kell indulnunk. Ne késlekedjünk hát,
hanem engedelmeskedjünk Jézus szavának és a Lélek indításának!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy az Atya várt rád, amikor a mennybe
emelkedtél. Hisszük, hogy a mennyei örök dicsőség várt rád földi életed
után. Hiszem, hogy engem is az Atya vár a mennyországban. Ha az Atya
akarata szerint szeretetben élem életem, ő az örök élettel fog
megajándékozni. Uram, mennybemeneteled és az örök dicsőségbe jutásod
erősítse bennem a hitet, hogy van örök élet és elnyerhetem azt! Taníts,
hogy égre emelt tekintettel éljek, életem minden napján szem előtt
tartsam, hogy a mennyországban Isten vár rám. Vezess engem Szentlelked
által, hogy reményem beteljesedjen és az örök üdvösségre jussak.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170528.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum