2012. december 8., szombat

[Evangelium] 2012-12-08

2012. december 8. – Szombat, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe körül sajnos sok a
félreértés, néha még a vallásukat gyakorlók körében is. Az ünnep
evangéliuma szintén csak ezt a félreértést fokozhatja. Az evangélium
ugyanis az angyali üdvözletről szól, amikor az Isten angyala Máriának
hírül hozza, hogy gyermeke fog születni. Mária beleegyezésére a Szentlélek
közreműködésével méhében megfogan Jézus. Ez tehát Jézus fogantatásának
eseménye.
Mária fogantatása, amit ma ünneplünk, ennél évekkel korábban, az ő
születése előtt 9 hónappal történt (Szűz Mária születésének ünnepe
szeptember 8-án van). A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Jézus
édesanyja egészen mentes volt a bűntől, Isten a fogantatása pillanatától
kezdve megóvta őt az áteredő bűn minden következményétől.
Isten egészen tisztának szeretné Máriát, hogy a Megváltó anyja lehessen.
Isten bennünket is tisztává akar tenni, bűneinktől meg akar szabadítani,
hogy méltó módon fogadhassuk a Megváltót. Az adventi időszakban szeretnénk
Máriától megtanulni a szeretetteljes, türelmes, örömteli várakozást és a
tiszta lelkületet. Mit jelent egy gyermeket várni? Ezt bizonyára a
gyermeket váró asszonyok tudják a legjobban. Ők, akik már átélték a
gyermekvárás izgalmát és örömét, mondják el ezt az élményüket ezekben a
napokban másoknak! Férjüknek, gyermekeiknek, mindazoknak, akik Jézus
születésére várakoznak. Mondják el, hogy milyen érzés egy gyermek
világrajöttét várni!
Legyen az advent mindannyiunk számára a megtisztulás ideje, a megtérés
ideje, a lelki újjászületés ideje, hogy a mi megtisztult szívünkben is
megszülessen a Megváltó.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned
bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem
elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd az ő
szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Ó hallgasd meg kérésemet, hogy
dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121208.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A zalaegerszegieknek és környékbelieknek jelzem, hogy új karácsonyi
könyveim dedikálása 2012. december 8-án, szombaton 10-12 óráig lesz a Zala
Plaza virágboltjában. Szeretettel várlak benneteket.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 7., péntek

[Evangelium] 2012-12-07

2012. december 7. – Péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt
kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek
hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" „Hisszük, Uram!" – felelték azok. Akkor megérintette szemüket,
és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus
pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok
elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Elmélkedés:

Ismét a hit témája kerül elő a mai evangéliumban. Két vak szólítja meg
Jézust, akik követték. Nem érdemes fennakadnunk azon, hogy miként
járhattak Jézus nyomában vakként, hiszen sokan követték őt, akik bizonyára
segítségükre voltak. Testi betegségük tehát nem akadályozta meg őket
abban, hogy az Úr követői és hallgatói legyenek. Szívük nyitottsága
adhatta nekik a felismerést, hogy Jézusban felismerjék azt, aki
meggyógyíthatja őket, visszaadhatja szemük világát. Kérésük egyszerű és
semmiféle magyarázatra nem szorul: szeretnének meggyógyulni, szeretnének
látni. Jézus kérdése is egyszerű: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" (Mt 9,28). A vakok korábban már önmagában azzal kifejezték
Jézus gyógyító, isteni erejébe vetett hitüket, hogy kérésükkel hozzá
fordultak, de az Úr most ennek újabb kifejezését kéri tőlük, erre irányul
kérdése. A két vak egyértelműen megvallja, hogy hisznek Jézusban, hisznek
isteni hatalmában. Hitvallásuk, kijelentésük igaznak bizonyult, mert
valóban meggyógyultak. Az önmaguk által ásott gödörbe estek volna, ha
hitvallásuk csupán üres szavak lettek volna, s aligha gyógyultak volna
meg. Jézus érintése és szava egyaránt gyógyító hatású: „Legyen a hitetek
szerint!" (Mt 9,29). Az történik velük, amiben hittek. Az történik velük,
amiről meg voltak győződve.
A két vak és Jézus párbeszéde tanítson bennünket az Isten Fiához való
közeledés helyes módjára, és bátorítson minket arra, hogy hittel kérjünk
tőle gyógyulást testi és lelki bajainkra egyaránt! Az Úr hitet vár tőlem,
hogy velem is csodát tehessen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra,
hogy fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek
vagyunk arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni
a világ csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly
erőtlennek látszik. Jézus, legyél Te bennünk a Fény! Növekedjél bennünk
Te, az igazi fény! És add, hogy Téged, az igazi fényt sugározzunk a
világba!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121207.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A zalaegerszegieknek és környékbelieknek jelzem, hogy új karácsonyi
könyveim dedikálása 2012. december 8-án, szombaton 10-12 óráig lesz a Zala
Plaza virágboltjában. Szeretettel várlak benneteket.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 6., csütörtök

Élő Kenyér gyermekújság

Kedves Zoltán!
Januártól immár harmadik évfolyamába lép az általam alapított Élő Kenyér újság. Általános iskolás korú gyermekeknek készítjük, havonta jelenik meg. 64+4 oldal, teljesen színes, tele képekkel. Tartalmazza a vasárnapi szentmiséket, játékos feladatokat, szenteket, történeteket. Az Élő Kenyér segíti a gyerekeket, hogy bekapcsolódjanak a szentmisébe. A hitoktatók is jól használhatják a hittanórákon, ministránsfoglalkozásokon.
Egy Élő Kenyér előfizetés kiváló karácsonyi ajándék lehet egy gyermek számára. A 2013. januári számot még karácsony előtt küldöm. Az újsághoz kapcsolódó, gyerekeknek szóló internetes játék a 
www.elokenyer.hu oldalon található.

Szeretettel ajánlom főként a szülők és nagyszülők figyelmébe, akik gyermekük, unokájuk hitre nevelését fontosnak tartják a Hit évében és utána is.

István atya (Horváth István Sándor)

Megrendelhető az alábbi linken elérhető űrlapon:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ


--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-12-06

2012. december 6. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Nagyon szemléletes példázatot olvasunk a mai evangéliumban. Könnyen magunk
elé képzelhetjük a homokra épített házat, amely nem képes ellenállni az
időjárás viszontagságainak és szilárd alap nélkül hamar összeomlik,
valamint a sziklakemény alapra emelt épületet, amely a legzordabb
körülmények között is sértetlenül áll. Jézus szavai szerint az első azokat
jelképezi, akik szavait, tanítását ugyan meghallgatják, de nem élnek
szerinte. A sziklára épült ház pedig azokat az embereket jelképezi, akik
életüket a meghallgatott és elfogadott tanításhoz igazítják, s mindazt
tettekre váltják, amit Isten kér tőlük.
Az adventi időszakban döntés elé állít minket a Jézustól hallott hasonlat.
Ostoba ember módjára csupán a fülemet nyitom meg az útmutató igazság
előtt, vagy bölcs emberként felismerem Krisztus személyében azt a
sziklaszilárd alapot, akire érdemes bíznom az életemet? Az évszázadok
szellemi viharai során számtalanszor kiderült, hogy Krisztus tanítása
valóban időtálló. Minden korban időszerű, amelyben felfedezhetjük a
követendő igazságot. Olyan korban élünk, amikor nem kerülhetjük meg a
döntést. Olyan korban élünk, amikor nem elegendő szóbeli hitvallásunk,
hanem cselekedeteinkkel is tanúskodnunk kell arról, hogy kire építjük
életünket. Olyan korban élünk, amikor meg kell mutatnunk, hogy a hit nem
érzés vagy érzelem, hanem cselekedetekben megnyilvánuló meggyőződés. Hiába
állítanánk szavainkkal, hogy hiszünk Istenben és szívünk telve van az
iránta érzett szeretettel, ha mindez nem mutatkozik meg a hit szerinti
életben és a szeretetből fakadó jócselekedetekben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121206.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Januártól immár harmadik évfolyamába lép az általam alapított Élő Kenyér
újság. Általános iskolás korú gyermekeknek készítjük, havonta jelenik meg.
64+4 oldal, teljesen színes, tele képekkel. Tartalmazza a vasárnapi
szentmiséket, játékos feladatokat, szenteket, történeteket. Az Élő Kenyér
segíti a gyerekeket, hogy bekapcsolódjanak a szentmisébe. A hitoktatók is
jól használhatják a hittanórákon, ministránsfoglalkozásokon. Egy
előfizetés kiváló karácsonyi ajándék lehet. A 2013. januári számot még
karácsony előtt küldjük. A gyerekeknek szóló internetes játék a
www.elokenyer.hu oldalon található.
Szeretettel ajánlom főként a szülők és nagyszülők figyelmébe, akik
gyermekük, unokájuk hitre nevelését fontosnak tartják a Hit évében és
utána is.
István atya
Megrendelhető az alábbi linken elérhető űrlapon:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 5., szerda

[Evangelium] 2012-12-05

2012. december 5. – Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre,
és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat,
vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek,
a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és
magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így
szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem,
és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne
dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus
megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?" „Hét, és néhány apró halunk" –
felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán
fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta
tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és
jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37

Elmélkedés:

A kenyérszaporítás csodáját gyógyítások előzik meg. Az emberek azzal a
szándékkal viszik Jézushoz a különféle betegségben szenvedőket, hogy
gyógyulást kérjenek számukra. Talán hallottak róla, hogy korábban más
helyeken milyen csodákat tett, vagy esetleg személyesen is láthatták
egy-egy csodáját. Most újra betegeket visznek hozzá, vakokat és némákat,
sántákat és bénákat a gyógyulás reményében. Miért is volna a csodatevő
tanító szűkmarkú? Miért ne tenne újabb csodákat? Miért tagadná meg
segítségét bárkitől is?
Jézus látja ezeknek az embereknek az elesettségét. A betegeket, akiken nem
tud senki ember segíteni, hiába is vitték őket orvosokhoz, gyógyítókhoz.
Máté evangélista nagyon egyszerűen írja le az Úr cselekedetét:
„Valamennyiüket meggyógyította" (Mt 15,30). Mert miért is volna szűkmarkú
az Isten? Miért ne mutatná meg irgalmát és jóságát azok felé, akik
kifejezik iránta hitüket és bizalmukat? Miért tagadná meg segítségét
azoktól, akiken egyedül ő képes segíteni?
A csodás gyógyításokat követően az isteni jóság újabb jele nyilvánul meg
akkor, amikor a pusztában tartózkodó és ott megéhező emberek számára
ennivalót ad Jézus. Megszaporítja a hét kenyeret és a néhány apró halat,
hogy a tömegben mindenki számára elegendő táplálék jusson. Ez a csoda már
előrevetíti az Oltáriszentség csodáját, amely élő kenyérben Jézus önmagát
adja nekünk. Hiszek-e Jézus Krisztus valóságos jelenlétében az
Oltáriszentségben? Hiszek-e az önmagát nekünk ajándékozó Istenben? Hittel
készülök-e születésének ünnepére?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121205.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 4., kedd

[Evangelium] 2012-12-04

2012. december 4. – Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

Az új beszédstílus után új látásmód keresésére ösztönöznek bennünket Jézus
szavai a mai napon: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom
nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem
látta" (Lk 10,23-24). A láthatatlan, rejtőzködő Isten meg akarja magát
mutatni nekünk. Ezért jön el közénk látható, emberi testben, születik meg
gyermekként. Egykori kortársai közül sokan találkozhattak vele
személyesen, láthatták őt szemtől szemben. Láthatták gyermekként, majd
később felnőtt férfiként, amikor nyilvános helyeken tanította az
embereket. Láthatták cselekedeteit, csodáit, amelyek istenségéről
tanúskodtak. Ez a látás azonban nem volt elég mindenki számára ahhoz, hogy
Jézusban felismerje az Isten Fiát. Szavaiban nem mindenki hallotta meg az
üdvösségre vezető isteni igazságot. Csodáiban nem ismerte fel mindenki az
isteni jeleket. Gyógyításaiban nem látta meg minden ember az isteni
irgalom jelenlétét.
Akik azonban megkapták a hit ajándékát, főként egyszerű emberek, másként
tekintettek Jézusra. Szemükről lehullott a hitetlenség homálya. Meglátták,
hogy nem egy közülük való ember jár-kel közöttük, aki csupán szemüket
akarja elkápráztatni emberileg megmagyarázhatatlan cselekedetekkel, hanem
Isten jött el a világba, hogy láthatóvá tegye jóságát és szeretetét az
emberek között. Valóban boldogok voltak ők, akik testi szemükkel láthatták
Jézust és a hit által láthatták személyében a közénk jött Istent. Ha igaz
hit él szívünkben, az Isten-látás élménye vár ránk karácsony ünnepén.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121204.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 3., hétfő

[Evangelium] 2012-12-03

2012. december 3. – Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom." A százados
ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt
ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!" –
elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!" – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd
ezt!" – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért
azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában."
Mt 8,5-11

Elmélkedés:

Egy pogány, minden bizonnyal római származású katonatiszt fordul Jézushoz
segítségért beteg szolgája érdekében. Több meglepő is van a kérésben. A
zsidók felett hatalmat gyakorló rómaiak egyik magas rangú tisztje
félreteszi rangját és hatalmát, mert tudatában van annak, hogy ezek most
mit sem érnek. Meglepő továbbá, hogy egy vezető fordul alárendeltje
érdekében Jézushoz. Meglepő, hogy olyat kér, amit emberi erővel lehetetlen
teljesíteni. Meglepő, hogy ez az ember mennyire tisztában van a zsidó
szokásokkal, amely szerint egy törvénytisztelő zsidó embernek nem volt
szabad belépnie a pogányok otthonába. És meglepő a hangneme, a
beszédmódja. A parancsok és utasítások közléséhez szokott férfi most
alázatosan kér. Nem követel, nem erősködik, hanem szerényen adja elő
kérését. Kifejezi méltatlanságát és egyúttal hitét is, hogy akihez fordul,
képes teljesíteni kérését. Kifejezi, hogy hisz Jézus gyógyító erejében,
elismeri az ő isteni hatalmát.
A százados magatartásán Jézus is elcsodálkozott, meglepődött. Azonnal
észrevette a meglepő stílus mögötti hitet, amely a mi Urunk nyíltan
kifejezett elismerését váltotta ki, aki így szólt a körülöttük állókhoz:
„Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben" (Mt
8,10).
Az adventi időszakban talán jó volna nekem is új hangnemet megütnöm,
amikor Istenhez fordulok kéréseimmel. Jó volna megtalálni az alázat, a
szerénység, a ráhagyatkozás és a bizalom hangját. Jó volna rátalálni arra
a hangnemre, amely őszinte hitem kifejezése. Jó volna az őszinte hit
hangján szólni Istenhez. Jó volna az őszinteség és a bizalom hangját
megtalálni, amikor embertársaimmal beszélek. Jó volna önteltség nélkül,
egyszerűen szólni mindazokhoz, akikkel ma találkozom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121203.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Adventtől az olvasható mellett immár hallható, meghallgatható formában is
elérhető a napi e-vangélium. Istennek legyen hála! A levél végén található
linkre kattintva érhetitek el az e-vangélium hanganyagát. Számítógépre,
okostelefonra egyaránt ingyenesen letölthető.
Köszönöm mindazok támogatását, akik segítették a megvalósulást, illetve
segítik a folyamatos működtetést.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

Hangos e-vangélium támogatása:
1. On-line plébániánk honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál jelölje
meg: e-vangélium
2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára. Számlatulajdonos neve:
Zalalövői Plébánia Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény:
e-vangélium
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 2., vasárnap

[Evangelium] 2012-12-02

2012. december 2. – Advent 1. vasárnapja

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a
Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés
támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az
emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a
világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják
az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben
és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a
nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak.
Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól,
ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,25-28. 34-36

Elmélkedés:

Szent Mónika adventi bánata
Ezekben a napokban Szent Ferenc a mennyországban észrevette, hogy Szent
Mónika nagyon bánatos. Mivel nem való e helyen szomorkodni, rögtön
elhatározta, hogy megkérdezi a mérhetetlen szomorúság okát. – Mi okozza a
szíved fájdalmát, Mónika? – lépett oda hozzá. El se fogod hinni, Ferenc,
mi történt! – kezdte válaszát Szent Mónika. Amerikában, egy kaliforniai
városban a helyi ateisták kezdeményezésére a város vezetősége megtiltotta,
hogy a templomok a köztereken betlehemeket állítsanak. Oly sok gyermek és
felnőtt örült korábban a városszerte kihelyezett betlehemeknek, de
mostantól nem lesznek, ezért vagyok oly bánatos. – Emiatt nekem kellene
szomorúnak lennem, mondja Szent Ferenc, hiszen annak idején én találtam
ki, hogy legyen betlehem, amelynek alakjai megelevenítik az emberek előtt
Jézus születését és mindenki azt érezheti, hogy ott van a betlehemi
barlangban Isten Fia születésénél. Miért te szomorkodsz most emiatt? –
Mert az én nevemet viselő városban, Santa Monica-ban történt az eset.
Szent Ferenc így szól hozzá: – Te jó édesanya voltál a földön, sokat
imádkoztál fiadért, Ágostonért és innen a mennyből is jó hatással tudsz
lenni az édesanyákra. Bátorítsd az édesanyákat, hogy az idei adventben
nagy-nagy szeretettel mondják el gyermekeiknek, mire is való a betlehem és
minek az ünnepe a karácsony! Talán így szebb lesz az adventi készülődés
számos család életében!
Az adventi időszak kezdetén Jézus végső időkről szóló szavait tárja elénk
az evangélium. Rendkívüli természeti jelenségekről olvasunk: a
világmindenséget összetartó erők megrendüléséről, az égitestek különleges
állapotáról és a tengerek pusztító áradásáról. Mindezek hallatán egyesek
talán arra gondolnak, hogy e jelek bekövetkezése éppen napjainkban
történik, hiszen szinte nap mint nap hallunk hasonlókról. Valójában nem
szaporodtak el korunkban a földrengések, a vulkánkitörések, a tengeri
szökőárak vagy a rendkívüli erejű viharok, csupán azonnal értesülünk
ezekről a híradásokból, és emiatt könnyen támadhat egyesekben olyan érzés,
mintha korábban ritkábban történtek volna ilyenek. Nincs okunk a
félelemre, és kár volna azt hinnünk, hogy e természeti csapások a végső
idők közeli bekövetkeztét jelzik. Jézus maga figyelmeztet, hogy nem
tudhatjuk előre sem a napot, sem az órát. Figyelmeztetése azt is
tartalmazza, hogy legyünk állandóan készen az ő jövetelére, amely majd
egyszer bizonyosan bekövetkezik.
Az advent az Úr jövetelére való várakozás ideje. Visszaemlékezünk arra,
hogy az idők teljességében, hogyan jött el Isten Fia a világba, és
tudatosítjuk magunkban, hogy ígéretének megfelelően a világ végén újra el
fog jönni, de ennek pontos idejét nem tudhatja senki ember előre. Emellett
várakozunk Jézus Krisztus születésének napjára, a Megváltó érkezésére, a
karácsony ünnepére. A karácsonyi előkészület során nem a rendkívüli
jeleket keressük, hanem Isten szeretetének jeleit szeretnénk észrevenni.
Azokat a jeleket, amelyek elindítanak minket a hit útján. Az igazi hit
Isten szeretetének és a megváltás titkának elfogadását jelenti. Ezt a
hitet nem kiérdemeljük, hanem ajándékba kapjuk Istentől, ahogyan a
betlehemi Gyermek is az ő nekünk szóló ajándéka.
A csillogó adventi vásárok könnyen letéríthetnek minket a hit útjáról. Az
ajándékvásárlás láza egyre csak fokozódik az ünnep közeledtével. Az
előkészület izgalma egyre inkább növekszik a napok múltával. Vajon ezzel
együtt fokozódik-e bennem az Istennel való találkozás vágya? Vajon
növekszik-e bennem az Isten-látás vágya?
Isten idén is nagyszerű dologra készül. Csodálatos, szinte hihetetlen,
amit nekünk akar adni. Azt szeretné, hogy Jézus Krisztus a hit által
megszülessen a szívünkben. Azt szeretné, hogy a betlehemi Gyermekben a hit
által meglássuk Isten Fiát. Isten nem fogadalmakat vagy üres szavaknak
bizonyuló ígéreteket vár tőlünk, hanem elfogadást. Az ő ajándékainak: a
hitnek és a szeretetnek alázatos elfogadását.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben
rád, a te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts
bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat!
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként
fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó
csendet. A te titkaidat elfogadó csendet. A te szeretetedet elfogadó
csendet. A megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm
csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121202.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum