2008. július 26., szombat

[Evangelium] 2008-07-26

2008. július 26. - Szombat, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz
Mária szülei

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg
azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza
közé, aztán elment.
Amikor felnövekedett a vetés, és már kalászba szökkent, akkor előtűnt a
konkoly is. Erre elmentek a szolgák a gazdához, és megkérdezték tőle:
"Uram, nemde jó magot vetettél földedbe? Honnét van tehát a konkoly?" Mire
a gazda így felelt: "Ellenséges ember cselekedte ezt."
A szolgák tovább kérdezték: "Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük
belőle?" Azt válaszolta nekik: "Nem! Nehogy a konkolyt gyomlálva
kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az
aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt
szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig
gyűjtsétek csűrömbe!"
Mt 13,24-30

Elmélkedés:

Jézus példázata szerint a jó és a rossz egyaránt jelen van a világban, s
mindkettő hatást gyakorol ránk. Isten jósága üdvösségünket szeretné, de a
sátán gonoszsága ezt meg akarja akadályozni. A mi számunkra talán
egyszerűnek tűnne az a megoldás, hogy azonnal fogjunk neki a rossz
kiirtásának. Ezzel persze azonnal gondjaink lennének, mert melyikünknek
van joga ilyen ítéletet meghozni.
Minden bizonnyal nem az a feladatunk, hogy ítéletet alkossunk és azt
végrehajtsuk, hanem, hogy szabad döntést hozzunk a jó mellett. Érdemes
elfogadnunk, hogy Isten, aki valóban a legfőbb jóság, jól tudja, hogy mi
jó az embernek, mi jó nekünk., s érdemes elfogadnunk Istentől mindazt, ami
a jó úton segít minket előre haladni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható Isten,
a te szent misztériumodban történt
részesedés adjon nekünk erőt,
s ne legyen senkinek ítéletére,
hanem töltsön be minket
minden áldással Krisztus által.
Általa dicsőség és hatalom néked,
most és mindenkor
és mindörökkön-örökké!
(Ókeresztény ima áldozás után, III. század)

________________________________

Aktuális:
Zarándoklatot szerveznek Miskolc környéki hívek a Medjugorjei Ifjúsági
Találkozóra, ami augusztus 1-jén kezdődik és 6-ig tart. Bánrévéről
indulnak, miskolci és budapesti felszállás lehetséges. További
információért érdeklődni lehet Belles Istvánné Borbálánál (Bánréve) a
48-as körzet 436-088-as és a 30/ 4897166-as mobilszámon, illetve Dombi
Ferenc atyánál (sárospataki káplán) a 30/ 8201874-as számon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 25., péntek

[Evangelium] 2008-07-25

2008. július 25. - Péntek, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak
(Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte,
hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz?" Ő azt felelte:
"Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az
egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: "Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek
vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell
innom?" "Készek vagyunk!" - felelték. Jézus erre így folytatta: "A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: "Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első
akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,20-28

Elmélkedés:

A két apostol, Jakab és János arra vágyik, hogy részesei legyenek Jézus
dicsőségének, s minden bizonnyal a többi apostolban is hasonló vágy
élhetett, s mi magunk is ezt szeretnénk. Együtt lenni Jézussal az örök
dicsőségben, az örök életben. De milyen út vezet odáig? Mit kell ezért
tenni? Miről kell ezért lemondani, s mit kell ezért vállalni? Az
evangéliumból úgy tűnik, hogy a két apostol nem tudja a választ. Miként
Jézus számára a szenvedésen és a halálom keresztül vezetett az út a
feltámadás dicsőségébe, ugyanúgy az ő számukra is és a mi számunkra is. De
vajon kész vagyok-e vállalni Jézussal együtt a nehézségeket? Kész vagyok-e
felvenni és hordozni életem keresztjét?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Örvendező szívünk dala
magasra száll, Jakab, veled,
halászból téged Krisztusunk
ily szent orom csúcsára vitt.

Testvéreddel, mert hív a szó,
elhagytok mindent, kincset is;
az Úr igéjét, szent nevét,
buzgó küldöttként, hirdeted.

Erős jobbján, mint hű tanút
magával visz, s megláthatod
dicsőségét a hegytetőn,
s a kertben vére csöppjeit.

te készen állsz, bár jól tudod:
a kínoknak kért kelyhe vár,
az Úr első apostola,
ki érte szenvedsz kínhalált.

Jézus hűséges gyermeke,
örök fény magvetője vagy,
imádra hitben ékesen
s gazdag reményben ég szívünk.

Kérd Krisztustól szorgalmasan:
parancsa útját járjuk itt,
s dicsőségének himnuszát
örökre énekeljük ott. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 24., csütörtök

[Evangelium] 2008-07-24

2008. július 24. - Csütörtök

A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Miért
szólsz a néphez példabeszédekben?" Ő így válaszolt: "Nektek megadatott,
hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg.
Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek nincs, attól
még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben,
hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne
értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek,
nézvén néztek, de mégsem láttok;
megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak,
szemüket behunyják,
hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak,
és a szívükkel ne értsenek,
s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall!
Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok -
és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, - és nem hallotta."
Mt 13,10-17

Elmélkedés:

Jézus példabeszédeinek többsége az Isten Országáról szól. Azért használja
a tanításnak ezt a módszerét, hogy az emberek könnyen megértsék
mondanivalóját. A példázatok egyszerűen, a hétköznapi élet eseményeihez
kötődően világítanak rá az Isten Országának lényegére. Talán nem tévedés
azt mondani, hogy e hasonlatok mindenkit gondolkodásra késztetnek. Bár a
hallottak alapján gondolatok mindenkinek a fejében megszülethetnek, mégsem
érti meg mindenki, hogy mit akar tanítani Jézus. Vannak akik, akik
meghallják a szívükhöz szóló szavakat, másoknak viszont nem nyílik meg
szíve a mondanivaló megértésére.
Vajon érintve találom-e magamat? Vajon Értem-e e beszédeket?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Istennek Szentlelke, aki a menny és a föld fölött lebegsz, aki közel
vagy mindenhez, áraszd ki magad bennem, hogy újraszülessek benned, hogy
kizöldüljek és jó gyümölcsöt teremjek benned mint vessző az üdvözítő Jézus
Krisztus szőlőtőkéjén, örök dicsőítésedre és dicsőségedre.
Ó Isten szentségének kapuja, ragyogj fel templomodban, a lelkemben, hogy a
te világosságodban járjak, mindig téged dicsérjelek, és neked szolgáljak
szentségben és igazságban, hogy kedves legyek előtted, aki egy Isten vagy,
Atya, Fiú és Szentlélek, örökké áldott.

________________________________

Aktuális:
Zarándoklatot szerveznek Miskolc környéki hívek a Medjugorjei Ifjúsági
Találkozóra, ami augusztus 1-jén kezdődik és 6-ig tart. Bánrévéről
indulnak, miskolci és budapesti felszállás lehetséges. További
információért érdeklődni lehet Belles Istvánné Borbálánál ( Bánréve ) a
48-as körzet 436-088-as és a 30/ 4897166-as mobilszámon, illetve Dombi
Ferenc atyánál ( bánrévei plébános ) a 30/ 8201874-as számon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 23., szerda

[Evangelium] 2008-07-23

2008. július 23. - Szerda, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa
társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Napjaink egyik szinte észrevehetetlen betegsége az elbizakodottság. Az
emberek az gondolják, hogy a maguk erejéből mindent elérhetnek és
megvalósíthatnak. A tudomány és a technika villámgyors fejlődése pedig
mintha erősítené sokakban ezt a gondolkodásmódot. A könnyen elérhető
sikerek szintén az elbizakodottság felé terelhetnek.
Jézus szava kijózanítólag ér minket: Nélkülem semmit sem tehettek. Igen,
rá kel ébrednünk, hogy Isten nélkül sikereink csak fél sikerek, örömeink
csak részben jelentenek örömöt. Jézushoz kapcsolódva viszont életünk
bőséges termést hozhat. Ne legyünk elbizakodottak, akik túlzottan bízunk a
magunk képességeiben, hanem bízzunk inkább Jézus segítségében!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Istennek tüzes szeretete, Te összetörted emberségünkben a halált,
leromboltad a poklot, és lelkünknek győzelmet szereztél Krisztusban a
halálon. Pünkösd szent ünnepén tüzes láng alakjában ezt öntötted az
apostolok ajkára és szívébe, ez gyújtotta lángra szentjeidet, ezáltal
művelted csodatetteidet. Hozzád jövök és egészen átadom magam neked, aki
szereted és megtartod az egész világot és minden teremtményt.
Ó Istennek hatalmas kútforrása, nyílj meg lelkem legmélyén, gyújtsd lángra
bennem is szereteted tüzét, hogy lelkem is a te szeretetedben égjen, s én
felismerjelek és magasztaljalak benne.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 22., kedd

[Evangelium] 2008-07-22

2008. július 22. - Kedd, Szent Mária Magdolna

A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt,
Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ
elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és
ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott.
Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá:
"Asszony, miért sírsz?" "Mert elvitték az én Uramat - felelte -, és nem
tudom, hová tették." Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte,
de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: "Asszony, miért sírsz?
Kit keresel?" Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így
válaszolt: "Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal
vihessem." Jézus erre megszólította: "Mária!" Mária felkiáltott:
"Rabbóni!" vagyis "Mester"! "Ne tartóztass! - felelte Jézus. Még nem
mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!
Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti
Istenetekhez." Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak:
"Láttam az Urat." - És elmondta, amit az Úr üzent.
Jn 20,1. 11-18

Elmélkedés:

Jézus sokszor egészen közel áll hozzánk, de mi - Mária Magdolnához
hasonlóan - nem ismerjük fel őt. Emberi elképzeléseink sokszor tévesek az
Úrról, s emiatt akadályoznak minket a felismerésben. Elképzelünk magunknak
egy Istent, egy olyat, aki megfelel elvárásainknak. Aki talán nem kér
sokat tőlünk, de akitől sokat várhatunk. Valójában azonban nem létezik
olyan Isten, akit a saját igényeink szerint szeretnénk alakítani.
Valójában csak olyan Isten létezik, aki képes átalakítani minket, s aki
képes eltörölni bűneinket.
Ha megtanulunk nyitott szívvel járni és hittel szemlélni a világot, s ha
megtanuljuk felismerni és értékelni akár a legkisebb jót is, amivel
találkozunk, akkor észre fogjuk venni Jézust, aki naponta hozzánk lép és
megszólít minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jóságos Atya, hozzád jövök; amikor hív a szavad, befogadom lelkembe
szavadat és igazságodat, magamba foglalom mint ajándékodat. És kérlek
téged, Istennek tűzzel lángoló szeretete, amelyet Jézus Krisztus új
Szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra ezzel a szeretettel az én
szegény lelkemet is, hogy új életet nyerjen, új akaratra kapjon, és
megmeneküljön a haláltól.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 21., hétfő

[Evangelium] 2008-07-21

2008. július 21. - Hétfő

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: "Mester, jelet
szeretnénk tőled látni." Jézus így válaszolt: "Ez a gonosz és hűtlen
nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában,
úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei
férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik
ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb
van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel
együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is
eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki
van, mint Salamon."
Mt 12,38-42

Elmélkedés:

Gyermekkoromban megtanultam, hogy minden nap figyeljek oda, hogy Isten mit
akar nekem mondani vagy adni, milyen jóban akar részesíteni. S lassacskán,
sok-sok év alatt megtanultam észrevenni azokat a jeleket, amelyeket Isten
mutatott nekem, s vezette életemet. Utólag visszagondolva be kell látnom,
hogy ezek nem voltak különleges dolgok az életemben. Éppen ellenkezőleg.
Olyan jelek voltak ezek, amelyek más társaimmal is megtörténhettek vagy
ténylegesen velük is megtörténtek, de mivel őket nem tanította meg senki
arra, amire engem, ők nem vették észre ezeket a jeleket.
A hívő ember számára szinte minden Isten jelenlétének és szeretetének a
jelévé válhat, míg a hitetlen akármennyi jel is veszi körül, mindebből a
szeretetből semmit sem érzékel. Lehet, hogy nem kellene jeleket
követelnünk, miként a mai evangéliumban szereplő farizeusok, hanem észre
kellene vennünk ezeket a jeleket és meg kellene értenünk őket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Isten, Te olyan világosságban lakozol, amelyre senki el nem
juthat, csak Fiad, Jézus Krisztus szeretetén keresztül, s Te ezt a
szeretetet jóságos kegyelmedben kiárasztottad emberiségünkre. Már a világ
teremtése előtt szerettél bennünket, szegény embereket, s örök szereteted
által megmentettél bennünket haragodtól, a halál és a pokol hatalmától. S
most ezt a szeretetet Jézus Krisztus, a te Fiad által mutatod meg nekünk
tűzláng Lelkedben, hogy kérjük őt, s Te megadod nekünk.
Én szegény, méltatlan ember, tudom, hogy nem vagyok rá érdemes. Mivel
azonban szeretetedet kinyilatkoztattad hozzád tért emberségünkben, s
magadhoz hívod vele a szegény tékozló bűnöst, testünkbe öltöztél vele,
hogy megváltsd a bűntől és üdvözítsd, ahogyan szavad tanítja.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 20., vasárnap

[Evangelium] 2008-07-20

2008. július 20. - Évközi 16. vasárnap

Abban az időben:
Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: "A mennyek országa
olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek
aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor
a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a
szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: "Uram, te ugye jó magot
vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?" Az így válaszolt:
"Ellenséges ember műve ez." A szolgák erre megkérdezték: "Akarod-e, hogy
elmenjünk és kiszedjük belőle?" Ő azonban így felelt: "Nem, nehogy a búzát
is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az
aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a
konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig
hordjátok a magtáramba!"
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: "A mennyek országa olyan,
mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez
minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává
terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket
raknak." Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: "A mennyek országa olyan,
mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az
egész megkel tőle."
Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd
nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta
mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a
világ kezdetétől.
Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak
hozzá és kérték: "Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról
szóló példabeszédet!" Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: "Aki a jó
magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai,
a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti - az ördög.
Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt
összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az
Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami
botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott
sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak
Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!"
Mt 13,24-43

Elmélkedés:

Újuljatok meg lélekben!
Három héttel ezelőtt, június 29én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén
nyitotta meg XVI. Benedek pápa Rómában a Szent Pál-évet, a Népek Apostola
születésének 2000. évfordulóján. Az emlékévet nem csak az Apostol
vértanúhalálának városában és az Egyház központjában, Rómában ülik meg,
hanem szerte a világon csatlakoznak hozzá az egyházmegyék, a plébániák és
más közösségek. Az ilyen emlékéveket sem XVI. Benedek, sem szentéletű
elődje, II. János Pál nem unalmában hirdeti meg, hanem ráirányítják
figyelmünket hitünknek egy-egy fontos elemére vagy egy olyan személyre,
aki a hitben példaképünk lehet. A 2000. év jubileuma alkalmából a
Megváltóra figyeltünk, Krisztusra, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
2003-ban, a Rózsafüzér évében Jézus édesanyja, Szűz Mária állt előttünk,
akinek életeseményeit a szentolvasó titkainak segítségével elmélkedtük
végig. 2005-ben, az Eucharisztia évében pedig az Oltáriszentségre
figyeltünk, mint az Egyházat és a híveket éltető szentségre. Ha nem
kapcsolódnánk bele az ilyen évek eseményeibe, bizony keveset érnének. De
jó alkalmat teremtenek számunkra, hogy a világ más keresztényeivel együtt
mi is tanuljunk belőlük. Ma, amikor plébániánkon elkezdjük a Szent
Pál-évet, érdemes pontosan megfogalmaznunk szándékainkat, közös
szándékainkat. Mit várunk a mostani Szent Pál-évtől?

Mindenekelőtt lelki megújulást. Ez a sokszor hallott kifejezés reményeim
szerint mély tartalommal fog megtelni az esztendő folyamán. Ezért
kölcsönözzük plébániai emlékévünk mottójául, jelmondatául Pál apostoltól a
következőt: "Újuljatok meg lélekben!" (Ef 4,23). Úgy gondolom - és az itt
tartózkodásom egy esztendeje alatt szerzett személyes tapasztalatok
megerősítenek ebben - mind plébániai közösségünk egészének, mind pedig az
egyes hívőknek szüksége van a lelki megújulásra, s természetesen nekem is.

A lelki újjászületés Szent Pál esetében akkor történt, amikor a
keresztényeket indult üldözni Jeruzsálemből Damaszkusz városába. Útközben
Krisztus jelent meg neki, s ez a látomásbeli, de mégis Pál számára egészen
személyes találkozás megfordította, egy új irányba állította az életét. A
Jézussal való személyes találkozás a mi számunkra is életfordító,
sorsfordító lehet. De sokszor mennyire félünk az ilyen találkozástól!
Teljes elégedettek vagyunk életvitelünkkel, s azt gondoljuk, hogy nincs
szükségünk semmiféle változásra. Pedig ez a gondolkodásmód, a
megszokotthoz való oktalan ragaszkodásunk, valójában a lelkünk halálához
vezet. Nem válhatunk szokásaink rabjává, hanem érdemes új utakon
elindulnunk. Szükségünk van a lelkünk csendes újjászületésére!

Pál eljutott odáig, hogy semmit nem tekintett a saját érdemének.
Mindarról, amit évtizedek alatt elért, képes volt lemondani Krisztus
szeretetéért, azért, hogy életének egyetlen központja maga az Úr legyen.
Rájött arra, hogy Krisztus az a szegletkő, akire építeni lehet. Ő az a
biztos pont, akire egész életét építheti. Nekünk is egyedül Krisztusra
érdemes építeni személyes életünket és közösségünket is. Nekünk is
Krisztusra épülő élő kövekké kell válnunk. Sokan vagyunk és különbözőek
vagyunk, mint ahogy a természetben található minden kő más és más. De ez a
sok különböző kő akkor illik össze, akkor válik nehézségeket is kiálló,
szilárd épületté, ha Krisztusra épül, mert Ő az egyetlen biztos alap
számunkra. Akkor válhatunk élő kövekké, akkor válhatunk az Egyház
közösségének élő tagjává, ha Krisztushoz kapcsolódunk valamennyien.

Befejezésül még egy gondolat: Idei jelmondatunkat így is mondhatjuk:
Újuljatok meg Lélekben, azaz újuljatok meg a Szentlélekben. Lelki
újjászületésünk ösztönzője a Szentlélek, az Atya Lelke, Krisztus Lelke, a
kiengesztelődés Szentlelke, a Szeretet Lelke, a közösség Szentlelke.
Segítsen mindannyiunkat Isten lelke abban, hogy közösséggé, tanúságtevő és
élő közösséggé váljunk!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk ez az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum