2015. szeptember 19., szombat

[Evangelium] 2015-09-19

2015. szeptember 19. – Szombat

Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a
példabeszédet mondta nekik: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett,
némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak
felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt,
mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek
felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt,
és százszoros termést hozott." E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek
füle van, hallja meg!"
Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így
válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait.
A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak,
halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az
útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az
ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is
üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik
meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük
gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek
közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet
gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést
nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják
az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak
állhatatosságban."
Lk 8,4-15

Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakaszban a magvetőről szóló példabeszédet olvassuk,
amelyet az apostolok kérésére annak részletes magyarázata követ. Első
pillantásra nem szükséges tehát magyarázatot fűznünk az olvasottakhoz,
főként annak tudatában nem volna indokolt, hogy aligha tudnánk Jézus
értelmezésénél jobbat kitalálni. Ha azonban figyelmesen újra elolvassuk a
példázatot és a magyarázatot, akkor a hasonlóságok mellett jelentős
különbséget veszünk észre. Elsőként az útszélre esett magokról van szó,
ezután következnek a kövek, majd a tövisek közé hullott magok s végezetül
a jó földbe hullottak. Bár mindkét esetben ezek az elemek ugyanúgy követik
egymást, mégis máson van a hangsúly. A példabeszéd inkább a magvetőről és
az ő tevékenységéről szól, míg a magyarázatnak nevezett szövegben a magok
kapnak nagyobb jelentőséget. Elképzelhető tehát, hogy az eredetileg két
önálló példabeszédet az evangélista kapcsolta össze hasonló tartalmuk
miatt, esetleg ő igazította egymáshoz azok tartalmát.
Ennek megfelelően kétféleképpen vonatkoztathatjuk magunkra a
példabeszédet. Képzelhetjük magunkat egyrészt a magvető helyébe, hiszen
Isten üzenetének továbbadása, hirdetése mindannyiunk feladata, másrészt
arra kell válaszolnunk, hogy a mi lelkünkben milyen talajra hull Isten
szava, hoz-e bőséges termést.
Miként a magvető bízik abban, hogy munkája eredményes lesz, Isten is bízik
abban, hogy tanítását megszívlelem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Uram, hogy mindig igent tudjak mondani; minden új valósághoz és új
helyzethez. Adj nyitott, kereső szívet, mely nem zárkózik el semmitől és
senkitől. Nyisd ki szememet, hogy saját szegénységemben észrevegyem a te
kegyelmed erejét, hogy így nyilvánvalóvá legyen előttem dicsőséged.
A. Steffens

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150919.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-19
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 18., péntek

[Evangelium] 2015-09-18

2015. szeptember 18. – Péntek

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és
hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,
akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított:
Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes
intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik
vagyonukból gondoskodtak róla.
Lk 8,1-3

Elmélkedés:

Jézus továbbra is Galileában tartózkodik, pontosabban állandóan úton van,
járja a városokat és falvakat. Az evangélistának ez a megjegyzése azt
sugallja, hogy az Úr fáradhatatlanul végzi szolgálatát, tanítja az
embereket, így teljesíti küldetését. Útja során nincs egyedül, kezdettől
fogva vannak, akik lelkesednek iránta és vele tartanak. Állandó
kíséretéhez tartozik az a tizenkettő személy, akiket ő választott
tanítványai közül arra, hogy apostolai legyenek. Az ő jelenlétüket Jézus
mellett azért hangsúlyozza az evangélista, mert a későbbiekben ők lesznek
Jézus küldöttei. Arról fognak missziós útjukon, illetve az Úr feltámadását
és mennybemenetelét követően tanúskodni, amit Mesterük mellett átéltek.
Mostani jelenlétük a biztosíték arra, hogy későbbi tanúságtételük és
igehirdetésük valóban hiteles.
Az apostolokon kívül asszonyok is tartanak Jézussal, akiket Lukács
evangélista név szerint is felsorol. Jelenlétüket, feladatukat is pontosan
megjelöli: „gondoskodnak" Jézusról, azaz segítik őt és kíséretét. Szerepük
tehát elkülönül az apostolok szerepétől. Abban a korban nem volt szokás,
hogy egy rabbi, egy tanító asszonyok társaságában mutatkozzon, Jézus
viszont elfogadja segítségüket, amely az iránta való szeretetnek a jele.
Jézus közelében, barátai körében nekem is helyem van.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható irgalmas Isten, te megengeded, hogy a nap közepén
fellélegezzünk. Tekints kegyes szemmel megkezdett munkánkra, hozd helyre
hibáinkat és add, hogy neked tetszően fejezzük be dolgainkat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150918.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-18
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 17., csütörtök

[Evangelium] 2015-09-17

2015. szeptember 17. – Csütörtök

Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért
hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő.
Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben,
alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál.
Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és
csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a
vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy
ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő." Jézus akkor hozzá
fordult: „Simon, mondanék neked valamit." Az így válaszolt: „Mester,
beszélj!" „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral
tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte
tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?" „Úgy gondolom az,
akinek többet engedett el" – felelte Simon. „Helyesen ítéltél" –
válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod
ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez
viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem
adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött.
Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett.
Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret." Aztán így szólt az
asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!"
Lk 7,36-50

Elmélkedés:

Az előzményekben már láttuk, hogy a farizeusok egyik vádja az volt Jézus
ellen, hogy a bűnösökkel találkozik. A mózesi törvények szerint ugyanis a
nyilvános bűnösökkel való érintkezés tisztátalanná tette az embert, s így
alkalmatlanná vált arra, hogy részt vegyen az istentiszteleten. Ezért
kerülték a bűnösökkel való közvetlen kapcsolatot. Vádjaiknak van alapja,
erre példa a mai evangéliumi történet. Jézus éppen egy Simon nevű
farizeusnál van vendégségben, amikor váratlanul megjelenik egy asszony,
akiről mindenki tudta a városban, hogy bűnös. Nem tudni, miként juthatott
be a házba, miért engedték be, de itt nem is ez a lényeg. A bűnös nő
szeretetének tanújelét adja azáltal, hogy drága olajjal keni meg az Úr
lábát és hajával törli meg azt. Cselekedetét nem feltétlenül a bűnbánat
jelének kell tekintenünk, bár Jézus az asszony bűneinek megbocsátásáról
beszél később, s jogosan feltételezzük, hogy a mostani találkozás
olyannyira megváltoztatta életét, hogy aligha tért vissza korábbi
életmódjához.
A jelenlévők - köztük a házigazda, Simon farizeus - meglepődhettek azon,
hogy Jézus védelmébe veszi az asszonyt. Természetesen nem korábbi életének
bűnös cselekedeteit helyesli, hanem azért teszi ezt, mert befogadta Isten
jóságát és irgalmát.
Engedem-e, hogy Isten irgalma új úton indítson el?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, én is szegény vagyok, talán nincs is másom, csak az időm, s azt sem
tudom, mivel töltöttem el. Nincsenek szép virágaim, de hiszen a legszebbek
is elhervadnak. Vedd hát tőlem e hervadó virágokat: életem éveit, napjait,
óráit és perceit; így este mindig átnyújtom neked elhervadt virágaim
csokrát.
P. Roth

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150917.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A megszentelt élet évének keretében szeptember 18–19-én a Magyarországi
Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak Irodája „Szerzetesek tere" címmel
különleges rendezvényt szervez Budapesten, közel száz magyarországi
szerzetesrend részvételével – tájékoztat az iroda.

Bővebben: http://szerzetesek.hu/ter

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-17
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 16., szerda

[Evangelium] 2015-09-16

2015. szeptember 16. – Szerda

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hasonlítsam e nemzedék
fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek,
akik így kiáltoznak egymáshoz:
„Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok."
Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt
mondjátok: „Ördöge van." Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt
mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök
barátját!" Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták."
Lk 7,31-35

Elmélkedés:

Nyilvános működése idején Jézus egyaránt megtapasztalta a sikert és a
kudarcot. Tanítása egyesekből hitet és jóindulatot, másokból
hitetlenkedést és gyűlölködést váltott ki. Csodái és gyógyításai láttán
sokan hittek abban, hogy ő az Isten Fia, de mások elképzelhetetlennek
tartották ezt. E kettős fogadtatáson Jézus maga is elcsodálkozott. A
vámosok és kitaszítottak körében elért sikere éppúgy megmagyarázhatatlan,
mint a vallási vezetők körében a sikertelenség. Miért rajonganak érte
sokan, és miért ébred fel és fokozódik másokban az ellenszenv?
A mai evangéliumban olvasott részlet azoknak szól, akik nem szívlelték meg
szavait, s akikre nem gyakorolt hatást tanítása. Az Úr azokhoz intézi
szavait, akik nem hallották meg bűnbánatra hívó szavát, s akik lelki
vakságuk miatt nem akarták észrevenni Isten országának jeleit.
„Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok" (Lk
7,32) - mondja Jézus. E szavak hátterében ott húzódik, hogy az üdvösség
jóhíre Keresztelő János és Jézus révén eljutott az emberekhez, de egyesek
mit sem törődtek vele, tovább folytatták bűnös életüket. Tették ezt
önvizsgálat nélkül, sőt az őket figyelmeztetőkben keresték a hibát, hiszen
Keresztelő Jánost ördögtől megszállottnak nevezték, Jézust pedig borissza,
bűnösökkel barátkozó embernek, akinek szava nem érdemel hitelt.
Hallgatok-e a nekem szóló isteni figyelmeztetésre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, légy előttünk és vezess minket, légy mögöttünk és nógass minket,
légy alattunk és hordozz minket, légy felettünk és áldj meg minket, légy
körülöttünk és védj meg minket, légy mibennünk, hogy testünk lelkünk, a te
tulajdonod téged szolgáljon és örökké áldjon.
N. Söderblom

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150916.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A megszentelt élet évének keretében szeptember 18–19-én (pénteken és
szombaton) „Szerzetesek tere" címmel különleges rendezvényt szerveznek
Budapesten, közel száz magyarországi szerzetesrend részvételével.

Bővebben: http://szerzetesek.hu/ter

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-16
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 15., kedd

[Evangelium] 2015-09-15

2015. szeptember 15. – Kedd, A fájdalmas Szűzanya

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,33-35

Elmélkedés:

Tegnap Jézus kereszthalálára, mint az Atyához való felemelkedésére
gondoltunk, ma pedig a fájdalmas Szűzanya napján, az ő édesanyjára, aki
végignézte fia szenvedését és halálát. Nem passzív szemlélés volt ez Mária
részéről, hanem lelkében ő maga is átérezte mindazt a gyötrelmet,
fájdalmat, amit Jézus érzett, egyesült azzal. Így teljesedett be az a
jövendölés, amelyet Jézus templomi bemutatása alkalmával Simeon mondott
Máriának: „a te lelkedet is tőr járja át" - miként erről a mai
evangéliumban olvasunk.
A Jézus születéséhez kapcsolódó evangéliumi részek után - amelyek a
Megváltó által hozott szabadulásról és békéről szólnak - fordulatot jelent
Simeon jövendölésében a szenvedés és a fájdalom említése mind a gyermekre,
mind édesanyjára vonatkozóan. Azt nem állíthatjuk biztosan, hogy ebben az
órában Mária pontosan megértette Simeon szavainak jelentését és
jelentőségét, de abban bizonyosak lehetünk, hogy a kereszt mellett álló
fájdalmas Anya visszaemlékezett arra, amit egykor az idős ember mondott
neki a jeruzsálemi templomban. Miközben a bámészkodó nép arra emelte
tekintetét, akinek kezét és lábát átszegezték és lándzsával átszúrták
szívét, Mária érezte az ő lelkét átszúró tőrt.
Együttérzek-e a kereszten meghaló Krisztussal? Együttérzés van-e bennem
Mária iránt? Együttérzés ébred-e bennem embertársam iránt, akiben Krisztus
szenved?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk és Istenünk! Köszönjük neked, hogy a te élő Igéd ebbe a világba és
hozzánk is eljut. Tarts meg bennünket, hogy hallgatói lehessünk és
mindennap megújuljunk. Add, hogy felébressze az alvókat, vigasztalja a
szomorúakat, hogy útba igazítsa a tévelygőket, és mindannyiunkat a
szeretet és a remény életére serkentsen. Adj egyházadnak igazságod új
megismeréséhez nyitottságot, és add meg igazságod megvallásának őszinte
örömét.
K. Barth

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150915.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Úgy döntöttem, hogy a következő hetekben folytatjuk az evangelizációs ház
építését. Döntésemet bizalommal és reménnyel hoztam meg. Arra nem
várhatunk, hogy az építkezéshez szükséges teljes anyagi fedezet előzetesen
rendelkezésre álljon, de abban bátran bízhatunk, hogy munkákat a jó Isten
nagylelkű támogatókkal fogja segíteni. Most az építési költségek nagyobb
része, 59 százaléka van meg, és ez az összeg mind adományokból származik.
Ha ennyit sikerült összegyűjtenünk, jó esély van arra, hogy a hiányzó
kisebb rész (41%) is összegyűlik.
A Szent Márton ház honlapján figyelemmel kísérhetitek a ház színesedését,
az adománygyűjtés pillanatnyi állását. Az oldal és az adományozók
listájának frissítését egy-két naponta végzem, tehát naprakész információt
nyújt.
Remélem, hogy nemcsak engem, de benneteket és minden adományozót is
örömmel tölt el az a tény, hogy nem kell tovább késleltetnünk a munkát. Ha
az adományok folyamatosan érkeznek, a munka is folyamatosan végezhető.
Szeretettel kérem, segítsétek a továbbiakban is az evangelizációs ház
megépülését. Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. szeptember 15.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-15
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 14., hétfő

[Evangelium] 2015-09-14

2015. szeptember 14. – Hétfő, A Szent Kereszt felmagasztalása

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a
mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben
van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az
Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte
Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a
világ.
Jn 3,13-17

Elmélkedés:

A Szent Kereszt felmagasztalásának mai ünnepén rögtön megakadunk a
felmagasztalás kifejezésen. Az evangéliumi részletben azt olvassuk, hogy
az Emberfiát fel fogják emelni, amely itt Jézus kereszten való
felemelését, felmagasztalását, megdicsőülését jelenti. Az ünnep elnevezése
és az evangéliumi kifejezés összecseng, mindkettő ugyanazt fejezi ki. De
miért és milyen értelemben mondhatjuk felemeltetésnek Jézus
kereszthalálát, amely a maga korában megszégyenítés, megalázás volt,
mintsem felmagasztalás.
Jézus korában a keresztre feszítés a legkegyetlenebb kivégzési módszer
volt, amelyet nem a zsidók, hanem a rómaiak alkalmaztak főként a lázadó
rabszolgák vagy más súlyos bűntetteket elkövető bűnözők ellen. A keresztre
feszített személy megszégyenítése mellett a nép megfélemlítése,
elrettentése is cél volt. A módszer rendkívüli szenvedést, gyötrelmet és
fájdalmat, szörnyű halált jelentett a megfeszített számára. Talán éppen
János evangélistának köszönhetjük azt, hogy e szörnyű halált mégis
felemelkedésnek tartjuk. János evangélista azonban nem egyszerűen csak
arra gondol ezzel a szóhasználattal, hogy a keresztet magasra emelik és az
emberek alulról tekintenek fel rá, hanem az Úr kereszthalálában meglátja
azt, hogy a mennyei Atya felemeli, magához emeli, magához öleli a Fiút,
illetve a kereszthalál nyitja meg az emberek számára az Atyához vezető
utat.
Gondolkozzunk el ma a kereszt titkán, a felmagasztalás titkán, a megváltás
titkán.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó örökkévaló Isten, köztünk, velünk és bennünk élő Isten! Ó emberszerető,
emberré lett Isten! Testté lett Igéd által tudjuk, hogy szeretsz minket.
Örök, hűséges kereső és megbocsátó a szereteted. Neked végtelen és örökké
szép Mindenható még az én szegényes szeretetem is tetszik, mert viszonzása
a te jóságodnak.
P. Amlot

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150914.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Úgy döntöttem, hogy a következő hetekben folytatjuk az evangelizációs ház
építését. Döntésemet bizalommal és reménnyel hoztam meg. Arra nem
várhatunk, hogy az építkezéshez szükséges teljes anyagi fedezet előzetesen
rendelkezésre álljon, de abban bátran bízhatunk, hogy munkákat a jó Isten
nagylelkű támogatókkal fogja segíteni. Most az építési költségek nagyobb
része, 59 százaléka van meg, és ez az összeg mind adományokból származik.
Ha ennyit sikerült összegyűjtenünk, jó esély van arra, hogy a hiányzó
kisebb rész (41%) is összegyűlik.
A Szent Márton ház honlapján figyelemmel kísérhetitek a ház színesedését,
az adománygyűjtés pillanatnyi állását. Az oldal és az adományozók
listájának frissítését egy-két naponta végzem, tehát naprakész információt
nyújt.
Remélem, hogy nemcsak engem, de benneteket és minden adományozót is
örömmel tölt el az a tény, hogy nem kell tovább késleltetnünk a munkát. Ha
az adományok folyamatosan érkeznek, a munka is folyamatosan végezhető.
Szeretettel kérem, segítsétek a továbbiakban is az evangelizációs ház
megépülését. Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. szeptember 14.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-14
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 13., vasárnap

[Evangelium] 2015-09-13

2015. szeptember 13. – Évközi 24. vasárnap

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére.
Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?" Azok
így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét
mások valamelyik prófétának." Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit
mondotok, ki vagyok?" Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!" Ekkor Jézus a
lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek.
Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell
szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de
harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta
és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és
így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint
gondolkodsz, hanem emberi módon."
Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki
követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert
aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét
értem és az evangéliumért, megmenti azt.
Mk 8,27-35

Elmélkedés:

Személyes hitvallás
Egy gimnazista, érettségi előtt álló fiatal mesélte, hogy amikor
jelentkezett az egyetemre, az interneten kellett kitöltenie a jelentkezési
lapot személyes adataival. Az első üres mezőbe mindjárt a nevét kellett
beírnia, s amikor ezt megtette, akkor elkezdett azon tűnődni, hogy az
interneten most írta le, adta meg először a saját nevét. Sok év óta
használja már a számítógépet, de a levelezésében, a közösségi oldalakon,
az internetes játékoknál és minden más helyen mindig csak a kiralylany128
nevet adta meg. Korábban, amikor nem akarta, hogy kiderüljön személye,
álnevet használt, aztán törölte, ha már nem volt szükség rá. Soha nem
kellett megadnia az igazi nevét, akármit beírhatott. Jó szórakozás volt
számára névtelenségbe burkolózni, de most a saját nevét kellett megadnia.
Ezt egy kicsit furcsának tartotta, de aztán rájött, hogy olyan helyen
készül továbbtanulni, ahol komolyan veszik őt és a saját nevére
kíváncsiak, nem pedig valamilyen kitalált névre. Mi pedig egy kicsit
furcsának tartjuk azt a virtuális világot, ahol előfordulhat, hogy valaki
18 évesen gondolkozik el először azon, hogy van saját neve.
Jézus korában az embereknek nem csak neve volt, hanem nevüknek volt
jelentése is. Nevével együtt mindenki hordozta családja múltját,
örökségét. A név meghatározta a személyek származását és sokat elmondott
tulajdonosáról. Jézus korában mindenki tudta, ki volt Illés és Keresztelő
János. Miért gondolták Jézusról, hogy ő Illés vagy Keresztelő János? Abban
a korban általános nézet volt, hogy a messiási időket megelőzően újra el
fog jönni a világba Illés, az ószövetség nagy prófétája. Keresztelő Jánost
sokan a Messiás előfutárának tartották, akinek az volt Istentől kapott
küldetése, hogy előkészítse az embereket a Megváltó jövetelére. Illés és
János említése Jézus személyével kapcsolatban tehát arra utal, hogy a
messiási idők bekövetkeztek. Azt azonban az emberek még nem tudják
kimondani, megvallani, hogy Jézus a Messiás.
A Mester kérdésére Péter kimondja Jézus igazi nevét, amely az ő küldetését
is magába foglalja: „Te vagy a Messiás!" Jézus nem utasítja vissza, hanem
elfogadja ezt a megnevezést, mert nem akar névtelenségbe burkolózni, nem
titkolja személyét, származását, küldetését az emberek előtt. Péter
hitvallása tehát a személyről szól.
A hitvallást tevő esetében ismét egy név szerint említett személyről van
szó és nem egy névtelenségbe rejtőző ismeretlenről. Az Úr kérdésére nem
egy valaki válaszol az apostolok közül, hanem az evangélista fontosnak
tartja leírni, hogy a válaszolónak van neve, Péternek hívják azt, aki a
maga és apostoltársai nevében szólal meg. A hitvallás nem névtelenül
hangzik el, hanem egy személyhez kötődik, egy név szerint ismert személy
szájából hangzik el.
A Jézus szájából egykor elhangzott kérdés, ma megismétlődik, nekem szól.
Az Úr az én feleletemet várja. Nekem kell személyes hitvallást tennem
arról, hogy mit gondolok Jézus személyéről. Ugyanakkor törekednem kell
arra, hogy ne csak szavaimmal valljam meg hitemet, hanem keresztemet
felvéve kövessem Jézust s így hitem életté váljon.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A te követésed azt jelenti, el kell fogadnunk, a
mennyei Atya akaratát, hogy szenvedéseddel és haláloddal válts meg minket.
Félretesszük emberi gondolatainkat és elképzeléseinket, hogy megérthessük
Isten szándékait és az ő akaratát tudjuk teljesíteni, miként te is neki
engedelmeskedtél mindenben. A te életed feláldozása a szeretet legnagyobb
kifejezése. Segíts minket, hogy életünkkel mi is Isten dicsőségét és
embertársaink javát szolgáljuk! Keresztjeink és szenvedéseink által vezess
minket a mennyei Atyához!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150913.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-13
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum