2013. október 19., szombat

[Evangelium] 2013-10-19

2013. október 19. – Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot
nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a
zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek
abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
Lk 12,8-12

Elmélkedés:

Az elmúlt napok során Jézus farizeusokhoz intézett vádbeszédét olvastuk. A
mai részben az evangélista a Jézussal szembeni ellenállásról átvezet
minket arra a témára, hogy tanítványai és követői szintén szembenállással
fognak találkozni. Jézus tanítványait és apostolait nem éri majd később
váratlanul az üldözés, hiszen az Úr távozása után visszaemlékeznek arra,
hogy Mesterük mindezt előre megmondta nekik. Arra vonatkozó tanácsait is
felidézik majd, hogy az ilyen helyzetekben hogyan viselkedjenek.
A tanítványoknak az üldözések közepette sincs okuk félelemre, hiszen Isten
Szentlelke mindig velük lesz, hogy megerősítse őket a tanúságtételben és
az igehirdetés szolgálatában. Szükségük is lesz e kegyelemre, amely azt
biztosíthatja számukra, hogy ne tagadják meg Jézust, hanem megőrizzék a
hűséget. Jézus nem ígér könnyű életet senkinek, és nem állítja, hogy
követői mentesek maradnak a támadásoktól és az üldözésektől. Azt viszont
megígéri, egyértelműen kijelenti, hogy mindvégig tanítványaival marad. Még
az előre láthatatlan és kiszámíthatatlan helyzetekben is övéivel lesz.
Megígéri továbbá, hogy aki bátran tanúságot tesz róla ebben a világban az
emberek előtt, azt ő is megvallja majd a mennyben az Atya előtt. A Jézus
melletti hűség az üdvösség útja számunkra.
A Szentlélek működése nem csak az Egyház működésében és tanúságtételében
fedezhető fel, hanem személyes életemben is. Isten Lelke megerősít a
hitben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Viselnem kell a keresztet, ha együtt akarok lenni Krisztussal
dicsőségében! Gondolni akarok az utolsó dolgokra. A mindig közeli halált
és Krisztus szenvedéseit nem felejtem el. Jótéteményeiért szüntelen hálát
adok. A javak, barátok, szabadság, élet elvesztése miatt nem bánkódom,
hogy elnyerjem Krisztust.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131019.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 18., péntek

[Evangelium] 2013-10-18

2013. október 18. – Péntek, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

A mai napon Szent Lukács evangélistát ünnepeljük. Írásának
jellegzetessége, hogy az irgalmas Isten bemutatására törekszik. Emiatt
művét az irgalmasság evangéliumaként szoktuk emlegetni. Ő a szerzője az
Apostolok Cselekedetei szentírási könyvnek is. Eredetileg orvosnak tanult.
Nem tartozott a tizenkét apostol testületéhez, de ő is Jézus tanítványa
volt. Ő is azt a küldetést kapja, amit minden tanítvány: hirdesse az Isten
országának evangéliumát. Lukács nem csupán szóban tesz ennek eleget, hanem
lejegyzi, leírja az igehirdetésben elhangzottakat és összefoglalja az
apostolok működésének első éveit. Evangéliumából az a Jézus bontakozik ki
előttünk, aki az irgalmasságot hirdeti. Az Apostolok Cselekedetiben pedig
a Jézus által alapított Egyház áll előttünk, amelynek apostolai az
irgalmasság örömhírét hirdetik.
Az ünnep evangéliuma az apostolok missziós útra küldéséről szól. Útjuk
során a megtérést és Isten országa eljövetelét hirdetik, ami Lukács
szerint a jézusi üzenet legfontosabb eleme. Üres kézzel, de szívükben
Jézus tanításával indulnak el, hogy Mesterük kérésére hirdessék Isten
országának örömhírét. Az igehirdetés sikeréhez nincs szükségük másra,
hiszen az igazság tanítása olyan erővel rendelkezik, amely meggyőzi az
embereket. Az Atya újra és újra felkínálja az embereknek a megtérés
lehetőségét, akik bűnbánatot tartva fogadják el ezen újabb és újabb
kegyelmi ajándékot. Bűneink eltávolítanak minket Istentől, de ő ennek
ellenére sem tagadja meg irgalmát tőlünk. A kiengesztelődés nagyszerű
lehetősége a szentgyónás, számunkra is út, amely az irgalomban gazdag
Istenhez vezet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Áldott vagy, atyáink Istene, századok századain át minden dicséretre és
magasztalásra egyedül méltó, mert mindenben a te akaratod valósul meg, és
nem az emberé. Te vagy az, aki megtanítod a benned hívőket, hogy
akaratodat cselekedjék, és csodáidat minden időkön át hirdessék, mert
Szentlelked vezet mindenkit a jóban, saját szívének és akaratának ihletése
által.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131018.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 17., csütörtök

[Evangelium] 2013-10-17

2013. október 17. – Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek!
Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és
egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem
hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot
kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől,
Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület
között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt
a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok."
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés:

Jézus farizeusokhoz szóló beszéde folytatódik a mai evangéliumban. Ismét
kemény szavakkal beszél arról, hogy nemzedéke felelősséggel tartozik a
korábbi időkben megölt prófétákért. A felelősséget azonban nem csak a
gyilkosságokért kell vállalniuk, hanem azért is, mert nem hallgattak Isten
küldötteinek, a prófétáknak szavára és nem tértek meg. Gonosz
cselekedeteikért és a lelki megtérés elmulasztásáért egyaránt
felelősséggel tartoznak. Jézus szavai a múlt cselekedeteire vonatkoznak.
De miért mondja azt, hogy kortársait vonják felelősségre elődeik bűnei
miatt? Jézus előre látja, hogy saját nemzedéke ugyanabba a hibába esik,
mint a korábban élők. Akikhez beszél éppúgy megölik Isten Fiát, a mennyei
Atya küldöttét, mint elődeik Isten küldötteit, a prófétákat. S Jézus
nemzedéke éppúgy elmulasztja a megtérést, mint a korábbiak. Elutasításuk
oka az lehetett, hogy szívesebben választották a pillanatnyilag
könnyebbnek tűnő megoldást. Egyszerűbb volt elnémítani a prófétákat,
mintsem megváltoztatni életüket. A prófétai szó mindig arra
figyelmeztetett, hogy térjenek vissza a törvény megtartásához.
Jézus ítéletei nekünk is szólnak, ha nem hallgatunk Isten szavára és nem
tartjuk meg törvényeit. Milyen választ adok Isten hozzám intézett
üzenetére? Vigyázok-e arra, hogy ne váljak önteltté, elbizakodottá?
Elindulok-e a megtérés útján?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene. Töröld el elhunyt szeretteink
minden bűnét és vétkét. Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus
Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt. Add meg nekik és nekünk is a
bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak
útján, hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és
viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel, hálával és megbocsátással
emlékezünk meg.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131017.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 16., szerda

[Evangelium] 2013-10-16

2013. október 16. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: „Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus korában a farizeusok csoportja arról volt ismert, hogy ők tartották
meg a legszigorúbban a vallási előírásokat. Emiatt példaként tekintettek
rájuk az emberek. A parancsok megtartásával önmagában nincs is gond az ő
esetükben, csakhogy az eredeti mózesi törvényeket számos helyen
kiegészítették, a vallási életet a legaprólékosabban igyekeztek
szabályozni és a vallási törvényeket az élet más területeire is ki akarták
terjeszteni. A farizeusi törvénytisztelet kimerült a szabályok külső
teljesítésében s elveszett annak lényege. A törvények látványos
megtartásával a farizeusok inkább csak az emberek tetszését keresték,
mintsem Istenét. Jézus ezt a külsőségekben megnyilvánuló vallásos
magatartást bírálja és ítéli el, felfedve a mögötte rejtőző helytelen
gondolkozást és szándékot. A farizeusokkal való vitái során többször
rámutat arra, hogy az igazságosság és a szeretet gyakorlása nélkül nincs
igaz vallásosság.
Az igazságosság és a szeretet szolgálnak a törvények alapjául. Az
igazságosság, amely meghatározza embertársainkhoz fűződő kapcsolatunkat,
valamint a szeretet, amelyet tanúsítanunk kell Isten iránt, aki előbb
szeretett minket s legfeljebb csak viszonozni tudjuk szeretetét. Ne
szalasszunk el a lehetőséget a testvéri szeretet kimutatásában, mert ennek
elmulasztása komoly bűnnek számít.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a
közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl,
mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és
jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek,
hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak
ellenem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131016.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció keretében kedd délutánig 308 adományozó
személynek köszönhetően 760 könyvet küldtünk el ajándékba többek között
Dunabogdány, Öregcsertő, Edelény, Igal, Rudabánya, Fehérgyarmat, Isaszeg,
Csólyospálos, Pócspetri, Vecsés, Pécsvárad, Kóspallag, Nagyoroszi, Egyek,
Békéscsaba, Barcs, Kozármisleny, Balassagyarmat, Kosd, Nyíradony, Pellérd,
Görcsöny, Baks (a felsorolás nem teljes) településekre.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést.
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. október 8.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 15., kedd

[Evangelium] 2013-10-15

2013. október 15. – Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

A zsidó törvények szerint minden étkezés előtt kezet kellett mosni, ennek
elsősorban egészségügyi okai voltak. Napjainkban mi is így tesszük, a
betegségek vagy fertőzések megelőzése érdekében alaposan megmossuk
kezünket. Jézus ezt a törvényi előírást nem teljesíti, - miként az
evangélium beszámol erről - amikor vendégül látja őt a farizeus. A
vendéglátó farizeus nehezményezi ezt, hiszen számára, mint minden farizeus
számára a mózesi törvények aprólékos megtartása volt a legfontosabb. Ezt
követően Jézus, aki valóban átlépte a törvények határát, felhívja a
farizeus figyelmét arra, hogy a rászorulók segítése szintén szerepel a
törvényben, és ez sokkal fontosabb szabály, mint a kézmosás.
Lukács evangélista olyan nem zsidó közösségeknek írja evangéliumát,
akiknél nem volt jellemző a szegények segítése. A történettel arra
buzdítja őket, hogy lépjék át korábbi hagyományaik határát és osszák meg
javaikat másokkal. A rászorulók és a szegények támogatása a kezdetektől
fogva hozzátartozott a keresztény közösség életéhez, és éppen ez volt az
egyik jele annak, hogy valaki a krisztusi közösséghez tartozott.
Szívünk jóságának egyik jele az, ha az önzés határát átlépve, megosztjuk
másokkal javainkat. Ne kényszerből, hanem önzetlen szeretetből tegyük ezt!
Még a legkisebb jócselekedet is Krisztusnak tett jócselekedet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mindent tőled kaptam, s mindent neked köszönhetek. Ezért kész vagyok
tiszta szívből mindent visszaadni neked. Örömmel és szabad akarattal adok
neked, Uram, mindent. Tartsd meg mindig ezt az érzést a szívemben, és
vezess engem magadhoz!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131015.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció keretében eddig 217 adományozó személynek
köszönhetően 570 könyvet küldtünk el ajándékba többek között Dunabogdány,
Öregcsertő, Edelény, Igal, Rudabánya, Fehérgyarmat, Isaszeg, Csólyospálos,
Pócspetri, Vecsés, Pécsvárad, Kóspallag, Nagyoroszi, Egyek, Békéscsaba,
Barcs, Kozármisleny, Balassagyarmat, Kosd, Nyíradony, Pellérd, Görcsöny,
Baks (a felsorolás nem teljes) településekre.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést.
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. október 8.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 14., hétfő

[Evangelium] 2013-10-14

2013. október 14. – Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Isten szeretetéről tanúskodik, hogy időnként figyelmezteti a helyes útról
letérő embert. Néha egy személyt küld, aki világosan megmondja, hogy
milyen következményei lesznek annak, ha valaki ragaszkodik bűnös életéhez.
Máskor a világos emberi szó helyett valamilyen jel szolgál
figyelmeztetésként, amelyet már nehezebb észrevenni, illetve értelmezni.
De ezek az isteni jelek is azt szolgálják, hogy megváltoztassuk életünket.
Aki viszont semmibe veszi Istent és az ő törvényeit, annak semmiféle jel
sem számít, s mindenféle figyelmeztetést semmibe vesz. A Bibliában, mind
az ószövetségi, mind az újszövetségi részben ennek történetét láthatjuk.
Amikor a mai evangélium szerint a tömeg jelet kér Jézustól, ő két
ószövetségi példát idéz fel. Jónás próféta és Dél királynője, aki
felkereste Salamon királyt, figyelmeztető személyek voltak kortársaik
számára. Jónás azért, mert Isten igéjét hirdette az embereknek. Prófétai
szavára az emberek bűnbánatot tartottak. Dél királynője pedig azért, mert
az isteni bölcsességre vágyakozott és képes volt hosszú utat is megtenni,
hogy hallgathassa a bölcs király szavait. Jézus személye még a két
ószövetségi alaknál is nagyobb. Ő Isten küldötteként jött a világba, hogy
az embereknek hirdesse a megtérést és az isteni bölcsességet. Lukács
evangélista azért hangsúlyozza Jézus nagyságát, hogy a hallgatóságot arra
késztesse, hogy nyitottak legyenek Jézus tanítása iránt és készséges
szívvel fogadják azt. E szándék felém is irányul. Felismerem-e Jézusban a
jelet? Bűnbánatra indít-e tanítása? Hallgatok-e szavára?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyám! Teljes szívemből és szabad akaratomból felajánlom magam
Neked! Kérlek, fogadj el és rendelkezz velem tetszésed szerint. Kérlek,
Szentlélek, keresztelj meg a tüzeddel és ki nem alvó parázsként maradj a
szívemben, hogy buzgón és bátran hirdessem Jézus üdvösségre hívó
evangéliumát.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131014.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció keretében eddig 217 adományozó személynek
köszönhetően 570 könyvet küldtünk el ajándékba többek között Dunabogdány,
Öregcsertő, Edelény, Igal, Rudabánya, Fehérgyarmat, Isaszeg, Csólyospálos,
Pócspetri, Vecsés, Pécsvárad, Kóspallag, Nagyoroszi, Egyek, Békéscsaba,
Barcs, Kozármisleny, Balassagyarmat, Kosd, Nyíradony, Pellérd, Görcsöny,
Baks (a felsorolás nem teljes) településekre.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést.
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. október 8.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 13., vasárnap

[Evangelium] 2013-10-13

2013. október 13. – Évközi 28. vasárnap

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így
kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így
szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak! Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzá fordult: Kelj fel és
menj! Hited meggyógyított téged.
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

A hála több mint …
Az ismert magyar író, Gárdonyi Géza írja egy helyütt: „A tanító legnagyobb
tövise a hálátlanság. De mindig gondoljunk a legfőbb tanítómesterre, hogy
neki e tövisekből egy egész koszorú jutott". Gárdonyi természetesen
Krisztusnak, a legfőbb tanítónak példáját állítja az iskolákban tanítók
elé. Jézus példáját, aki egész életében jót tett az emberekkel, mégis
élete során, de legfőképpen élete végén, szenvedésekor és halálakor az
emberi hálátlanságot tapasztalta meg.
A hit és a hála témájával találkozunk a mai vasárnap evangéliumában. A
hittel, mint a gyógyítás megelőző feltételével és a hálával, mint a
gyógyulást követő érzés kifejezésével. Tíz leprás betegségből
meggyógyított emberről olvasunk az evangéliumban, akik közül kilenc
hálátlannak bizonyult. Egyetlen személy tért vissza gyógyítójához, hogy
kifejezze háláját, köszönetét. Jézusnak is fájt hálátlanságuk. Keserűen
kérdezte: „Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna,
hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" (Lk 17,17-18).
A hálátlanság korunkban szinte népbetegséggé vált. Mintha mindenkinek
elromlott volna az emlékezőtehetsége. Mintha mindenki megfeledkezne arról,
hogy mennyi jót köszönhet Istennek vagy embertársainak. Mintha mindent
természetesnek vennénk, és semmit sem értékelnénk ajándékként. Mit jelent
a hála? Az udvariasságból mondott köszönet még nem hála, a hála több
ennél. Ha jól nevelt ember módjára megköszönünk valamit, ez még nem hála,
a hála több ennél. Ha illendőségből megköszönjük, aminek megfizettük az
árát, ez nem hála, a hála több ennél. Ha az ajándékba kapott, ingyenes
dolgoknak örülünk, ez még nem hála, a hála több ennél. A hálára nem
Istennek vagy a másik embernek van szüksége, hanem nekünk. Nekünk van
szükségünk arra, hogy kifejezhessük hálánkat és ezáltal nemesebbé váljon a
lelkünk.
Távol álljon tőlünk az a szándék, hogy a tíz leprás történetét olvasva
elítéljük a kilenc hálátlant! Ha csak ennyit tennénk, akkor nem értettünk
meg semmit a történet mondanivalójából. A történet inkább ösztönözzön
bennünket arra, hogy mindenben Isten ajándékát lássuk és mindenért legyünk
hálásak! Ha emberi kapcsolatainkból eltűnnek az önzetlenül végzett,
viszonzást nem váró jócselekedetek, eltűnik a hála is. Hálánk soha ne
maradjon érzés vagy gondolat, hanem fejezzük azt ki szavainkkal, és ha van
lehetőségünk arra, hogy a másik emberrel jót tegyünk, akkor viszonozzuk
jószívűen cselekedetét!
Vegyük szemügyre emberi kapcsolatainkat! Mitől romlanak el egy idő után?
Több kiváltó oka lehet annak, ha megneheztelünk, megharagszunk valakire. A
régi barátságok sokféle ok miatt megszűnhetnek. Megszakítjuk a kapcsolatot
azokkal, akik bántanak, bántalmaznak minket, de akkor is, ha szándékosan
vagy akaratlanul kárt okoznak nekünk. A félreértés, a féltékenység vagy a
visszautasítás szintén kiválthatja a szakítást. De mindennél jobban fáj,
amikor valaki hálátlan hozzánk. Korábban jót tettünk vele, de ő erről már
megfeledkezett. Ha a szomorúság és elkeseredettség emberi érzését
alkalmazhatjuk Istenre, akkor azt állíthatjuk, hogy Istennek mindennél
jobban fáj, amikor az emberi hálátlanságot látja.
A szentmise hálaadás. Hálaadás Istennek a tőle kapott adományokért, lelki
javakért, kegyelmi segítségért. Amikor Isten elé állunk, érezzük, hogy a
szó kevés, az érzés kevés, a gondolat kevés. Mit adhatunk Istennek hálánk
kifejezéséül? Valójában egyetlen dolgot: Jézus Krisztus hálaadásához,
önfelajánlásához csatlakozunk. Ez az Istennek tetsző hálaadás! Ez a méltó
módon kifejezett hála! És miként az Atya elfogadta Krisztus áldozatát és
hálaadását, ugyanúgy elfogadja a miénket is. Azért fontos számunkra a
szentmise, mert így tudjuk leginkább hálánkat kifejezni Istennek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb
dolgokat is az életben, akár Istentől, akár embertársaimtól kaptam azokat!
Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig ki tudjam fejezni legalább
szavakkal, és ha a későbbiekben lehetőségem van rá, jócselekedetekkel is.
Nem akarok megfeledkezni egyetlen ajándékodról sem, hiszen oly sok
kegyelmi ajándékot kapok tőled. Hálátlanságom a szeretetlenség jele volna.
Segíts, hogy irántad való őszinte szeretetemmel tanúsítsam, hogy hálás
gyermeked vagyok. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131013.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum