2019. október 26., szombat

[Napi e-vangelium] 2019. október 27. vasárnap

2019. október 27. – Évközi 30. vasárnap

Evangélium

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.
A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.
Lk 18,9-14

Elmélkedés

Alázatos ima
A mai evangéliumban Jézus egy példabeszédet mond két emberről, akik a templomba mennek imádkozni. A történet olyannyira életszerű, hogy talán nem is kitalált példázat, hanem a gyakorlatban, a valós életben megtörtént eset. Mindkét ember imádkozni szeretne, tehát helyes szándék vezeti őket, legalábbis látszólag. Hamar kiderül ugyanis, hogy a farizeus, akit mindenki tisztel vallási buzgóságáért és törvénytiszteletéért, valójában nem is imádkozik. Aligha lehet imának nevezni azt, amikor valaki önmagát dicséri és másokkal összehasonlítja saját életét. A farizeus esetében nagyon figyelemfelkeltő és jellemző a megfogalmazás: „megállt, és így imádkozott magában." Ő tehát valójában nem Istenhez intézi szavait, nem Istennel beszélget, hanem csak a magáét mondja. Figyelme egyáltalán nem irányul Istenre, hanem csak önmagára, valamint a vámosra, akit meglát a templomban. Szavait köszönettel kezdi, amivel önmagában nem is volna gond, hiszen mindenért köszönettel és hálával tartozunk Istennek, amit az életben kapunk, de az ő hálájában az fejeződik ki, hogy másoknál jobbnak tartja magát. Ha ezt Isten gondolná róla, akkor az elismerendő volna, de így öndicséret marad. És jön tovább a dicsekvés: megtartja a böjtöt és megfizeti a tizedet pontosan. Szavaiból hiányzik az alázat, ezért imának egyáltalán nem nevezhető, amit elmond.
Ezután a másik szereplő, a vámos bemutatása következik. Az ő magatartása és lelkülete ellentéte a farizeusénak. Még előre sem mer menni, hanem hátul megáll. Jellemző rá, hogy „a szemét sem merte az égre emelni." Úgy áll Isten színe elé, hogy méltatlannak tartja magát ahhoz, hogy arra tekintsen, akihez szavait intézi. „Mellét verve" imádkozik, ami a bűnbánat jele. Ez a kézmozdulat jól ismert számunkra, hiszen valamennyi szentmise kezdetén a kezünkkel háromszor kissé megütve mellünket mondjuk a bűnbánati imát: „Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem." A vámos tehát lesütött szemmel, lehajtott fejjel, mellét verve imádkozik, testtartásával is kifejezi alázatát, méltatlanságát és bűnbánatát. Szavai is ugyanezt fejezik ki, nem dicsekszik, nem sorolja vélt vagy valós érdemeit, hanem megvallja bűnösségét és Istentől vár bocsánatot: „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek."
A két szereplő bemutatása után Jézus rövid ítéletet fogalmaz meg róluk, helyteleníti az öntetszelgő farizeus magatartását és megdicséri a bűnbánó vámost. Az Úr dicsérete szerint a vámos „megigazultan" térhetett haza, ami itt azt jelenti, hogy bűnei bocsánatot nyertek, tehát meghallgatásra talált imája. A farizeus nem „megigazultan" távozott, tehát bűneire nem nyert bocsánatot, de ezt nem is kérte, hiszen úgy gondolta, hogy ő igaz, nincsenek bűnei.
Jézusnak ez a tanítása egyértelműen arra ösztönöz bennünket, hogy igaz bűnbánattal forduljunk Isten felé. Ismerjük el nagy-nagy alázattal bűnösségünket. Ismerjük el, hogy egyedül Isten irgalma tud rajtunk segíteni, ez hozhat fordulatot életünkbe. Az irgalom, a megbocsátás Isten ajándéka, amelyet nem a büszkék és az önteltek, nem a dicsekvők és az álszentek, hanem az alázatosak kapnak meg. Az alázatosan imádkozó embert Isten az ő irgalmával ajándékozza meg.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, irgalmas Istenem! Hozzád fohászkodni, helyesen imádkozni csak alázattal lehet. Az imádság szavait neked köszönhetem, a szavakat te adod ajkamra, a gondolatokat te ébreszted bennem, és még az alázatot is neked köszönhetem. Hálával tartozom azért, hogy a Szentírásban szólsz hozzám és megmutatod a hozzád vezető utat. Köszönöm, hogy a szentmisében újra és újra a veled való találkozás lehetőségét adod. Köszönöm, hogy bűnbánatot ébresztesz szívemben. Adj szívembe mindenkor őszinte bűnbánatot, hogy irgalmad felemeljen!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191027.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

2019. október 25., péntek

[Napi e-vangelium] 2019. október 26. szombat

2019. október 26. – Szombat

Evangélium

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan."
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod."
Lk 13,1-9

Elmélkedés

A mai evangélium témája a bűnbánat, a megtérés. Azt követően beszél erről Jézus, hogy hírt hoznak egy tragikus esetről: Pilátus, a római helytartó Galileából érkező zarándokokat öletett meg. Lukács evangélista sajátos megfogalmazásából, amely szerint „vérük az áldozat vérével vegyült", arra következtethetünk, hogy az eset Jeruzsálemben, a templomban, áldozatbemutatás közben történhetett. Az evangélista nem jelöli meg konkrétan a történtek okát vagy körülményeit, de a mészárlás ténye beleillik abba a képbe, ahogyan a kor ismert történetírója, Josephus Flavius bemutatja Pilátus személyét és tevékenységét.
A hír hallatán Jézus a korabeli felfogásra emlékeztet. Az emberek azt gondolták, hogy ha valakit valamilyen nagy szerencsétlenség ér, annak egyetlen oka van: bűnös és Isten büntette meg őt. Bár a gyakorlatban ennek a fordítottja is előfordult, azaz mások által bűnösnek ismert emberek nagy jómódban és gazdagságban éltek, illetve igaznak tartott emberek éltek nagy szegénységben és nyomorúságban, mégis általános volt ez a nézet. Jézus szerint a szerencsétlenség és a bűnösség között nincs feltétlenül kapcsolat, tehát az áldozatok nem azért haltak meg, mert bűnösök voltak.
Ugyanakkor figyelmezteti hallgatóit, hogy aki nem tart bűnbánatot, az el fog veszni, azaz nem jut el az üdvösségre. Ha bizalommal és bűnbánattal járulok Istenhez, megadja nekem az újjászületés kegyelmét.
© Horváth István Sándor


Imádság

Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Segítsd a papokat, hogy mindenkor a mennyei Atya szeretetét sugározzák a gyermekek és a fiatalok felé! Segítsd a papokat, hogy hirdessék az életet, és arra bátorítsák a családi életre készülőket és a családokat, hogy mindig számíthatnak Isten segítségére! Segítsd őket, hogy Isten jóságát és erősítő kegyelmét közvetítsék a betegeknek és a haldoklóknak! Élj minden pap szívében, hogy az irgalomban gazdag Istent képviseljék, amikor gyóntatják a bűnbánókat és a megtérőket! Segítsd őket, hogy hivatásukat szolgálatnak tekintsék!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191026.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

2019. október 24., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2019. október 25. péntek

2019. október 25. – Péntek

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!", és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!", és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
Lk 12,54-59

Elmélkedés

Az előzményekben Jézus kifejezetten tanítványaihoz intézte szavait, most pedig már egy nagyobb tömeghez szól. Olyan időjárási megfigyeléseket említ, amelyek ismertek lehettek a hallgatóság számára, jól tudták, hogy az eső nyugat felől, a tenger irányából szokott érkezni, a déli szél a sivatag felől pedig meleget, hőséget hoz. E példák azt igazolják, hogy az ember bizonyos természeti jelenségekből korábbi tapasztalatai alapján következtetni tud arra, hogy milyen idő várható a közeljövőben.
A felhőkről és a szélről egy kérdéssel vált át Jézus a mondanivalójára: „Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel?" Isten jeleket mutat számunkra, s ezek minden korban észrevehetőek, felismerhetőek. E jelek eszünkbe juttatják, hogy kinek köszönhetjük életünket. Felidézik Isten üdvözítő szándékát, amelynek megvalósulása érdekében szeretetkapcsolatot kezdeményez az emberrel. A jelek újra és újra rávilágítanak bűnös életünkre és bűnbánatra indítanak minket. Isten jele Jézus keresztje, amely azt hirdeti nekünk, hogy az Úr önfeláldozásának érdeméből megváltott emberek vagyunk. Jézus feltámadása szintén jel, annak jele, hogy van örök élet és Isten mindannyiunkat a mennybe vár.
Felismerem-e Isten jeleit, amelyekkel életemet az örökkévalóság felé vezeti?
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat, és fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad juhaidért, az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged követve egész életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted! Segíts minket, hogy a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191025.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

2019. október 23., szerda

[Napi e-vangelium] 2019. október 24. csütörtök

2019. október 24. – Csütörtök

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."
Lk 12,49-53

Elmélkedés

A mai evangéliumi szakaszban Jézus arról beszél, hogy az ő személye miatt emberek fordulnak egymás ellen, akár még egy családon belül is. Szavainak igazságát sajnos napjainkban is sok családtag megtapasztalja. Az egyik családtag hívő, gyakorolja vallását, a másik teljesen hitetlenül él, és nem nézi jó szemmel a másik buzgóságát. Nézeteltérések, viták, veszekedések, gyűlölködés nehezíti meg a közös életet, vagy akár egy idő után teljesen ellehetetleníti. A felfogásbeli és az életvitelbeli különbségek megmérgezik a családtagok kapcsolatát, akár a férj és a feleség, akár a szülők és gyermekeik kapcsolatát. A vallásos, elkötelezett személy inkább háttérbe húzódik, békességre törekszik és türelmet gyakorol, ami sajnos sok esetben olaj a tűzre, s az ellene irányuló gyűlölködés fokozódását váltja ki.
Tévedés volna azt hinni, hogy a vallás gyakorlásáról való lemondás eredményt hozna és megteremtené a családi békét, hiszen ilyen esetekben a gúnyolódás nem marad abba: lám, mégsem annyira fontos az Isten, az egyházi közösség, a hit, hiszen könnyen feladta a másik. A hithez való ragaszkodás és a hitetlen családtagért való imádkozás jobb megoldás. Nem könnyű út, de járható. Nem feltétlenül vezet a másik megtéréséhez, de ne is ez legyen a cél. Azt azért mindenképpen érdemes időnként szelíden elmondani a gúnyolódónak vagy veszekedőnek, hogy vallásos buzgóságunk nem ellene irányul.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191024.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

2019. október 22., kedd

[Napi e-vangelium] 2019. október 23. szerda

2019. október 23. – Szerda

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában: „Uram bizonyára késni fog", és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."
Lk 12,39-48

Elmélkedés

A tegnapi evangéliumban Jézus az éberséget és a felkészültséget ajánlotta tanítványai és követői számára. Ezt erősíti meg a mai evangélium bevezetésében említett rövid hasonlat, amely szerint a házigazda nem tudhatja, mikor akar valaki betörni házába, ezért szüntelenül óvatosnak, ébernek kell lennie. Ezt követően Péter azt szeretné megtudni Mesterétől, hogy kinek szólnak szavai, csak nekik, tehát a tanítványoknak vagy mindenkinek? Jézus nem ad konkrét választ a kérdésre, hanem elmond egy újabb példát, de ez már egy részletesen kifejtett példabeszéd. A tanítás szerint a szolga felelősséggel tartozik urának, ha megfeledkezik erről, büntetésre számíthat. Ha hűségesen teljesíti a rábízott feladatot, akkor hazatérő ura meg fogja őt jutalmazni.
A példázat értelme ez: Jézus küldetésül adja nekünk a róla szóló tanúságtételt. Hűségesnek kell lennünk hozzá és a kapott megbízáshoz, azaz életünket az ő szolgálatába kell állítanunk. Emberi szabadságunknak köszönhetően, amelyet Isten senkitől nem vesz el és nem korlátoz, azt is megtehetjük, hogy szembeszállunk vele és nem teljesítjük azt, amivel Jézus megbíz minket. Személyes felelősségünk, hogy miként döntünk. Választásunkban segítsen Jézus példája, aki mindhalálig engedelmeskedett az Atyának. Ha az ő példáját követjük, akkor mi is a feltámadás általi megdicsőülést kapjuk Istentől jutalmul.
© Horváth István Sándor


Imádság

Hálát adunk, Urunk végtelen jóságodért: elkészítetted nekünk országodat, megadod kegyes irgalmadat, megbocsátod bűneinket. Kérünk, segíts, hogy e világ útjain járva észrevegyük az éhezők, a szomjazók, a ruhátlanok, valamint a betegek és a rabok szenvedésében a te szenvedésedet, hogy minden rászoruló testvérünknek szolgálatára lehessünk, és örömmel fogadjuk őket közénk. Tested és véred által add, hogy felismerjünk minden emberben, és emberi kicsinységünk ellenére is viszonozhassuk nagy szereteted.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191023.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

2019. október 21., hétfő

[Napi e-vangelium] 2019. október 22. kedd

2019. október 22. – Kedd

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Lk 12,35-38

Elmélkedés

Még földi élete idején Jézus ígéretet tett tanítványainak arra, hogy egyszer vissza fog térni a világba. Ez lesz második eljövetele, de ennek időpontját senki ember nem tudhatja előre. Ez a tény azonban senkit ne késztessen könnyelműségre, azaz ne gondolja senki azt, hogy az ő idejében biztosan nem fog bekövetkezni az Úr jövetele, visszatérése. És azt se gondolja senki, hogy földi élete örökké fog tartani, azaz ő nem fog meghalni és ezt követően nem fog találkozni életünk bírájával, Jézussal.
Jézus arra figyelmeztet minket a mai evangéliumban, hogy legyünk készek az ő jövetelére, a vele való találkozásra, a számadásra. Amikor az éberségre figyelmeztet, akkor gyakorlati dolgokról beszél. Felövezve, azaz útra készen, indulásra készen, valamint égő gyertyával, égő lámpással kezünkben várjuk, azaz akár éjszaka is érkezhet, amikor szükségünk van valamilyen világító eszközre. Kijelentése azonban nem csak tárgyakat jelenthet, hanem lelki vonatkozása is van. A felövezettség a lelki készültséget jelenti, azt, hogy bármikor készek vagyunk indulni az Úrral. Az égő lámpás pedig egyrészt a jócselekedeteink jelképe, amelyek fénye utat mutat számunkra az üdvösségre. Másrészt a hitünk jelképe, amely utat mutat nekünk a világ sötétségében. Harmadsorban pedig az igaz élet jelképe, amely a bűn sötétségében mutatja meg az irgalmas Isten felé vivő utat, a bűnbánat útját.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt kérted egykor tanítványaidtól és azt kéred követőidtől most is, hogy tőled, a te példádból tanuljuk meg a szelídséget és az alázatot. Segíts minket, hogy követni tudjuk példádat! Te meghívsz minket a veled való szeretetközösségbe, az öröm asztalához. Boldogok vagyunk, hogy vendégeid lehetünk. Boldogok vagyunk, hogy leülhetünk ünnepi asztalodhoz. Boldogok vagyunk, hogy hívásodra szeretettel válaszolhatunk.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191022.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

2019. október 20., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2019. október 21. hétfő

2019. október 21. – Hétfő

Evangélium

Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!" Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?" Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete".
Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott, így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék!"
Lk 12,13-21

Elmélkedés

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézust egy olyan vitába, egy peres ügybe akarják bevonni, amely anyagi javakról, örökségről szól. Valaki arra kéri, hogy legyen döntőbíró egy örökösödési ügyben, bírja belátásra az illető testvérét, hogy neki is juttasson valamennyi részt a családi vagyonból. Jézus nagyon határozottan visszautasítja a kérést, semmiképpen nem akar bíró lenni egy ilyen ügyben, még az eset részletei, körülményei sem érdeklik.
Véleményét ugyan nem mondja el a konkrét üggyel kapcsolatban, de a kérés alkalmat ad neki, hogy a gazdagság, a vagyonszerzés veszélyére felhívja tanítványai figyelmét. Egy példabeszédet mond valakiről, aki esztelen módon semmi mással nem törődik, mint vagyonának gyarapításával. Úgy gondolkodik, hogy minél nagyobb a vagyona, annál nagyobb biztonságban élhet. Számára a jólét, a jelenben való lehető legjobb élet a fontos. De nem gondol a jövőre, nem gondol arra, hogy élete véget fog érni. Nem gondol, arra, hogy vagyonából semmit sem vihet át a túlvilágra. Nem gondol arra, hogy bűnt követ el azzal, hogy anyagi javaiból nem segít a rászorulókon, s ezzel saját üdvösségét teszi kockára.
A mennyországba nem földi kincseket, hanem csak jócselekedeteket vihetünk. Akinek Isten a gazdagsága, annak semmi másra nincs szüksége.
© Horváth István Sándor


Imádság

Istenem, munkálkodj bennem, bűnös emberben, a te hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó, Uram, szívbéli bizakodásban és örömben.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191021.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

Blogarchívum