2008. november 8., szombat

[Evangelium] 2008-11-08

2008. november 8. - Szombat

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
"Mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy
amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben
hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is
hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok
az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a
tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Hallották mindezt a kapzsi
farizeusok, és kigúnyolták őt. De Jézus kijelentette: "Ti igazaknak
mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami
ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség."
Lk 16,9-15

Elmélkedés:

A szentírásban a szolgálat fogalmának két, egymással ellentétes
jelentésével találkozunk. Egyrészt jelenti az Istennek való engedelmes
szolgálatot, amely szabaddá teszi, felemeli és méltóságában megerősíti az
embert. Másrészt jelenti az evilági uraknak vagy a gonosz erőknek történő
szolgálatot, amely lealacsonyítja és megalázza az embert.
Amikor Jézus arról beszél, hogy "nem szolgálhatunk két úrnak", akkor arról
van szó, hogy melyik szolgálatot választjuk. Engedjük-e, hogy a gonosz
lélek önmaga szolgálatára kényszerítsen minket vagy készséggel állunk
annak a jónak szolgálatába, amelyre Isten kér minket. Kinek a szolgálatába
állítom életemet?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Én Istenem, legyen meg bennem szent akaratod olyan tökéletesen, mint fönn
a mennyben! Távol álljon tőlem, hogy mást kívánjak, mint amit te kívánsz!
A te akaratod az én akaratom, azt kell akarnom, amit te akarsz, s mivel
utolsó szolgád vagyok, tiszta szívből akarom is mindazt, amit te, Uram!
Loyolai Szent Ignác
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 7., péntek

[Evangelium] 2008-11-07

2008. november 7. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával -
hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki - és írj nyolcvanat.
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ
fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál."
Lk 16,1-8

Elmélkedés:

A hűtlen intézőről szóló példabeszédet könnyen félreérthetjük. Jézus
ugyanis nem a csalást helyesli, és nem azt állítja elénk követendő
példaként, hogy meg kell károsítanunk másokat. A történet háttereként
annyit mindenképpen érdemes tudnunk, hogy bár a zsidó törvények tiltották
az uzsorakamatot, az mégis élt. Az adósok emiatt a kölcsönkapott dolgok
sokszorosát fizették vissza. Az intéző cselekedete csökkentette a gazda
uzsorakamatból származó nyereségét. A dicséret annak a magatartásnak
szólhat, amely egy adott cél érdekében rögtön cselekszik. Az intéző saját
jövőjéről és megélhetéséről akar gondoskodni, ezért barátokat szerez
magának, akik később segíthetik őt szívességéért.
Vajon felismerem-e, hogy mit kell tennem üdvösségem érdekében, s
megteszem-e mindazt kellő időben, ami szükséges számomra?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Titokzatosan igazgatsz Te mindent, Urunk, és mindenhol el vagy rejtve. A
magasban jelen vagy, és a magasság nem érez Téged. A mélyben ott vagy, és
lényedet az nem fogja körül. Csodálatos vagy Te egészen, akárhol is
keresünk.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Az elmúlt napokban megkezdődtek a plébánia földszintjének felújítási
munkái. Terveim szerint december közepéig befejezzük a munkát. Az Allegro
Kiadó karácsonyi CD lemezeket ajánlott fel a plébánia javára, melyeket
ezúton is köszönök. Ennek köszönhetően november 10-14-ig és 17-21-ig
naponta 2 személy fog 1-1 CD-t kapni ajándékba azok közül, akik e napokon
adományaikkal segítik munkánkat. Köszönöm mindenki támogatását!
A plébániafelújítás javára B. Tóth Klára művésznő felajánlotta Megváltás
című festményét, amelyet licitálással lehet megszerezni. Méret: 44x64 cm.
Kikiáltási ár: 30 000.- Ft.
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
István atya

Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei címmel nyílt képzőművészeti
kiállítás november 6-án, csütörtökön a Szombathelyi Képtárban, ahol több
mint száz, a korai középkortól a 20. századig terjedő időszakból
összeválogatott eredeti műtárgy - festmény, grafika, szobor, pecsét,
könyv, ötvösmunka, textil - segítségével mutatják be Szent Márton életét.
A kiállítást Veres András szombathelyi megyéspüspök nyitotta meg, aki
beszédében rámutatott: elgondolkodtató, hogy Szent Márton életpéldája még
így, 1700 év távolából is mennyire megnyerő, elragadó lelkiségű.
"A krisztusi hitből táplálkozó jótékony szeretete, amely nem hagyta
elmenni őt a didergő, ruhátlan koldus mellett, ma is mindnyájunkat
elgondolkodtat és tettekre késztet" - mondta, hozzátéve: példája bennünket
mai embereket is arra indít, hogy ne zárjuk be szívünket nélkülöző, bajba
jutott embertársaink előtt.
"Talán eddig nem is gondoltunk arra, csak ennek a kiállításnak a láttán
döbbenünk rá, hogy milyen nagy számban vannak körülöttünk Szent Mártonról
készült szobrok, festmények és más művészeti alkotások. Ez a tény
szembesít bennünket a valósággal, hogy elődeink, de kortársaink is
mennyire szívesen gondolnak Szent Mártonra, s arra, mi őt híressé, sokak
előtt példaképpé tette" - hangsúlyozta Veres András.
A 2009. február 22-ig megtekinthető kiállításon bemutatott műtárgyakat
számos fotó és térkép egészíti ki, amelyek felvillantják Szent Márton
életútjának színtereit, bemutatják azokat a műemlékeket is, amelyek nem
mozdíthatók el, például freskókat, üvegablakokat, szárnyas oltárokat és
köztéri szobrokat.
forrás: MTI
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 6., csütörtök

[Evangelium] 2008-11-06

2008. november 6. - Csütörtök

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: "Ez szóba
áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük."
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: "Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a
kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem
találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja
barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: "Örüljetek velem, mert
megtaláltam elveszett juhomat." Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz
a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs
szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem
gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a
szomszédasszonyokat, és azt mondja: "Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett drachmámat." Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így
örülnek majd egy megtérő bűnösnek."
Lk 15,1-10

Elmélkedés:

A bűnös ember megmentésére siető irgalmas Istenről szól a mai két
példabeszéd. Arról az irgalmas Atyáról, aki minden embernek felkínálja a
megtérést és a bűnbocsánatot. Korunkban sok ember, aki tudatára ébred
bűneinek, keresi a lehetőséget a szabadulásra, de nem találja. Aki nem
tudja, hogy ki adhatja meg neki a bűntől való szabadulást, aki igyekszik
elnyomni magában a bűntudatot, de ez egy idő után még nagyobb lelki
teherként fog előkerülni és rá nehezedni. Éppen ezért az Egyháznak -
miközben maga is rászorul Isten irgalmára - szüntelenül hirdetnie kell,
hogy Isten irgalmas, és örömmel megbocsát mindenkinek. Segítsünk másoknak
abban, hogy megtalálják a könyörülő Istent és a megtérés útjára lépjenek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Jézusom! A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben
lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak!
Tartsd hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne
nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 5., szerda

[Evangelium] 2008-11-05

2008. november 5. - Szerda, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen.
Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt
megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok
azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom
nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál
nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja
őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

Az evangéliumi példázatban szereplő szolgákat Jézus boldognak nevezi.
Egyrészt az Úrra való várakozás tölti el őket boldogsággal, amely
várakozás bizonyára több mint egyszerű kötelességteljesítés. Másodszor
azért lehetnek boldogok az éber szolgák, mert feladatukat teljesítették, s
most jutalomra számíthatnak az Úrtól. Harmadszor pedig azért boldogok,
mert maga az Úr szolgák nekik.
Az Úr Jézussal való elkerülhetetlen találkozás már előre boldogsággal tölt
el minket is, akik annak tudatában élünk, hogy bármikor bekövetkezhet ez a
találkozás. Tudjuk, hogy égi jutalomra csak akkor számíthatunk, ha tiszta
lélekkel várjuk a találkozás napját.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy
az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és
hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!
Jeruzsálemi Szent Cirill
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 4., kedd

[Evangelium] 2008-11-04

2008. november 4. - Kedd

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül
megszólalt valaki: "Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában". Jézus a
következő példabeszéddel válaszolt: "Egy ember nagy lakomát rendezett.
Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és
ezt üzente a meghívottaknak: "Jöjjetek! Minden készen van." De azok sorra
mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: "Földet vettem. El kell mennem,
hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: "Öt iga ökröt
vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt:
"Most nősültem, nem mehetek." A szolga hazatért, jelentette mindezt
urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: "Menj ki
azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket,
bénákat, vakokat, sántákat!" A szolga jelentette: "Uram, parancsodat
teljesítettem, de még mindig van hely." Az úr akkor megparancsolta a
szolgának: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts
be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg
lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak."
Lk 14,15-24

Elmélkedés:

Úgy gondolom, hogy a meghívást visszautasítóknak fogalmuk sem volt arról,
hogy mit tesznek, s milyen nagy hibát követnek el, amikor lemondják a
lakomát. Vagy ha tudták, akkor azt gondolhatták, hogy döntésüknek nem lesz
semmilyen következménye. Magatartásuk teljes felelőtlenségről tanúskodik.
A példabeszéd azt tanítja nekünk, hogy Isten mindannyiunkat meghív az Ő
örök országába. Felelőtlenség volna részünkről visszautasítani ezt a
szeretetteljes, hiszen tudjuk, hogy mit veszíthetünk: az örök
üdvösségünket tennénk kockára. A földi javakért felcserélni az örökké
tartó tökéletes boldogságot olyan rossz döntés volna részünkről, amelyet
talán sosem tudnánk megváltoztatni. Szabad akarattal dönthetünk örök
sorsunkról.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Istenem, te mérhetetlen szelídség és irgalom, ki ne szolgálna téged
teljes szívéből, aki csak egy kicsit is megismerte atyai szeretetedet? Ki
ne viselné szívesen igádat, amely nem teher, hanem édes; ki ne hordozná
terhedet, amely nem kínos, hanem erossé tesz?
Magad mondottad: Vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és édes, s
így nyugalmat találtok lelketeknek. Igen, Uram, ez a gyümölcse nagy
parancsodnak, hogy téged teljes szívünkből szeressünk; ez a szeretet s a
neked való szolgálat nemcsak jóvá tesz bennünket, hanem túlontúl boldoggá
is!
Bellarmin Szent Róbert
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 3., hétfő

[Evangelium] 2008-11-03

2008. november 3. - Hétfő

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: "Amikor ebédet vagy
vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se
gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha
lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog
leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak
feltámadásakor megkapod jutalmadat."
Lk 14,12-14

Elmélkedés:

Vajon mit adhatunk Isten jóságáért cserébe? Tudjuk-e viszonozni azt a
szeretetet, amellyel Jézus a kereszten megváltott minket? Mit tudunk
viszonzásként adni Istennel mindazért a kegyelemért, amellyel segít minket
az üdvösség felé? S amikor eljutunk az örök boldogságra, ugyan mivel
fejezhetjük ki hálánkat Istennek? Ha őszinték akarunk lenni, akkor
belátjuk, hogy mindig adósai maradunk Istennek, aki mindenkor többet ad
nekünk, mint amit megérdemlünk.
Jézus azt kéri tőlünk a mai evangéliumban, hogy utánozzuk Istennek ezt a
nagyobb szeretetét. Embertársainkkal ne azért tegyünk jót, hogy majd
egyszer ők is segítsenek minket, hanem legyünk önzetlenek. A szeretetnek
egy új távlata nyílik meg előttünk, amely nem emberektől vár jutalmat,
hanem Istentől.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mária, édesanyánk, igeneddel megváltoztattad a világ sorsát. Te tudod, mit
jelent kimondani és megtartani ezt az igent. Taníts meg minket elfogadni
mindenkor az Atya akaratát, mint ahogy azt Te tetted: alázattal,
egyszerűen, tisztán. Légy a mi közbenjárónk, hogy Isten terve általunk is
valóra váljon. Kérd Fiadat, hogy példád nyomán kimondott igenünk egész
életünkben segítsen az Atya szándékát egyre tökéletesebben valóra váltani
az egész világ üdvösségére.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 2., vasárnap

[Evangelium] 2008-11-02

2008. november 2. - Vasárnap, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
"Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra -
sőt már itt is van -, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van
önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A
Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az
Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek,
feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és
elkárhoznak."
Jn 5,24-29

Elmélkedés:

Hogyan juthatunk a mennybe?
A világirodalom legszebb elbeszélései közé tartoznak azok a Krisztus
legendák, amelyek megírásáért Selma Lagerlöf svéd írónő 1909-ben irodalmi
Nobel-díjat kapott. E legendás elbeszélések közül az egyik a mennyország
játszódik. Arról szól, hogy egy napon - ha egyáltalán van értelme napról
beszélni az örökkévalóságban - egy angyal jelentette a mi Urunknak,
Jézusnak, hogy Szent Péter apostol igencsak búnak eresztette a fejét. A mi
Urunk - elcsodálkozván azon, hogy valaki szomorkodhat az örök boldogság
országában - nyomban elindult, hogy megkeresse Pétert, aki a földön és az
égben is hűséges szolgája volt. Rátalálván a mennyország szélén azonnal
észrevette, hogy Péter nem csak szomorú, hanem egy kis csalódottság és
harag is ébredt szívében. A mi Urunk ennek okáról kérdezi az apostolt, aki
elmondja, hogy azért keseredett el annyira és azért akar elmenni a
mennyből, mert pár napja meghalt az édesanyja, de sajnos nem jutott a
mennybe. Péter megkérdezte az Urat, hogy nem lehetne-e valamit tenni, hogy
anyja a kárhozottak közül inkább az üdvözültek közé jusson. Mivel Péter
hosszas beszélgetésük végén sem akarta beismerni, hogy anyja nem való a
mennybe, ezért Jézus elküldött egy angyalt érte, hozza fel őt a pokolból a
mennybe. Az angyal leszáll a hatalmas, sötét mélységbe, s miután
megtalálta, megragadta Péter anyját, s emelkedett vele felfelé. Néhány
kárhozott lélek az anyába kapaszkodott, s ők emelkedtek a mennybe. Az
angyal semmit sem tett ez ellen, meg sem érezte a nagyobb terhet. Péter
igen megörült, hogy édesanyja megmenekül, de észrevette, hogy anyja
szabadulni akarván a többiektől kezüket megragadja, és egyenként rázza le
magáról őket, akik így visszahulltak a mélységbe. Az angyal ekkor lassulni
kezdett. Már szinte felért mennyországba, amikor Péter anyja az utolsó
szerencsétlen lelket is lerázta magáról, de ebben a pillanatban az angyal
nem tudta tovább vinni, s ő is visszahullt a mélybe. A sírásra fakadt
Péternek ekkor a mi Urunk ezt mondta: "Azt gondolod, nem adnék szívesen
mindenkinek olyan mennyországot, amely a tökéletes boldogság?
Elfelejtetted, miért éltem a Földön? Hogy erre tanítsam az embereket:
Szeressétek embertársaitokat, miként önmagatokat. És amíg ez nem így lesz,
nem lesz hely földön és égen, ahol a fájdalom és a bánat utol ne érné
őket."

Ma, halottak napján, a földi életből eltávozott szeretteinkre emlékezünk.
Virágokat, koszorúkat helyezünk sírjaikra, és mécseseket gyújtunk, amelyek
lángja az örök világosság fényét juttatják eszünkbe. Abban a reményben
imádkozunk elhunyt szeretteinkért, hogy ők már a mennyországban vannak
Istennél. Az imént hallott legenda, amely kicsit szomorúan végződött, sok
tanulságot hordoz, amelyek közül most csak kettőt említsünk meg.

Elsőként azt, hogy a mennybe nem lehet egyedül eljutni. Valakit vinnünk
kell magunkkal, különben mi sem fogunk megérkezni. Aki önző módon sajnálja
másoktól az örök boldogságot és másokat akadályoz az üdvösségre jutásban,
az maga sem fog eljutni oda. Törekedjünk tehát arra, hogy másokat is
segítsünk a mennybe jutni, és magunk is igyekezzünk elérni oda.

A második tanulságot pedig Jézus szavai hordozzák: Aki nem tartja meg a
felebaráti szeretet parancsát, nem juthat el az örök boldogságra. A
mennybe csak akkor juthatunk el, ha szeretjük embertársainkat. Az
érdemszerzés ideje pedig a földi életünk. Ezt kell felhasználnunk arra,
hogy embertársaink szolgálatával, a mindennapi jócselekedetek
gyakorlásával belépőt szerzünk a mennybe. Földi életünk legfőbb célja az
legyen, hogy eljussunk az örök életre és másokat is segítsünk eljutni a
mennybe, ahol újra találkozhatunk üdvözült szeretteinkkel és a szeretet
Istenével.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy; erős hatalmadnak,
bölcs mivoltodnak sem vége, se határa. S íme, teremtett világod aprósága:
az ember akar dicsérni téged.
Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje, s az a bizonyosság, hogy a
kevélyeknek ellenállsz, s mégis, ez a porszem kezed alkotása között: az
ember dicsérni akar téged.
A te indításod bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak
teremtettél minket, s nyughatatlan a mi szívünk, míg csak el nem pihen
benned.
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum