2012. december 22., szombat

karácsonyi üzenet

Kedves Zoltán!
Jézus Krisztus születésével az isteni szeretet jött el emberi világunkba. Őt várjuk, s vágyakozásunk hamarosan beteljesedik. Az örömöt nála, a betlehemi Gyermeknél találhatjuk meg.
A karácsonyi ünnep kapujában azt kívánom minden e-vangélium olvasónak, hogy legyen bátorsága a betlehemi Gyermek szemébe nézni, hogy aztán az ünnep elmúltával az ő arcvonásait ismerjük fel minden ember arcán!


Boldog Isten-látást kívánok Önnek és családjának!
István atya (Horváth István Sándor)
2012. karácsonyán
-- 
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-12-22

2012. december 22. – Szombat

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Elmélkedés:

Erzsébetnél tett látogatása alkalmával Mária csodálatos szavakkal dicsőíti
Istent. Elsősorban nem Erzsébetnek szóló válasz ez az ő köszöntésére,
hanem Istennek adott felelet, amelyben hálát ad. Hálát mond azért, hogy
Isten kiválasztotta őt arra, hogy a Megváltó anyja legyen. Az Urat
magasztaló imájának alapgondolata az isteni irgalmasság, amiért illő hálát
adni. Az irgalmasság mutatkozik meg abban, hogy az ebben a világban
hatalommal rendelkezőknek félre kell húzódniuk, a megváltás ugyanis
mindenkinek, minden embernek szól, és nem lehet egyesek kiváltsága. Isten
irgalma emeli fel az alázatosakat és kicsinyeket, akiknek szívétől távol
áll a gőg, és Istenre bízzák életüket. Az éhezők táplálása szintén az
irgalmasság megnyilvánulása, ők érzik igazán, hogy mit jelent Isten
jótéteményeiből részesedni.
Mindezzel szemben áll emberi kicsinyességünk, szűkkeblűségünk. Az a
lelkület, amikor a magaméhoz ragaszkodom, a magam erejében bízom, és nem
akarom elfogadni mindazt, amit Isten ad, sőt, amivel elhalmoz engem.
„Isten irgalma nemzedékről nemzedékre száll" (Lk 1,50) – írja az
evangélista. A mi nemzedékünkre is. Napjaink emberének jó volna
odafigyelni az irgalmasság jeleire. Ne maradjak szemlélője annak, hogy
Isten irgalma milyen lelki átalakulást eredményez más embereknek, amikor a
szentgyónásban megérinti őket a kegyelem, hanem legyek én is részese
ennek. Engedjem, hogy Isten irgalma eltörölje bűneimet és lelki
újjászületést adjon nekem is! Legyek hálás azért, hogy megtisztult szívvel
és lélekkel fogadhatom Isten Fiát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Te Úr vagy minden nép fölött,
és Szegletkő, mely összeköt,
sárból formáltad hívedet,
most jöjj, fejezd be művedet!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121222.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 21., péntek

[Evangelium] 2012-12-21

2012. december 21. – Péntek

Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Lk 1,39-45

Elmélkedés:

Miután Mária az angyali üdvözletből értesül arról, hogy gyermeke fog
születni, illetve hogy rokona, Erzsébet is gyermeket vár, elhatározza,
hogy meglátogatja őt. E látogatásról ír a mai evangélium. Találkozik a két
gyermeket váró anya. Nem lehet más e találkozás célja, minthogy megosszák
egymással örömüket. A gyermeket váró asszonyok boldog ujjongása cseng ki
minden szavukból. Mindkettőjükkel csoda történt. Erzsébet idős kora
ellenére gyermeknek adhat életet. Isten csodálatos szeretetének és
irgalmának köszönheti ezt. Az isteni beavatkozás nélkül neki és férjének,
Zakariásnak nem született volna gyermekük. De a Mindenható kiválasztotta
őket, megajándékozta őket az apaság és az anyaság örömével. Mária szintén
csodás módon, az isteni közreműködésnek köszönhetően, a Szentlélek
erejéből lehet anya. Az ő esetében Isten irgalma nem csak neki személyesen
szóló ajándék, hanem az egész emberiségnek nyújtott ajándék. Hiszen Mária
gyermeke Isten mindannyiunknak szóló ajándéka, ő a mi Megváltónk és
Üdvözítőnk. Illő, hogy a két asszony öröméhez és boldogságához mi is
csatlakozzunk. Illő, hogy mi is örvendezzünk annak, hogy Isten Fia
gyermekként születik meg.
Erzsébet többek között ezt mondja köszöntésében Máriának: „Boldog, aki
hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!" (Lk 1,45). E
kijelentéssel kiszélesedik az evangélium üzenete. Ez nem csupán Erzsébet
Máriának szóló szava, hanem Isten minden embernek szóló üzenete a
Szentíráson keresztül. Igen, a hit engem is boldoggá tesz, számomra is az
öröm forrása.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, napkelet,
mert éjben járunk nélküled;
jöjj, igaz Napunk, halld imánk
és fényességed áraszd ránk!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121221.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 20., csütörtök

[Evangelium] 2012-12-20

2012. december 20. – Csütörtök

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének hírüladását Jézusé követi a mai
evangéliumban. Mária, a kiválasztott leány, názáreti otthonában tudja meg
Isten tervét. Zakariáshoz hasonlóan neki is angyal jelenik meg, aki Isten
üzenetét, akaratát közli vele. Bár a két eseményt hasonlóan írja le Lukács
evangélista, mégis a részletekre odafigyelve kitűnik számunkra, hogy Jézus
személye felülmúlja Jánosét. Zakariás hitetlenségével mintegy szemben áll
az, hogy Mária hittel fogadja el Isten vele kapcsolatos tervét. A názáreti
leány először furcsának tartja az angyal tiszteletteljes köszöntését, majd
érdeklődve kérdez rá az elmondottak beteljesedésének módjára. Nem érti,
nem tudja elképzelni, miként születhet neki gyermeke, hiszen József még
nem a férje és nem volt kapcsolata férfival. Az angyal beavatja őt
anyaságának titkába: a Szentlélek erejéből fog gyermeke születni. Mária
hittel fogadja az angyal szavát. Hittel fogadja el Isten akaratát. Hittel
egyezik bele Isten szándékába. Hite teszi őt üdvösségünk szolgálójává.
A születendő gyermekről az angyal többek között azt mondja Máriának, hogy
„Isten Fiának fogják őt hívni" (Lk 1,32). Gondolhatnánk arra, hogy ez egy
messiási cím, egy Messiásnak kijáró tiszteletteljes megszólítás, de itt
sokkal többről, valódi fiúságról van szó. A mindenható Isten és a gyermek
között valódi atya-fiú kapcsolat van. Hiszem-e, hogy Jézus az Isten Fia?
Hiszem-e, hogy a Messiás a Megváltó? A betlehemi istálló jászlában fekvő
Gyermekben a hit szemével ismerhetem fel az Isten Fiát, aki az én
Megváltóm.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121220.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 19., szerda

[Evangelium] 2012-12-19

2012. december 19. – Szerda

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak. Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának
rendjében szolgálatot teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a
papi szolgálat szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a
tömjénáldozatot. A tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a
templomon kívül. Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent
Zakariásnak az Úr angyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem
szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás!
Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged, Erzsébet fiút szül, és
Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd
születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem iszik,
sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat
megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében és erejével fog színe
előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé fordítsa, az engedetleneket
az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
„Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének hírüladását egészen részletesen írja le
Szent Lukács evangélista, ezt olvashatjuk a mai evangéliumban. Zakariásnak
templomi szolgálatteljesítése közben jelent meg az Úr angyala. Ekkor tudja
meg az idős ember, hogy neki és feleségének, Erzsébetnek gyermekük fog
születni. Emberileg talán érthető Zakariás kételkedése, könnyen találunk
magyarázatot hitetlenkedésére. Mindketten idősek már, nem reménykedhetnek
abban, hogy gyermekük fog születni. Abból a szempontból viszont
érthetetlen számunkra hitetlensége, hogy ha valamit az Isten angyala mond
neki, azt maga Isten mondja. Miért nem hitt Isten szavának? Mert nem
értette meg az Isten szándékát. Mert Isten szándékai nem fértek bele abba
a keretbe, amelyet ő hátralévő éveire elképzelt. Mert nem gondolta azt,
hogy Isten ott is tud új utat mutatni, új életet teremteni, ahol erre
emberileg már nincs remény. Zakariás jelet kér, hogy valóban igaz, amit az
angyal neki mond. A jelet megkapja, de az egyúttal büntetés is lesz
hitetlenségéért. Megnémul, és egészen addig nem tud beszélni, amíg a neki
mondottak valóban be nem teljesednek, s meg nem születik a gyermek.
Isten megváltó tervének útjába nem állhat semmi. Az emberi hitetlenség nem
akadályozhatja és még csak nem is késleltetheti az üdvözítő jövetelét. Hát
nem volna akkor egyszerűbb belesimulni Isten akaratába? Nem volna
egyszerűbb hittel elfogadni Isten szándékait? A hitetlenség engem is
némává, süketté, vakká, bénává tesz. A hit megnyitja ajkaimat Isten
dicsőítésére. A hit megnyitja fülemet Isten szavának meghallására. A hit
megnyitja szememet, hogy felismerjem mindazt, ami üdvösségemhez szükséges.
A hit erőt ad, hogy Isten útján járjak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121219.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 18., kedd

[Evangelium] 2012-12-18

2012. december 18. – Kedd

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: „Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

Jézus családfája, amelyet a tegnapi evangéliumban olvastunk, így fejeződik
be: „József volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus
született" (Mt 1,16). A sok férfinév olvasása után egyesek félreértik ezt
a mondatot, és azt gondolják, hogy Józseftől született Jézus, ő volt az
apja, pedig a kijelentés Máriára vonatkozik, és pontosan ezt mondja el
részletesen és félreérthetetlen egyértelműséggel a mai evangéliumi
szakasz.
József álmában tudja meg a titkot, a születendő gyermek származásának
titkát. Ez József első álma, amelyet két másik álom követ majd, amelyekből
megtudja, hogy menekülniük kell Heródes haragja elől Egyiptomba, illetve,
hogy mikor térhetnek vissza onnan. József első álmában ismeri meg Isten
szándékát. Az álmában látott angyaltól tudja meg, hogy jegyesének Máriának
a Szentlélek erejéből fog gyermeke születni. Álmában kap bátorítást
Istentől, hogy ne féljen feleségül venni Máriát. Máté evangélista szavai
egyszerűen zárják le a jelenést: „József úgy cselekedett, ahogyan álmában
az angyal parancsolta neki" (Mt 1,24). Mintha ez olyan természetes volna!
Mintha olyan magától értetődő volna, hogy az ember kövesse az álmában
hallottakat! Talán ez csak nekünk, XXI. századi embereknek furcsa.
Józsefnek egyáltalán nem volt furcsa, hiszen vallásos ember lévén ismerte
népének azon nagyszerű alakjait, akik szintén álmukban kaptak utasításokat
Istentől. Gondoljunk csak Ábrahámra, Jákobra és az ő fiára, az álomlátó
Józsefre, Sámuel prófétára, akit gyermekkorában álmában szólított meg az
Úr, vagy Salamon királyra, aki álombéli látomásában bölcsességet kért az
Istentől. József álma emlékeztessen arra, hogy Isten nekem is ad jeleket,
velem is közli szándékait.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121218.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 17., hétfő

[Evangelium] 2012-12-17

2012. december 17. – Hétfő

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Szent Máté Jézus családfájával kezdi evangéliumát. A felsoroltak közül
néhány név ismerős számunkra, de a többségük bizonyára ismeretlen. A nevek
olvasása talán unalmas egyeseknek. Miért olvassuk mégis a Jézus
születésére felkészítő adventi időben? Az evangélistának az lehetett a
szándéka, hogy igazolja: Jézus a Messiás, az ő személyében teljesedik be
Isten ígérete.
Nemzedékek követik egymást az időben évszázadokon keresztül. Emberek
születése és halála jelzi az idő biztos múlását. Isten belép ebbe az
időfolyamba és új korszakot nyit Jézus Krisztus születésével. A világ az
időben teremtetett és az emberiség történelme az időben zajlik. Jézus
születése új teremtés Isten részéről, s ettől kezdve történelmünk
üdvtörténetként értékelendő. Jézus Krisztus az idő Ura, aki – a Szentírás
szóhasználatával élve – az „idők teljességében" jött világra. Születése
napjától kezdve Jézus élete a beteljesedésig, küldetésének teljesítéséig,
azaz kereszthaláláig és feltámadásáig tart. Az örök Isten időbeli
létezésének határpontjai ezek. Hitünk szerint a mi életünk is annak
beteljesedéséig, feltámadásunkig tart. Mire használjuk földi életünk
éveit? Mire használjuk a nekünk adott időt? Haladunk-e napról napra
küldetésünk útján, az üdvösség felé vezető úton? A karácsony ünnepe, Isten
Fia születésének átélése segítsen minket abban, hogy véges, az időben
kezdődő és az időben véget érő életünket átértékeljük, és azt az
örökkévalóság felé tartó útnak tekintsük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121217.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Íme az utolsó nap kedvezménye: Aki december 17-én 0 órától 24 óráig küldi
el rendelését legalább 3 könyvre, postaköltség nélkül küldöm.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db (+ 200 Ft/db postaköltség
Magyarországra, külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013
A hit ajándéka (képes meséskönyv gyerekeknek): 900 Ft/db (+ 100 Ft/db
postaköltség Magyarországra, külföldre a magas postaköltség miatt nem
vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot!
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. december 16., vasárnap

[Evangelium] 2012-12-16

2012. december 16. – Advent 3. vasárnapja

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit
tegyünk?" „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg
azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen." Jöttek
a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit
tegyünk?" Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van
szabva." Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?" Nekik így
felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg
zsoldotokkal."
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem
János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel
keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját
sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket
megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa
szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben
elégesse." És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az
üdvösséget.
Lk 3,10-18

Elmélkedés:

Rögtön jövök
A szokásos lendülettel lépnék be a cipőbolt ajtaján, de az ajtó zárva.
Ekkor pillantom csak meg az orrom előtt billegő táblát: Rögtön jövök.
Sebaj, addig benézek a táskáshoz, itt van a szomszéd utcában, úgyis
kellene vennem egy hátizsákot unokaöcsémnek ajándékba. A kis bolt ajtaján
felirat fogad: Rögtön jövök. A tulajdonos talán éppen a cipőboltossal
találkozik? Aligha. Míg visszaérnek, beugrok az antikváriumba, legalább
nem kell a decemberi hidegben fagyoskodnom az utcán, gondolom magamban, de
a könyvesbolthoz érve a kilincsen kis táblát pillantok meg. Nem, nem az
van ráírva, hogy Rögtön jövök, hanem a következő: Ebédszünet. Jó, rendben,
halasszunk mindent fél órával későbbre, addig betérek gyerekkorom kedvenc
templomába. A templomban csend fogad. Már elpakolták a székeket arról a
helyről, ahová a betlehemet szokták felállítani. A mellékoltárokról
levették a terítőket, hogy kimosva, tisztán tegyék vissza az ünnepre. Az
oldalhajóban a földön fekvő hatalmas fenyőágak várják, hogy helyükre
kerülvén az ünnepi fényben díszelegjenek pár nap múlva. A karácsonyi
előkészület jelei mindezek. Csend vesz körül. Már csak néhány nap van
karácsonyig. A csendben titokzatos égi hangot hallok: Rögtön jövök. Más
helyzetekben bosszantó lehet, de most megnyugtat ez az üzenet.

Az adventi időszak elmaradhatatlan alakja, az ószövetségi idők utolsó
prófétája, a Megváltó előhírnöke, Keresztelő Szent János tűnik fel a mai
vasárnap evangéliumában. Mindenki ugyanazt kérdezi tőle: Mit tegyünk? A
kérdés háromszor hangzik el, először a nép, másodszor a vámosok, majd
végül a katonák részéről, és mindenki megkapja a személyre szabott
választ. Érdemes észrevennünk, hogy a kérdésfeltevés mögött nem valamiféle
szalmaláng-lelkesedés húzódik meg, hanem komoly elhatározás. A kérdésben
kifejeződik a készség, hogy hajlandóak mindazt megtenni, amit válaszként
kapnak, s azon az úton járni, amit a felelet kijelöl számukra. Csak akkor
érdemes ugyanis sorsfordító helyzetekben lényeges kérdéseket feltenni, ha
valakiben megvan ez a készség, határozottság, elszántság. Csak akkor
érdemes ilyen kérdést feltenni, ha hisszük, hogy a válaszoló hiteles
feleletet ad és Isten akaratát közvetíti felénk.

Keresztelő János az elsőként kérdező népnek azt feleli, hogy ennivalójukat
és ruhájukat osszák meg a szegényekkel. A nagylelkűség gyakorlása ugyanis
ráirányítja a figyelmet Isten jóságára, aki nagylelkű szeretetből küldi el
Fiát hozzánk. A vámosoknak, akik köztudottan a maguk hasznára dolgoztak,
azt feleli János, hogy legyenek becsületesek, és az anyagiakban való
gyarapodás érdekében ne csapjanak be senkit. A gazdagság, a vagyonszerzés
ugyanis alapvetően rossz irányba tereli az embert és eltéríti attól, hogy
a gondviselő Istenre bízza életét. A katonáknak azt válaszolja a
Keresztelő, hogy hatalmukkal ne éljenek vissza és ne alkalmazzanak
erőszakot. A békességszerető lelkület visz ugyanis közelebb Isten Fiához,
aki születésével elhozza számunkra az áldott békét.

Mit tegyünk? – kérdezik napjainkban az orvosok és az egészségügyben
dolgozók. Mit tegyünk? – kérdezik a tanárok és a gyermekek nevelésével
foglalkozók. Mit tegyünk? – kérdezik a tisztségviselők és a hivatalokban
dolgozók. Mit tegyünk? – kérdezik a gyárakban, üzemekben dolgozó kétkezi
munkások. Mit tegyünk? – kérdezik a gyerekek, a fiatalok és a szülők? Mit
tegyünk? – kérdezik a betegek és az idősek?

Napjainkban János bizonyára így válaszolna: Végezzétek munkátokat odaadó,
szolgáló szeretettel! Tanítsátok növendékeiteket az igazságra! Végezzétek
munkátokat a közösség javára tisztességesen! A becsületesen végzett
munkában találjátok meg azt, ami emberségben felemel! Legyetek
engedelmesek, növekedjetek tudásban és lélekben, legyetek Isten mintaképei
családotokban! Fogadjátok szeretettel a betegség és az idős kor
keresztjét!

Aki most, az adventi időben megtalálja az Istenre figyelő csendet, választ
fog kapni kérdésére. Legyen meg bennünk a készség, hogy Isten válaszát nem
értjük félre, hanem maradéktalanul megvalósítjuk azt! Induljunk bátran a
számunkra kijelölt úton! Mindannyiunk útja a betlehemi jászolhoz vezet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűz Mária! A mindenható Isten egykor kiválasztott téged arra, hogy az
Üdvözítő és Megváltó Anyja legyél, s te elfogadtad Isten akaratát. Vezesd
az embereket a Megváltó felé! Segíts mindenkit, hogy megtalálja az utat
Fiad felé! Segíts engem, hogy én is utat mutassak Betlehem felé! Segíts,
hogy a hitetlenség sötétségében, a kételkedés homályában tévelygőknek
megmutassam Krisztust, a hit forrását! Segíts, hogy megmutassam őt, az
egyetlen reményt e bizonytalan világban! Segíts, hogy az Úr örömét
adhassam embertársaimnak! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20121216.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum