2017. november 11., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-11

2017. november 11. - Szombat, Tours-i Szent Márton püspök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia
eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a
juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a
baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített
országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti
innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti
betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és
ti meglátogattatok!" Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor
láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni,
hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk
volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk
betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a király így
felel: "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek!"
Mt 25,31-40
Elmélkedés:
Ki ne ismerné a ma ünnepelt Szent Márton püspök életéből azt a
jelenetet, amikor Amiens városának kapujában megosztotta köpenyét a
téli hidegben didergő koldussal? Bár katonatársai kinevették, Márton
jól tudta, hogy helyesen, Krisztushoz méltó módon cselekedett, bár
ekkor még nem volt megkeresztelve, hanem csak hittanuló volt.
Cselekedetének helyességét igazolja, hogy éjszakai látomásában maga az
Úr mutatta a mennyben az angyaloknak a Mártontól kapott fél köpenyt. A
mai evangéliumban ezt olvassuk: "Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" Az Úr
úgy vette, hogy a koldus személyében Márton ővele tett jót.
Szent Márton cselekedete a felebaráti szeretet nagyszerű példája. Ezen
egyetlen tettéért azonban aligha avatták volna szentté az egykori
Savaria, a mai Szombathely szülöttét, később a franciaországi Tours
városának püspökét. Nem is ez volt életében az egyetlen jótett, de
ettől ismertté, híressé vált. Sok más jótettel is törekedett az
életszentségre, mintha csak az lett volna életének vezérelve, hogy
mindennap valami jót tegyen. Legyen meg bennünk is az a szándék, hogy
naponta jót teszünk egy rászorulóval, akiben Krisztust ismerhetjük fel,
akinek személyében magának az Úrnak nyújtunk segítséget. A
jócselekedetek sosem maradnak mennyei jutalom nélkül. A nagylelkűség
nem vár ennél többet.
(c) Horváth István Sándor!


Imádság:
Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk
követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az
örök életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat.
Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod
vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert
szeretnénk az igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes
életünkben megvalósuljon Isten uralma és közösségeinkben megvalósítsuk
Isten országát! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171111.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 10., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-10

2017. november 10. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az
intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit
teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az
intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait.
Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz
korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le
hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel
tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet -
mondta neki - és írj nyolcvanat. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt,
hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a
világosság fiainál."
Lk 16,1-8
Elmélkedés:
A "hűtlen" intéző jézusi példabeszédének helyes megértése nem egyszerű
feladat, hiszen elhamarkodottan azt is gondolhatnánk, hogy csalásra,
mások megkárosítására bátorít minket. Elsőként azt kell tisztán
látnunk, hogy a történetben nincs szó arról, hogy az intézőt ért vád
igaz. Nincs kizárva, hogy rosszindulatú emberek igazságtalanul vádolták
meg őt a gazda előtt, aki elhitte a híresztelést. Pedig az is
lehetséges, hogy hűségesen dolgozott az intéző az ura számára és nem a
maga javára. Ebben a helyzetben az intéző megoldást keres. Nem esik
kétségbe, nem kezd el védekezni a vádak ellen, hanem a lehető
legügyesebb módon próbálja biztosítani jövőjét azzal, hogy barátokat
szerez magának. Tény, hogy az intéző valóban megkárosítja urát
annyiban, hogy a meglehetősen magas uzsorakamat egy részét elengedi az
adósoknak. A hitelezőnek így is maradt haszna az üzleteken, legfeljebb
kevesebb.
Egyértelmű, hogy Jézus nem az erkölcsileg kifogásolható magatartás
utánzására bátorítja tanítványait. A történettel egyrészt azt tanítja,
hogy a személyes és a ránk bízott javainkkal okosan kell gazdálkodnunk,
másrészt ismerjük fel minél hamarabb az olyan helyzeteket, amelyek
lelki hátrányt okoznak nekünk és tegyünk meg mindent a lelki fejlődés,
előrelépés érdekében.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de
világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha
hiányzik a világosság? Hozzád kiáltok tehát: adj, Uram, lámpámnak
világosságot! A te fényeddel, Uram, eloszlatod sötétségemet. Magamtól
csak sötétségem van, te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórod
sötétségemet és megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, s csak akkor
van bennem a fény, ha te megadod.
Szent Ágoston


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171110.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 9., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-09

2017. november 9. - Csütörtök, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és
galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor
kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból,
ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig
szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt
mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: "Emészt a
házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat
esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő
azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból,
tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és
Jézus szavainak.
Jn 2,13-22
Elmélkedés:
A mai napon a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepelik a
keresztények világszerte. Ez a bazilika a római pápa székesegyháza,
valamint "a város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és
feje." A bazilika a Kr. utáni IV. század elején épült Nagy Konstantin
császár kezdeményezésére és I. Szilveszter pápa szentelte fel 324-ben a
Legszentebb Üdvözítő tiszteletére. Később Keresztelő Szent Jánost és
Szent János apostolt is a templom védőszentjévé nyilvánították.
Jelentőségét tekintve napjainkban egyedül a vatikáni Szent
Péter-bazilika előzi meg. E bazilikát tartjuk az első nyilvános
keresztény templomnak, hiszen amikor a római császár a milánói
rendeletben engedélyezte a kereszténység szabad gyakorlását, ebben a
templomban ünnepelték először nyilvánosan a szentmisét. Korábban
ugyanis a föld alatti katakombákban és magánházaknál gyűltek össze a
keresztények az eucharisztia ünnepére.
Az ünnep evangéliuma Jézus életéből azt az eseményt idézi elénk, amikor
az Úr megtisztítja a jeruzsálemi templomot. E cselekedetével egyrészt a
mennyei Atya Fiaként birtokba veszi az Atya házát, lakóhelyét, másrészt
visszaadja azt eredeti rendeltetésének megfelelően az istentisztelet
céljára. Minden templom az Isten és az ember találkozásának helye. A mi
templomainkban az Oltáriszentségben van jelen Krisztus.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, vedd le rólam bűnös életem terheit, amelyek
megakadályoznak abban, hogy egészen neked adjam magamat! Hallom, érzem,
hogy hívsz engem az elkötelezett életre, amely középszerűségem
feladását jelenti, hogy érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra
akarok építeni, hanem terád, a biztos alapra, aki szolgálatot kérsz
tőlem, hogy jócselekedeteimben a te jóságod ragyogjon fel az emberek
számára.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171109.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 8., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-11-08

2017. november 8. - Szerda

Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: "Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így
követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot
akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket,
hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az
építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni
kezdi: "Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." Vagy,
ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot
vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki
húszezerrel jön ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még
messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le
mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom."
Lk 14,25-33
Elmélkedés:
A középkorban többször is előfordult, hogy egyes nagyvárosok
katedrálisainak építése háborúk, járványok vagy sok esetben a pénzhiány
miatt abbamaradt. Általában a tornyok szoktak lemaradni ezekről a
templomokról. A csonkaság napjainkra az épületek jellegzetes
ismertetőjegyévé vált, de korábban bizonyára sok gúnyos megjegyzést
kaphattak az építtetők. Ezt olvassuk a mai evangéliumban: "Ez az ember
építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." Vélhetően ezt a jézusi
mondást is gyakran idézhették azoknak, akik nem tudták befejezni az
építkezést, mert például elfogyott az erre szánt pénz. Az ilyen
épületek esetében a lassacskán elmúló szégyenen kívül tulajdonképpen
nincs különösebb jelentősége a dolognak.
Lelki életünkben viszont komoly következményekkel járhat a
befejezetlenség, a félkész állapotba való beletörődés, a félúton való
megállás. Jézus az élet teljességére hív minket. Azt szeretné, ha nem
nyugodnánk bele a félkész helyzetekbe, ha nem csak félig adnánk neki
magunkat, hanem egész szívünkkel, életünk teljes felajánlásával
követnénk őt. Vessünk számot önmagunkkal! Ne maradjunk félkész
termékek! Ne hagyjuk abba a lelki építkezést, fejlődést! Törekedjünk a
teljességre, az üdvösségre, amely az Istennel való élet teljessége.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során cselekedeteiddel az Atya
szeretetét tetted láthatóvá az emberek számára. A szeretet tanítását
hirdetted és csodáid az isteni szeretet jelei voltak. Vezess minket az
Istennel való találkozásra, amely felébreszti bennünk a szeretetet és
megnyitja szívünket embertársaink számára. A te isteni szeretetedet
utánozva megértjük, hogy a szeretet nem külső parancs, hanem a
szívünkbe írt törvény. Megértjük, hogy a szeretet hitünk következménye.
Segíts minket, hogy a szeretet gyakorlása tegye hitelessé
hitvallásunkat! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel értesítek minden e-vangélium olvasót új evangelizációs
kiadványaink megjelenéséről. Gyermekek és felnőttek egyaránt
megtalálhatják a számukra leginkább érdekeset a könyvek, naptárak,
foglalkoztató füzetek között. Az alábbi lista az újdonságokat
tartalmazza. További kiadványaink (vallásos füzetek, füzetboxok,
tanszerek, gyerekkönyvek) a webáruházban:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 8.
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171108.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 7., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-11-07

2017. november 7. - Kedd

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül
megszólalt valaki: "Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában".
Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: "Egy ember nagy lakomát
rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte
szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak: "Jöjjetek! Minden készen
van." De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: "Földet
vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A
másik azt mondta: "Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek,
ments ki engem!" Egy további így szólt: "Most nősültem, nem mehetek." A
szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra
lobbant. Meghagyta szolgájának: "Menj ki azonnal a város tereire és
utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!" A
szolga jelentette: "Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van
hely." Az úr akkor megparancsolta a szolgának: Menj ki az országutakra
és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a
házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik
hivatalosak voltak."
Lk 14,15-24
Elmélkedés:
Jézus a mai evangéliumban szemléletes példázatot mond arról, hogy Isten
országába minden ember meghívást kap. Olcsó kifogások keresése és
ostoba mentegetőzés jellemzi a meghívottakat, akik nem akarnak részt
venni az ünnepségen. Mindez mögött visszautasítás húzódik meg, mert a
szeretetteljes hívásnak nem kell feltétlenül engedelmeskedni. A lakomán
való részvétel nem kötelező senki számára. Szabadon el lehet fogadni,
de akár vissza is lehet utasítani. Nem arról van szó tehát, hogy valaki
eleve méltatlan és ezért nem is kap meghívást, hanem arról, hogy
mindenki meghívott, de egyesek méltatlanná teszik saját magukat.
Kivonják magukat Isten uralma alól és hűtlen módon elhagyják őt. Nem
egyszerűen tapintatlanság, tiszteletlenség ez az ember részéről, hanem
állásfoglalás Istennel szemben, amelynek sokan nem látják a
következményeit. Nem Isten zár ki tehát egyeseket az ő országából és az
üdvösségből, hanem az ember zárja ki saját magát mindebből azáltal,
hogy nem követi az isteni hívást.
Az elutasításnak következménye van, amelyet a szabadon döntést hozó
személynek vállalnia kell. A hívás elfogadása tesz vendéggé az Isten
által rendezett lakomán. Valóban boldog az, aki meghallja a hívást és
eleget tesz annak, mert Isten szeretete fogja örökre körülvenni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az
Evangéliumból - bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég
ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem "megérkezett
embereknek" szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész
életünkben, emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk
bizalmunkat a hit titkába vetni.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel értesítek minden e-vangélium olvasót új evangelizációs
kiadványaink megjelenéséről. Gyermekek és felnőttek egyaránt
megtalálhatják a számukra leginkább érdekeset a könyvek, naptárak,
foglalkoztató füzetek között. Az alábbi lista az újdonságokat
tartalmazza. További kiadványaink (vallásos füzetek, füzetboxok,
tanszerek, gyerekkönyvek) a webáruházban:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 7.
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171107.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 6., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-11-06

2017. november 6. - Hétfő

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: "Amikor ebédet vagy
vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat,
se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked.
Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat.
Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az
igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat."
Lk 14,12-14
Elmélkedés:
A múlt szombati evangéliumi szakasz folytatását olvassuk a mai napon.
Akkor a vendégekhez intézte szavait Jézus, figyelmeztetvén őket, hogy
legyenek alázatosak, ne törekedjenek az első helyekre. Ma pedig a
vendéglátó számára fogalmazza meg intelmeit. Abban az időben szokás
volt az étkezésekre vendégeket hívni, főként rokonokat és barátokat.
Rendszerint érvényesült a kölcsönösség elve: aki meghívott volt,
igyekezett mielőbb viszonozni a meghívást. Jézus azt ajánlja, hogy a
vendéglátáskor lépjünk túl ezen a megszokott vendégkörön és olyanokat
lássunk vendégül, akik élethelyzetüknél fogva nem tudják azt
viszonozni. Ne a viszonzás reményében tegyünk jót, mert a
jócselekedetek értéke az önzetlenségben és az ingyenességben van.
Jézus tanácsának azonban van egy másik szintje is. A példázat
házigazdájában magát Istent ismerhetjük fel, aki meghív minket a vele
való szeretetközösségre. Isten jóságát aligha tudjuk emberként
viszonozni. Isten jól látja szegénységünket, lelki bénaságunkat és
vakságunkat, mégsem fordul el tőlünk, ahogyan sok jómódban élő személy
elfordul szükséget szenvedő embertársától. Isten lehajol hozzám,
irgalmával gyógyítani akar minket, vendégül akar látni, ünnepelni
szeretne velünk, örömmel szeretne minket megajándékozni. Boldogok
vagyunk, ha elfogadjuk hívását és vendégei lehetünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát.
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el
tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja
irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják
mindig a remény forrását.
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel értesítek minden e-vangélium olvasót új evangelizációs
kiadványaink megjelenéséről. Gyermekek és felnőttek egyaránt
megtalálhatják a számukra leginkább érdekeset a könyvek, naptárak,
foglalkoztató füzetek között. Az alábbi lista az újdonságokat
tartalmazza. További kiadványaink (vallásos füzetek, füzetboxok,
tanszerek, gyerekkönyvek) a webáruházban:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 6.
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171106.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 5., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-11-05

2017. november 5. - Évközi 31. vasárnap

Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz:
"Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos,
sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek
vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit
tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják
imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben
szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe.
Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy
rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat
mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek
vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti
Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti
tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi
szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát
megalázza, azt felmagasztalják."
Mt 23,1-12
Elmélkedés:
Isten képmása
Régi ballagási meghívó kerül a kezembe. Már nem emlékszem, kitől
kaphattam, ezért végigolvasom a névsort. A nevek alapján 20 évvel
ezelőtti tanítványaim egy részének arca rögtön bevillan, de a többségre
már alig emlékszem. Azóta valamennyien felnőttek, talán családot is
alapítottak. Végül elolvasom a ballagási meghívók elmaradhatatlan
idézetét, amely ebben az esetben Arany János: Domokos napra című
versének egy részlete. "Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben." Az ismert idézet kiváló
útravaló az iskolát befejező és új életszakaszba lépő fiatalok számára.
Kicsit eltűnődök a sorokon. Emberré lenni, emberré válni, ez a legfőbb
életcél. Miért? Nem vagyunk emberek, amióta megszülettünk? De igen,
emberek vagyunk! Ragaszkodunk emberi méltóságunkhoz. Ismerjük emberi
jogainkat, és talán emberi kötelességeinket is. De azt is őszintén
elismerhetjük, hogy nem minden élethelyzetben, nem "mindég" viselkedünk
emberségesen. Olykor emberi mivoltunkat megtagadva beszélünk
embertársainkkal vagy embertelenül viselkedünk velük. Hogyan válhatunk
emberré? És milyen emberré kell, kellene válnunk?
Keresztény hitünk és a kinyilatkoztatás szerint Isten a maga képére és
hasonlatosságára teremtette az embert. Ez az istenképiség, az Istenhez
való hasonlóság jelenti emberségünk alapjait. Erre emlékeztet minket az
emberré lett Isten, Jézus Krisztus. Akkor vagyunk valóban emberek, ha
Istent hordozzuk magunkon és magunkban, arcunkon és szívünkben. Minden
más csak képmutatás, az emberség megtagadása. Az evangéliumokat olvasva
szépen kirajzolódik előttünk Jézus embersége, emberi jelleme,
emberséges viselkedése. Emberséges hozzáállása főként a bűnösökkel, a
mások által megvetettekkel, a szegényekkel való találkozásaiban
mutatkozik meg, akiket sosem ítél el, hanem elindítja őket egy új élet
útján.
Jézusban nem volt képmutatás. Az írástudókban és a farizeusokban
viszont éppen a képmutatást nem szívlelte. Véleményét nem titkolta,
hanem nyíltan kimondta, ahogyan ezt a mai evangéliumban olvassuk:
"Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt." E
kijelentésével Jézus elismeri, hogy a farizeusok és írástudók
tanításával nincs gond, azaz Istenről alkotott nézetük és a
vallásossággal kapcsolatos tanításuk helyes. Ugyanakkor figyelmeztet,
hogy eltorzult bennük az istenképiség. Másként viselkednek, másként
élnek, mint amit tanítanak. Más arcot mutatnak kifelé, mint amit befelé
megélnek. Imádkozásukban és más vallási cselekedeteikben nem igazi
arcukat, nem valódi énjüket mutatják, hanem csak a látszatra
törekszenek. Önmagukat magasztalják, de tetteikkel nem Istent
magasztalják, nem neki akarnak dicsőséget szerezni. Vallásosságuk
valójában nem az Isten iránti szeretetből és tiszteletből fakadt, hanem
csupán az emberek tetszését, elismerését kereső magamutogatás volt.
Törekedjünk arra, hogy napról napra egyre tökéletesebb képmásai legyünk
Istennek, s ezáltal Istennek tetsző emberekké váljunk!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember vagy! Te
vagy az irgalom kimeríthetetlen forrása. Te vagy Megváltóm, aki
megszabadítasz bűneimtől. Alázattal és bűnbánattal járulok eléd.
Segíts, hogy bűneimben se felejtsem: van kiút számomra a bűnből, mert
te új lehetőséget adsz. Légy hozzám és minden emberhez irgalmas! Taníts
őszinte bűnbánatra és alázatra, hogy beismerjem bűneimet! Vedd le rólam
a bűnös élet rongyait és öltöztess engem újra a lelki tisztaság
ruhájába!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171105.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum