2009. szeptember 12., szombat

[Evangelium] 2009-09-12

2009. szeptember 12. - Szombat

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz
gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát
gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a
tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót
hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív
bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: "Uram, Uram!" - ha nem
teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja
tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez,
aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a
házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez,
aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz,
háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Lk 6,43-49

Elmélkedés:

A házépítő emberről szóló jézusi példabeszéd arra világít rá, hogy nem
elegendő, ha megelégszünk Jézus tanításának hallgatásával, hanem életünket
erre a tanításra, mint igazságra érdemes alapoznunk. Oktalan és felelőtlen
volna részünkről, ha nem engednénk, hogy a mi Urunk tanítása formáljon
minket és jócselekedetekre ösztönözzön bennünket. Ő nem egyszerűen egy
eszmére, egy tanra akar minket tanítani, hanem saját életformájára. Akkor
értettem meg igazán szavait, ha életközösségre lépek vele, minden
gondolatom az övé, akaratomat átengedem neki, s minden jót érte teszek. Ha
nem veszem komolyan szavait, nem veszem komolyan személyét sem.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak,
az életért és az ismeretért,
amelyet nekünk, szolgáidnak
Krisztus által kinyilatkoztattál;
dicsőség legyen neked mindörökké!

Mint ahogy ez a kenyér
szétszórva volt a földeken,
és összegyűjtve eggyé lett,
úgy legyen Egyházad a világ egyik végétől a másikig
összegyűjtve országodban;
mert tiéd a dicsőség és a hatalom
Jézus Krisztus által mindörökké. Ámen.
Ókeresztény ima
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 11., péntek

[Evangelium] 2009-09-11

2009. szeptember 11. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:
"Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a
gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember,
amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad
szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan
mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát,
holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb
a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát
embertársad szeméből."
Lk 6,39-42

Elmélkedés:

Mások hibáinak gyors felfedezése nem okoz számunkra nehézséget, s azonnal
készen állunk arra is, hogy jó tanácsokkal szolgáljunk az illetőnek,
miként kellene megváltoztatnia magatartását. A magunk bűneivel viszont
éppen az ellenkezően állunk. Nem szívesen vesszük észre, s ha nagy nehezen
be is látjuk, komoly akadályokba ütközik, hogy változtassunk. Sokszor
előfordul, hogy tökéletesnek és hibátlannak gondoljuk magunkat, akinek
nincs szükségünk megtérésre. Jézus a tökéletességnek egy egészen más
útjáról beszél a mai evangéliumban. Ez az út hibáink felismerésével
kezdődik, a azzal folytatódik, hogy a változtatást magunkon akarjuk
kezdeni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mária, Jézus anyja,
légy mindnyájunknak édesanyja,
hogy mi is tisztaszívűek legyünk,
miként te voltál,
hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt,
hogy a legszegényebbek
szolgálatára legyünk,
ahogy te tetted,
hiszen mindannyian
Isten szegényei vagyunk!
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 10., csütörtök

[Evangelium] 2009-09-10

2009. szeptember 10. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Jézus nem titkolja el, hogy tanítványait, s mindazokat, akik a későbbi
időkben őt fogják követni, támadások érik majd. E támadások arra
irányulnak, hogy megtörjék a Jézussal való egységünket, s megakadályozzák,
hogy a mi Urunk az üdvösség felé vezessen, illetve segítsen minket. De
hogyan viszonyuljunk mi, keresztények a támadókhoz, akik nem elégszenek
meg a megfélemlítéssel, hanem olykor még a hívők életét is veszélyeztetik.
Jézus egyetlen lehetséges magatartásnak azt tartja, hogy szeressük
ellenségeinket, s minden bennünket érő rosszat jóval viszonozzunk. Erre
adott példát kereszthordozásával és önfeláldozásával. Ez a követendő példa
számunkra is, amely a tökéletességre, a szeretet tökéletes megélésére
vezet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Székely asztali áldás evés után
Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek a gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 9., szerda

[Evangelium] 2009-09-09

2009. szeptember 9. - Szerda

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt:
"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert
nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a
hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26

Elmélkedés:

Az ember számára attól függ a boldogság megtalálása, hogy milyen
kapcsolatban van azzal az Országgal, amelyet Jézus hirdetett és
megvalósított, s amelyet Isten Országának nevez az evangélium. A Jézushoz
való tartozás érdekében érdemes vállalnunk a szegénységet, a nélkülözést,
a sírást, sőt, akár az üldözéseket is. A lemondások és az egyszerű élet
jutalmaként Jézus az örök életet ígéri számunkra. De nem köteles senki ezt
az utat választani. Tehát aki inkább a földi gazdagodást vagy az evilági
boldogságot választja, az nem számíthat ennél többre, nem számíthat az égi
jutalomra, hiszen már itt megkapta mindazt, amire vágyott, s ami számára a
boldogságot jelentette. Az üdvösség útjának választása az örök élet
reménye nélkül lehetetlennek tűnik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyánk! Jézus Krisztusnak,
az Evangélium Emberfiának
halhatatlan életet adtál.
De még ennél is többet tettél:
minden embernek, aki reménykedik,
a kegyelem gazdagságát
helyezted kilátásba.
Ezért merjük imánkat Hozzád intézni:
tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél,
teremjen sok gyümölcsöt
minden kegyelemmel megáldott ember
az idők végezetéig. Ámen.
Sziénai Szent Bernardin
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 8., kedd

[Evangelium] 2009-09-08

2009. szeptember 8. - Kedd, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: "Velünk az Isten."
Mt 1,18-23

Elmélkedés:

Jézus édesanyjának, Szűz Máriának a születésére emlékezünk a mai napon.
Isten kegyelmének köszönhetően egész élete folyamán nem követett el
bűnöket, tehát személyében a bűntelen ember született meg a világra,
akinek az lett a hivatása, hogy az isteni szándékot elfogadva a Megváltó
anyja legyen. Mária élete azért lehet példaértékű számunkra, mert Isten
kegyelmének átalakító ereje minket is képessé tehet, hogy ellenálljunk a
minket érő kísértéseknek, legyőzzük rosszra hajló emberi természetünket,
és engedelmeskedjünk Isten parancsainak, aki minket mindig a jóra indít. A
bűntelen életre való törekvés egyre közelebb segít minket a szeretet
Istenéhez.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Mária, tőled kell megtanulnunk, hogy Istenben bízzunk, főképp, hogy
reméljük üdvösségünket. Nem saját erőnkben kell bíznunk, csupán ezt kell
ismételnünk: Mindent megtehetek Abban, aki erőt ad.
Ó Mária, rád bízom magam; ebben a reményben élek, és remélem, hogy ebben a
reményben halok majd meg, ezt ismételve: Egyetlen reményem Jézus - és
Jézus után Mária.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 7., hétfő

[Evangelium] 2009-09-07

2009. szeptember 7. - Hétfő, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok,
kassai vértanúk

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Az emberi élet megpróbáltatásai újra és újra lehetőséget adnak nekünk,
hogy bizalmunkat Istenbe vessük és ráhagyatkozzunk szeretetére. Vannak
azonban olyanok, akik nem veszik észre ezt a lehetőséget, s inkább
elkeserednek, ha nehézségek érik, s azt gondolják, hogy mindez azért
történik, mert Isten elhagyta őket, nem törődik velük, nem gondoskodik
róluk. Arra van tehát szükségünk, hogy a megpróbáltatások idején is
hűségesek maradjunk Istenünkhöz. Hitünk miatt gyakran érhetnek támadások
minket, de az ilyen helyzetekben erőt adhat nekünk a vértanúk példája,
akik hősiesen és hűséggel kitartottak Jézus mellett, s bíztak abban, hogy
minden a javukra szolgál.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt
adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és
italt adtál, és örök életet Szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk hálát
néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. szeptember 6., vasárnap

[Evangelium] 2009-09-06

2009. szeptember 6. - Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a
Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva
beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a
tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette
a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: "Effata,
azaz: Nyílj meg!" Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és
érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne
szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: "Csupa jót tett: a süketeket
hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!"
Mk 7,31-37

Elmélkedés:

Megtanulható jel
A gyermek, akit igazi nevének elhallgatása miatt nevezzünk Eszternek,
nyitott tenyerét befelé fordítva kis kezét rövid mozdulatokkal kétszer
fel-le mozgatta mellkasa előtt, mintha simogatná azt, s a mozdulattal
megállt a szíve tájékán. Szeméből kiolvastam a kérést, hogy utánozzam őt,
én is csináljam a kézmozdulatot. Először kissé ügyetlen voltam, de ő nem
nevetett ki, csak szelíden mosolygott. Néhány próbálkozás után már nekem
is egészen jól ment az apró mozdulat, s a sikernek a tíz év körüli kislány
annyira örült, olyan kimondhatatlan boldogság sugárzott arcáról, mintha a
világ legfontosabb dolgát sikerült volna megtanítania nekem.

Igen, boldogsága szó szerint kimondhatatlan volt, mert Eszter siketnéma
volt. Ajkával formálta ugyan a szavakat, de hang nem jött ki a száján és
minimális hallásmaradványa nem tette lehetővé, hogy fülével hallja az
emberi beszédet. De boldogságát nem kellett szavakkal kimondania, oly
egyértelműen látszott rajta. A következő pillanatban megtudtam, hogy
Eszter valóban a világ legfontosabb dolgát tanította meg nekem, a fülemmel
hallónak, s a számmal beszélni tudónak. "Szeretet" - tolmácsolta kis
tanítványa mozdulatát gyógypedagógus öcsém, miközben Eszter már szaladt is
tovább, hogy társaival játsszon. Bár már ismertem a legfontosabb jelet,
továbbra is kissé idegenül, értetlenül mozogtam az egymással jelbeszéddel
"beszélő" gyermekek között az iskolában, ahol öcsém tanít.

Rövid története ez egy siket és néma gyermekkel való találkozásomnak.
Mennyivel másabb Jézus találkozása a dadogva beszélő siket emberrel!
Szándékosan nem használom a süket szót, mert ezt ők bántónak tartják.
Egyébként nem hiszem, hogy az evangélium meghamisítása volna, ha
liturgikus könyveinkben vagy a magyar bibliákban a számukra elfogadhatóbb
"siket ember" kifejezést használnánk. Szóval, mennyivel másabb az a
találkozás, amelyről a mai evangéliumban olvasunk. Itt nincs szükség
jelbeszédre vagy jeltolmácsra. Jézus ezek nélkül is tud kommunikálni a
beteggel, mert őrá figyel. Öcsémtől tanultam, hogy csak úgy lehet
megérteni a siketek hang nélküli kommunikációját, ha rájuk figyelünk. Ha
erősen figyelünk rájuk, figyeljük mozdulataikat, jeleiket és
szájmozgásukat, akkor megértjük őket. Jézus is a betegre akar figyelni és
senki másra. Talán éppen ezért hívja őt félre a tömegből. Gondolhatnánk
azt is, hogy Jézus nem akar tanúkat. Talán ezért mondja később a
meggyógyítottnak, hogy ne beszéljen senkinek arról, ami történt. Ebben is
van igazság, mint ahogy bizonyára abban is, hogy egyedül a beteg emberre
figyel, hogy a szeretet és az irgalom nyelvén beszéljen vele. Majd Jézus
mozdulatokat tesz. E kézmozdulatok a kívülállók, a szemlélők számára
éppoly furcsák és érthetetlenek, mint a siketek és nagyothallók jelnyelve
a hallók számára. Jézus mozdulatai érintéssé válnak. Megérinti a beteg
testrészeket, s azok azonnal meggyógyulnak.

Gyógyító érintés ez. Az irgalom érintése. A szeretet érintése. "Csupa jót
tett" - zárja a történet elbeszélését Márk evangélista, Jézus jóságának
utánzására ösztönözve minket. Mert Jézus mozdulatokat, jeleket tanít
nekünk, ahogy Eszter, a siket kislány megtanította nekem a legfontosabb
jelet, a szeretet jelét. Érdemes jeleket tanulnunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk
az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen
vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz
tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk. Add, hogy
életünket értelmesen tudjuk leélni. Add, hogy feladatainkat készséggel
vállalhassuk.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum