2013. január 19., szombat

[Evangelium] 2013-01-19

2013. január 19. – Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való
írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és
iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?"
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17

Elmélkedés:

Az apostolok meghívásairól szóló evangéliumi történetekben három elemre
érdemes odafigyelnünk. Az első, hogy minden esetben Jézus a kezdeményező,
ő szólítja meg az embereket és nem jelent akadályt érdemtelenségük. A
második jelentős dolog az, hogy a kiválasztottak gyors döntést hoznak, nem
tétováznak, nem késlekednek, hanem azonnal indulnak Jézus követésére.
Harmadikként pedig azt láthatjuk, hogy életük a meghívásnak köszönhetően
gyökeres fordulatot vesz. Ezt a gyökeres változást néhány esetben az
szemlélteti, hogy a meghívott személy új nevet kap.
A mai napon Lévinek, a vámosnak a meghívásáról olvasunk, aki a Máté nevet
kapja. A meghívás-történetekre jellemző három elemmel az ő esetében is
találkozhatunk. Jézus korában a vámosok, a vámszedők a zsidók által
megvetett emberek voltak, akik az idegen elnyomó hatalom, történetesen a
rómaiak szolgálatában álltak és az általuk kivetett adó beszedésével
foglalkoztak. Megvetettségüket az is fokozta, hogy köztudomásúan a saját
zsebükre dolgoztak, azaz hasznukat növelendő több vámot kényszerítettek
ki. Máté ráadásul a vámszedők vezetője is volt. Ezt a megvetett, mindenki
által utált és bűnösnek tartott személyt hívja meg Jézus, hogy tanítványa
legyen. Ő azonnal indul. Felszámolja korábbi életét, felhagy jól
jövedelmező foglalkozásával és Jézus tanítványa lesz. Azonnal megértette,
hogy a meghívás nem teszi lehetővé számára, hogy korábbi szégyenteljes
foglalkozását, bűnös életét folytassa.
Isten minden embernek felajánlja kegyelmét. A bűnösöknek is felajánlja a
megtérés lehetőségét. Ha Isten meghív, el kell indulnom egy új úton, és
fel kell hagynom mindazzal, ami korábbi bűnös életemet jellemezte.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusnak Szent Anyja! Te, aki az alázatosságban és a nagylelkűségben „az
Úr szolgálóleánya" voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ
üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden
teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira. Boldog II. János
Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130119.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 18., péntek

[Evangelium] 2013-01-18

2013. január 18. – Péntek, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

Árpád-házi Szent Margit ünnepén Jézusnak azt a példabeszédét olvassuk az
evangéliumban, amely a lakodalomra várakozó tíz szűzről szól. A példázat
szerint öten nagyon előrelátóan tartalék olajat is vittek lámpásaikhoz, a
másik öt azonban megfeledkezett erről. A vőlegény késése miatt a tartalék
olajjal rendelkezők jutottak csak be az ünnepségre, a többiek lemaradtak,
mert olaj vásárlásával töltötték idejüket.
A példázat a bevezető szavak szerint a mennyek országáról és annak
eljövetelére való várakozásról szól. Emiatt helytelenül értelmeznénk, ha
úgy gondolnánk, hogy önzőek és irigyek voltak azok, akik nem adtak
olajukból a többieknek. A hagyományos magyarázat szerint ugyanis az olaj
az emberi jócselekedeteket jelképezi, amelyek biztosítják az emberek
számára az üdvösséget. Mások jócselekedeteivel dicsekedve nem juthat senki
az üdvösségre, illetve ezek a jócselekedetek nem tulajdoníthatók el
senkitől. A földi élet során mindenkinek elegendő ideje van ahhoz, hogy
gondoskodjon a mennybe jutásról. Az üdvösség elnyeréséért való állandó
fáradozás mindenkinek kötelessége és mindenkinek személyes felelőssége.
A szentek, s köztük a ma ünnepelt Szent Margit, abban példaképek
számunkra, hogy soha nem tévesztették szemük elől az emberi élet végső
célját, s állandóan arra törekedtek, hogy az örök életre jussanak. Legyen
bennünk keresztény bölcsesség és gyakorlatias okosság! Gondoljunk mindig
cselekedeteink és mulasztásaink következményére! Szent Margit számára a
földi királyságnál fontosabb volt, hogy Isten országába jusson.
Teljesítem-e földi hazám felé kötelességemet és megteszek-e mindent azért,
hogy Isten országába jussak?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd találkozzam
azokkal, akikkel akaratod szerint találkoznom kell! Add tudtomra azt, amit
akaratod szerint mondanom kell! És add, hogy ne legyek akaratod akadálya!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130118.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 17., csütörtök

[Evangelium] 2013-01-17

2013. január 17. – Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

A leprás beteg meggyógyításának történetét már olvastuk Szent Lukács
evangéliumából a múlt héten, ma pedig a Márk szerinti változatot olvassuk
a liturgikus rend szerint. A leprás bizonyára már hallott arról, hogy
Jézus korábban másokkal milyen csodákat tett. Most az ő számára is
elérkezett a lehetőség. Ha másokkal csodát tett, miért ne gyógyítaná meg
őt is Jézus. Kérésével kifejezi hitét, hogy Jézus rendelkezik azzal az
erővel, ami képes megszüntetni betegségét. „Ha akarod, te meg tudsz
tisztítani engem" (Mk 1,40) – mondja Jézusnak. Igen, hiszek abban, hogy
meg tudsz gyógyítani. Ezt a hitet jutalmazza meg Jézus a csodával, a
gyógyulással.
Betegségeinkben, bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben akkor érdemes
Isten segítségéért imádkoznunk, ha valóban hiszünk abban, hogy ő képes
rajtunk segíteni. Isten szavának és cselekedeteinek ereje van, amely képes
megváltoztatni egy ember életét. Sokszor tapasztalhatjuk környezetünkben,
hogy valakinek mennyire átalakul az élete, amikor megérinti őt egy
komolyabb betegség. A korábbi életvitele teljesen megváltozik, és a
környezetében élők is kénytelenek hozzászokni ehhez. Sokan ilyenkor jobban
Isten felé fordulnak, mert úgy érzik, hogy egyedül ő segíthet. Mások
sajnos még jobban elfordulnak Istentől, őt hibáztatják betegségükért.
A betegség a hit próbatétele. Egyeseket közelebb visz Istenhez, másokat
eltávolít tőle. A hit nem azt jelenti, hogy választ kapunk a betegség és a
szenvedés okára. Ez talán mindig Isten titka marad. A hit azt jelenti,
hogy a betegséget és a szenvedést is elfogadjuk Istentől. Istenem, segíts
hinnem abban, hogy a szenvedő Krisztus él minden szenvedő betegben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Taníts, Uram, elfogadni a békességre vezető út melletti nehézségeket. Úgy
venni ezt a bűnös világot, ahogy Jézus tette, s nem úgy, ahogy én tenném.
Bízni abban, hogy Ő mindent jóra fordít, ha elfogadom az Ő akaratát és
valóban boldog legyek ebben az életben, főleg pedig boldog lehessek majd
Vele az örök életben.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130117.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 16., szerda

[Evangelium] 2013-01-16

2013. január 16. – Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett,
odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!" De ő azt
felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem." És elment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

Három rövid rész kapcsolódik össze a mai evangéliumban: Péter anyósának
meggyógyítása, újabb betegek érkeznek Jézushoz, akiket meggyógyít és Jézus
imádkozik, majd tovább indul. A három részt azt kapcsolja össze, hogy az
események mintegy 24 órán belül történnek, azaz Jézus egy napját írják le.
Az első jelenetben tanítását követően Jézus betér Péter házába, ahol
meggyógyítja az ő anyósát. Az evangélista nem részletezi a csodát, hanem
annak eredményességét hangsúlyozva megjegyzi, hogy a gyógyult szolgált
nekik. Amennyire gyorsan történik meg a csoda, olyan hamar fejezi ki a
meggyógyult személy szolgálatkészségét.
A következő jelenetben már estefelé jár az idő, amikor betegeket hoznak
Jézushoz. Az evangélista így hangsúlyozza ki a jelenlévők nagy számát: „Az
egész város ott szorongott az ajtó előtt" (Mk 1,33). A keleti
kifejezésmódra jellemző túlzó kijelentés arra utal, hogy valóban
rengetegen jöhettek Jézushoz, amit a következő részben az erősít meg, hogy
mindenki őt keresi. Az emberekből kiűzött gonosz lelkeket Jézus azért nem
engedi megszólalni, nehogy felfedjék istenségét.
A harmadik rész Jézus csendes imájával kezdődik. Nincsenek vele emberek,
félrehúzódik, hogy a nyüzsgéstől távol egyedül lehessen az Atyával. Az
evangéliumokban számos esetben találkozunk ezzel. Mindennapi
tevékenységei, a tanítás és a gyógyítások között is van ideje a mi
Urunknak az imára. Bár mindenki őt keresi, Jézus tovább indul. Vándorútja
során általában nem tartózkodik egy helyen sokáig, hanem megy,
fáradhatatlanul járja a városokat és falvakat, hogy mindenütt tanítson és
gyógyítson, mert ezt bízta rá az Atya. Észreveszem-e, amikor betér hozzám?
Van-e időm az imádságra? Van-e időm az Istennel való csendes együttlétre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130116.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 15., kedd

jótékonysági előfizetés határon túli magyar gyerekek javára

Kedves Zoltán és e-vangélium olvasók!

Köszönöm a gyerekek nevében az eddig elküldött adományokat! Befizetési csekket tudok küldeni azoknak, akik a zalalovo@gmail.com címre megírják nekem nevüket és postacímüket.

 

A határon túli magyar gyerekek támogatása ügyében legutóbb egy évvel ezelőtt fordultam a napi e-vangélium olvasóihoz. Most ismét az ő vallási, lelki nevelésükhöz kérem segítségeteket.

 

2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre és Csángóföldre, segítve ezzel vallási nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar nemzethez. A gyermekek számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar nyelvű újság, amit rendszeresen olvashatnak.

2012-ben a lengyelországi, felvidéki és erdélyi magyar közösségeket támogattunk 250 ingyenes újsággal, valamint egy pályázat segítségével további 100 kárpátaljai magyar gyermekhez jutott el ingyenesen az Élő Kenyér.

2013-ban is szeretnénk a korábban is támogatott határon túli magyar katolikus közösségeket és családokat segíteni. 15-20-50 példányt küldünk 1-1 közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

 

Jótékonysági előfizetés keretében Ön is támogathat egy vagy akár több határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa a határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!

 

Aki saját (magyarországi) címére, gyermeke vagy unokája számára szeretné előfizetni az Élő Kenyeret, az alábbi linken található űrlapon rendelheti meg. Ez nem számít jótékonysági előfizetésnek.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ

 

Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

 

***

 

Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2013. január-december: 6500 Ft/db

Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár több gyermeket is lehet támogatni.

 

Adomány on-line:

http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a Jótékonysági előfizetés lehetőséget!

 

Banki utalással:

Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

(Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8.)

Számlaszám: 10402355-00026472-00000003

Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.

 

Utalás külföldről

IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003

BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

 

Postai utalvány (rózsaszín csekk):

Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6

Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.

 

Köszönjük az adakozóknak a nagylelkű támogatásokat!

 

--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2013-01-15

2013. január 15. – Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy
ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk
egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
vagy: az Isten Szentje!" Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki
belőle!" A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán
nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek
egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a
tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is
terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28

Elmélkedés:

Nyilvános működésének esztendei során legfőbb küldetésének Jézus az
emberek tanítását tartotta. Ezzel bízta meg őt az Atya, hirdetnie kell az
Isten országáról és annak eljöveteléről szóló örömhírt. Tanításának az
adott különleges erőt, hogy ő maga volt az Atya kimondott szava, a
megtestesült Ige. Kijelentette, hogy semmit sem önmagától mond, hanem csak
azt hirdeti, amit az Atyától hall, s amit az Atya bíz rá. Tanítását
hallgatva az emberek jogosan állították, hogy hatalommal tanít. Jézus
szavait csodák erősítik meg, azaz kimondott szava olyan rendkívüli
dolgokat eredményez, amelyre az emberi szó nem képes.
A mai evangéliumban egy tisztátalan lélek által megszállt emberről
olvasunk. Úgy is mondhatjuk, hogy megszállta az ördög, a gonosz. Jézus
szavával parancsol: „Hallgass el, és menj ki belőle!" (Mk 1,25), és a
gonosz engedelmeskedik e szónak, e parancsnak. Elhagyja a megszállott
embert. Jézus szava szabadítást jelent az ember számára, megszabadul a
gonosz befolyásától. Ettől kezdve életét az igazság szava, Isten szava
irányítja.
Jézus szavának az emberi életet átalakító, gyökeresen megváltoztató ereje
van. Engedem-e hogy hatással legyen rám? Engedem-e hogy Krisztus szava
megszabadítson mindattól, ami a múlthoz köt, s a mélybe húz? Engedem-e,
hogy szava útnak indítson az üdvösség felé? Engedelmeskedem-e Jézus
szavának?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal,
hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket. Irgalmad nélkül
elvesznénk és elveszítenénk legnagyobb ajándékodat, az örök életet. Ölelj
magadhoz minket irgalmas szereteteddel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130115.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A határon túli magyar gyerekek támogatása ügyében legutóbb egy évvel
ezelőtt fordultam a napi e-vangélium olvasóihoz. Most ismét az ő vallási,
lelki neveléséhez kérem segítségeteket.
2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő Kenyér
újságot Erdélybe, a Felvidékre és Csángóföldre, segítve ezzel vallási
nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar nemzethez. A gyermekek
számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar nyelvű újság, amit
rendszeresen olvashatnak.
2012-ben a lengyelországi, felvidéki és erdélyi magyar közösségeket
támogattunk 250 ingyenes újsággal, valamint egy pályázat segítségével
további 100 kárpátaljai magyar gyermekhez jutott el ingyenes az Élő
Kenyér.
2013-ban is szeretnénk a korábban is támogatott határon túli magyar
katolikus közösségeket és családokat segíteni. 15-20-50 példányt küldünk
1-1 közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

Jótékonysági előfizetés keretében Ön is támogathat egy vagy akár több
határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a
kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa a
határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!
Aki saját (magyarországi) címére, gyermeke vagy unokája számára szeretné
előfizetni az Élő Kenyeret, az alábbi linken található űrlapon rendelheti.
Ez nem számít jótékonysági előfizetésnek.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ
Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2013. január-december: 6500
Ft/db Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár
több gyermeket is lehet támogatni.
Adomány on-line:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a
Jótékonysági előfizetés lehetőséget!
Banki utalással:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6. (Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.)
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Postai utalvány (rózsaszín csekk):
Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 14., hétfő

[Evangelium] 2013-01-14

2013. január 14. – Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András,
akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította
őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Azok
rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment,
meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat
rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Mk 1,14-20

Elmélkedés:

Jézus azzal kezdi meg nyilvános működését, hogy közösséget hoz létre,
tanítványokat gyűjt maga köré. Egyáltalán nem korai ez még, hiszen ahol
elhangzik az ő tanítása ott nyomban közösség kezd formálódni, amelynek
középpontjában természetesen az ő személye áll. Két testvérpárt hív meg
először, Pétert és Andrást, valamint Jakabot és János. A meghívás kissé
furcsának tűnhetett a megszólítottak számára, akik aligha értették
teljesen, hogy mire is hívja őket a vándortanító, amikor emberhalászatról
beszél. A halászathoz értettek, ez volt a mesterségük, ezzel a munkával
biztosították családjuk megélhetését. Minden nap ezzel foglalkoztak, tehát
jól ismerhették mesterségük fogásait. De mit jelenthet az emberhalászat?
Ezt is hálóval kell végezni? Ehhez is kell egy jó bárka?
Nem tudhatták, hogy mit jelent az emberhalászat, mégis olyan erővel
ragadja meg őket Jézus hívása, hogy nem ellenkeznek, hanem azonnal
indulnak. Indulásuknál fontos az elhagyás, mindannak hátrahagyása, ami
korábbi életüket jelentette. Mert akit az emberhalászatra hívnak, s arra
vállalkozik, annak mindent el kell hagynia, s így kell Jézushoz
csatlakoznia. A kiválasztottakat új mesterségükre Jézus tanítja meg. Ennek
lényege az örömhír továbbadása, tanúságtétel mindarról, amit Jézustól
hallottak, s mellette tanítványként átéltek. Az emberhalászat azt
jelentette az apostolok számára, hogy tanúságtételükkel hitet ébresztenek
az emberekben.
Elérkezett az idő, hogy mi keresztények abbahagyjuk régi életünk „hálóinak
mosását," és vállalkozzunk egy új életformára, az emberhalászatra.
Mindannyiunkat erre hív az Úr.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A
fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én
is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen
én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a
világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső,
utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130114.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm a gyerekek nevében az eddig elküldött adományokat! Befizetési
csekket tudok küldeni azoknak, akik a zalalovo@gmail.com címre megírják
nekem nevüket és postacímüket.
A határon túli magyar gyerekek támogatása ügyében legutóbb egy évvel
ezelőtt fordultam a napi e-vangélium olvasóihoz. Most ismét az ő vallási,
lelki neveléséhez kérem segítségeteket.
2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő Kenyér
újságot Erdélybe, a Felvidékre és Csángóföldre, segítve ezzel vallási
nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar nemzethez. A gyermekek
számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar nyelvű újság, amit
rendszeresen olvashatnak.
2012-ben a lengyelországi, felvidéki és erdélyi magyar közösségeket
támogattunk 250 ingyenes újsággal, valamint egy pályázat segítségével
további 100 kárpátaljai magyar gyermekhez jutott el ingyenes az Élő
Kenyér.
2013-ban is szeretnénk a korábban is támogatott határon túli magyar
katolikus közösségeket és családokat segíteni. 15-20-50 példányt küldünk
1-1 közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

Jótékonysági előfizetés keretében Ön is támogathat egy vagy akár több
határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a
kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa a
határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!
Aki saját (magyarországi) címére, gyermeke vagy unokája számára szeretné
előfizetni az Élő Kenyeret, az alábbi linken található űrlapon rendelheti.
Ez nem számít jótékonysági előfizetésnek.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ
Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2013. január-december: 6500
Ft/db Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár
több gyermeket is lehet támogatni.
Adomány on-line:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a
Jótékonysági előfizetés lehetőséget!
Banki utalással:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6. (Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.)
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Postai utalvány (rózsaszín csekk):
Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 13., vasárnap

[Evangelium] 2013-01-13

2013. január 13. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek
magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk:
„Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam,
akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és
tűzzel fog titeket megkeresztelni." Ekkor történt, hogy amikor a nép
keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott,
megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy
galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam,
benned telik kedvem."
Lk 3,15-16. 21-22

Elmélkedés:

A keresztség elindít a hit útján
Egy vagy két évvel ezelőtt olvastam egy brazil férfi történetét, aki
felnőtt korában ismerkedett meg a kereszténységgel. A keresztelési
felkészítő év során egyre jobban erősödött benne a gondolat, hogy ő azon a
helyen szeretne megkeresztelkedni, ahol Jézus. A felkészülést nagyon
komolyan vette. Amikor késznek érezte magát, mindent megszervezett, elment
a Szentföldre, és a Jordán folyónál, pontosan azon a helyen, ahol a
hagyomány szerint annak idején János megkeresztelte Jézust, vette fel a
keresztséget ez a brazil felnőtt, mégpedig Jézus megkeresztelkedése
ünnepén. Természetesen nincs lehetőség arra, hogy mindenki a Szentföldön
keresztelkedjen meg, de az ő esete rávilágít arra, hogy érdemes komolyan
vennünk a keresztelkedést. Vonatkozik ez azokra, akik felnőttként
keresztelkednek meg, illetve a szülőkre is, akik újszülött gyermekük
megkeresztelését kérik az Egyháztól.

Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük a mai napon, s ennek megfelelően
erről az eseményről olvasunk az evangéliumban. Keresztelő János küldetése
befejeződik, hamarosan bebörtönzik, Jézus pedig nem sokkal ezt követően
megkezdi nyilvános működését.

A korai Egyház számára nem kis nehézséget okozott annak értelmezése, hogy
miért keresztelkedik meg Jézus. Keresztelő János ugyanis a megtérést
hirdeti és a bűnök bocsánatára kereszteli meg a hozzá érkezőket. Ebben az
értelemben biztosan nem volt Jézusnak szüksége a keresztségre. Szent Máté
evangéliuma azt is megörökíti, hogy maga a Keresztelő is értetlenkedve
fogadja Jézust, akinek szándékát nem érti, s azt mondja, hogy Jézusnak
kellene őt részesíteni a keresztségben. Miért megy Jézus mégis Jánoshoz
megkeresztelkedni? Jézus cselekedetében azt kell meglátnunk, hogy beáll a
bűnösök közé, bár ő maga nem volt bűnös, s ezzel megkezdi Isten szenvedő
szolgájának küldetését, amely azzal zárul majd, hogy „a bűnösök közé
sorolva" halálra ítélték, és mint egy gonosztevőt feszítették keresztre. A
keresztelkedéssel Jézus azt szeretné kifejezni, hogy az Atya akaratának
megfelelően magára veszi az emberek bűneit, ahogyan ezt majd
keresztáldozatával is teszi. Ebben az értelemben Jézus víz-keresztsége
összekapcsolódik az ő vér-keresztségével, ami a kereszten valósul meg.

Szent Lukács evangélista tudatosan nem a keresztelés eseményére, a vízbe
való alámerítkezésre irányítja a figyelmünket, hanem az égből hangzó
szózatra, a mennyei Atya hangjára. Az elmúlt napokban többször is
olvashattunk Keresztelő János tanúságtételéről, most mintegy ezeket
megerősítve, de ugyanakkor felülmúlva is, az Atya tesz tanúságot Jézusról,
amikor kijelenti, hogy az ő szeretett Fia, akiben kedvét leli. Eközben a
Szentlélek ereszkedik le galamb képében a Fiúra. E tanúságtételből tehát
sokkal többet megtudunk a mi Urunkról, mint János szavaiból.

A mi keresztségünk és Jézus keresztsége közti kapcsolatra is érdemes
gondolnunk a mai ünnepen. Megkeresztelkedésünkkel indulunk el az üdvösség
útján, amelyet a vízből és Szentlélekből való újjászületés révén nyerünk
el. Ezt az utat hit nélkül járni lehetetlen. A felnőttek éppen ezért saját
hitvallásukat követően, a kisgyermekek pedig a szüleik által az ő nevükben
kifejezett hitvallás után részesednek a keresztségben. E hitvallás
elengedhetetlen feltétele annak, hogy az Egyház valakit részesítsen a
vízzel való keresztségben.

A keresztség a hit útján indított el, akár gyermekként, akár felnőttként
részesedtem abban. Az én felelősségem, hogy növekszem-e a hitben. Az én
felelősségem, hogy törekszem-e a krisztusi életre és a hit útján járva
közelebb kerülök-e az Atyához. Az én felelősségem, hogy hallgatok-e a
Szentlélek indításaira, amelyek az üdvösség felé segítenek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál és mennyei Atyámnak
szólíthatlak téged. Amikor részesültem a keresztségben, te teremtettél
újjá engem, te törölted el bűneim, te adtad nekem lelkem tiszta ruháját,
te adtad szívembe a hitet, te indítottál el a hit útján, s te adtad
szívembe a vágyat, hogy mindig téged keresselek. Segíts engem, hogy mindig
a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus útján, a hit útján, a kegyelem útján,
a szeretet útján, az üdvösség útján, az örök élet útján járjak! Taníts meg
engem arra, hogy miként élhetek úgy, hogy kedvedet találd bennem, s mindig
a te szeretett gyermeked legyek! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130113.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum