2015. augusztus 1., szombat

[Evangelium] 2015-08-01

2015. augusztus 1. – Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló
híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a
halálból, azért van ilyen csodatevő ereje." Heródes ugyanis annak idején
elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt,
aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette:
„Nem szabad őt feleségül venned!" Heródes emiatt ki akarta végeztetni
Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek
születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon
megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja
neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy
tálon Keresztelő János fejét!" Erre a király elszomorodott, de esküje és a
jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő
János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét
elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor
János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd
felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12

Elmélkedés:

Máté evangélista Jézus nyilvános működésének idejéből nem csak tanítását
és gyógyításait, azaz eredményes fellépését mutatja be, hanem azt is, hogy
sorra színre lépnek ellenfelei. Tegnap a názáretiekről hallottunk, akik
hitetlenül elutasították őt. Ma pedig Heródes Antipász, mint a világi
hatalom képviselője áll előttünk, a későbbiekben pedig jönnek majd a
vallási vezetők, az írástudók és a farizeusok.
Heródes Antipász Galilea negyedes fejedelme volt, személye nem keverendő
össze apjával, Heródes királlyal, aki évtizedekkel korábban, Jézus
születésének idején irányította az országot. A mai részlet a
kegyetlenségeiről elhíresült Heródes Antipász egyik legszörnyűbb
cselekedetét, Keresztelő János kivégzését mutatja be. A Keresztelő
figyelmeztette őt erkölcstelen életvitelére, tudniillik arra, hogy nem
szabad feleségül vennie testvérének feleségét. A figyelmeztetés nem az
uralkodónak fájhatott a legjobban, hanem feleségének, Heródiásnak, aki
csak a megfelelő alkalmat várhatta, hogy megszabaduljon Jánostól.
János személyével kapcsolatban meg kell említenünk, ami aztán Jézus
tanítását is jellemzi, hogy nem csupán általánosságban beszél a bűnről és
ítéli el azt, hanem szembesíti a bűnösöket saját bűnükkel. Mindez azonban
nem a bűnös elítélésének jegyében történik, hanem azzal a szándékkal, hogy
a megtérésre, a bűnbánatra vezesse.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, ismered kívánságaimat és igényeimet. Sok dolog után kiált a szívem,
és mégis csak egy a szükséges. Taníts meg arra, hogy vágyaim mindenben a
lényegre törekedjenek. Akkor majd vágyaim szomját is csillapítod; szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szívbe még nem hatolt bele az, amit
azoknak készítettél, akik szeretnek téged.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150801.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-01
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 31., péntek

[Evangelium] 2015-07-31

2015. július 31. – Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az fivérei? És nem itt
élnek-e közöttünk az nővérei is? Honnét vette hát mindezt?" És csak
botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a
prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük miatt nem is
művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

Jézus názáreti visszautasításáról olvasunk a mai evangéliumban. Útja során
tanítványai kíséretében az Úr megérkezik abba a városba, ahol ifjúkorában
nevelkedett, s ahol az emberek azt gondolják, hogy jól ismerik őt. A
názáretiek első csodálkozása annak szól, hogy Jézus olyan bölcsességgel
tanít, és olyan csodákat tesz, amire egyáltalán nem számítottak. A
csodálkozást megbotránkozás követi, azaz elutasítják őt. Máté evangélista
keserűen jegyzi meg a rövid történet végén, hogy az Úr éppen saját
városában nem tudott sok csodát tenni, mert hitetlenek voltak.
A hitetlenség említése azt szolgálja, hogy bemutassa a názáretiek és Jézus
közti tényleges elkülönülést. Bár a magyar szövegből nem derül ki, de a
tanítás helyszínét az evangélista így jelöli meg: az ő, mármint a
názáretiek zsinagógájában történt mindez, mintha Jézusnak nem sok köze
volna ehhez az épülethez, pedig korábban többször is járhatott itt.
Az elkülönülés, az eltávolodás bemutatása az evangélista részéről nem
véletlenszerű és nem is öncélú. Evangéliumának megírásakor Máté már jól
látja, hogy az első keresztény közösség megkülönbözteti magát a zsidó
közösségtől, önállóvá válik, felismeri azt, hogy a Mester új közösséget
hozott létre tanítványaiból és követőiből, mindazokból, akik nem
elutasítják, hanem hittel elfogadják, hogy ő az Isten Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, hiszek benned, mert tiszteled emberi szabadságomat. Csak egyetlen
parancsot adtál: szeressétek egymást! A szeretetet pedig nem lehet
kikényszeríteni, a szeretetet úgy ajándékozzák. Engedd, hogy leküzdjek
minden akadályt, ami utamat állja abban, hogy szeressek minden embert.
Segíts meg, hogy úrrá legyek tétlenségemen. Engedd, hogy korlátozzam a
saját helyemet, hogy így több helyet adjak embertársaimnak a
kibontakozáshoz.
A. Pereira

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150731.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-31
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 30., csütörtök

[Evangelium] 2015-07-30

2015. július 30. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan,
mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog.
Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát
edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is.
Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes
kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?"
„Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a
mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki
kincseiből régit és újat vesz elő." Amikor Jézus befejezte példabeszédeit,
más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53

Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló példabeszédek közül a hetediket, az utolsót
olvassuk a mai napon, amely a tengerbe vetett, és mindenféle, azaz evésre
alkalmas és alkalmatlan halakat egyaránt összegyűjtő halászhálóról szól. A
hasonlat ugyanazokat a kérdéseket és problémákat veti fel, mint a búzáról
és a konkolyról szóló példázat (vö. Mt 13,24-30). Miért engedi Isten, hogy
a világban jelen legyen a rossz? Miért engedi, hogy a gonosz
veszélyeztesse, rosszra kísértse a jókat?
Első olvasatban úgy értelmezzük a példabeszédet, hogy a jó halak a
keresztény hívőket, a rosszak pedig a nem hívőket jelképezik. A világban
tehát együtt élnek azok, akik Krisztus követőjeként Isten országának
megvalósításán fáradoznak, és azok, akik mit sem törődnek Istennel. Ezen
értelmezési lehetőség mellett érdemes megemlítenünk egy másikat. Máté
evangélista megtapasztalhatta azt, hogy a krisztusi közösségben egyesek
példásan és valóban a hit szerint élnek, miközben a közösség tagjai között
a bűnös élet útján botladozók is jelen voltak. Talán az előbbiek között
lehettek türelmetlenebbek is, akik a közösség mielőbbi megtisztítását, a
bűnösök eltávolítását sürgették. Mindez azonban csak emberi ítélet, emberi
vélekedés, amellyel szemben Jézus példázata Isten türelmét helyezi
előtérbe, illetve azt hangsúlyozza, hogy az ítélkezéshez egyedül Istennek
van joga.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add meg Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmét. Töltsd el őket
szereteteddel, hogy csak hozzád tartozzanak, és dicséretesen éljenek
anélkül, hogy földi érdemek után törekednének. Te légy tisztességük, te az
örömük és akaratuk, te légy vigaszuk a szenvedésben, tanácsuk
kételyeikben, védelmük az igazságtalanság ellen, türelmük a lelki
szárazságban, gazdagságuk a szegénységben, enyhülésük a betegségben, és
egyszer majd sikeresen adhassanak számot szolgálatukról.
F. Lewtie

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150730.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Az e-vangélium kérdőívre adott válaszok alapján a következő fejlesztésekre
lehet számítani.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre,
tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új
honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen
olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket
fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter
oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

Már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint a nyár végén már
használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek
érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán
egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új
embereket szólítsunk meg az örömhírrel. Bízom benne, hogy örömötökre
szolgál a kéréseitek alapján megújuló e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a
nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel
valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a
nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös
feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek
szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg
sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 30.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-30
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 29., szerda

[Evangelium] 2015-07-29

2015. július 29. – Szerda, Szent Márta

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki:
„Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta
neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön!"
Jn 11,19-27

Elmélkedés:

A Jeruzsálemhez közeli Betániában élt Jézus barátja, Lázár és az ő két
nővére, Mária és Márta. Lázár betegségét a nővérek megüzenték Jézusnak, de
ő csak néhány nap múlva érkezik meg hozzájuk, ekkorra azonban már Lázár
meghalt, négy napja a sírban volt. Jézus érkezését, Mártával való
találkozását, kettejük beszélgetését írja le a mai evangélium, Szent Márta
emléknapján.
Márta így fogadja Jézust: „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a
testvérem!" (Jn 11,21). Fájdalom, keserűség, reménytelenség, a
megváltoztathatatlanba való beletörődés sugárzik szavaiból. Azt gondolja,
hogy a halálon nem lehet változtatni. Talán egy kis vádaskodást is érzünk
szavaiban: ha korábban érkezett volna Jézus, még megmenthette,
meggyógyíthatta, életben tarthatta volna testvérét. De most már késő, már
ő sem tud segíteni. Mennyire emberi Márta gondolkodása! És amikor az Úr a
testvére feltámadásáról beszél neki, akkor is megmarad az emberi
gondolkodás szintjén és a végső feltámadásra gondol.
Ezt az emberi gondolkodást messze felülmúlja Isten cselekedete. Jézus a
sírhoz megy és feltámasztja, visszahívja az életre Lázárt. Olyat tesz,
amire Márta nem számított és mások sem.
Erősítse a feltámadásban való hitünket és az örök életbe vetett
reményünket ez a történet! Istennek hatalma van ahhoz, hogy új életet,
örök életet ajándékozzon nekünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, hiszek szívednek, hiszem küldetésedet! Tudom, hogy Mester vagy és
minden szívet magadhoz vonzol. Hiszek szeretetednek, és tudom, azért izzó
a szíved, hogy a világot lángra gyújtsa, Hiszem, Uram, igen, a kezemmel
fogom, hogy a világnak kell a te szíved. Uram, kérlek, gyújts meg sokakat,
hadd fogjon tüzet szívünkön a szíved, hadd égjen, világítson lelkünk.
Válassz, Uram, égő emberlelkeket, s mutasd meg bennük a te utadat. Add,
Uram, hogy a te szolgáid megnyissák bennem az élő vizek forrását, S hogy
általuk életem értékesebb és gazdagabb legyen.
Prohászka Ottokár

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150729.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Az e-vangélium kérdőívre adott válaszok alapján a következő fejlesztésekre
lehet számítani.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre,
tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új
honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen
olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket
fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter
oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

Már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint a nyár végén már
használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek
érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán
egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új
embereket szólítsunk meg az örömhírrel. Bízom benne, hogy örömötökre
szolgál a kéréseitek alapján megújuló e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a
nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel
valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a
nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös
feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek
szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg
sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 29.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-29
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 28., kedd

[Evangelium] 2015-07-28

2015. július 28. – Kedd

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot
és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a
szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!" Kérésükre így
magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a
világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság
fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ
vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a
konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi
angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden
gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás
lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek
füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43

Elmélkedés:

A mai evangélium megértésében segít, ha röviden felidézzük a búzáról és a
konkolyról szóló példabeszédet (vö. Mt 13,24-30). A gazda szolgái jó magot
vetnek a földbe, de éjszaka a gonosz konkolyt, azaz gyomnövényt vet közé.
A gonosz mesterkedése azonban csak valamivel később, a vetés kikelése után
derül ki. Ekkor a szolgák azonnal nekifognának a konkoly kiirtásának, de a
gazda ezt nem engedi, hanem hagyja mindkettő növekedését, és csak az
aratáskor történik meg a hasznos és a haszontalan növények szétválasztása.
A tanítványok azért kérik Jézus magyarázatát a hasonlattal kapcsolatban,
mert bizonyára ők sem értik a gazda viselkedését. Miért hagyja a gonosz
növekedését, miért nem lehet azonnal elpusztítani? Erre a válasz az lehet,
hogy Isten türelmes, s türelmével lehetőséget ad a gonoszoknak életük
megváltoztatására, megjavítására.
A magyarázatban hangsúlyt kap a végső időkben bekövetkező ítélet.
Elképzelhető, hogy az ezzel kapcsolatos kijelentéseket nem Jézus tette,
hanem Máté evangélista az első keresztény közösségek várakozását
fogalmazza meg, amely közösség tagjai az Emberfia közeli visszatértét és
ítélkezését várták. Az Úr igehirdetésében, tanításában ugyanis az ítélet
helyett inkább kerül előtérbe az emberek üdvözítése, mintsem megítélése,
bár a bírói feladat valóban az Emberfiáé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, jóságos Atyánk, egyetlen nap sem múlhatna el anélkül, hogy ne
gondoljunk testvéreinkre is, akik Krisztus által egyek, egy test és egy
lélek a te egyházadban. Még inkább meg kell emlékeznünk imáinkban
papjaidról, hogy gyermekeiddé, igaz testvérekké tegyenek bennünket.
Milyenek ők hozzád, egymáshoz és hozzánk? Ettől függ lelkileg az új és
jobb világ felépítése. Add meg, Urunk, hogy papi szolgáid által, az ő
fáradozásaikkal mind jobban érezzük egyházunkban a közös Atya szeretetét.
Add, hogy mindnyájan testvérekké váljunk a Szentlélek örök, megfiatalító
erejében.
Cserháti J.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150728.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Az e-vangélium kérdőívre adott válaszok alapján a következő fejlesztésekre
lehet számítani.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre,
tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új
honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen
olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket
fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter
oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

Már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint a nyár végén már
használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek
érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán
egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új
embereket szólítsunk meg az örömhírrel. Bízom benne, hogy örömötökre
szolgál a kéréseitek alapján megújuló e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a
nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel
valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a
nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös
feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek
szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg
sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 28.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-28
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 27., hétfő

[Evangelium] 2015-07-27

2015. július 27. – Hétfő

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a
mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti
vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és
ágai között laknak.
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa
hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a
kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a
népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így
jövendölt meg a próféta: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem
azt, ami titok volt a világ kezdete óta."
Mt 13,31-35

Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló jézusi példabeszédek sorozatában a mustármagról
és a kovászról szólót olvassuk a mai evangéliumban. A mustármag egészen
kicsiny, jelentéktelennek tűnik, s nem is gondolná az ember, mekkorára meg
tud nőni. Akinek nincs tapasztalata a kovásszal, az élesztővel, az nem is
gondolná, hogy milyen nagy hatással van a tésztára, amelybe belekeverik.
Mindkét hasonlatban Jézus a kezdeti állapotra és a végső eredményre
irányítja figyelmünket, s azt a hatást reméli, hogy a hallgató
rácsodálkozik a kettő hatalmas különbségére. Ezért mondja, hogy az
elültetendő mustármag „kisebb mindenféle magnál," de végül minden más
veteménynél nagyobb lesz. A kevés adag élesztő pedig képes három véka
lisztet is megkeleszteni.
Az apostoli idők keresztényei jogosan gondolták, hogy az akkor még kicsiny
krisztusi közösség idővel naggyá fog válni, el fog terjedni az egész
világon, miként az a következő évszázadokban valóban történt. A hasonlat
tehát egyrészt az Egyház szüntelen növekedésére, terjedésére utal,
másrészt arra is, hogy Krisztus követőiben mind nagyobb lesz a hit és az
Isten iránti szeretet. Miként a földbe ültetett mustármag kikelését,
növekedését az ember nem képes befolyásolni, ugyanúgy nem emberi erőnkön,
nem mirajtunk múlik Isten országának növekedése, hanem Isten kegyelmének
köszönhetően növekszik a világban és bennünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Örök Atya Fia, aki bennünk élsz, te vagy dicsőségünk reménysége! Élj te
bennünk, a te életed törvényei uralkodjanak felettünk, hogy életünk olyan
legyen mint a tied! Te élj bennünk, te imádkozz bennünk, te szenvedj
bennünk, többet nem is kérünk. Mert ha miénk vagy, gazdagok vagyunk. Aki
Téged megtalált, megtalálta élete erejét és győzelmét.
K. Rahner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150727.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-27
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 26., vasárnap

[Evangelium] 2015-07-26

2015. július 26. – Évközi 17. vasárnap

Abban az időben: Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis
Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a
csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre,
és ott leült tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.
Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így
szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" Ezt
pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog
tenni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon
valami keveset" – felelte Fülöp.
Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy
fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi az ennyinek?"
Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!" Sok fű volt azon a
helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a
férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a
letelepedett embereknek; ugyanígy a halból is, amennyit csak akartak.
Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a
maradékot, hogy semmi se vesszen kárba." Összeszedték, s tizenkét kosarat
töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik
ettek.
Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így
beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön." Mikor Jézus
észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal
királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
Jn 6,1-15

Elmélkedés:

Kevés a kenyér?
Wass Albert: Te és a világ című írásából származik a következő idézet:
„Gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni veled, hogy nincs
Isten. Mert romokban fekszik a házad. Mert meghaltak sokan, akiket
szerettél. Mert kevés a kenyér és sok a nyomorúság."
Az író nagy éleslátással fogalmazza meg az alapvető emberi igényeket és
azok hiányát. Biztonságra vágyunk, de sok esetben elbizonytalanodunk és
kicsúszik alólunk a talaj, ezt jelenti, hogy romokban hever az otthonunk,
a házunk. Vágyakozunk arra, hogy szeressünk másokat és mások szeressenek
minket, de magányosnak, elveszettnek érezzük magunkat, ha elveszítjük
szeretteinket. Ha nincs meg a mindennapi élelmünk és megélhetésünk, akkor
végtelenül nyomorúságosnak tartjuk az életünket. E hiányokat
megtapasztalva sokan arra a következtetésre jutnak, hogy nincs Isten, mert
ha létezne, akkor gondoskodna biztonságunkról, megmutatná szeretetét
irántunk és megadna mindent, ami a földi élethez szükséges. Az még csak a
kisebb gond, ha valaki így gondolkodik, de az már nagyobb, hogy másokkal
is el akarja hitetni, hogy ezen gondok, problémák azt jelzik, hogy Isten
nem létezik.
Kár volna tagadnunk az életünkben jelenlévő nehézségeket. Azt is kár volna
tagadni, hogy a társadalomban sokféle módon jelen van az egyenlőtlenség,
az igazságtalanság. Az viszont már nem logikus, hogy ezek a jelenségek azt
mutatják, hogy egy Isten nélküli világban élünk. Miként mi, ugyanúgy Isten
is látja ezeket a problémákat, és segít is ezeken, de ezt csak a hívő
veszi észre.
Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy útja során Jézus számos emberi
problémával és betegséggel találkozott, ezeket észrevette és segített az
embereken, olykor csodával szüntetve meg a bajt. Ennek egyik példája a
csodálatos kenyérszaporítás esete, amelyet a mai vasárnap evangéliumában
olvasunk. A felé igyekvő néptömeget meglátva Jézus veszi észre, hogy ezek
az emberek éhesek, valamilyen módon gondoskodni kell számukra élelemről.
Ezért kérdezi: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" (Jn
6,5). Fülöp apostol arra gondol a Mester kérdése hallatán, hogy talán
lehetne számukra kenyeret venni, de most rengeteg kenyérre volna szükség.
Fülöp kijelentéséből inkább a lemondás, a beletörődés érződik, úgy
gondolja, hogy olyan helyzetbe kerültek, amit nem lehet, nem tudnak
megoldani. A szükséghelyzetben megoldást kereső Péter apostol már tovább
jut, mint Fülöp, ő már felajánlja „az emberi keveset," az öt kenyeret és a
két halat, amelyet majd Jézus az ő isteni hatalmával képes sokká
változtatni. Ő már látja, hogy kevés a kenyér, de nagy a nyomorúság, nagy
a szükség, mert sok az éhes ember.
Ők legalábbis így értékelik a helyzetet, mert még nem sejtik mire készül,
nem tudják mire képes Jézus. Ő pedig csodát tesz, elegendő élelmet ad a
több ezer embernek. Valóban kevés a kenyér? Isten kezében nem. Ha az ő
kezébe adjuk azt a keveset, ami a miénk, akkor már nem lesz kevés, hanem
elegendő lesz. Valóban nagy a nyomorúság? Lehet, hogy mi kilátástalannak
látjuk a helyzetet és nem tudunk megoldást, de ha bízunk Isten
segítségében, meg fogjuk tapasztalni az ő gondoskodását.
Csak az a kérdés, hogy van-e bátorságom odaadni neki az öt kenyeret és a
két halat?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Mindazok, akik megtapasztalták az általad
véghezvitt csodát és ettek a megszaporított kenyérből, később is várták,
hogy megismételd cselekedetedet és újból kenyeret adj nekik. Tanítványaid
később is vágyakozhattak arra, hogy újra egyenek abból a kenyérből,
amelyet egyedül te vagy képes adni. Vágyukat beteljesítetted, amikor az
utolsó vacsorán kenyeret adtál nekik s a kenyérben saját testedet. Add
nekünk mindig az élő kenyeret, s e kenyérben önmagad, hogy örök életünk
legyen!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150726.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-26
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum