2011. október 8., szombat

[Evangelium] 2011-10-08

2011. október 8. – Szombat, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Jézus születésének hírüladásából olvastunk a bevezető részt az
evangéliumban. Gábor angyal köszöntése több, mint egy egyszerű üdvözlésnél
vagy köszönésnél, hiszen Mária iránti mély tiszteletet és megbecsülést
fejezik ki a mondottak. Mária nagysága elismerésére utalnak a szavak, hogy
kegyelemmel teljes és áldottabb minden asszonynál. Mária megérti és
elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az Isteni akaratba és az Úr
alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá.
Alaptalan a félelem, hogy Jézus Anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja
Krisztus dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja irányítani
figyelmünket, hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire. Mária mindig azt
mondja nekünk, amit egykor a kánai menyegzőn a szolgáknak is: tegyük azt,
amit Jézus mond nekünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten anyja, aki gyöngéd anyai szeretettel vetted körül Názáretben az ifjú
Üdvözítőt, segíts nekem, hogy én is Isten gyermeke maradhassak!
Istenem, mindenemet neked köszönhetem: életemet, szüleimet, barátaimat.
Olyan sokan vannak, akik mindezeknek nem örülhetnek: a vakok, a betegek,
az elhagyott gyermekek, az éhezők.
Most minden bűnömet teljes szívemből bánom, és nem szeretném őket még
egyszer elkövetni. A te segítségeddel azon fogok fáradozni, hogy többé ne
vétkezzem.
Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj értem most, amikor megvallom vétkeimet,
amelyek eltávolítottak engem szent Fiadtól!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 7., péntek

[Evangelium] 2011-10-07

2011. október 7. - Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a
tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos
pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában:
„Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy
egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával
hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott
laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26

Elmélkedés:

A mai evangélium egy néma emberrel tett csodával kezdődik, akiből Jézus
ördögöt űzött ki. Az ördögűzés tényét nem is vitatja senki, inkább abba
akarnak belekötni, hogy honnan van Jézus hatalma ahhoz, hogy ilyen
cselekedetekre is képes. Némelyek azt gondolják, hogy az alvilági, ördögi
hatalmakkal tud ilyen csodákat véghezvinni. A kötekedők maguk is égi
jeleket követelnek Jézustól, de amikor ezek valóban megtörténnek,
rosszindulatú előítéleteik miatt mégsem hiszen Jézusban.
Válaszában Jézus egyértelművé próbálja tenni, hogy hatalma Istentől
származik. Az ő csodái, amelyek a múltban megtapasztalt isteni csodák
folytatásai, egyúttal Isten új országa megnyilvánulásának a jelei is. Az a
tény, hogy Jézus számos bizonyítékát adja annak, hogy hatalma van a gonosz
lelkek felett, bátorítást ad nekünk, hogy az ő segítségével képesek
vagyunk mi is ellenállni a rossznak és legyőzhetjük a kísértéseket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus, ismét azokkal a bűnökkel vádolom magam, mint
legutóbb. Alig tudok neked valami előrehaladásról beszámolni. Újra csak
gyarlón szolgáltam neked. Pedig jó, igaz, nemes lelkű akarok lenni, neked
akarok szolgálni, téged akarlak teljes szívemből szeretni. Mégis milyen
messzire eltávolodtam ettől a szándékomtól! Sajnálom és bánom.
Legközelebbi alkalommal töredelmesebben vallom be helyettesednek, a
gyóntató atyának bűneimet. Ígérem, kifejezetten megjelölöm egyik gyakran
előforduló hibámat, amelynek leküzdésén a következő gyónásomig fáradozni
fogok.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 6., csütörtök

[Evangelium] 2011-10-06

2011. október 6. - Csütörtök

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy
valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja:
Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s
nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van
zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak
neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból,
erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége
van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap,
aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,5-13

Elmélkedés:

Miután Jézus megtanította tanítványainak a Miatyánkot, további intelmeket
ad arra vonatkozóan, hogy kitartóan és állhatatosan kell imádkozni. Az
imádság eleve feltételezi Isten jóságát és irgalmát, valamint azt, hogy
odafigyel az emberre és annak kéréseire. Ez természetesen nem jelentheti
azt, hogy amit sokszor kérünk tőle, azt egy idő után automatikusan
megadja. Az imában ugyanis nem szabad akaratunkat és emberi
elképzeléseinket erőltetnünk, hiszen sosem lehetünk abban biztosak, hogy
ezek valóban megfelelnek-e Isten szándékainak. Inkább mindig azzal a
bizalommal imádkozzunk, hogy Isten jól tudja, hogy mire van szükségünk, és
azt adja meg számunkra, ami lelkünk javára szolgál. Ha egy barát nem
tagadja meg a segítséget barátjától, és ha egy jó édesapa gondoskodik
gyermekéről, akkor Isten is gondoskodó szeretettel fordul felénk, akiket
gyermekeinek tekint.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni. Jézusom,
add ehhez kegyelmedet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 5., szerda

[Evangelium] 2011-10-05

2011. október 5. – Szerda

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Lk 11,1-4

Elmélkedés:

Amikor Jézus tanítványaira bízza a mai evangéliumban olvasott imát, akkor
nem csupán imádkozni tanítja őket, hanem útmutatást ad arra vonatkozóan
is, hogy miként élhetnek az ő követőiként. Krisztus tanítványainak
megkülönböztető jelévé válik, hogy Atyának szólíthatják Istent, akire
rábízzák életüket. Jézus tanítványai ugyanakkor Isten országát várják és
állandóan annak megvalósulásán dolgoznak. A mindennapi kenyér kérése
többek között arra utal, hogy Istentől várjuk mindazt, ami az életünkhöz
szükséges. A legbátrabb kérésnek nevezhetjük azt, hogy Istenhez
fordulhatunk bűneink bocsánatáért, aki irgalmasságában eltörli azokat, de
az ő jóságát utánozva nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak. A gonosz
lélek kísértéseitől ugyan Isten nem óv meg bennünket teljesen, de erőt ad
ahhoz, hogy elutasítsuk azokat és mindig Istent válasszuk, megtartva az ő
törvényeit. A kitartó imádkozás az Isten melletti hűséget és kitartást
eredményezi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint. Add meg, Uram, a lelkiismeretnek azt a
tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket,
nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod
élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani
szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a
szavadat. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 4., kedd

[Evangelium] 2011-10-04

2011. október 4. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak,
betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába.
Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg
sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram –
méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni?
Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

Tévedés volna azt gondolnunk, hogy a Márta által gyakorolt szolgálat ellen
beszél Jézus. Jézus értékeli ezt a női szolgálatot, de mégis Mária
választja a jobbik részt, amikor mesterét hallgatja. Krisztus követésünket
a Jézusra való odafigyelés és hallgatás alapozza meg, s aztán ebből
származnak keresztény cselekedeteink. A sorrendet mégsem szabad
megfordítanunk, nehogy a tevékenységek elvonják figyelmünket a lelkiekről.
Imádkozzál és dolgozzál – tanította évszázadokkal ezelőtt Szent Benedek, s
bencés szerzetesek ma is eszerint élnek. Ha életünkben elsődleges helyet
kap az imádkozás, akkor minden más munkára is lesz időnk, amelyet Isten
indításaira akarunk végezni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenére jóságodban tégy
minket méltóvá erre az órára. Add, hogy tettetés nélkül, őszintén egyek
legyünk egymással, kössön minket össze a béke és a szeretet.
Szilárdítsd meg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével,
Fiad, egyetlen Urunk Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével. Legyen tied
az áldás és a dicséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 3., hétfő

[Evangelium] 2011-10-03

2011. október 3. - Hétfő

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt.
„Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?" A
törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,
mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt,
és élni fogsz." A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte
Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?" Válaszul
Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement
Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és
félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton.
Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat
és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett
két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha
többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül
ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" A törvénytudó
így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele." Jézus így folytatta:
„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"
Lk 10,25-37

Elmélkedés:

Jézus beszédeinek egyik fő témája az isteni irgalmasság. Az irgalmas
szamaritánus történetével azt akarja a szívünkbe vésni, hogy az Atya
irgalmasságát utánozva mi is legyünk irgalmasok embertársainkkal szemben.
Ahogyan Isten megbocsátó irgalma mindig erősebb, mint a nép bűnei, s éppen
ezért mindig kész a megbocsátásra, ugyanígy a mi irgalmasságunknak is
felül kell múlnia esetleges ellenérzéseinket és mindig segítőkésznek kell
lennünk. A bűnös ember mindig Istenhez menekül, mert csak tőle várhat
megbocsátást. A bajbajutott ember is mindig az irgalmassághoz menekül,
rászorul az irgalmas ember segítségére. Az irgalmasság gyakorlásában
megtalálhatjuk a boldogságot, mert Jézus ígérete szerint boldogok az
irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Követünk téged, Úr Jézus, de hogy követhessünk, ragadj meg bennünket, mert
tenélküled senki sem képes felemelkedni.
Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet, a képesség, a hit, a jutalom.
Végy fel bennünket mint út, erősíts mint igazság, éltess mint élet.
Szent Ambrus

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Szentírás vasárnapján indult az evangelium365 mobil alkalmazás.
Mostantól a napi evangélium már nem csak e-mailben, hanem mobiltelefon
készüléken is elérhető.
Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Market-ben, iPhone
készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az
evangélium365 alkalmazást.
Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar,
katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az Új
evangelizációhoz kapcsolódik.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 2., vasárnap

[Evangelium] 2011-10-02

2011. október 2. – Évközi 27. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt
vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és
elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a
szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták
a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat
pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de
ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: „A
fiamat csak megbecsülik!" Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút,
így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk
lesz az öröksége!" Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a
szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a
szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: A kő, melyet az
építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és
olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét."
Mt 21,33-43

Elmélkedés:

A végsőkig elmenni
Emlékszem egy televíziós műsorban szereplő édesanyára, aki súlyos
betegségben szenvedő gyermeket szült a világra. Ilyen helyzetben sajnos
egyesek igyekszenek megszabadulni a beteg kisgyermektől, mert nem akarják
vállalni a nehézségeket, s talán saját kényelmükről kellene lemondaniuk a
gyermek javára. De ez az édesanya – hála Istennek – egészen másként
gondolkozott. Tudta, hogy az élete és egész családjuk élete gyökeresen
megváltozik és sok áldozatot fog követelni tőlük a gyermekről való
gondoskodás. Nagyon elszánt volt, amikor azt mondta, hogy kész minden
áldozatot meghozni és kész a végsőkig elmenni, hogy beteg gyermeke
meggyógyuljon, vagy ha a gyógyulás nem lehetséges, akkor minden szeretet
megkapjon.

És most egy egészen másik példa. Mindannyian hallottunk már olyan
esetekről, amikor a szomszédok között elmérgesedik a helyzet, nap mint nap
azon törik a fejüket, hogy miként tudnak kárt okozni a másiknak,
feljelentik egymást a rendőrségen vagy a bíróságon, egyszóval a végsőkig
elmennek, hogy kimutassák ellenszenvüket a másik iránt. A kitartás ebben
az esetben semmiképpen sem dicsérendő.

Két ellentétes példa a kitartásra. Arra, hogy mit jelent a végsőkig
elmenni, a végsőkig kitartani valamiben. Az édesanya példája azt mutatja,
hogy mit jelent a végsőkig elmenni a szeretetben, a gyűlölködő szomszédok
pedig megtestesítik azokat, akik készek a végsőkig elmenni a gyűlöletben.

A mai vasárnap evangéliumi példabeszéde is pontosan arról szól, hogy hová
lehet eljutni a gyűlöletben, illetve a szeretetben. A szőlőmunkások
magatartása azt példázza, hogy az ember a gyűlöletben képes elmenni a
legvégsőkig, a gyilkosságig. A gazda pedig Istent jelképezi, aki kész
elmenni a legvégsőkig, saját Fiának feláldozásáig, csakhogy megmutassa
szeretetét, a szeretet végtelen nagyságát. A végsőkig elmenő emberi
gonoszság és a végsőkig elmenő isteni szeretet áll itt szemben egymással.
Érdemes odafigyelnünk arra, hogy a gonoszság hátterében mennyire
ésszerűtlen gondolkodás áll. A szőlőmunkások azt gondolják, hogy ha
megölik az örököst, a gazda fiát, akkor övék lesz a szőlő. Miért kerülne
ettől az ő tulajdonukba a szőlőbirtok? Hiszen a tulajdonos, a gazda még
él. Az emberi gonoszság mögött számos esetben áll ilyen ésszerűtlen
következtetés. A szőlőt megművelő munkások másik nagy tévedése, hogy nem
számolnak gonosz cselekedetük következményével. Sorra bántalmazzák a gazda
követeit, egyre súlyosabb bűnöket követnek el, miközben egyáltalán nem
gondolnak arra, hogy gonosz cselekedeteiknek következménye lesz. És
harmadikként meg kell még említenünk azt is, hogy a gonosz munkások nem
tanulnak semmiből, nem hallgatnak senkire. Ragaszkodnak téves
gondolkodásukhoz és emiatt nem képesek megállni a bűn mélybe taszító
útján.

A másik oldalon, a gazda magatartásában is észrevehetünk olyan elemeket,
amelyek ellentmondanak emberi elképzeléseinknek, de itt egészen másról van
szó, mint a gonoszság esetében. A gazda ugyanis a kezdetektől fogva látja
a munkások gonosz cselekedeteit, mégsem bünteti meg őket azonnal, hanem
újabb lehetőségeket ad nekik. Isten nagylelkűségére utal az a magatartás,
aki újra és újra lehetőséget ad nekünk, hogy belássuk bűneinket. Az isteni
szeretet legnagyobb jele az, amikor Jézus feláldozza magát, vállalja
értünk a szenvedést és a halált. Az emberi gonoszság pedig éppen ezen a
ponton éri el csúcspontját. Ha Jézus megváltó halála nem térít észhez
minket, akkor semmi másból nem fogunk tanulni. A végsőkig elmenő isteni
szeretet megtapasztalása térítsen le minket a bűn útjáról és indítson
bennünket az igaz élet útján!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te feláldoztad magadat a kereszten, hogy megmutasd
számunkra: a szeretetnek nincs határa. Teríts le bennünket a bűn, a
gonoszság és az önzés útjáról, hogy példádat követve elindulhassunk az
önfeláldozó szeretet útján. Benned van üdvösségünk, és segítségeddel
juthatunk el az örök életre.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum