2012. május 12., szombat

[Evangelium] 2012-05-12

2012. május 12. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán arra figyelmezteti a jelenlévőket Jézus, hogy
tanítványaira is ugyanaz a sors vár majd, mint őrá. Ha őt és tanítását
elfogadják, akkor a tanítványokat is. Ha Jézust üldözték, akkor a
tanítványoknak is üldözésben lesz részük Jézusban való hitük miatt. A
tanítvány részéről azonban nem csupán passzív sorsközösség-vállalásról
vagy tehetetlen belenyugvásról van szó, hanem annak megértéséről és
elfogadásáról, hogy a nehézségek és üldözések ellenére is örömteli lehet
életük, ha kitartanak az Úr mellett és hűségesek maradnak hitükhöz. A
tanítvány részéről ez a pozitív magatartás abban nyilvánul meg, hogy Jézus
példája és akarata szerint imádkozik üldözőiért és megbocsát nekik. A
nehézségek idején gondoljunk Szent Pál szavaira, amely szerint semmilyen
nehézség, üldöztetés nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Ha
Krisztussal és érte vállaljuk az üldözéseket, szomorúságunk örömre fog
változni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek Téged, Jézus Krisztusom, legyen a Te szenvedésed az én erősségem,
mely véd, őriz, oltalmaz az élet nehézségeiben. Vérednek hullása legyen
vétkem lemosója, halálod legyen örök dicsőségem, feltámadásod pedig
táplálja bennem a reményt, hogy én is az örök boldogság részese leszek,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 11., péntek

[Evangelium] 2012-05-11

2012. május 11. - Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,12-17

Elmélkedés:

Egy fiatal fiú sokszor mesélt nekem a haverjairól és közös
szórakozásaikról. Mivel az elbeszélésekben mindig új szereplők tűntek elő,
egyszer megkérdeztem tőle, hogy a sok haver között van-e olyan, aki igazi
barátjának számít, akkor hosszabb gondolkodás után azt válaszolta, hogy
valójában nincs. Az igazi barátság több mint egy gyors és felszínes
kapcsolat. Ti barátaim vagytok – mondja Jézus az evangélium szerint, s
szava ránk is vonatkozik. Ő tehát a velünk való barátságra törekszik, de
vajon mi is akarjuk-e ezt a barátságot. A barátság nem a személyek közti
látszatkapcsolat, s nem is egy érdekkapcsolat abban az értelemben, hogy
mindenki a maga érdekét keresi a barátságban. Az igazi barát önmagát
osztja meg a másikkal és részesedik barátjának örömeiben és gondjaiban
egyaránt. Kitüntető dolog számunkra, hogy Jézus barátai lehetünk.
Maradjunk hűségesek e barátsághoz!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket
megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 10., csütörtök

[Evangelium] 2012-05-10

2012. május 10. - Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló jézusi példabeszéd folytatása a
mai evangéliumi rész, amelyből megtudjuk, hogy a szeretet az az éltető
erő, amely összekapcsolja Jézust és a benne hívőket. A szeretet folyamatos
és kölcsönös áramlása jelenti az Isten és az ember közti kapcsolat
alapját. Krisztushoz fűző szeretetünknek egyrészt folyamatosnak kell
lennie, mert ha megszűnik, a kapcsolatunk is megsérül. E szeretetet
ugyanakkor jellemzi a kölcsönösség is. Jézus szeret minket, és mi
viszonozzuk az ő szeretetét. Amikor a szeretetnek ilyen formájú megélésére
törekszünk, akkor nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy olyan szeretet
kössön össze minket Jézussal, amilyen szeretet összekapcsolja az Atyát és
a Fiút. Jézus szavai igazak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én
is titeket. Viszonozzuk Jézus szeretetét olyan gyermeki engedelmességgel,
ahogyan ő szereti az Atyát! Lehet-e bármi is fontosabb életünkben, mint
megmaradni ebben a szeretetben?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal,
hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket. Irgalmad nélkül
elvesznénk és elveszítenénk legnagyobb ajándékodat, az örök életet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 9., szerda

[Evangelium] 2012-05-09

2012. május 9. - Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Jézus és az ő követői közötti kapcsolatról szól a szőlőtőről és a
szőlővesszőkről hallott evangéliumi példabeszéd. Miként a szőlőtő élteti a
vesszőket, ugyanúgy a keresztény ember Krisztusból él és táplálkozik. Csak
általa tudunk termést hozni, amely egyrészt a keresztény életet, másrészt
a missziós küldetést jelenti. Ha megszakad ez az éltető kapcsolat,
terméketlenné és haszontalanná válik a tanítvány élete. A kölcsönös
egymásra utaltság másik eleme az, hogy a szőlőtő önmaga nem tud gyümölcsöt
teremni. Csak a szőlővesszőkön van termés. Az alázatos és egyszerű Jézus a
mi segítségünkkel és közreműködésünkkel akar jelen lenni a világban. Jézus
tanítása nem csupán egy üzenet, amelyet megismerünk, hanem olyan élő
igazság, amelyet életté kell váltanunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó irgalmas Atyánk, a te Fiad, Jézus Krisztus, az élők és holtak bírája, az
első eljövetel alázatában megváltotta az emberiséget a bűntől, és
dicsőséges visszatértekor számon fog kérni minden bűnt: atyáinktól,
testvéreinktől és tőlünk, a te szolgáidtól, akik a Szentlélek indítására
teljes szívvel bánva bűneinket visszatérünk Hozzád. Légy hozzánk irgalmas
és bocsásd meg bűneinket!
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 8., kedd

[Evangelium] 2012-05-08

2012. május 8. – Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek – mondja Jézus az
utolsó vacsorán. A vallásos és rendszeres szentírásolvasó számára nem
előzmény nélküliek e szavak, hanem azonnal észreveszi, hogy az ószövetségi
idők jövendölései beteljesednek azáltal, hogy Jézus ajándékba adja a
világnak és az emberiségnek az igazi a békét. A prófétai jövendölésekben
sokszor előkerül a gondolat, hogy a messiáskirály elérkezésével és Isten
uralmának megvalósulásával elérkezik a földre a békesség. Izajás például a
„béke fejedelmének" jöveteléről beszél, Mikeás pedig azt mondja az
eljövendőről, hogy „ő maga lesz a béke". A jövendölések megvalósulását
először akkor tapasztalja meg a világ, amikor Jézus születésekor az
angyalok békét hirdettek a jóakaratú embereknek. Ahol pedig Jézus fellép,
ott a béke is megjelenik, bár tanítása felforgatja ennek a világnak a
rendjét, hogy az isteni béke költözzön helyébe. Találjuk meg
boldogságunkat a békességszerzésben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, őrizz meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a
munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel
végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól gazdálkodjam az idővel, ne
fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy időtöltéssel. Adj nekem
oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher legyen,
hanem öröm.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Egy pályázat segítségével sikerülhet összehozni egy miserend
mobil-alkalmazást. Csak annyit kellene tenni a Facebook használóknak, hogy
az alábbi oldalon küldetek először egy Tetszik (Like) gombot, majd pedig a
Szavazás a projektekre listában megkeresitek a miserend.hu részt és
küldetek egy szavazatot.
http://www.facebook.com/mobinga.hu/app_131119970344243
Okostelefon alkalmazás ügyben hamarosan jelentkezem még, most ezt a
miserendet kellene elindítanunk.
Köszönöm, hogy szavaztok! István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 7., hétfő

[Evangelium] 2012-05-07

2012. május 7. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."
Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk
akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta:
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem
tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az
enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben
küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26

Elmélkedés:

Jézus földi tevékenységének egyik fontos eleme a tanítás. Útja során betár
a zsinagógákba tanítani, de az ünnepek alkalmával a jeruzsálemi templomban
is tanít. Tanító beszédet intéz a néphez a hegyen vagy máskor a tóról egy
bárkából. Jézus tanítása sok elemében megegyezik korának más tanítói
tanításával, mégis különbözik attól. A különbség több mindenben is
megmutatkozik, de a legfőbb talán az lehet, hogy míg a hivatalos tanítók
saját véleményüket mondták a törvénnyel és a parancsokkal kapcsolatban,
addig Jézus azt hirdeti, amit a mennyei Atya rábízott. Ennek fényében a
mai evangélium kijelentése – aki szeret engem, megtartja tanításomat – azt
jelenti, hogy aki Jézus szereti, az magát az Atyát is szereti, hiszen az ő
parancsait és tanítását tartja meg. Isten iránti szeretetünk tehát a
parancsok megtartásában nyilvánul meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mária, az Egyház Anyja és az evangelizáció Csillaga! Légy velünk az úton,
ahogy Pünkösd napján is ott álltál a tanítványok mellett. Bizalommal
fordulunk hozzád, hogy közbenjárásodra az Úr adja meg nekünk a kitartás
ajándékát a missziós munkában, amely az egész egyházi közösség ügye,
mindannyiunk ügye.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 6., vasárnap

[Evangelium] 2012-05-06

2012. május 6. – Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Megmaradni Krisztus szeretetében
Az elmúlt hetek híradásait figyelemmel kísérők lassacskán szakértőnek
érezhetik magukat szőlészet és borászat témában. A bátrabbak talán már el
is döntötték magukban, hogy szőlészetből fognak diplomamunkát vagy
szakdolgozatot írni, mert oly nagy a hiány az ilyenből. A mai
evangéliumban is szőlőről van szó, de sietek eloszlatni azt a
feltételezést, hogy ennek bármilyen politikai célja volna. Húsvét 5.
vasárnapján ugyanis háromévente (B liturgikus év) ezt az evangéliumi
példabeszédet olvassuk fel világszerte a szentmiséken, s ennek megfelelően
most is, mint korábban, a történet lelki mondanivalójára szeretnénk
figyelni. Mit szeretne Jézus azzal mondani, hogy ő a szőlőtő és mi, az ő
tanítványai vagyunk a szőlővesszők?

Az elmúlt vasárnapi evangéliumban a következőt hallottuk Jézustól: „Én
vagyok a jó pásztor. … Életemet adom a juhokért" (Jn 10,14-15). A mai
evangélium kijelentésének mondanivalója összecseng ezzel. „Én vagyok a
szőlőtő, ti a szőlővesszők" (Jn 15,5) – mondja a mi Urunk. Ő táplál
bennünket, belőle élünk. Hozzá kapcsolódik az életünk, s ha ez a kapcsolat
megszakadna, az élet forrásától szakadnánk el.

Jézus felszólítást intéz hozzánk, hogy maradjunk őbenne, kapcsolódjunk
hozzá, ragaszkodjunk hozzá, miként a szőlővesszők kapcsolódnak a
szőlőtőhöz. Ez a hosszú távú kapcsolat és ragaszkodás talán egyesek
furcsának tűnik, hiszen világukban a mobilitás, a mozgékonyság előtérbe
került. Nem jelent már gondot, hogy a fiatalok lakóhelyüktől távoli
városokba járnak tanulni, és ha a családfenntartó más városban kap
munkahelyet, akkor az egész család vele költözik. Ismerek olyan
családokat, akiknél ez néhány évente előfordul, és megszokták már
rendszeres költözködést. Az állandóan változó, felgyorsuló világban nem
mindenki tartja fontosnak, hogy legyenek gyökerei, tartozzon valakihez
vagy valamilyen közösséghez. De egy idő után ők is megérzik mindennek a
hiányát, megérzik, hogy érdemes valahová, valakihez tartozni. A keresztény
ember számára az emberi kapcsolatok mellett az is fontos, hogy lelki
kapcsolatban legyen Istennel.

A keresztény művészetekben nagyon szépen jelenítik meg a Jézusról, mint
szőlőtőről szóló evangéliumi példázatot. Az ábrázolásokon középen van
Krisztus, az igazi szőlő, akiből leágazik tizenkét szőlővessző, amelyek az
apostolokat jelentik. Az apostolok szőlővesszőjéből nőnek ki a többi
tanítvány szőlővesszői, amelyek termést hoznak. Magunkat is könnyen
elhelyezhetjük az ilyenfajta képeket, amelyek a Krisztushoz való
tartozáson túl arra is rávilágítanak, hogy mindannyian az Egyház nagy
közösségéhez tartozunk és egymással is élő kapcsolatban vagyunk. Nem
csupán Krisztussal köt bennünket össze a szeretet, mint a kapcsolat biztos
alapja, hanem egymással való kapcsolatunknak is ez a szeretet az éltető
eleme.

Nem kell szőlősgazdának lennünk ahhoz, hogy tudjuk, a szőlővesszők minden
körülmények között a szőlőtőhöz kapcsolódnak. Az időjárás viszontagságait:
a hideget és a jégesőt, valamint a növényi betegségeket egyaránt viselik.
De az éltető napfény is egyaránt éri őket és a talaj tápanyaga is az egész
szőlőt élteti. Őrizzük a Krisztussal való közösségünket! Maradjunk meg az
ő szeretetében, hogy Isten megdicsőítése által bőséges termést hozzunk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A hozzád fűződő engedelmes, fiúi kapcsolat és az
Egyház többi tagjával való testvéri szeretettől vezérelt közösség ápolása
egyaránt fontos számunkra. Szentlelked indítson minket arra, hogy az
életszentségre törekedjünk, bátran megvalljuk hitünket, közösségben éljünk
egymással és hirdessük az evangéliumot! Legyünk élő szőlővesszők! Legyünk
az Egyház élő tagjai! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum