2017. augusztus 26., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-08-26

2017. augusztus 26. - Szombat

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos,
sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek
vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit
tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják
imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben
szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe.
Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken és hogy
rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat
Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek
vagytok. De Atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok,
a mennyei. És Tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti
Tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi
szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát
megalázza, azt felmagasztalják.
Mt 23,1-12
Elmélkedés:
A mai evangéliumban olvasható beszédet a tanítványokhoz és a néphez
intézi Jézus. A beszédben feltárja Izrael vallási vezetőinek, a
farizeusoknak és az írástudóknak a kétszínű magatartását. Más
alkalmakkor szemtől szemben megmondja nekik ugyanezt, most viszont az a
szándéka, hogy az őt szívesen hallgatókat megóvja a hasonló
viselkedéstől. Ma talán úgy fogalmazna az Úr, hogy ne legyünk
álszentek, akik a vallásosság jelmezébe öltözködünk. Az igaz és hiteles
vallásosság ugyanis nem az emberek tetszését keresi, hanem mindent
Istenért tesz. Másokat be tudunk csapni a vallásosság látszatát keltve.
Magunkat is egy idő után. Isten azonban jól ismeri szívünk szándékait
és érzéseit.
Az evangélium azzal a kijelentéssel zárul, hogy aki nagyobb akar lenni,
az legyen a többiek szolgája. Bibliai értelemben az Istennek tett
szolgálat értékes, ugyanakkor a Jézus korabeli emberek a másik embernek
tett szolgálatot mintegy rabszolgamunkának, a megalázottság jelének és
kényszernek tekintették, amelyet az ember legfeljebb kényszerűségből,
de nem önként végzett.
Jézus kérésének értelmét akkor látjuk meg, ha mellé állítjuk azt a
kijelentését, hogy minden emberben, még a legkisebbekben is őneki
szolgálunk. Így az embereknek tett szolgálat Isten iránti szolgálattá
alakul, amely üdvösségünk feltétele.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170826.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 25., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-08-25

2017. augusztus 25. - Péntek

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson
nyugszik az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40
Elmélkedés:
Az ószövetségi törvényeknek a zsidó vallásban nem volt annyira jogi
értelme, mint amilyet utólagosan néha tulajdonítanak nekik. A mózesi
törvénykönyvekben szereplő parancsok és előírások inkább olyan tanítást
jelölnek, amely Istentől származik és az ember mindennapi magatartását
szabályozza vallási és nem vallási kérdésekben egyaránt. A parancsoknak
éppen attól van vallási alapja, hogy Isten adta azokat, így lesz az
emberi élet minden területének az isteni törvény az alapja. E törvény
első és legfontosabb eleme az Isten iránti szeretet, amelyet az
embertársak szeretete követ.
A mai evangéliumban a legfőbb törvénnyel kapcsolatban kérdezik Jézust.
Máté evangélista megjegyzése szerint a kérdést feltevő törvénytudó
"alattomos szándékkal" fordult az Úrhoz. Ez a megjegyzés vélhetően arra
utal, hogy a kérdező próbára akarta tenni Jézus tudását,
törvényismeretét. A felelet világosan igazolja, hogy Jézus kiválóan
ismeri a mózesi törvényeket.
A Jézus által adott új törvény alapja is a szeretet, de ennek már az ő
szeretete a példája és mértéke. Olyan engedelmes szeretettel kell
lennünk a mennyei Atya iránt, amely Jézusban is megvolt, és úgy kell
szeretnünk embertársainkat, ahogyan Jézus szeretett minket. A szeretet
megélése, gyakorlása a feltétele az üdvösség elnyerésének.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal,
tetteinket. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének,
akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a
teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az
életre, hanem a pusztulásra vezet.
________________________________
Aktuális:
Azért, hogy a házasságra való felkészítésről együtt gondolkodjunk, Bíró
László püspök atya szeretettel hívja a paptestvéreket a
CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA, amely LEÁNYFALUN, A SZENT GELLÉRT
LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN lesz.
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.) lesz 2017. szeptember 25-től
27-ig.
Bővebb információ és jelentkezés:
http://katcsal.hu/hirek


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170825.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 24., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-08-24

2017. augusztus 24. - Csütörtök, Szent Bertalan apostol

Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
"Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti
Jézust, József fiát." "Jöhet-e valami jó Názáretből?" - kérdezte
Nátánáel. "Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:
"Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel
megkérdezte: "Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: "Még mielőtt
Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte:
"Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt:
"Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb
dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: "Bizony, bizony,
mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai
fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,45-51
Elmélkedés:
A Krisztus-követés és az újabb tanítványok érkezésének lépéseit mutatja
be a mai evangélium, amelyben Fülöp az Úrhoz vezeti Nátánáelt. Egyesek
- köztük Fülöp - találkoznak Jézussal és felismerik benne azt a
személyt, akit érdemes követni, s akinek érdemes a tanítványává lenni.
Élményszerű találkozásukról nem hallgatnak, hanem elmondják másoknak.
Az újabb tanítvány-jelöltek számára nem elég a lelkes tanúságtétel, ők
is személyes élményt szeretnének.
Így kerül kapcsolatba Jézussal Nátánáel, akit a keresztény hagyomány
azonosít a mai napon ünnepelt Szent Bertalan apostollal. Most
találkozik először az Úrral, de ez az első élmény is hitvallásra
készteti őt: "Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya."
Bizonyára a személyes találkozás hatása ez, hiszen ez a zsidó férfi már
sokat hallhatott Jézusról, de eddig még nem találkozott vele.
Mi is oly sokat hallunk Jézusról, rendszeresen olvassuk életének
történetét és tanítását, de vajon mit ébreszt bennünk, amikor
személyesen találkozhatunk vele? Mit érzünk, amikor szentségimádást
végzünk vagy szentáldozáshoz járulunk? Mit érzünk, amikor megbocsátja
bűneinket? Jézus jól ismer bennünket és ismeri életünket. Akkor is
tudja, mit csinálunk, amikor mi nem vesszük észre közelségét és
jelenlétét. A vele való találkozások pedig megújítják
elkötelezettségünket mellette.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk, Urunk! Te jól tudod, hogy mi lakik az emberben, mi
lakik a szívünkben. A te képmásodat hordozzuk magunkban, ami azt
jelenti, hogy nem önmagunkért, hanem neked élünk. Életünk akkor válik
igazi értékké, ha azt a te és az emberek szolgálatára szenteljük.
Alakíts át minket akaratod szerint, hogy szívünk mindig a te
szándékaidat keresse! Add nekünk a szívünket átformáló megtérés
kegyelmét, hogy Fiadhoz hasonlóan életünket áldozzuk neked!
________________________________
Aktuális:
Kedves evangélium olvasók!
A közeledő tanévre szeretettel ajánlom a hittanosoknak és
minisztránsoknak készült vallásos tanszerekeinket. A füzetek és
füzetboxok vallási jelképekkel és szentek rajzaival díszítettek. Vannak
bibliai jeleneteket ábrázoló tanszerek, amelyeken az evangéliumi
történet is olvasható. A szenteket ábrázoló tanszereken pedig egy-egy
imádság szerepel az adott személytől.
Ezek a vallásos tanszerek kizárólag az Evangélium365 Kiadónál kaphatók.
A rendkívül kedvező ár annak köszönhető, hogy közvetlenül a kiadótól
lehet azokat megvásárolni. Könyvesboltokon keresztül nem forgalmazzuk,
mert akkor az ő jutalékuk drágítaná a tanszereket.
A cél a gyermekek evangelizációja, a tanszereken is találkozzanak az
iskolások Jézus üzenetével. Az evangélium értékes tartalma azt kívánja,
hogy ezek a gyermekeknek szánt tanszerek kiváló minőségűek,
esztétikusak és korszerűek legyenek. Olyan füzeteket szeretnénk a
gyermekek kezébe adni, amelyeken nem csak kedvenc focistáik, színészeik
vagy mesefiguráik szerepelnek, hanem egyházunk hősei és a hívő ember
példaképei, azaz a szentek, mint például Néri Szent Fülöp, Árpád-házi
Szent Erzsébet, Szent II. János Pál pápa, Don Bosco Szent János. A
tanszereken tanulságos evangéliumi történetek képét és üzenetét lássa
és olvassa a tanuló, mint például Jézus és a gyermekek, Jézus a Jó
Pásztor, a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus példabeszéde a magvetőről
vagy a sziklára és a homokra épült házról.
Nézzetek körül az Evangélium365 webáruházban, amely elérhető az alábbi
linken:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. augusztus 24.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170824.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 23., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-08-23

2017. augusztus 23. - Szerda

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy
szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a
munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint
kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt
mondta nekik: "Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd
nektek." Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra
kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül
is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: "Miért álldogáltok
itt egész nap tétlenül?" Azok ezt válaszolták: "Mert senki sem fogadott
fel minket." Erre azt mondta nekik: "Menjetek ti is a szőlőmbe!"
Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: "Hívd össze a
munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!"
Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és
egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik
többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor
átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: "Ezek az utolsók csak egy
órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap
terhét és hevét viseltük!" Ő azonban ezt felelte az egyiküknek:
"Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nemde egy dénárban egyeztél
meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit
szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit
akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?" Így lesznek az
utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!
Mt 20,1-16a
Elmélkedés:
Az isteni igazságosság szoros kapcsolatban van az ő jóságával,
szeretetével és irgalmával. Ha emberi szempontból igazságtalannak
látjuk a történteket, annak az lehet az oka, hogy egymástól
függetlennek tartjuk e fogalmakat. Bűnre hajló természetünk miatt a
kicsinyesség jellemez minket és bizony az irigység is könnyen eltölt,
ha a másik ember valami jóban részesül. Istenre viszont inkább a
nagylelkűség a jellemző, hiszen mindenkit jutalmazni szeretne.
A szőlőmunkásokról szóló példabeszédben tehát az emberi kicsinyesség és
irigység áll szemben az Isten nagylelkűségével. A reggeltől dolgozó
munkások, akik a napi munka után megkapták jogos fizetségüket, rossz
szemmel és irigykedve nézik azokat, akik rövidebb ideig végzett
munkáért ugyanannyi bért kaptak, mint ők. Felháborodásuk és Isten
elleni lázadásuk csak önzésükből kiindulva tűnik jogosnak. De ha az egy
dénárt az üdvösség jelképének tekintjük, akkor rájövünk, hogy az örök
élet Isten nagylelkű ajándéka. Ez az egy dénár az ember jutalma a földi
életében végzett cselekedeteiért, Istennek tett szolgálatáért. Mindenki
ezt nyerheti el Isten jóságának köszönhetően. Se többet, se kevesebbet.
Többet senki nem kaphat, de kevesebbet sem akar adni Isten senkinek. De
az önző és irigy ember eljátszhatja üdvösségét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél Atyádhoz a
mennybe. Tőle jöttél s most hozzá térsz vissza. A mennybemenetel
számodra megdicsőülést jelent. Te minden embert a mennybe hívsz és
megmutatod nekünk az üdvösségre vezető utat. Segíts, hogy szüntelenül
vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy
halálunk és feltámadásunk után elnyerjük. Mutass nekünk utat a menny
felé! Vezess minket az örök életre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170823.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 22., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-08-22

2017. augusztus 22. - Kedd

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: "Bizony,
mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom
nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak
bejutnia Isten országába." Ennek hallatára a tanítványok igen
megdöbbentek, és azt kérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk
tekintett, és így szólt: "Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden
lehetséges." Ekkor Péter megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk,
és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor
az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét
trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz,
aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök
életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők."
Mt 19,23-30
Elmélkedés:
A gazdag ifjú távozása után Jézus figyelmezteti tanítványait a
gazdagság veszélyére. Természetesen nem önmagában a gazdagsággal van
gond, hanem azzal, ha valaki a vagyonához, az anyagi javakhoz jobban
ragaszkodik, mint Jézus követéséhez.
Az ifjú távozása azt jelzi, hogy a földi javakról való lemondás és
Jézusért a szegénység választása, bizony nem könnyű az ember számára.
Az apostolok képesek voltak erre, mások viszont nem. A vagyon tehát
akadálya lehet egyrészt annak, hogy valaki Jézus tanítványa legyen,
másrészt az üdvözülésnek is, és ez a kettő összetartozik. A földi javak
szeretete ehhez a világhoz köti az ember szívét, és csak az ezekről
való lemondás nyitja meg szívünket arra, hogy szabadon a mennyek
országát válasszuk. Ez utóbbit tették az apostolok és a tanítványok,
akik mindenről lemondtak annak érdekében, hogy egyedül Jézust kövessék.
E lemondásuk legfőbb jutalma az Úr ígérete szerint az örök élet, az
örök boldogság. A gazdagság minket is az örök élettől foszthat meg, a
szegényebb életmód pedig ehhez vezethet közelebb. Jézus azt kéri
tanítványaitól és tőlünk, hogy mindenről mondjunk le az üdvösség
érdekében, amely a legfőbb jó, amit Isten adhat nekünk. Ismerjük el,
hogy Krisztus az Üdvözítő. Legyünk hálásak, hogy Isten az üdvösségre
hív és Krisztus által az üdvösségre vezet minket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e
világban vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt!
Add, hogy minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned
béküljön meg a szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül
te vagy a nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter
________________________________
Aktuális:
Kedves evangélium olvasók!
A közeledő tanévre szeretettel ajánlom a hittanosoknak és
minisztránsoknak készült vallásos tanszerekeinket. A füzetek és
füzetboxok vallási jelképekkel és szentek rajzaival díszítettek. Vannak
bibliai jeleneteket ábrázoló tanszerek, amelyeken az evangéliumi
történet is olvasható. A szenteket ábrázoló tanszereken pedig egy-egy
imádság szerepel az adott személytől.
Ezek a vallásos tanszerek kizárólag az Evangélium365 Kiadónál kaphatók.
A rendkívül kedvező ár annak köszönhető, hogy közvetlenül a kiadótól
lehet azokat megvásárolni. Könyvesboltokon keresztül nem forgalmazzuk,
mert akkor az ő jutalékuk drágítaná a tanszereket.
A cél a gyermekek evangelizációja, a tanszereken is találkozzanak az
iskolások Jézus üzenetével. Az evangélium értékes tartalma azt kívánja,
hogy ezek a gyermekeknek szánt tanszerek kiváló minőségűek,
esztétikusak és korszerűek legyenek. Olyan füzeteket szeretnénk a
gyermekek kezébe adni, amelyeken nem csak kedvenc focistáik, színészeik
vagy mesefiguráik szerepelnek, hanem egyházunk hősei és a hívő ember
példaképei, azaz a szentek, mint például Néri Szent Fülöp, Árpád-házi
Szent Erzsébet, Szent II. János Pál pápa, Don Bosco Szent János. A
tanszereken tanulságos evangéliumi történetek képét és üzenetét lássa
és olvassa a tanuló, mint például Jézus és a gyermekek, Jézus a Jó
Pásztor, a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus példabeszéde a magvetőről
vagy a sziklára és a homokra épült házról.
Nézzetek körül az Evangélium365 webáruházban, amely elérhető az alábbi
linken:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. augusztus 22.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170822.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 21., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-08-21

2017. augusztus 21. - Hétfő

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte:
"Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" Jézus így
válaszolt neki: "Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó.
Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!" Az ifjú
tovább kérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne
paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat
tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat!" Az ifjú erre
kijelentette: "Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?" Jézus így
felelt: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát
oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj,
és kövess engem!" Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert
nagy vagyona volt.
Mt 19,16-22
Elmélkedés:
A gazdag ifjú szomorú esete kiváló példája annak, hogy nem elegendő a
törvények ismerete és megtartása. Jézus egy tökéletesebb életre hívta
meg őt és hív meg minket, amely azt jelenti, hogy minden vagyonról és
evilági kincsről lemondva őt kell követnünk. Az ifjú nem volt erre
képes, nem indult el ezen az úton. Ő szomorúan távozott, s bizonyára
Jézust is eltöltötte a szomorúság az ifjú döntése miatt.
Bár a gazdagságot lehet jóra is használni és a vagyonból lehet segíteni
a rászorulókat, mégis jobb vigyázni, mert a gazdagság azt a veszélyt
hordozza magában, hogy az ember eltávolodik Istentől és jobban bízik a
vagyon által nyújtott biztonságban, mint az isteni gondviselésben. A
gazdagság sosem kerülhet az Isten által adott lelki béke, az öröm vagy
az életszentségre törekvés elé. A gazdag ifjú esete, amiről a mai
evangéliumi szakaszban olvasunk, példa arra, hogy vannak, akik számára
a gazdagság fontosabb Istennél, s nem akarnak Isten kedvéért lemondani
róla. Jézus inkább a szegénységet ajánlja, ami közelebb segít Istenhez,
növeli iránta való bizalmunkat. A földi kincseket gyűjtő ember könnyen
azt hiszi, hogy pénzért és pénzzel minden megszerezhető. Lehet, hogy
sok mindent elér pénze segítségével, de az üdvösséget elveszítheti.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra,
hogy feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a
leginkább abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat.
Érzem közelséged, érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem
jóságodat, érzem szereteted, s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled
mindenkinél boldogabb vagyok.
________________________________
Aktuális:
Kedves evangélium olvasók!
A közeledő tanévre szeretettel ajánlom a hittanosoknak és
minisztránsoknak készült vallásos tanszerekeinket. A füzetek és
füzetboxok vallási jelképekkel és szentek rajzaival díszítettek. Vannak
bibliai jeleneteket ábrázoló tanszerek, amelyeken az evangéliumi
történet is olvasható. A szenteket ábrázoló tanszereken pedig egy-egy
imádság szerepel az adott személytől.
Ezek a vallásos tanszerek kizárólag az Evangélium365 Kiadónál kaphatók.
A rendkívül kedvező ár annak köszönhető, hogy közvetlenül a kiadótól
lehet azokat megvásárolni. Könyvesboltokon keresztül nem forgalmazzuk,
mert akkor az ő jutalékuk drágítaná a tanszereket.
A cél a gyermekek evangelizációja, a tanszereken is találkozzanak az
iskolások Jézus üzenetével. Az evangélium értékes tartalma azt kívánja,
hogy ezek a gyermekeknek szánt tanszerek kiváló minőségűek,
esztétikusak és korszerűek legyenek. Olyan füzeteket szeretnénk a
gyermekek kezébe adni, amelyeken nem csak kedvenc focistáik, színészeik
vagy mesefiguráik szerepelnek, hanem egyházunk hősei és a hívő ember
példaképei, azaz a szentek, mint például Néri Szent Fülöp, Árpád-házi
Szent Erzsébet, Szent II. János Pál pápa, Don Bosco Szent János. A
tanszereken tanulságos evangéliumi történetek képét és üzenetét lássa
és olvassa a tanuló, mint például Jézus és a gyermekek, Jézus a Jó
Pásztor, a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus példabeszéde a magvetőről
vagy a sziklára és a homokra épült házról.
Nézzetek körül az Evangélium365 webáruházban, amely elérhető az alábbi
linken:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. augusztus 21.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170821.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 20., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-08-20

2017. augusztus 20. - Vasárnap, Szent István király

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki
meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez
hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár,
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert
sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat,
ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette.
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az
összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte
beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított,
mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
Mt 7,24-29
Elmélkedés:
Ez a ház a tiéd
Az ácsmester úgy gondolta, életében eleget dolgozott már, ideje volna
nyugdíjba mennie és pihennie. Döntését bejelentette a főnökének, aki
szomorúan vette ezt tudomásul, hiszen legtapasztaltabb szakemberét
veszíti így el. A főnök annyit kért, hogy még egy utolsó ház építésében
vegyen részt az ács, aki kissé kelletlenül, de beleegyezett. Ezen az
utolsó házon bizony meglátszott, hogy nem adta bele minden tudását, a
gondolatai már a pihenés, a nyugdíjas évek körül forogtak. A munka
lassan készült, meglehetősen gyenge minőségben. Tudta, látta ezt az ács
is, de már nem törődött vele. Amikor végre elkészült a tető és a ház, a
főnöke is kijött az építkezés helyszínére. Odaadta a ház kulcsait a
mesternek és ezt mondta neki: "Ez a ház a cégünk ajándéka a sok
évtizedes munkádért. Ez a ház a tiéd." Az ácsmester értetlenül vette át
a kulcsokat és magában morgolódott: "Ha ezt tudom, egészen másképp
dolgoztam volna ezen a házon." Vannak helyzetek, amikor már nincs
visszaút. Nem lehet elölről kezdeni a dolgokat. Utólag az ember bánja a
dolgot, másként csinálna sok mindent, de változtatni utólag már nem
lehet.
Szent István király ünnepén talán mindannyian tanulhatunk a hibázó
ácsmester történetéből. Ez az ország a mi hazánk, ez az otthonunk.
Minden amit teszünk, a magunké, a gyermekeinké, az unokáinké, a
következő nemzedékeké lesz. Minden tégla, amit az épület falába
beépítünk, minden deszka, amit a helyére illesztünk, minden szeg, amit
beütünk, a mi otthonunk része lesz. Minden mozdulatunkkal, minden
munkánkkal szebbé tehetjük ezt az országot. Végezhetünk silány munkát
is, de ezzel magunknak okozunk kárt. Másnak sem építünk rossz minőségű
házat, de magunknak sem. A bölcs ember belátja ezt, az ostoba sajnos
nem. Az evangéliumi történetben Jézus egy bölcs emberről és egy
balgáról mond példabeszédet, amelyben az első személy előrelátó módon
biztos, szilárd alapot választ otthona, háza számára. A második személy
viszont nem gondol a jövőre, nem gondol az esetleges veszélyekre, ezért
megelégszik azzal, ami éppen adódik számára, homokra építi saját házát.
Kezdetben minden jónak tűnik, de az idő próbára teszi az építményeket,
a sziklára épült ház kiállja az idők viharait, de a homokra épült hamar
összedől.
A keresztény életre vonatkozóan Jézus példabeszédét úgy szokás
magyarázni, hogy a hívő emberek a krisztusi igazságra, mint biztos
alapra építik életüket, a nem hívők viszont ingatag talajt választanak
maguknak, amikor nem fogadják el az Úr tanítását, törvényeit és
vezetését. Az okosak nem csak arról vannak meggyőződve, hogy a hit és a
keresztény értékrend elfogadásával helyesen döntenek, hanem olykor azt
is képzelik magukról, hogy képesek meggyőzni a balgákat. A balgák
persze szintén meg vannak győződve saját igazukról, ezért nincs
szükségük arra, hogy meghallgassák mások véleményét, azt okoskodásnak
vagy kioktatásnak szokták minősíteni. Mindenesetre jó volna belátni,
hogy kár győzködni a másikat, a szavak úgysem fognak senkit meggyőzni,
majd meggyőzi őket talán a romba dőlt ház látványa.
A krisztusi igazság felismerésére és elfogadására a hit által azok
juthatnak el, akiknek Isten megérintette már a szívét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk! Az évszázadok során megtapasztalhattuk, hogy a világ,
amely sokszor nem a népek hazájának, hanem a nemzetek küzdőterének
tűnik, nem siet segítségünkre a bajban. Csak a magunk erejében,
tudásában, hősiességében és Istenhez szóló imáinkban bízhatunk. Hozzád
imádkozunk, hogy országunk vezetői Szent István király lelkületével
szolgálják hazánkat. Segíts, hogy magyar nemzetünk minden tagja a földi
haza építése közben az égi haza felé is törekedjen!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170820.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum