2011. március 26., szombat

[Evangelium] 2011-03-26

2011. március 26. – Szombat

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák
őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll
bűnösökkel, sőt eszik is velük" – mondták. Jézus erre a következő
példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához:
Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta
köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét,
és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta
vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség
támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy
ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket.
Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból
sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos
bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek,
atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak
béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához.
Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett,
nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: „Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy
fiadnak nevezz." Az atya odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a
legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a
lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és
vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és
megkerült." Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának,
és megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a
hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre
az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja
kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én
annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És
te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a
barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre
pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.
De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd
meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
Lk 15,1-3.11-32


Elmélkedés:
A nagyböjt egyik legmegindítóbb elbeszélését, a tékozló fiú és az
irgalmas atya történetét olvassuk az evangéliumban. A példázat
cselekményei a házhoz kötődnek. E házat hagyja el a fiatalabb fiú, ide
kívánkozik vissza, amikor mindenét elpazarolta, és ebbe az atyai házba
tér vissza. Neki mindig helye volt ebben a házban, akkor is, ha ez a
hely egy időre üres maradt. Az idősebb testvér, akinek szintén helye
van az atyai házban, a történet végén mégsem akar oda belépni, mert
talán azt gondolta, hogy az ő helyét akarja elfoglalni öccse, akit nem
is testvérének, hanem atyja fiának nevez. Vajon bement-e később a
házba? És én belépek-e az irgalmas Isten házába, ahol nekem is helyem
van?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus,
aki elestél az ember bűnének súlya alatt,
és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld,
add meg nekünk,
gyenge embereknek az erőt,
hogy hordozni tudjuk
mindennapi keresztünket,
és fölkeljünk eleséseinkből,
s elmondjuk a következő nemzedékeknek
üdvözítő hatalmad Evangéliumát.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 25., péntek

Elkészült az e-vangélium honlap

Kedves Zoltán!

Az e-vangélium lista újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen mától, az isteni Ige, Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepétől, elérhető a honlapunk is.
www.evangelium365.hu
Az e-mailes változat továbbra is a megszokott módon működik, nem kell senkinek újra feliratkoznia.
A honlap néhány újdonságot tartalmaz.
Mostantól akár hozzászólásokat is lehet fűzni az evangéliumhoz vagy az elmélkedéshez. Bízom benne, hogy a listatagok között elindul egy kis beszélgetés.
A korábbi  napok evangéliumait gyorsan és egyszerűen lehet keresni, olvasni.
A honlapra kerülnek mostantól az imakérések és a programok, amely részekbe bárki írhat.

Tekintsük mindannyian nagyböjti jócselekedetnek, hogy barátainknak és ismerőseinknek ajánljuk az e-vangéliumot!
Kérem, legyen ön is előmozdítója az e-vangelizációnak!

Szeretettel: István atya

--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2011-03-25

2011. március 25. – Péntek, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így
szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy
te minden asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz
kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll
le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz
az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod,
Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban
van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem
lehetetlen."
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem
szavaid szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38


Elmélkedés:
A mai napon Jézus születésének hírüladását ünnepeljük, azaz azt az
eseményt, amikor az angyal megjelenik Máriának Názáretben és meghozza
neki Isten üzenetét, hogy gyermeke fog születni. Mária először zavarba
jött, majd miután az angyal beavatta az isteni tervbe, hittel igent
mondott arra. Istennek minden emberrel, velünk is tervei vannak, de
ezek csak akkor valósulhatnak meg, ha meghajlunk akarata előtt és
engedelmeskedünk neki. Jézus édesanyjának alázata legyen számunkra
példa, aki önmagát egészen átadta Istennek. Az isteni kegyelemmel
együttműködve engedi, hogy Isten nagy dolgokat műveljen általa, olyan
dolgokat, amelyek az emberiség üdvösségét szolgálják. Törekedjünk Urunk
velünk kapcsolatos szándékainak megismerésére és elfogadására!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Én Uram, Keresztre feszített Jézus Krisztus, a boldogságos Szűz
Máriának Fia, tárd ki karjaidat és ölelj át engem, amint karjaid
kitártad a keresztfán, hogy az egész emberi nemet átkarold!
Én Uram, Keresztre feszített Jézus Krisztus, a boldogságos Szűz
Máriának Fia, nyisd meg szívemet és fogadd be az enyémet; hallgass meg
engem, ha legszentebb akaratodnak úgy tetszik.
Szent V. Piusz pápa

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Elkészült és már elérhető a napi evangélium honlapja:
www.evangelium365.hu
Néhány újdonság:
1. A napi evangéliumot naptár szerint lehet keresni.
2. Az evangéliumhoz lehet hozzászólásokat fűzni.
3. Ide kerültek az Imakérések és a Programajánló is.
4. Egyszerűbb a feliratkozás
5. Könnyen lehet ajánlati ismerősöknek az oldalt.
Bízom benne, hogy elindul a listatagok között egy kis eszmecsere.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 24., csütörtök

[Evangelium] 2011-03-24

2011. március 24. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak:
„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap
dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a
gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az
ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem
adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a
koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és
eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta
messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám!
Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva
hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam –
felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben,
Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te
pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék
tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne
tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra
–, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen
bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra
hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha
valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő
azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor
még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31


Elmélkedés:
Az evangélium szerinti gazdag embernek mindene megvolt, ami ezen a
világon boldoggá tehette, a szegény Lázárnak viszont csak a rosszból
jutott. Haláluk után fordul a kocka, a gazdag a pokol szenvedéseire
jut, Lázár pedig az örök boldogságra. A gazdag amiatt kapott büntetést,
mert vagyonából – bár lehetősége lett volna rá – nem segítette a
rászoruló embert. Isten azért adja nekünk a földön az anyagi javakat,
hogy azokat helyesen használjuk fel, s ennek része az is, hogy segítjük
a nálunk szegényebbeket.
A nagyböjti időben különösen is oda kell figyelnünk a rászorulók
megsegítésére, mert ez minden esetben az irgalmasság megnyilvánulása.
Az irgalmasság cselekedeteinek isteni parancsát jól ismerjük Jézus
Krisztustól. Isten nem fog nekünk ezen felül semmiféle rendkívüli jelet
küldeni. Ha a gazdagnak és öt testvérének a példáját követjük, nem lesz
helyünk az Isten országában, s emiatt csak magunkat hibáztathatjuk.
Legyen útitársunk a mások gondja iránti figyelmesség és a
segítségnyújtás további nagyböjti készületünk folyamán!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél,
akit érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak
feláldoztak. Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből
ömlöttél ki!
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
Canisius Szent Péter
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 23., szerda

[Evangelium] 2011-03-23

2011. március 23. - Szerda

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát
és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az
Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd
kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre
feszítik, de harmadnapra feltámad."
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak)
anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus
megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?" Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,)
hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a
másik pedig bal oldaladon." Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok,
hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet,
amelyet nekem ki kell innom?" „Készek vagyunk!" – felelték. Jézus erre
így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De
hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok
ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki
első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,17-28


Elmélkedés:
A kísértés, hogy ne Krisztus, hanem az ember legyen a középpontban, az
apostolokat sem kerülte el. Jézus immár harmadszor beszél nekik
szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, de ők mit sem törődnek
ezzel. Együttérzésük teljes hiányáról tanúskodik, hogy Jakab és János
dicsőséges trónra vágyakoznak, de a többiek is ugyanígy
gondolkozhattak, különben nem nehezteltek volna meg két társukra.
A mi vágyaink, ambícióink, elképzeléseink és terveink is sokszor
egészen hatalmasok. Vágyakozunk az elismerésre, a földi dicsőségre és
az üdvösségre, a mennyei jutalomra is. Ehhez azonban keresztút,
önfeláldozás, szolgálat vezet, melyet Krisztus tanítványának – a
Mestert követve – vállalnia kell.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!

________________________________
\
Aktuális:
„Tiéd a döntés – mondd ki bátran, ami a szíved mélyén van, és merjél
döntéseket hozni!" Ezzel a mottóval szervez 20–30 év közötti
egyedülálló fiatalok számára hétvégét a Házas Hétvége Mozgalom.
Bővebb információ:
http://www.magyarkurir.hu/node/34018
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 22., kedd

[Evangelium] 2011-03-22

2011. március 22. - Kedd

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
„Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos,
sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek
vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit
tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják
imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben
szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe.
Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy
rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat
mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek
vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok,
a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti
tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi
szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát
megalázza, azt felmagasztalják."
Mt 23,1-12


Elmélkedés:
Kortársainak hamis, kétszínű, a látszatra törekvő vallásosságát leplezi
le Jézus, aki az írástudók és farizeusok tanítását ugyan követendőnek
tartja, de cselekedeteiket nem, mert azok ellenkeznek szavaikkal.
Mindeközben nagyon kemény szavakat használ. De ugyanilyen
határozottsággal szól hozzánk is, ha engedünk a kétszínűség
kísértésének.
Sokan, amikor felfedezik magukban e kétszínűséget, elhatározzák, hogy
most aztán megmutatják Istennek, hogy tudnak igazán vallásosak lenni.
Istennek tetszően fogok imádkozni és részt venni a misén – mondják.
Vigyázat! Ezzel már megint az ember kerülhet a középpontba és nem
Krisztus! Az alázatos ember nem önmagát, hanem Krisztust teszi az első
helyre.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te
vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben
közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts,
hogy a békesség és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk
arra, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen
neked dicsőség és hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!
Jeruzsálemi Szent Cirill
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 21., hétfő

[Evangelium] 2011-03-21

2011. március 21. - Hétfő

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok,
amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött,
s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor
titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló
mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal
mérnek majd nektek is."
Lk 6,36-38


Elmélkedés:
Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas – tanítja Jézus.
Amikor az irgalmasságot gyakoroljuk embertársaink felé, annak az
Atyának a tettét utánozzuk, aki maga is irgalmas felénk. Az Atya
irgalmának egyik legfontosabb vonása a hűség. A tékozló fiú nem volt
hűséges az atyja iránti szeretetben, hanem megtagadta azt. Mindeközben
azonban az atya, akit végtelenül bántott fiának cselekedete, nem
tagadta meg fia iránti atyai érzelmét és nem vonta vissza jóságát,
hanem hűséges maradt szeretetéhez és irgalmához.
Az Atya irgalma nem pillanatnyi fellángolás vagy egyszeri cselekedet,
hanem folyamatos állapot, amely mindig kész a megbocsátásra. Amikor
Krisztus arra buzdít bennünket, hogy legyünk ugyanolyan irgalmasok,
mint a mi mennyei Atyánk, akkor azt is kéri tőlünk, hogy legyünk
hűségesek ehhez az irgalomhoz. Ne tagadjuk meg a megbocsátást senkitől!
Engedjük, hogy megérintsen bennünket az Atya irgalmas szeretete, hogy
rajtunk keresztül kiáradjon a világra!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Krisztus-keresés
Kiknek osztatik ki égi malaszt étke?
Lesd szavam, tanuld meg! Nem a tunya népre!
Nem kik városokban, mint a zsinagógán,
Nagy világi rangban pompáznak palotán.
Arra, Krisztus után ki jár pusztaságba!
Föl nem fuvalkodó lel majd Krisztusára!
Ilyenekhez Isten Igéje tisztán szól,
nem világról, kincsről: hanem Mennyországról.
Szent Ambrus
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 20., vasárnap

[Evangelium] 2011-03-20

2011. március 20. - Nagyböjt 2. vasárnapja

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek)
testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott
elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája
pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és
Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó
nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Még beszélt, amikor íme,
fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez
az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!" Ennek
hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus
odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és
ne féljetek!" Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust
egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se
szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!"
Mt 17,1-9


Elmélkedés:
A hegy gyönyörű
A világ legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Everest közelében több olyan
hegy is található, amelyek meghódítása komoly kihívást jelent még a
legfelkészültebb hegymászók számára is. Néhány évvel ezelőtt két,
mindenre elszánt orosz hegymászónak mások kudarcba fulladt
próbálkozásai után mégiscsak sikerült feljutnia az egyik ilyen
megmászhatatlannak tartott hegyre. Egyikük utólag így nyilatkozott az
út élményéről: „A hegy gyönyörű és meglepetésekkel teli. Az utolsó
szakaszon állóképességünk és akaratunk legvégső határáig jutottunk.
Most már jól vagyunk és élünk!"
Egy másik gyönyörű és meglepetésekkel teli hegycsúcsra hívja Jézus a
mai evangéliumban a három kiválasztott apostolt és minket is. Az élmény
felejthetetlen volt az apostolok számára, de mivel Jézus határozottan
megtiltotta nekik, ezért a hegyről leérvén nem nyilatkoztak senkinek a
fent szerzett tapasztalatukról. Pedig biztosan lett volna mit
mondaniuk, de ők megtartották a parancsot és Jézus feltámadásáig nem
beszéltek róla senkinek. Jézus színeváltozása az ő életének és
nyilvános működése időszakának egyik központi eseménye. Az egyházi év
során augusztus 6-án külön ünnepe van Urunk színeváltozásának, de
nagyböjt második vasárnapján is ezzel a történettel találkozunk mindig.
Mi a színeváltozás tartalma, lényege és mondanivalója számunkra most,
nagyböjtben?
Jézus színeváltozása azt jelenti, hogy még a feltámadása előtt emberi
testében megnyilvánult az ő isteni dicsősége, amelyet szemlélhettek,
megtapasztalhattak az apostolok. Az esemény tehát előrevetíti a
feltámadást, amelyben a maga teljességében ragyog majd fel Jézus isteni
dicsősége, de már nem földi, hanem megdicsőült, átváltozott, feltámadt
testében. A történet fontos eleme a mennyei Atya szózata, amely a mi
Urunk keresztségéhez hasonlóan most is tanúságtétel arról, hogy Jézus
az Atya szeretett Fia. Mind a keresztségkor, mind a színeváltozáskor a
mennyei Atya tanúságot tesz, de legfőképpen a halálból való
feltámasztásban, mint az Atya cselekedetében nyilvánul meg, hogy Jézust
Fiának tekinti.
A színeváltozás eseménye bepillantást engedett az apostoloknak a
Jézusra váró dicsőségbe. Ez az élmény, ez a tapasztalat erősíti meg
őket akkor, amikor mesterük szenvedését és halálát látják. Talán éppen
eme tapasztalat miatt él bennük a remény Jézus halála után is. Nem
zárult még le minden, Isten csodálatos meglepetéseket tartogat még
számukra, amely aztán a húsvéti feltámadáskor be is bizonyosodik. A
nagyböjti időszak kiszólít bennünket a hétköznapokból, a
megszokottságból, és új lelki élmények lehetőségét kínálja számunkra.
De nem elegendő, ha Jézus átváltozását szemléljük, nekünk is változnunk
kell. A lelki újjászületésnek két szakasza van. Az első annak
beismerése, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van Isten segítségére
ahhoz, hogy megszabaduljunk a bűntől. A második az isteni megváltás
elfogadása, befogadása. Ha a nagyböjti időszakot a bűnbánatra, a
bűnbevallásra a szentgyónásra használjuk, akkor a böjti időszak végén
jobban megértjük és elfogadhatjuk Jézus megváltó halálát. Jézus
halálának és feltámadásának titka összetartozik. Legyünk együtt vele a
szenvedés napjaiban, hogy feltámadásának is részesei lehessünk!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni
dicsőségedet. Mutasd meg most nekünk is, hogy életünk nehéz óráiban, a
szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a
kereszthordozáshoz. Mutasd meg számunkra, hogy milyen sors, milyen
dicsőség vár ránk a feltámadást követően, ha kitartunk veled a
szenvedésben. Segíts bennünket az üdvösség útján!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum