2008. augusztus 16., szombat

[Evangelium] 2008-08-16

2008. augusztus 16. - Szombat

Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék
fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt:
"Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám
jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!" Azzal rájuk tette kezét, majd
továbbindult.
Mt 19,13-15

Elmélkedés:

Ne akadályozzátok a gyermekeket, hogy hozzám jöjjenek - mondja Jézus a mai
evangéliumban. Azoknak a tanítványoknak szól ez a figyelmeztetés, akik a
kor szokásainak megfelelően cselekszenek, azaz nem engedik, hogy a
gyermekek a felnőttekkel együtt legyenek, esetleg zavarva őket. Ezeket a
gyermekeket feltételezhetően a szüleik viszik Jézushoz, áldást kérve
számukra.
Mivel sokszor úgy tűnik, hogy manapság a szülők nem engedik Jézushoz
közeledni a gyermekeket, ezért a figyelmeztetés nekik is szól. Azoknak
tehát, akik nem gondoskodnak arról, hogy gyermekük vasárnaponként részt
vegyen a szentmisén, mert esetleg ők maguk sem járnak el. Inkább pihenjen
a gyerek - mondják. Amúgy is nyári szünet van, minek misére járni ilyenkor
- hangoztatják. Igen, ők ilyenkor megakadályozzák saját gyermeküket, hogy
Jézushoz menjen.
Vajon én hányszor akadályozok másokat akarva vagy akaratlanul a Jézushoz
való közeledésben?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsőséged;
mert arra méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, éltető, szent,
égi titkaidban. Erősíts meg minket szentséged által, hogy egész nap
elmélkedjünk igazságaid felett. Alleluja!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 15., péntek

[Evangelium] 2008-08-15

2008. augusztus 15. - Péntek, Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

Sikeres út az égbe
Az embernek minden korban nagy vágya volt, hogy kiszakadjon a Föld
vonzáskörében, s legyőzve a gravitáció föld felé vonzó erejét eljusson a
magasságokba. Amikor a XX. század elején végre sikerült repülőgéppel a
magasba emelkedni, máris új cél lebegett az emberiség előtt: meghódítani a
végtelen világűrt, s itt aztán már tényleg nincs vége a további céloknak.
E véget nem érő sorban az egyik ilyen nagy vágy az volt, hogy ember legyen
a Holdon, ami Neil Armstrong, amerikai űrhajósnak sikerült
először1969-ben. Ha ember nem is, de ember által alkotott tárgy már három
évvel korábban, 1966-ban leszállt a Holdon. Ez volt a Luna 9 nevű szovjet
űrszonda. Az űrszonda sikeres holdra szállását tizenegy balszerencsés
kimenetelű kísérlet előzte meg. Volt olyan űrszonda, amelyik lezuhant, egy
másiknál irányítási hibák merültek fel és eltévesztve a célpontot eltűnt
az űrben, több másik pedig a fékezőrendszer hibája miatt becsapódott a
Hold felszínébe. Az űrtragédiáknak sajnos azóta sincs vége, gondoljunk
csak a Challenger űrrepülőgépre (1986.), amely nem sokkal a felszállás
után robbant fel 7 űrhajóssal a fedélzetén vagy a Columbia katasztrófájára
(2003.), amikor visszatérés közben darabokra hullott az űrjármű szintén
hét emberéletet követelve. A világűr meghódításában sikerek és kudarcok
egyaránt előfordulnak.

Szűz Mária mennybevételét ugyan semmiképpen sem nevezhetjük űrutazásnak,
de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy sikeres út volt a mennybe. Az ő esetében
nem voltak korábbi sikertelen próbálkozások, nem voltak céltévesztések, s
nem fordultak elő emberi hibák sem. A mindenható Isten az Istenanyát
megdicsőítette azzal, hogy "földi életpályája befejezte után testével,
lelkével felvette őt a mennyei dicsőségbe" - miként ezt XII. Piusz pápa az
Egyház több évszázados hitére épülve, az 1950. november 1-én kihirdetett,
Munificentissimus Deus (A legbőkezűbb Isten) kezdetű apostoli
rendelkezésében megfogalmazta.

Ma, Nagyboldogasszony napján, Szűz Mária mennybevételének ünnepén azzal a
szándékkal tekintünk Jézus anyjára, hogy életében szemügyre vegyük
mindazokat a lelki értékeket és kincseket, amelyek alkalmassá tették őt
arra, hogy sikeresen megérkezzen abba a mennyei dicsőségbe, amelyet Isten
minden ember számára készít, s amely nekünk is a legfőbb célunk. Az első
ilyen érték, hogy Mária egész életét Isten szolgálatába állította, és azt
tette, amit saját hivatásaként megismert: üdvösségünk szolgálatába lépett.
Milyen szép volna, ha mi is keresnénk, megtalálnánk, és mindig
teljesítenénk Istentől kapott hivatásunkat!

Másodszor azt érdemes kiemelnünk Mária lelki értékei közül, hogy milyen
bensőséges szeretettel kötődött fiához, Jézushoz. Több volt ez, mint az
édesanya szeretete gyermekei iránt. Benne volt ebben a szeretetben az
ember szeretetteljes alázata és engedelmessége Isten iránt. Ha mi is
mindennél és mindenkinél jobban szeretjük Jézust, egyenes utunk lesz az
égbe.

Harmadszor pedig talán érdemes rácsodálkoznunk arra, hogy Szűz Mária élete
sem volt könnyű, neki is meg kellett küzdeni az emberi élet minden
fájdalmával és gondjával. De ezeket a nehézségeket, kereszteket bölcsen
elfogadta és hordozta. Igen, bölcsen, mert fel kell ismernünk, hogy
keresztjeink hordozása is szükséges ahhoz, hogy az üdvösségre eljussunk.

Végezetül még egy gondolat: Mária mennybe felvételének mai ünnepe azt is
tanítja nekünk, hogy emberi életünk nincs véglegesen bezárva a születés és
a halál keretei közé, hanem mindannyian arra kaptunk meghívást Istentől,
hogy eljussunk hozzá a mennybe, az örök életre. Ezen hivatásunk sikeres
teljesítésében segítsen minket a mi égi édesanyánknak, a mennybe felvett
Boldogasszonynak égi pártfogása! Jussunk el mi is az égbe!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima a Szűzanyához
Könyörgünk Nagyhatalmú Szűz, pártfogónk és oltalmazónk,
Tengernyi sok bánat, baj és keserűség közepette
Emeld fel hatalmas szavadat isteni Fiad előtt,
Hogy akik köteles hűsséggel tisztelünk
És anyai szeretetednek örvendezünk,
Könyörgésed által itt a földön
Minden gonosztól megszabaduljunk,
A mennyekben pedig örökkévaló örömökbe jussunk,
Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik,
Most és mindörökkön örökké. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 14., csütörtök

[Evangelium] 2008-08-14

2008. augusztus 14. - Csütörtök

Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte,
és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki
száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.

Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek
és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt
hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat
elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd
szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy
haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének." Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte,
elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra.
Mt 18,21-19,1

Elmélkedés:

Péter apostol a megbocsátással kapcsolatban kérdezi Jézust, aki egy
példabeszéddel világítja meg, hogy miért fontos a megbocsátás. A
szolgákról szóló hasonlat azzal zárul, hogy nem számíthatunk Isten
irgalmára, ha mi nem vagyunk képesek megbocsátani embertársainknak. De ezt
a jézusi kijelentést nem szabad úgy értékelnünk, mintha a mi megbocsátásra
való készségünktől függne Isten megbocsátása, hiszen ő irgalmas e nélkül
is.
Jézusnak ezt a példabeszédét bizonyára sokan értelmeznék úgy a
legszívesebben, hogy csak akkor kell megbocsátanunk, ha valaki bocsánatot
kér. Még a vallásos emberek között is igen gyakran találkozni ezzel a
vélekedéssel. Pedig miként Isten is önmagában irgalmas, nekünk is
gyakorolnunk érdemes a megbocsátást, akkor is, ha valaki nem kér
kifejezetten elnézést tőlünk a hibájáért. Jó lenne eljutnunk a
megbocsátásnak, erre a magasabb szintjére.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Áldott legyen a buzgalom, mely Isten karjába vezet! Áldott legyen a
lemondás erről az egynéhány nyomorult dologról, amely ily magas
méltósághoz juttat! Gondoljátok csak meg, hogy ha egyszer az Úr karjain
hordoz benneteket, mit törődtök ti majd akkor azzal, ha az egész világ
kígyót-békát kiált reátok! Elég hatalmas Ő arra, hogy bárkivel szemben is
megvédelmezzen benneteket.
Nagy Szent Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 13., szerda

[Evangelium] 2008-08-13

2008. augusztus 13. - Szerda

Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: "Ha testvéred vétkezik
ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy
vagy két társat, hogy "kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a
dolgot". Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a hívek
közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben
is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony,
mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy
kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."
Mt 18,15-20

Elmélkedés:

Egy édesanya szomorúan panaszkodta nekem, hogy a férje nem tud bocsánatot
kérni. A férj jól tudja, hogy megbántja feleségét egy-egy cselekedetével
vagy rosszindulatú megjegyzésével, de sosem kér tőle bocsánatot. Egy
darabig aztán nem szólnak egymáshoz, s miután megnyugszanak, már újra
beszélnek egymással, mintha mi sem történt volna, de a bocsánatkérés
mindig elmarad. Ez az apró hiányosság, ez a talán gyermekkorban nem
megtanult magatartás bizony megmérgezi kettejük kapcsolatát, s ki tudja,
mi lesz a vége.
Jézus a békülékenységre, a testvéri szeretetre figyelmeztet minket az
evangéliumban. Próbáljuk személyesen vagy mások segítségét kérve megoldani
a nézeteltéréseket, s ne engedjük, hogy ezek rányomják bélyegüket
kapcsolatainkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy.
Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden
időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy
velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.
Kempis Tamás

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára még egy kép árverésével megpróbálkozunk. Festő:
Balaskóné Szkladányi Annamária. Címe: A hegyi beszéd. Méret: 70x100 cm.
Kikiáltási ár: 40 000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]Hegyi beszéd
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverés augusztus 19-én zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hegyibeszed.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 12., kedd

[Evangelium] 2008-08-12

2008. augusztus 12. - Kedd

A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: "Mit gondolsz,
ki a legnagyobb a mennyek országában?"
Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt:
"Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint
a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé
lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig
befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül!
Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.
Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, s egy elkóborol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyoldalon, és nem megy-e, hogy
megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony, mondom
nektek: Jobban örül annak, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen
így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek
közül."
Mt 18,1-5. 10. 12-14

Elmélkedés:

Gyermekkorom egyik legkedvesebb bibliai elbeszélése a kis Sámuel története
volt. Megható volt számomra, amikor hallotta az Úr hívó szavát, de még nem
ismerte fel. Gyermekként egy felnőttől kért tanácsot, hogy mit tegyen, ha
ismét szólítja az ismeretlen hang. Nagyon tetszett a története, pedig
akkor én még nem is gondoltam a papságra, talán csak a jó Isten. Igen,
Isten még egy gyermeket is megszólíthat, neki is szerepet adhat az
üdvtörténetben. Isten szeretettel fordul a gyermekekhez, akiket a
felnőttek sokszor lenéznek, lekezelnek. Isten gyermekek iránti szeretete
akkor érte el tetőpontját, amikor Gyermekként született meg e világra
Isten Fia, Jézus. Ő pedig felnőve is gyermekek barátja maradt,
figyelemmel, szeretettel fordult feléjük, s lelkületüket példaként
állította övéi elé. Vajon mennyire tudtam megőrizni az istengyermekség
lelkületét, amelyben részesültem keresztelésemkor?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Imádság munka előtt
Szentháromság egy Isten, buzdíts, erősíts, támogass kötelességeim
teljesítésében, hogy a munka, amelyet Nevedben megkezdek, a Boldogságos
Szűz és a mennyei Szentek közbenjárása által Istennek dicsőségére, nekem
és embertársaimnak pedig lelki üdvösségére váljék. A mi Urunk, Jézus
Krisztus által. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára még egy kép árverésével megpróbálkozunk. Festő:
Balaskóné Szkladányi Annamária. Címe: A hegyi beszéd. Méret: 70x100 cm.
Kikiáltási ár: 40 000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]Hegyi beszéd
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverés augusztus 19-én zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hegyibeszed.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 11., hétfő

[Evangelium] 2008-08-11

2008. augusztus 11. - Hétfő

Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak: "Az Emberfiát az
emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad." Erre a
tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők
Péterhez fordultak, és megkérdezték: "A ti Mesteretek nem fizet
templomadót?" - "De igen" - felelte. Amikor belépett a házba, Jézus
megelőzte őt kérdésével: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől
szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?" "Az idegenektől" -
felelte Péter. Erre Jézus így szólt: "A fiak tehát mentesek. De hogy meg
ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat,
amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját: találsz benne egy pénzdarabot.
Vedd ki és add oda nekik értem és érted!"
Mt 17,22-27

Elmélkedés:

Jézus szenvedésének második megjövendöléséről olvashatunk a mai
evangéliumban. Közelgő szenvedéséről és haláláról beszél tanítványainak,
akik megértik szavait, hiszen szomorúság tölti el őket ennek hallatán.
Ekkor azonban még nem tudhatják, hogy az ő sorsuk is ugyanolyan lesz, mint
Mesterüké. Nekik is szenvedniük kell amiatt, mert Jézushoz tartoznak.
Jézus önfeláldozó szeretete az apostolok és a tanítványok számára is példa
lesz, miként a mi számunkra is. Az örök életre való feltámadás számunkra
akkor válik valósággá, ha az életünk keresztjét Krisztussal hordozzuk.
Sokszor talán nem értjük keresztjeink értelmét, de ez ne kedvetlenítsen el
bennünket! Higgyük, hogy ezek által közelebb kerülhetünk az üdvösséghez!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy Téged követ, szolgál Neked újítva tisztaságát. Napkelte
hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez
a Nap ragyogjon benn örökre, hogy Érted égő tüzet sose veszt. Uram,
ragyogtasd ránk a Te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.
Szent Efrém

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (29.)
A számítógép előtt órákat eltöltve néha olyan érzésem támad, mintha magam
is gépiesen tennem papi feladataim. E gondolatokat a nyáron sikeresen
feledtettétek, hiszen minden héten meglátogat 2-3 személy vagy család,
akik éppen erre járnak vagy kifejezetten Zalalövőre jönnek látogatóba.
Nagyon köszönöm nektek ezeket a személyes találkozásokat, mert így tudom,
hogy az e-vangéliumi üzenetek nem számítógépekre érkeznek meg csupán,
hanem élő személyekhez, akiknek fontos a jó Isten üzenetének olvasása. E
hosszabb-rövidebb beszélgetések megerősítenek, hogy van értelme a
folytatásnak. A jövőben is mindenkit szeretettel várok.
A hét legnagyobb öröme szombaton ért, amikor felcsendült a karácsonyi
színdarab első dalainak dallama. Templomunk ifjúsági kórusának vezetője,
aki kiváló zeneszerzőnek bizonyul, egy vadonatúj karácsonyi darabot ír, s
a fiatalok elkezdték megtanulni az énekeket. Hétről hétre izgatottan várom
mostantól az új dalokat. Talán egyesek azt gondolhatják, hogy túl korai
már most készülni a karácsonyra. Szerintem nem korai, de ennek oka most
még maradjon titok, hogy meglepetés legyen.
Miközben a korábbi héten imatáborban voltam a gyerekekkel, a plébánia
emeletén befejeződtek a felújítási munkálatok. Az imatáborból éppen
Zalalövőre kerülésen első évfordulóján hazatérve körbejártam az emeletet,
olyan érzésem volt kissé, mintha ezt már átéltem volna egy éve. Ez a
dezsavű érzés azért támadt bennem, mert minden teljesen üres, csak a falak
állnak. De csak eddig tartott az érzés, mert azért elég nagy a különbség a
tavalyihoz képest. Újak az ablakok és az ajtók, a fűtés-, a víz-, és a
villanyhálózat. A falak végre fehérek és van normális fürdőszoba. A
különbség több mint látványos. Berendezésre és bútorzatra pillanatnyilag
még nem futja, mert az földszinten kellene folytatni a munkát, ha az
anyagiak megengednék. Kissé dilemmáztam, hogy mivel is folytassuk, de
eldöntöttem, hogy inkább az építés fejeződjön be, aztán apránként majd
meglesz a berendezés is. Hálás köszönetem mindenkinek, aki adományával
eddig segítette plébániánkat!
A héten a püspök úr is megtekintette az építkezés állását, s elégedett
volt az eddig elvégzettekkel. Ő is a folytatásra bíztatott, néhány dolgot
átterveztetett, de több támogatást sajnos már nem tud adni. Majd a jó
Isten ad további jószándékú adakozókat, hogy ne kelljen félbehagynunk
mindent.
Egy szó mint száz: szombaton első alkalommal alhattam új szobámban.
Kellemesen furcsa érzés volt. Nem mondhatom, hogy üres a szoba, hiszen van
benne 1 szekrény, 1 ágy, 1 könyvespolc, 1 íróasztal és székből pontosan 3.
Ennél nem is kell most több.
A legutóbbi adománygyűjtő akció keretében Patty István és Kis Andrea
nyerték meg a két ajándék festményt. Köszönöm nekik, és mindenkinek a
támogatást, különösen azoknak, akinek e-mail cím hiányában nem tudtam
közvetlenül megköszönni!
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. augusztus 10., vasárnap

[Evangelium] 2008-08-10

2008. augusztus 10. - Évközi 19. vasárnap

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus
mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a
tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az
embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett,
s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira
eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt.
Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén
járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben
felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: "Bátorság! Én vagyok!
Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: "Uram, ha te vagy az, parancsold
meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta: "Jöjj!" Péter ki is szállt
a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán
megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: "Ments meg, Uram!" Jézus
nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: "Te
kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Mikor beszálltak a bárkába, a szél
elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: "Te
valóban az Isten Fia vagy!"
Mt 14,22-33

Elmélkedés:

Bátorság! Én vagyok!
Az elmúlt vasárnap evangéliuma a csodálatos kenyérszaporításról szólt. A
történet azért jelentős, mert a kenyerek megsokasításával Jézus mintegy
jelezte, hogy ő valóban Isten. Az újszövetség örömhírének hirdetőjeként
megismételte az ószövetségi idők manna-csodáját. Jézus vízen járása,
amelyet a mai evangéliumban hallottunk ennek az eseménynek a folytatása és
jelentősége is abban áll elsősorban, hogy szintén Jézus istenségét
bizonyítja. Ennek a természeti csodának ugyanis önmagában nem sok értelme
és haszna volna. A betegek meggyógyításakor például a csodának amellett,
hogy visszaadja valakinek a testi egészséget, hit ébred abban, aki
részesül benne, valamint a szemlélőkben is. A kenyérszaporításkor pedig az
éhező nép élvezi a csoda hasznát, azt, hogy Jézus jóllakatja őket. Vagy
idézhetjük még talán a kánai menyegző csodáját is, a víz borrá
változtatását, amikor szintén valami hiányzik az emberek öröméhez és Jézus
megadja azt. De mi értelme volna a vízen járásnak önmagában? Ez a csoda
tehát szintén Jézus istenségét igazolja.

Ezt támasztja alá az elbeszélés két kulcsmondata: Az egyik, amikor Jézus a
rettegő apostolokhoz közeledve azt mondja, hogy "Én vagyok." E kijelentés
emlékeztet minket arra, amikor a Mindenható Isten megjelent Mózesnek az
égő csipkebokorban és a próféta kérdésére így nevezte magát: "Én vagyok
az, Aki vagyok" (Kiv 3,14). Jézus tehát osztozik az Isten dicsőségében és
ugyanúgy nevezi magát, mint Isten.
A másik kulcsmondat pedig az elbeszélés végén hangzik el a tanítványok
szájából: "Te valóban az Isten Fia vagy!" (Mt 14,33). Máté evangélista
tehát úgy zárja le a vízen járás történetét, mintha csak egyenesen az lett
volna a szándéka a leírással, hogy a jelenlévők szájába adja a hitvallást,
amely szerint Jézus Isten. Mind a kenyérszaporítás csodája, mind pedig a
vízen járás csodája Jézus istenségéről ad bizonyságot számunkra. Ha ezt a
hitvallást magunkénak valljuk, mi is megtapasztalhatjuk Jézus segítségét,
meghallhatjuk bátorító szavát, amikor veszélyben vagyunk vagy éppen
"ellenszél" miatt nem tudunk előbbre jutni.

Az egyik hittanos kislány, akit az egyszerűség kedvéért most nevezzünk
Eszternek, az egyik korábbi nyáron Horvátországban nyaralt családjával.
Hazatérve lelkesen mesélte el élményeit, amelyek közül a legemlékezetesebb
az volt számára, amikor hajóval utaztak át egy szigetre. A víz nagyon
nyugodt volt, amikor elindultak, s úgy tűnt, hogy igen kellemes
kirándulásnak néznek elébe. Gyönyörködtek a végtelen tengerben, lassan
szinte már eltűnt szemük elől a part, ahonnan elindultak, de még nem
látták úti céljukat, a szigetet, amikoris hirtelen feltámadt a szél és
nagy tengeri viharba kerültek. A hatalmas hajó egészen kicsinek tűnt a még
hatalmasabb hullámok között. Az utasok félelme egészen természetes volt
ebben a helyzet, de még a hajó személyzete is megijedt, mert ők sem
gyakran kerülnek ilyen nagy viharba. A kis Eszter ösztönösen imádkozni
kezdett, mint minden nehéz helyzetben. A vihar aztán az imának és a
természet rendjének köszönhetően egy idő után csillapodni kezdett, s mire
megérkeztek a szigetre, már újból gyönyörű volt az idő.

Ha tengeri viharba nem is kerültünk még, sokszor úgy vagyunk életünkkel,
mint akik kihajózunk az ismeretlen tengerre. Ilyenkor rögtön
megtapasztaljuk, hogy mennyire sebezhetőek és kiszolgáltatottak vagyunk,
főként akkor, ha nem érezzük a mi Urunk közelségét. Félelmeinket az Ő
közeledése oszlatja el. Isteni hatalmát és nagyságát felismerve bátorság
tölt el minket, hogy életünk legnehezebb helyzeteiben is helyt tudjunk
állni. Ismerjük fel mindig a lelkünket megmentő, hitünket növelő,
bátorságot adó és nyugtalan, kereső szívünket lecsendesítő Jézust!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus Krisztusom, az örök Atyának Fia, Uram és királyom! Mit hagytál te a
világra, tieidre, mit örökölhettünk tőled? Mit mondhattál mást a magadénak
a szenvedésen, gyötrelmeken és szégyenen kívül, a kereszten kívül, melyen
kínlódva fejezted be életed?
Ha igazi gyermekeid akarunk lenni, Uram, ha örökségünkről nem akarunk
lemondani, akkor vállalnunk kell a szenvedést nekünk is, s nem szabad
elmenekülnünk elole!
Avilai Szent Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum