2009. június 20., szombat

[Evangelium] 2009-06-20

2009. június 20. - Szombat, A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor
Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az
ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban
Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a
hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni
kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak
Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban,
amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak
hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei
meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: "Gyermekem, miért
tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged." Ő azt
felelte: "Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell
lennem?" Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük
Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte
szívében.
Lk 2,41-51

Elmélkedés:

II. János pápa előszeretettel és nagyon bátran használta Szűz Máriára azt
a kifejezést, hogy ő a papok édesanyja. Természetesen Jézus minden
tanítványa úgy tekinthet őrá, mint mennyei édesanyjára, de ez még inkább
elmondhatják a papok, akik az Üdvözítő szolgálatára szentelik magukat. A
papok az isteni szeretet nagyságát megtapasztalva mondanak igent a
legszentebb hivatásra és Szűz Mária szeretetét is megtapasztalva végzik
szolgálatukat. Példaképe ő minden papnak, hiszen az isteni akaratra
igennel válaszolt, s ennek révén az üdvösség szolgálóleánya lett. A papok
szintén elfogadják Isten rájuk vonatkozó tervét, hogy az emberek
megszentelésén munkálkodhassanak, hozzájárulva ezzel a megváltás művéhez.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szűz Mária, a papok Édesanyja, vezess sok jó ifjút a papi és szerzetesi
életre. Segítsd meg és szenteld meg mindazokat, akik papságra készülnek.
Töltsd el minden pap szívét egyre növekvő életszentséggel, az elhunyt
papok lelkének pedig add meg az örök nyugodalmat. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 19., péntek

[Evangelium] 2009-06-19

2009. június 19. - Péntek, Jézus szentséges szíve

Abban az időben: Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet
a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha
megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és
szomszédait, és azt mondja nekik: Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett juhomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben
egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége
megtérésre."
Lk 15,3-7

Elmélkedés:

Az idei esztendőben Jézus szíve ünnepének különlegességét az adja, hogy e
napon nyitja meg XVI. Benedek pápa a Papok évét. Jézus szíve ünnepe
egyébként már évek óta a papok megszentelődésének a napja, amely nap arra
emlékeztet minket, papokat, hogy életünk mindennapi megszentelésével
szolgáljuk Isten és az ő népét, utánozva azt az irgalmas isteni
szeretetet, amellyel a mi Urunk az elveszettek után indul. Ez a nap a
papok számára azért volt eddig is fontos, mert újra elkötelezhettük
magunkat az isteni szeretet mellett. A papok éve során azonban
kiszélesedik a papság ügye, hiszen ebben az esztendőben minden hívőnek
szívügyének kell tekintenie a papok sorsát, a papi hivatások ügyét.
Hivatásomért, életem megszenteléséért és vagyok a felelős és ez elmondható
minden papról. De sokat segíthet és komoly lelki támaszt jelent a hívek
imája.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te
papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy
szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük
hűségesen tükrözze a te életedet.
Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az
embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk
kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 18., csütörtök

[Evangelium] 2009-06-18

2009. június 18. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

Isten, akit a Jézus által tanított imádságban Atyánknak szólíthatunk
valóban jó atyaként viseltetik irántunk. Atyai szívének aggodalmával és
szeretetével tekint emberi életünkre. Atyai jóságát mindenki megérezheti,
jók és rosszak, hűségesek és hűtlenek, erős lelkűek és kicsinyhitűek, a
bátor tanúságtevők és félénkek egyaránt. Bűneinkkel bármennyire is
eltávolodunk az ő biztonságot nyújtó házától, mindig hazavár minket,
készen arra, hogy megbocsásson. Törvényeit sokszor talán szigorúnak
tartjuk, de ha engedelmeskedünk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy ezek mind
a mi javunkat, a mi üdvösségünket szolgálják.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban.
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen
Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak
és Békességnek.
Szent-Györgyi Albert

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Annak érdekében, hogy az imakérések könnyen célba érjenek, plébániánk
honlapján (http://zalalovo.plebania.hu) külön oldalt készítettünk, amely
az Üzenetek/Imakérés lapon található. Az oldalnak kettős célja van.
Egyrészt bárki felírhatja ide saját kérését, amely azonnal meg is jelenik.
Másrészt mindenki ezen az oldalon találhatja azokat a szándékokat,
amelyekre kérem imáitokat.
A honlapon megtalálható a feliratkozási lehetőség is az e-vangélium
listára. Ha barátaitok fel szeretnének iratkozni, ide irányíthatjátok
őket. Köszönöm, hogy terjesztitek Jézus örömhírét!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 17., szerda

[Evangelium] 2009-06-17

2009. június 17. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6. 16-18

Elmélkedés:

A jócselekedetek gyakorlása, az adakozás, a böjtölés és az imádkozás olyan
vallási cselekedetek, amelyekkel Istennek szeretnénk a kedvében járni.
Ennek következtében helyes gyakorlásuktól messze távol áll mindaz, ami
bármilyen módon is az emberek dicséretét kívánja kiváltani. Természetesen
mások számára is látható tettek ezek, de nem az a céljuk, hogy emberi
elismerést kapjon, aki teszi. A jócselekedeteket nem a földi előnyökért
vagy hírnévért, de nem is az isteni jutalomért tesszük. A farizeusok
nagy-nagy tévedése éppen az volt, hogy azt gondolták, hogy olyan mértékben
számíthat mindenki az isteni jutalomra, amennyire megtartja a szabályokat
és gyakorolja a jót. A keresztény ember azért teszi a jót, mert ezzel
akarja kifejezni a Jézus iránti hűségét és szeretetét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Öröm töltött el, amikor ezt mondták nekem: az Úr házába megyünk. Uram, a
Te kegyelmed bőségéből lépek házadba, és szent templomodban a Te
félelmedben leborulok. Uram, vezess engem igazságodban, ellenségeim miatt
irányítsd Tefeléd utamat; hogy minden kísértést elkerülve dicsőíthesselek
Téged, az egy Istenséget, az Atyát és Fiút és Szentlelket, most és
mindenkor és mindörökkön örökké.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Sokak kérdésére válaszolom, hogy igen, tegnap volt pappá szentelésem 15.
évfordulója. Köszönöm imáitokat és ebből az alkalomból küldött
jókívánságaitokat.
Tegnapra elkészült plébániánk honlapja. Erről még majd írok bővebben. Itt
megtekinthető: http://zalalovo.plebania.hu
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 16., kedd

[Evangelium] 2009-06-16

2009. június 16. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt
mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a
bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg
ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium tanulsága szerint a szeretet segíti az igazságosság
elvét a helyes irányba. De vajon meddig megy el ez a szeretet? Van-e
határa? A mai evangéliumi részlet erre ad választ. Jézus az ószövetségi
törvényt idézi a szeretettel kapcsolatban, amely a felebarátra és a
jóakaróra terjed ki. A törvény szerint azonban nem kellett szeretni az
ellenséget, sőt őt gyűlölni is szabadott. Ez végeredményben legfeljebb a
puszta igazságosságnak felel meg, de semmiképpen sem annak az isteni
szeretetnek, amelyre Jézus bátorít minket. Az általa javasolt szeretet nem
áll meg a felebarátnál, hanem jóval tovább megy. Az ellenfelet,
rosszakarót is szeretnünk kell, hogy ne az emberei könyörtelenség, hanem
az Istentől tanult irgalmasság győzhessen.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Látom, Uram, hogy jobban nem vesz körül egy alattomos ellenség sem, mint a
hatalmas önszeretet, melynek igája alatt az eszem használata óta
sóhajtozom, és az érzéki bűnök terhe, súlya. De mire való a bűnök
összehasonlítása! Mind egyenlő volt, mert legkisebbikük is sokkal többet
nyomott, mint szeretetem súlya. Adj, Uram, nekem könnyeket, hogy
megsirassam őket, érzem ugyanis, hogy még nem bántam meg eddig eléggé. Óh,
végtelen a Te jóságod bűneimmel szemben, Uram! Felteszem magamban, hogy a
Te támogató kegyelmeddel életemnek minden napján megbánom őket.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 15., hétfő

[Evangelium] 2009-06-15

2009. június 15. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

Milyen elvek, milyen életet irányító szabályok húzódnak meg Jézus azon
mondásainak hátterében, amelyek a mai evangéliumban szerepelnek? Az
ószövetségi törvény inkább az igazságosságra teszi a hangsúlyt, s ennek
következtében megengedi akár az erőszakot is azokkal szemben, akik
erőszakot gyakorolnak. Ez visszaélésre ad okot, mert az emberi
igazságosság bizony sokszor egészen messze áll az isteni igazságosságtól.
Emberként ugyanis önmagában nézzük az igazságosság elvét. Istennél azonban
az igazságosság megvalósulása nem szakítható el az irgalmasságtól és a
szeretettől, sőt ez utóbbiak fontosabbak. Jézus azt szeretné, ha
tanítványaiként nem a másik megbüntetésén törnénk a fejünket, még ha az az
igazságosság elve szerint jogos is volna, hanem előbbre valónak
tekintenénk a szeretetet és a megbocsátást.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 14., vasárnap

[Evangelium] 2009-06-14

2009. június 14. - Úrnapja, Jézus szent teste és vére

A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt
feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): "Mit akarsz, hová menjünk,
hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?" Erre elküldte két
tanítványát ezekkel a szavakkal: "Menjetek a városba. Találkoztok ott egy
emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott
mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás,
ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd
nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek
el nekünk." A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak,
ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben
kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta
nekik: "Vegyétek, ez az én testem." Majd fogta a kelyhet, hálát adott,
odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: "Ez az
én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek:
nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom
az Isten országában." Ezután zsoltárt énekelve kimentek az
Olajfák-hegyére.
Mk 14,12-16. 22-26

Elmélkedés:

Gyógymód a lelki alultápláltságra
Bár a jóléti társadalmakban kevésbé tapasztalható, az alultápláltság a
világ jelentős részén jelent komoly problémát. Időről időre megdöbbentő
adatok kerülnek napvilágra arról, hogy a világ szegényebb országaiban hány
millió ember, köztük rengeteg gyermek éhezik nap mint nap, mert nincs
ennivalójuk. A televízióban bemutatott képsorok a csontig lesoványodott
gyermekekről szinte hihetetlennek tűnnek számunkra. Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata 1948-ban hiába mondta ki, hogy minden embernek joga
van a táplálkozáshoz, még napjainkban is sajnos az alultápláltság az oka a
gyermekhalálozások felének. Egy 2 évvel ezelőtti felmérés szerint
Magyarországon 200 ezer ember, köztük legalább 20 ezer gyermek éhezik, bár
feltehetően azóta még ennél is többen kerültek az éhezők közé. Az
alultáplált emberek lefogynak, fáradékonyabbá válnak, elvesztik erejüket,
gyengül szervezetük védekező képessége. Az elégtelen táplálkozás gyermekek
esetében visszaveti fejlődésüket, s nem ritkán halálhoz vezet náluk vagy
akár a felnőtteknél is. Az éhezés ellen a megoldás legalábbis szavakban
egyszerűnek tűnik: rendszeresen kell táplálkozni, gondoskodni kell az
energia- és tápanyagbevitelről. De mit lehet tenni, ha valaki valóban
szegény? Egy ötgyermekes anyuka mondta panaszkodva nem olyan régen, hogy a
hónap elején még három kiló kenyeret eszik meg a család naponta, de a
hónap végére már csak másfél kilót tudnak megvenni, mert nincs többre
pénzük.

Hosszasan beszélhetnék még az éhezés okairól és következményeiről, de nem
teszem, mert a testi alultápláltságról szeretnék inkább áttérni a lelki
alultápláltságra. Sok keresztény ember nem is veszi észre, hogy milyen
súlyos következményei vannak annak, ha nem táplálja lelkét, s nem él a
szentáldozás lehetőségével. A szentmisében nem azért válik jelenvalóvá
Jézus áldozata, hogy mi annak külső szemlélői legyünk csupán, hanem azért,
hogy létrejöjjön a lelki kapcsolatunk Jézussal. Az elmúlt vasárnap,
Szentháromság vasárnapján többek között arról elmélkedtünk, hogy a
keresztség révén kapcsolódunk bele az isteni életbe. Ma, Úrnapján, az
Oltáriszentséget ünnepeljük, azaz azt a szentséget, amely révén az
Istennel való életünk állandóan megújul. A keresztségben Isten magához
ölel minket és ez folytatódik valahányszor szentáldozáshoz járulunk. Az
áldozás esetében ugyanis egyrészt mi vesszük magunkhoz Krisztus testét,
másrészt ő is magához vesz, magához ölel, magához emel minket. Ha egy
kicsit is belelátunk az Egyház életének mélységébe és titkába, akkor
felfedezhetjük, hogy az Egyház közössége mindig a Krisztus testével való
egységből és a Krisztus testével való táplálkozásból meríti az erőt ahhoz,
hogy az Úrtól kapott küldetését teljesíteni tudja a világban. Ehhez
hasonlóan elmondhatjuk azt is, hogy a keresztény ember is akkor tud
hivatásához és a keresztségben kapott isteni kegyelemhez méltóan élni, ha
szorosan őrzi ezt az egységet és táplálkozik az Úr testével, mint lelki
eledellel. Ne legyünk lelkileg alultáplált emberek! A lelki alultápláltság
tünetei hasonlóak a testihez. Meggyengül a lelkünk, elfogy a lelki erőnk,
a bűn elleni védekezőképességünk elveszti erejét, visszavet minket a lelki
fejlődésben, s végül lelki halálhoz vezethet. Ne legyünk lelkileg
alultáplált emberek! Éljünk a lelki táplálkozás és fejlődés azon
lehetőségével, amelyet Jézus mindannyiunk számára felkínál a szentmisében
és a szentáldozásban!

A testi éhezésnek számos okozója lehet a világban. Körülmények, amelyeken
talán mi nem tudunk segíteni, s csak világméretű összefogással lehetne
megszüntetni őket. A lelki éhezésnek azonban egyetlen oka van: mi magunk.
Itt nem hibáztathatunk senki mást, ha egyszer mi magunk nem élünk a
lehetőséggel, a szentáldozással, amely nem elérhetetlen távolságban van
tőlünk, hanem itt van közöttünk. Jézus jelenvalóvá válik köztünk, hogy
önmagával táplálja lelkünket és megossza velünk életét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk.
És minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát,
számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet,
ahol szolgálnom kell.
Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes,
hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek,
Uram!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum