2011. május 7., szombat

[Evangelium] 2011-05-07

2011. május 7. - Szombat

A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai
lementek a tóra. Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon át
Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett de Jézus még mindig nem volt
velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. Huszonöt-harminc stádiumnyit
(mintegy öt kilométert) eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen
járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította
őket: „Én vagyok, ne féljetek!" Fel akarták venni a bárkába, de a bárka
abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak.
Jn 6,16-21


Elmélkedés:
Jézus közeledik a bárkában evező apostolokhoz, akik nagyon megijednek –
olvastuk az evangéliumban. Természetesen nem Jézustól ijedtek meg,
hanem attól, hogy a vízen jár. Jézus néha az emberek számára különleges
dolgokat tesz. A kánai menyegzőn a vizet borrá változtatja, parancsol a
természet erőinek, lecsendesíti a vihart, meggyógyítja a betegeket,
feltámasztja a halottakat. Csodái azt mutatják, hogy isteni hatalommal
rendelkezik, mert ő az Isten Fia. Nem kell megijednünk sosem ettől a
hatalomtól és erőtől és nincs okunk félelemre, amikor Jézus közeledik
hozzánk. Ha engedjük, hogy hozzánk jöjjön, velünk és bennük éljen,
biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba haladunk és éppen ott fogunk
partot érni, ahová tartunk. De mi az úti célunk? Elfogadjuk-e Jézus
irányítását? Régen a vitorlás hajókon egy matróz mindig fent volt az
árbockosárban, ahonnan a legmesszebb el lehetett látni, s ha
szárazföldet látott a távolban, ezt kiáltotta: „Föld, szárazföld!" A mi
hajónkat Jézus kormányozza az üdvösség felé. S mi végső célunkhoz
közeledve majd ezt kiáltjuk: „Menny, mennyország!"
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd
legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek,
megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt
ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet
vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 6., péntek

[Evangelium] 2011-05-06

2011. május 6. - Péntek

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis
Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a
csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy
hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók
ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön
feléje, így szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit
enniük?" Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta,
hogy mit fog tenni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy
mindenki kapjon valami keveset" – felelte Fülöp. Az egyik tanítvány,
András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt
kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?" Jézus meghagyta:
„Telepítsétek le az embereket!" Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek
hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig
vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett
embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor
pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot,
hogy semmi se vesszen kárba." Összeszedték, s tizenkét kosarat
töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik
ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus
végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön."
Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni,
hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen
egyedül.
Jn 6,1-15


Elmélkedés:
A csodálatos kenyérszaporítás a Tibériás-tónál történik. Jézus kenyeret
és halat ad az összegyűlt népnek. Feltámadása után ugyanezen a helyen
történik a csodálatos halfogás (Jn 21,1-14). Amikor a halászó apostolok
kiérnek a partra, Jézus hallal és kenyérrel fogadja őket.
Mindkét csoda esetében az isteni cselekedet mellett észrevehetjük az
emberi közreműködést is, hiszen a fiú által hozott öt kenyeret és két
halat sokasítja meg Jézus illetve az apostoloknak ki kell vetniük a
hálót, tehát dolgozniuk kell, hogy a csoda megtörténhessen.
A feltámadt Jézus arra kér minket, hogy parancsának engedelmeskedve
vessük ki mi is a hálót, az igehirdetés hálóját, hogy a feltámadás
örömhíre minél több emberhez eljusson. Ahogyan az apostolok egész
éjszaka hiába halásztak, ugyanígy az emberhalászat munkája és e
területen végzett minden erőfeszítésünk eredménytelen lenne Jézus
jelenléte és segítsége nélkül.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 5., csütörtök

e-vangélium gyerekeknek

Kedves Barátaim az e-vangélium listán!

 

Örömmel számolok be arról, hogy a gyermekeknek szánt Élő Kenyér újság sikeresen elindult, s a napokban már a harmadik szám jelenik meg.
A gyerekek örömmel viszik a kis újságot a misére vasárnaponként, mert sokkal könnyebb követniük a történéseket. Gyakorlatilag minden oldalon színes képek vannak, továbbá tartalmaz képregényt és játékos feladatokat. Szülők, hitoktatók, plébánosok jelzik az ország különböző részeiből, hogy milyen nagy segítség számunkra.
Elmúlt az az idő, hogy csak siránkozunk, mert esetleg a gyerekek nem szeretnek misére jönni. Most itt a lehetőség, hogy változtassunk ezen. Igen, ez egy lehetőség, hogy elmondjuk nekik Jézus örömhírét, tanítását, azaz az evangéliumot.

Elkezdődött az Élő Kenyér internetes játék. Érdemes beszállni bármikor, mert minden héten vannak nyeremények. A részvétel ingyenes.

Örülök annak, hogy egyre többen rendelik meg, mert fontosnak tartják gyermekük, unokájuk vallásos nevelését, s ehhez most egy alkalmas eszközt találtak.
Segítsétek ti is ezt a gyermekekért végzett szolgálatot! Adjuk a gyerekek kezébe az Élő Kenyeret! Rendelési információk az alábbiakban.
Szeretettel: István atya

Az Élő Kenyér újság és játék honlapja:
http://www.elokenyer.hu

Információk:
Egy szám ára: 320 Ft + 200 Ft postaköltség Magyarországra.
1 példány előfizetése 1 évre: 3600 Ft (300 Ft/db) + 2400 Ft postaköltség = 6000 Ft.
1 példány előfizetése 2011. június-december: 2100 Ft (300 Ft/db) + 1400 Ft postaköltség = 3500 Ft.
2-19 példány esetén a postaköltség 150 Ft példányonként.
Plébániák és nagyobb közösségek 20 példány felett 1 évre 3600 Ft áron kapják és a postaköltséget átvállaljuk.
20 példánytól 2011. június-decemberig a 7 szám 2100 Ft és a postaköltséget átvállaljuk.

Megrendelőlap a honlapról letölthető.
Vagy a következő adatokat kell elküldeni a zalalovo@gmail.com címre:
Megrendelő neve:
Címe:
Darabszám:
Fizetés módja: utalás vagy csekk
--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2011-05-05

2011. május 5. – Csütörtök

Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki
fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi
dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról
tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki
sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy
az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten
nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az
ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig
nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten
büntetése sújtja."
Jn 3,31-36


Elmélkedés:
A Nikodémussal folytatott párbeszédet és Keresztelő János
tanúságtételét zárja le a mai rész János evangéliumában, amelynek
érdekessége az örök életet elnyerő hívők és az isteni ítélet alá eső
nemhívők közötti megosztottság. Bár mindenkinek lehetősége van arra,
hogy megértse a Szentlelket és elfogadja Krisztust az Isten Fiának,
mégis egyesek elutasítják a mennyei Atya küldöttét, Jézust.
A hívők számára érthetetlen a nemhívők viselkedése, de valószínűleg
fordítva is ugyanígy van. A „földies" és a „mennyei" gondolkodás és
viselkedés közti ellentmondás kibékíthetetlennek tűnik. Az aratásig
ugyanis együtt kell nőnie a konkolynak is a búzával, az ítélet csak
később jön el. Mi persze sokszor türelmetlenkedünk, azonnali
igazságszolgáltatást szeretnénk, hogy minél előbb napvilágra kerüljön
az igazság. Isten másképp sokszor másképp tervez, s megengedi a
pillanatnyi rosszat is egy későbbi nagyobb jó érdekében.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 4., szerda

[Evangelium] 2011-05-04

2011. május 4. - Szerda

Abban az időben így tanított Jézus: „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje
a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem
esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem
hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba
jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot,
mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli
a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra
kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra
megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe."
Jn 3,16-21


Elmélkedés:
Az Újszövetség egyik legcsodálatosabb mondatát olvastuk a mai
evangéliumban: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az
emberiség megváltásának a forrása az Isten emberek iránti szeretete. A
megváltás művében minden értünk, a mi üdvösségünkért történt. Erről a
szeretetről tanított Jézus, erről tett tanúbizonyságot halálával, és
ezzel az irgalmas szeretettel találkozunk majd halálunk után.
De lehet-e keresztény életet élni úgy, hogy ez az igazság valakinek
„nem esik le"? Biztosan meg lehet engedelmesen tartani Isten
törvényeit, és be lehet látni azok értékét e nélkül is. De mennyivel
felszabadítóbb és boldogabb érzés, ha felfedezzük ezt a szeretetet, és
rácsodálkozunk a végtelen irgalomra. A felfedezéstől kezdve állandóan
arra törekszünk, hogy viszonozzuk ezt a szeretetet. Neked leesett már?
Ha nem, indulj, és legyél felfedező!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amint tebenned bíztunk!
Áldott vagy te, Urunk, taníts meg minket a te igazságaidra!
Áldott vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra!
Áldott vagy te, Szent, világosíts meg minket a te igazságaiddal!
Uram, a te kegyelmed örök, kezeid munkáit meg ne vesd!
Téged illet a dicséret, téged illet az ének.
Téged illet a dicsőség, Atya, és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor
és örökkön-örökké.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 3., kedd

[Evangelium] 2011-05-03

2011. május 3. – Kedd, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha
ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek
őt, és látjátok." Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát,
és ez elég nekünk." Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek
vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát
is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán,
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket
hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám
cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és
az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket
fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet
azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az
Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, Ha
pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,6-14


Elmélkedés:
Szent János evangéliumának 12. fejezetében arról olvashatunk, hogy
görög zarándokok érkeznek Jeruzsálembe, akik ezzel a kéréssel fordulnak
Fülöp apostolhoz: „Látni szeretnénk Jézust" (Jn 12,21). Ma pedig azt a
részt olvastuk, amikor maga Fülöp fordul Jézushoz egy hasonló kéréssel:
„Mutasd meg nekünk az Atyát!" (Jn 14,8).
A görögök bizonyára csak nagyon keveset hallottak Jézusról, s
valószínű, hogy inkább Jézus csodáinak vagy más különleges tetteinek
híre juthatott el hozzájuk, és nem a tanítása. Isten megismerésének
első lépése az, hogy Jézushoz fordulunk, megismerkedünk személyével és
életével, hallgatjuk tanítását, olvassuk örömhírét. Ezt a tanítás
hallgatva második lépésként észrevesszük, hogy a mennyei Atyáról és
Isten Országáról szól hozzánk. Jézusnak ugyanis az a küldetése, hogy
megismertesse az Atyán a világban az emberekkel. Amikor már
megismerkedtünk vele, amikor már tanítványai vagyunk, akkor Fülöphöz
hasonlóan, már mi is az Atyára leszünk kíváncsiak, és őt szeretnénk
látni. Keressük Jézust, mert csak ő tudja megmutatni nekünk a mennyei
Atyát. Krisztus szenvedő arcán keresztül mutatkozik meg számunkra az
Atya irántunk való végtelen szeretete. A feltámadt Krisztus arcán
keresztül az Atya irgalmas arca tekint ránk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy.
Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden
időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy
velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 2., hétfő

[Evangelium] 2011-05-02

2011. május 2. - Hétfő

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik
főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki:
„Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud
ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten
nincs vele." Jézus így felelt neki: „Bizony, bizony, mondom neked, ha
valaki újra nem születik, nem láthatja meg az Isten országát." Erre
Nikodémus megkérdezte: „Hogyan születhetik valaki újra, amikor már
öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessék?" Jézus
így felelt: „Bizony, bizony, mondom neked: aki újjá nem születik vízből
és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből
születik, az test, – ami viszont Lélekből születik, az lélek. Ne
csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél
ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön,
és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született."
Jn 3,1-8


Elmélkedés:
Jézus a lelki újjászületésről beszél Nikodémusnak, aki egy éjszaka
keresi fel őt. A vízből és a Szentlélekből való újjászületést nyugodtan
vonatkoztathatjuk a keresztség és a bérmálás szentségére.
A vízzel való keresztség, amelyet az Egyház Húsvét éjszakáján
szolgáltat ki a hittanulóknak, igazi lelki újjászületést jelent. A
megkeresztelt meghal a bűnnek, szakít korábbi bűnös életével, és
feltámad, újjászületik Krisztusban. A bérmálás szentsége, amely a
Szentlélekajándékának elnyerése, szintén újjászületést jelent abban az
értelemben, hogy a bérmálandó személy ekkor kötelezi el magát teljes
felelősséggel a keresztény életre.
A lelki újjászületés harmadik lehetősége a bűnbocsánat szentsége,
amelyben a megtérő és bűnbánó ember vétkeit Isten eltörli. A
keresztségben és a bérmálásban csak egyszer részesedhetünk, de a
bűnbocsánat szentségében értelemszerűen többször is. Éljünk minél
gyakrabban és rendszeresen ezzel a lehetőséggel, amely által az
irgalmas Atya szeretett gyermekeiként fogad vissza minket házába.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hálát adunk neked, Atyánknak,
az életért és az ismeretért,
amelyet nekünk, szolgáidnak
Krisztus által kinyilatkoztattál;
dicsőség legyen neked mindörökké!
Ókeresztény ima

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Vasárnap indult a gyerekek számára az Élő Kenyér internetes játék.
Hetente lesznek nyeremények. Kérlek benneteket, hogy a vallásos
szülőket értesítsétek!
www.elokenyer.hu
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 1., vasárnap

[Evangelium] 2011-05-01

2011. május 1. – Húsvét 2. vasárnapja, Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent
a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk:
„Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus
megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt
velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták
neki: „Láttuk az Urat." De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a
szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta:
„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és
érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás így
válaszolt: „Én Uram, én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: „Most már
hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis
hisznek!" Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme
láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont
megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit
által életetek legyen benne.
Jn 20,19-31


Elmélkedés:
26 év 5 hónap 17 nap
2005. április 8-án személyesen is ott lehettem Rómában, a Szent Péter
téren II. János Pál pápa temetési szertartásán. A hatalmas kivetítőkön
gyakran mutatták, amint az elhunyt pápa koporsójára helyezett
evangéliumos könyvet lapozza a szél. Talán a friss, római, tavaszi szél
vagy a Szentlélek olykor titokzatosan, máskor egészen nyilvánvalóan
működő szele, mígnem egy hevesebb fuvallat becsukta az evangéliumos
könyvet, amely ennek köszönhetően éppen úgy feküdt a pápa szíve felett,
ahogyan sok szentet is ábrázolni szoktak evangéliummal a szíve felett.
Sokan talán csak a szél játékának tartották ezt, de minden bizonnyal a
Szentlélek csodálatos, előre mutató jele lehetett: aki itt nyugszik
valóban szent életet élt. Sok ember meggyőződése volt ez már akkoriban,
s nem túlzás azt állítani, hogy a lengyel származású pápa az
életszentség hírében hunyt el. A halála felé közeledő pápáról, látván
az ő tevékenységét és a szenvedések türelmes elviselését, időnként
elhangzottak ilyen jellegű megnyilvánulások, a temetési szertartás
során pedig fiatalok csoportjai hatalmas, „Santo subito!", azaz
„Azonnal szent!" feliratú transzparenseken fejezték ki, hogy miként
gondolkoznak pápájukról, miközben több ezres tömeg kiáltotta hangosan
ugyanezt, mintegy kérve II. János Pál boldoggá avatását.
Ez a kérés teljesül a mai napon az egész Egyház és mindannyiunk
örömére. Ma, 2011. május 1-jén, az általa bevezetett Isteni Irgalmasság
ünnepén Rómában boldoggá avatják II. János Pál pápát, amely esemény
jelentős állomás a szentté avatás felé vezető úton. Egy vasárnapi
prédikáció keretében aligha lehetne összefoglalni a 26 év 5 hónap és 17
napig tartó pápasága és 85 esztendeig tartó élete eseményeit, de arra
sem volna elég az idő, hogy tanításának legfontosabb elemeit legalább
címszavakban felsoroljuk. Néhány dolgot említsünk meg mégis! Karol
Wojtyla a lengyelországi Wadowice-ben született 1920. május 18-án.
1946-ban szentelték pappá, majd 1958-ban püspökké. 1964-ben krakkói
érsek lett. 1978. október 16-án választották meg pápának, s ekkor vette
fel a II. János Pál nevet. 104 lelkipásztori útja során a világ 129
országában 617 helyen járt, Olaszországon belül pedig 146 apostoli
látogatást tett. 1991-ben és 1996-ban Magyarországon is járt, s ekkor
sokan személyesen is részt vehettünk szentmiséjén. Fáradhatatlanul
járta a világot, hogy legfőbb pásztori küldetését teljesítve
megerősítse az embereket a hitben, s ezen munkájában csupán rövid időre
törhette meg az 1981. május 13-án ellene elkövetett merénylet. Szólt a
fiatalokhoz és az idősekhez, kiállt a gyermekek és a családok, valamint
az élet védelmében. Bátorította hivatásuk teljesítésében a püspököket,
a papokat és szerzeteseket. Őszinte és hiteles hangon szólt a
betegekhez és a szenvedőkhöz, mint aki korának előrehaladtával maga is
egyre jobban érezte vállára nehezedni a betegség keresztjét.
Tanításából vagy inkább lelkületéből mindössze két dolgot szeretnék
megemlíteni éppen mai aktualitásuk miatt. Ma, május első vasárnapján az
édesanyákat köszönjük, s valamennyien kifejezzük szeretetünket
édesanyánk felé. II. János Pál pápa különös szeretetet tanúsított Jézus
édesanyja, Szűz Mária felé, s arra tanított minket, hogy benne égi
Édesanyánkat tiszteljük. A fatimai jelenések évfordulóján ellene
elkövetett merényletet után többször megemlítette, hogy Mária térítette
el a lövedéket, hogy az ne legyen számára halálos, s felépülését
követően a pápa Fatimába zarándokolt, hogy kifejezze háláját,
köszönetét a Szent Szűz iránt. Pápai jelmondata: Totus tuus, azaz
„Egészen a Tiéd" is azt fejezte ki, hogy Máriának ajánlja életét.
Ma, az Isteni Irgalmasság ünnepén, amelyet az ő kezdeményezésére
tartunk meg a húsvétot követő vasárnapon, szintén érdemes megemlíteni,
hogy meggyőzően hirdette a bocsánatot. Tudott bocsánatot kérni. A
vétkesek helyett is bocsánatot kért például a nők ellen elkövetett
igazságtalanságokért, egyes keresztények hallgatásáért a zsidóüldözések
idején, a kereszténység szétszakadásához vezető bűnökért, a
hitterjesztés során elkövetett türelmetlenségekért és helytelen
módszerekért, az Egyház és az egyházi személyek által elkövetett
igazságtalanságokért. És tudott megbocsátani is, amelynek egyik
legszebb példája az volt, amikor a börtönben meglátogatta merénylőjét
és megbocsátott neki. Ő, aki tehát egyaránt tudott bocsánatot kérni és
megbocsátani, hitelesen bátorított minket, hogy forduljunk bizalommal
az irgalomban gazdag Isten felé, aki mindenkor kész megbocsátani
nekünk.
II. János Pál pápa boldoggá avatása azt jelenti, hogy az Egyház
ünnepélyes formában hivatalosan is elismeri az ő életszentségét,
engedélyezi nyilvános tiszteletét és példaképként állítja őt elénk.
Életszentségének titkát sok mindenben kereshetjük. Én az imádkozásában
vélem felfedezni. Képen villannak fel előttem, ahogyan elmélyülten
imádkozik vagy a keresztúti imádság során elmélkedik. Istenre figyelt.
Az imádságban is és bizonyára minden más cselekedetében is. Tanuljuk
meg tőle az Istenre figyelést!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te Boldog II. János Pál pápát meghívtad követésedre, és ő
egész életét neked ajánlotta. Téged szolgált papként, püspökként és az
Egyház legfőbb pásztoraként. Hivatásának tekintette, hogy Krisztushoz
vezessen minket, erősítsen minket a keresztény hitben, és hirdesse
számunkra és minden ember számára az evangéliumot. Istenünk, hálát
adunk neked II. János Pál pápáért és kérünk, hogy segíts minket az
életszentség útján haladni!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ma indul a gyerekek számára az Élő Kenyér internetes játék. Hetente
lesznek nyeremények. Kérlek benneteket, hogy a vallásos szülőket
értesítsétek!
www.elokenyer.hu
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum