2018. március 31., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-31

2018. március 31. - Nagyszombat, Húsvét vigíliája

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme
drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus
holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a
sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak: "Ki fogja nekünk elhengeríteni a
követ a sír bejárata elől?" De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el
van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér
ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de
az megszólította őket: "Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti
Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová
temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek:
Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta
nektek."
Mk 16,1-7
Elmélkedés:
A húsvét titka
Tegnap, nagypénteken, az Úr kereszthalálának napján a kereszt titkáról,
az emberi bűn és ítélkezés titkáról, a megváltás titkáról, a
megbocsátás titkáról elmélkedtünk. Ma, húsvét vigíliáján ezeket a
gondolatokat folytassuk az élet, a feltámadás, az újjászületés
titkáról. A húsvéti szertartás e titkok megértéséhez vezet minket.
A szertartás a tűzszenteléssel kezdődik, majd pedig a tűzről
meggyújtjuk a húsvéti gyertyát. Ezt a feltámadt Krisztust jelképező
gyertyát visszük a sötét templomba, majd pedig ennek lángjáról gyújtják
meg a hívek saját gyertyáikat ezzel jelezvén, hogy a feltámadás, az
újjászületés egyetlen forrása a feltámadt Krisztus. Az ő fényét, az ő
világosságát, az ő személyét fogadjuk az életünkbe, hogy végre
megszűnjön körülöttünk a sötétség, a bűn sötétsége. A feltámadt
Krisztus fényt hoz az életünkbe, megújítja azt, reményt ébreszt
bennünk. Fényt, megvilágosodást hoz azoknak, akik részesednek a
keresztségben és elindulnak a hit útján. Fényt és megújulást hoz az
Egyház életébe, amely az újonnan megkereszteltekkel növekszik és
hitében megerősödve indul, hogy újult erővel hirdesse: Krisztus
legyőzte a halált. Krisztus feltámadt!
A húsvéti szertartás a húsvéti öröménekkel folytatódik, amely
összefoglalja a megváltás lényegét, az emberi bűnt és Isten tetteit,
amelyek a megbocsátást közvetítik az ember felé. Ezt követően az
ószövetségi olvasmányokban felidézzük üdvösségünk történetét a
teremtéstől kezdve egészen addig, hogy az idők teljességében Isten
elküldte a világba Fiát, Jézust. Az ünnepi szertartás evangéliuma már
az üres sírhoz vezet minket, amelyet mi is jelnek tekintünk, hitet
ébresztő és hitet erősítő jelnek. Az igeliturgia után megújítjuk
keresztségi fogadalmunkat, felélesztjük magunkban azt a kegyelmet,
amely az Úr Jézus halálának és feltámadásának köszönhetően árad ránk.
De térjünk vissza az üres sírhoz, a húsvéti örömhírhez és üzenethez!
Márk evangélista három asszonyt említ, akik a szombat elmúltával
azonnal Jézus sírjához indulnak. Pénteken az ünnep közeledte miatt már
nem volt idő arra, hogy a holttestet, Krisztus keresztről levett testét
a szokásoknak megfelelően bebalzsamozzák, ezt akarják utólag pótolni.
Miközben a sír felé haladnak, gondolatban már ott is vannak, hiszen
arról a gyakorlati dologról beszélgetnek, hogy miként fogják
elhengeríteni a sír bejáratánál lévő követ, asszonyi erejüket gyengének
vélik ehhez. A sírhoz érve azonban meglepetés várja őket. Amit eddig
ténykedésük akadályának gondoltak, az már nem áll útjukban, a követ
valaki elmozdította a sírtól. Ezután jön az újabb meglepetés. Amikor
belépnek a sírbarlangba egy fehér ruhás ifjút látnak, akiről első
pillanatban elképzelni sem tudják hogyan került oda. Újabb meglepetés,
hogy a számukra ismeretlen ifjú ismeri szándékukat és ismeri az elmúlt
napok eseményeinek történéseit. A fehér ruhás személy, aki egy isteni
hírnök, egy angyal lehetett, tudja, hogy a kereszten meghalt Krisztust
keresik. Ezután hangzik a meglepetést okozó üzenet: Krisztus feltámadt,
nincs itt! Majd láthatják a bizonyítékokat: a halotti leplek a sírban
vannak, de az Úr teste nincs ott, mert Isten feltámasztotta őt a
halálból. A küldött rögtön megbízást ad az asszonyoknak, siessenek a
tanítványokhoz és mondják el nekik az Úr feltámadásának hírét.
Most, húsvét éjszakáján az egész Egyházzal együtt hálát adunk Istennek
a megváltásért és örvendezünk Urunk feltámadásának. Az üres sírnál mi
is megérthetjük küldetésünket: Induljunk és legyünk a feltámadás
hirdetői!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, megváltó Jézusom, egykor a tanítványok is csak lépésről lépésre
jutottak el a hitre, annak ellenére, hogy te már mindent elmondtál
nekik előre. Látod, én is csak botorkálva, néha megállva, máskor pedig
nagy lendülettel közeledem hozzád. Segíts megértenem kereszted és
feltámadásod titkát! Tudom, hogy ehhez hitre van szükségem. De azt is
tudom, hogy minden, amit kapunk, egyedül a te jóságodnak köszönhető,
ezért kérlek, légy hozzám kegyelmes és erősítsd bennem a hitet!
Erősítsd bennem a feltámadás és az örök élet hitét!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180331.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum