2018. január 26., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-26

2018. január 26. - Péntek, Szent Timóteus és Szent Titusz

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát
az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek
titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se
erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha
betértek egy házba, először is ezt mondjátok: "Békesség e háznak!" Ha
békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll
rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok,
amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,
amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek:
Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9
Elmélkedés:
A mai napon Szent Pál apostol két hűséges munkatársát, Szent Timóteust
és Szent Tituszt ünnepeljük, akik a missziós utak során voltak
segítségére. Timóteus és Titusz személyesen megtapasztalhatták, hogy
Pál mennyire szívén viseli az általa alapított közösségek sorsát.
Látták belső vívódásait, aggodalmait, féltő szeretetét, amikor egy-egy
közösség letért a krisztusi útról vagy egyesek hatására elpártolt az
igaz tanítástól. Jól ismerték Pál apostol fáradozásait, amelyek a
közösségekben felmerülő békétlenségek megszüntetésére irányultak. És
láthatták Pál felismerését: bár nem felesleges a válságkezelés és a
közösségek sorsának irányítása, mégis fontosabb, gyümölcsözőbb az
igehirdetés. E felismerés hatására még buzgóbban hirdette a Krisztus
feltámadásáról szóló örömhírt, s buzgósága, lelkesedése munkatársaira
is átragadt.
A három hitterjesztőnek és igehirdetőnek, Pálnak, Timóteusnak és
Titusznak a példája arra ösztönöz minket, hogy felélesszük magunkban az
apostoli buzgóságot. Az bizonyára nem arra hív minket, hogy országokat
és földrészeket bejárva terjesszük a keresztény hitet, de arra
mindannyiunkat meghív, hogy naponta legalább egy embernek elmondjuk az
evangélium üzenetét. Induljunk mi is Krisztustól, akit imádunk, s akit
imádságban szemlélünk! Induljunk Krisztustól és vigyük az emberekhez az
ő igaz tanításának fényét!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180126.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum