2018. január 28., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-01-28

2018. január 28. - Évközi 4. vasárnap

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és
tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A
zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így
kiáltozott: "Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy
elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!" Jézus
ráparancsolt: "Hallgass el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek
erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment
belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették:
"Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is
parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is terjedt a híre
hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28
Elmélkedés:
Szabadító hatalom
Az elmúlt vasárnap az első tanítványok meghívásáról olvastunk. Ezt a
részt követi Jézus fellépése a kafarnaumi zsinagógában, ezt olvastuk a
mai evangéliumban. A tanításából egyetlen szót sem idéz Márk
evangélista, inkább figyelmét az itt történt csodának, az ördögűzésnek
szenteli. Márknál ez az első csoda. János evangélista műve szerint a
kánai menyegzőn történt az első csoda, amikor Jézus a vizet borrá
változtatta. Ő ünnepélyesen fejezi be a csoda leírását: "Ezzel kezdte
meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét
és tanítványai hittek benne" (Jn 2,11). Márk evangélistánál is hasonló
az első csoda lezárása, de itt nem egy ünnepélyes hitvallást hallunk,
hanem csak az emberek kérdését: "Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!
Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek
neki!" E kérdés egyáltalán nem utal arra, hogy a jelenlévők, a csodát
megtapasztalók hittek volna Jézus isteni hatalmában.
A jelenlévők hitvallása tehát elmarad, emiatt nem lehet jelentősége
annak, hogy Márk éppen ezt a csodát írja le elsőként. Az evangélista
szándéka inkább annak jelzése lehetett, hogy Jézus képes megtörni a
gonosz emberek feletti hatalmát, képes megszabadítani az embereket a
gonosz lélek ártó befolyásától. Az Úr fellépésétől kezdődően a
gonosznak nincs többé hatalma az emberen, eljött az üdvösség korszaka,
eljött az Isten országának és uralmának az ideje, amelyről Jézus nem
csak beszél, hanem cselekedeteivel ki is nyilvánítja annak
megvalósulását. A jelenet "tisztátalan léleknek" nevezi az embert
megszálló gonoszt. A bibliai szóhasználat szerint az a "tisztátalan",
ami szemben áll Istennel és az ő tisztaságával, szentségével, elszakad
vagy elszakít tőle. A gonosz szembefordulása nem Istent közvetlenül
fenyegeti, hanem az embert veszélyezteti, aki vagy Isten uralmát engedi
érvényesülni életében, vagy a gonosz befolyását. Harmadik lehetőség
nincs. Ha az ember el akar indulni a hit útján Isten felé, akkor ennek
felismerése az első lépések egyike. Ezt nem lehet későbbre halasztani,
mindjárt az út elején dönteni kell arról, ki lesz életem Ura.
Jézus megszabadítja az embert a tisztátalan lélektől, a gonosztól. Jól
láthatjuk az ellentétes irányú törekvéseket. A gonosz fogva akarja
tartani az embert, mintegy rabszolgává teszi, nem engedi, hogy szabadon
cselekedjen. Jézus viszont felszabadít, megajándékozza az embert a
szabadsággal, hogy szabad és felelős döntést hozhasson. Ez a megváltás
lényege. A megváltás minden rosszból kiemeli, megszabadítja az embert
és lehetővé teszi számára, hogy Istennel élve megtalálja boldogságát. E
csoda esetében és minden hasonló ördögűzésnél lényeges, hogy a gonosz
nem tud ellenállni Jézus parancsoló szavának. Mert Jézus hatalma
nagyobb, mint az övé. Jézus ereje képes legyőzni minden gonosz erőt.
Ennek tudata nagy vigasztalást jelent számunkra a kísértések idején.
Jézus segítségével van lehetőségünk arra, hogy visszautasítsuk a gonosz
kísértéseit és szabadon Istennek szenteljük életünket.
A történet kapcsán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy milyen hatást
vált ki belőlünk Jézus isteni erejének megtapasztalása? Megelégszünk a
csodálkozással, az ámulattal, mint az egykori emberek a kafarnaumi
zsinagógában? Csupán kérdések merülnek fel bennünk? Milyen cselekvésre
indít minket, amikor megérezzük Jézus szabadító hatalmát?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Tanítványaid a te életmódodat akarták
elsajátítani, ezért elhagyták otthonukat és családjukat, hogy állandóan
veled legyenek. Ők nem váltak önálló tanítókká, hanem mindenkor téged
képviseltek, a te küldetésedben részesültek, a te tanításodat adták
tovább, megélve annak igazságát, hogy "nem nagyobb a tanítvány
mesterénél." Segíts minket, hogy a te követődként az evangéliumot
olvasva és élve, hozzád kössük életünket! Segíts, hogy szavaidban
felismerjük az örök élet igéit, amelyeket senki másnál nem találhatunk
meg.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180128.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum