2018. január 30., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-01-30

2018. január 30. - Kedd

Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó
túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy
Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a
lába elé borult, és nagyon kérte: "Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá
a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Erre ő elment vele.
Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki
már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen
kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre
rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és
hátulról megérintette a ruháját, így gondolkodott magában: "Ha csak a
ruháját érintem is, meggyógyulok." És azonmód megszűnt a vérfolyása.
Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette,
hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: "Ki
érintette meg a ruhámat?" Tanítványai ezt válaszolták: "Látod, hogy
szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?" De ő mégis
körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve
előlépett - mert hisz tudta, hogy mi történt vele -, odaborult eléje,
és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: "Leányom,
hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy
egészséges!"
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és
közölték: "Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?" A hír
hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak
higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem
engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához,
nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt
hozzájuk: "Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg,
csak alszik." Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga
mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a
helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt
mondta neki: "Talita kúm", ami annyit jelent: "Kislány, mondom neked,
kelj föl!" A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves
volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan
meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik,
hogy adjanak enni a kislánynak.
Mk 5,21-43
Elmélkedés:
A szabadító csodák sorozata folytatódik a mai evangéliumban két újabb
jelenettel, a vérfolyásban szenvedő asszony meggyógyításával és az
elöljáró lányának feltámasztásával. A két történetnek több közös eleme
van. Jézus megszólítása az egyik: A feltámasztott leányt értelemszerűen
"kislánynak" szólítja, az asszonyt pedig, aki nyilvánvalóan idősebb
lehetett "leányomnak." A kislány tizenkét éves volt, az asszony pedig
ugyanennyi ideje szenvedett betegségében. Mindkét esetben olyan
határhelyzetről van szó, amikor Jézus úgy jelenik meg, mint aki egyedül
képes segíteni. Mindezeknél azonban fontosabb a hit, az Úr segítsége
tulajdonképpen a hitre adott válasz. Az elöljáró ugyanis hittel kéri
Jézus segítségét, és kifejezi, hogy Jézus érintése újra életet hoz
halálán lévő lányába. Az asszony pedig hisz abban, hogy ha megérinti
Jézusnak akár csak a ruháját, meggyógyulhat.
Mindkét történetnél érdekes a tömeg jelenléte, amely Jézus körül gyűlt
össze, és amely akár meg is akadályozhatta volna az elöljárót és az
asszonyt céljuk elérésében. Ebből a tömegből kellett kiemelkednie,
kiválnia a két szereplőnek, hogy közvetlenül találkozhassanak az Úrral.
Számomra sem elegendő együtt haladni a lelkes tömeggel, érdemes
Jézushoz lépnem és kérnem tőle a múlt bűneitől való szabadítást, hogy
új életet kezdhessek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180130.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum