2017. március 26., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-03-26

2017. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre
köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így
szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában." Siloe annyit jelent,
mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez
az, aki itt ült és koldult?" Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!" Mások
pedig: „Nem, csak hasonlít rá." Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az."
Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap
ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat
volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni.
Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok." A
farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember,
hiszen nem tartja meg a szombatot." Mások azonban így szóltak: „Bűnös
ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?" És szakadás támadt köztük.
Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki
megnyitotta szemeidet?" Ő azt felelte: „Hogy próféta!" A zsidók ezt
felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?" És
kitaszították őt.
Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele,
megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?" Ő így válaszolt: „Ki az,
Uram, hogy higgyek benne?" Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél:
ő az!" Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!" És leborult előtte.
Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem
látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak." Meghallotta ezt néhány
körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?"
Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt
mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök."
Jn 9,1. 6-9. 13-17. 34-38

Elmélkedés:

A hit világossága
A vakon született ember meggyógyításának történetében megfigyelhetjük
János evangélista azon szándékát, miszerint nem egyszerűen csak Jézusnak
egy csodáját akarja bemutatni, hanem ehhez lényeges tanítást is kapcsol, s
így az olvasó számára feltárul Jézus szavainak és tetteinek egysége.
Ugyanez a szándék szintén megmutatkozik például a szamariai asszonnyal
való találkozás történetében Jákob kútjánál, amit az elmúlt vasárnapon
olvastunk vagy Lázár feltámasztásának elbeszélésében, ami a következő
vasárnap evangéliuma lesz. A liturgia azért adja elénk e történeteket a
nagyböjt folyamán, hogy e tanítások által vezessen minket a hit útján.
A mai csodaelbeszélés azzal kezdődik, hogy Jézus találkozik egy születése
óta vak emberrel. Jézus látja meg, ő veszi észre ezt az embert és azonnal
cselekszik. Más esetekben, például Bartimeus, a jerikói vak koldus
esetében, a beteg ember kéri az Úr segítségét, amikor meghallja, hogy
Jézus jön az úton. A mostani történetben nincs megnevezve a személy és nem
is ő fejezi ki óhaját, miszerint szeretne látni, de még csak arra sincs
szükség, hogy Jézus gyógyító csodákra képes isteni erejébe vetett hitét
kifejezze, ez utóbbi csak a történet végén szerepel. Itt Jézus önállóan,
saját elhatározásából cselekszik, s már ebből sejteni lehet, hogy
cselekedetének milyen jelentősége van. Az illető születésétől fogva vak,
gyógyíthatatlan beteg.
A csodát követően rögtön színre lépnek a farizeusok. Egyáltalán nem
tetszik nekik, hogy valaki szombaton gyógyított, azaz munkát végzett, s
ezzel törvényszegést követett el. Nemhogy örülnének tehát annak, hogy a
vak megkapta a látást, hanem inkább a hibát keresik, azt, hogy mibe tudnak
belekötni. Álláspontjuk azonban nem egységes. Egyesek közülük a vallási
törvények megszegőjének, bűnös embernek tartják az akkor még ismeretlen
gyógyítót, mások viszont elképzelhetetlennek tartják, hogy bűnös volna az,
aki ilyen rendkívüli cselekedetre képes. Tanácstalanságukban a már
meggyógyult személyt is megkérdezik, aki prófétának nevezi gyógyítóját,
ami viszont egységes felháborodást váltott ki belőlük. Amikor pedig arról
kezd nekik beszélni, hogy semmiképpen nem lehet bűnös az, aki vele ezt a
csodát tette és kiemeli, hogy mióta világ a világ, még soha nem történt
olyan, hogy valaki visszaadta volna a szemevilágát egy vakon született
embernek, a farizeusok felháborodnak, kioktatásnak tartják a gyógyult
ember véleményét, amely nem felel meg az ő elgondolásaiknak és kitaszítják
őt.
A történet két rövid párbeszéddel zárul. Az első Jézus és a meggyógyult
vak, a második Jézus és néhány jelenlévő farizeus között zajlik. A vak
kettős ajándékot kap: testi szemeivel lát és részese lesz a lelki
látásnak, eljut a hit világosságára. A farizeusok viszont megmaradnak
bűneikben és nem nyerik el a hit ajándékát.
Amíg nem látjuk meg bűneinket, nem ismerjük fel és nem bánjuk meg azokat,
addig nem indulhatunk el a hit útján. Segítsen minket a nagyböjti idő
abban, hogy a bűn sötétségéből kilépve eljussunk a hit világosságára!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! A hit szilárd alap, kiindulópont, amelyre egész életemet
felépíthetem. Az első lépés a hit útján valóban az ismeretlenbe, a
bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések után megérkezek hozzád,
Uram, aki csodát tehetsz velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle
bizonytalanság. Segíts engem, hogy ki tudjak lépni bűnös életem
sötétségéből, kételkedéseim és aggodalmaim homályából és eljussak a te
kegyelmed világosságára. Adj nekem bátorságot elindulni a hit útján, Isten
titkainak útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170326.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum